Litigii menu Arbitraj | Contencios constituţional | Contencios administrativ | Contravenţii
Executare silită | Mediere | Penal | Procedură civilă
Drept civil menu Familie | Drept internaţional privat
Drept internaţional public | Dreptul Uniunii Europene
Business menu Achizitii publice | Afaceri transfrontaliere | Asigurări | Banking | Concurenţă | Construcţii | Energie | Fiscalitate | Fuziuni & Achiziţii
Health & Pharma | Infrastructură | Insolvenţă | Internet | Mediu | Piaţa de capital | Proprietate intelectuală | Relaţii de muncă | Societăţi
Relaţii de muncă
Cărţi | Profesionişti
Get Adobe Flash player
JURIDICE
Dezbateri
Între respectul legalității și presiunea șefului: consilierul juridic | irela Dragu, Lucian Florescu, Florin Roșu. Moderator: Andrei Săvescu | Luni, 25 mai, ora 20:00, CCIR Business Center, et. 4, Amfiteatrul Al. I. Cuza

Normele de aplicare a Legii privind sistemul unitar de pensii publice

30 martie 2011 | Corina CIOROABA
5.106 citiri
Print Friendly
 
Admitere profesii juridice

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 214 din data de 28 martie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cuprind reglementari detaliate referitoare la:
– declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale;
– stagiul de cotizare in sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare si a punctajului realizat in sistemul public de pensii;
– pensiile din sistemul public: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata si pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate, pensia de urmas;
– calculul pensiilor;
– stabilirea si plata pensiilor;
– procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca;
– alte drepturi de asigurari sociale: ajutorul de deces;
– dispozitii tranzitorii.

I. Declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale

Declaratia nominala de asigurare

Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza declaratiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 care reglementeaza continutul Declaratiei unice privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Declaratia se completeaza si se depune la organul fiscal competent de  catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului conform Codului fiscal, termenul de depunere fiind pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile.

Declaratia nominala de asigurare constituie documentul pe baza caruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si determina punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Contractul de asigurare sociala

Normele precizeaza ca in sistemul public de pensii se pot asigura, pe baza de contract de asigurare sociala, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, neintegrate in sistemul public, precum si orice alta persoana care doreste sa se asigure in sistemul public de pensii.

De asemenea, se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, si persoanele care, asigurate fiind, doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.

Declaratia individuala de asigurare

Sunt obligate sa depuna declaratie individuala de asigurare persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare: administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management; membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale; persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice; persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Declaratia individuala de asigurare se depune personal la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

Normele mentioneaza ca se incadreaza in categoria „persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice”, persoanele care exercita profesiuni libere, si anume: expert contabil; contabil autorizat; medic; farmacist; psiholog cu drept de libera practica; notar public; auditor financiar; practician in reorganizare si lichidare; persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei; expert tehnic, consilier in proprietate industriala; expert criminalist; executor judecatoresc; consultant fiscal; oricare alte profesii/meserii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Contributia de asigurari sociale

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala sau declaratie individuala de asigurare, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

II. Stagiul de cotizare in sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare si a punctajului realizat in sistemul public de pensii

Se face precizarea ca pentru persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale.

Pentru persoanele obligate sa depuna declaratie individuala de asigurari sociale, precum si pentru persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare sociala, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale.

Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de catre CNPP si casele de pensii sectoriale. Certificarea prevazuta se face prin emiterea si comunicarea catre asigurati a certificatului privind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii.

III. Pensiile din sistemul public de pensii

Pensia pentru limita de varsta

Actul normativ cuprinde precizari detaliate referitoare la:
– perioadele incluse in stagiul minim/complet de cotizare;
– varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati;
– varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare in specialitate in situatia cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
– conditiile in care se realizeaza reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin lege in conditii deosebite sau speciale de munca;
– reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, in conditiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990;
– reducerea varstelor standard de pensionare persoanelor cu handicap care, la data solicitarii pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap, emis in conditiile legii.

Actul normativ reglementeaza si  conditiile care trebuie indeplinite, referitor la programul de lucru, pentru ca o activitate sa fie incadrata in conditii speciale, precum si actele doveditoare pe care urmeaza sa le intocmeasca angajatorul.

Controlul privind mentinerea, conform avizului, a locurilor de munca la noua societate se efectueaza de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca.

Pensia anticipata si pensia anticipata partiala

Se aduc precizari cu privire la perioadele care nu se iau in calcul la  stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare in specialitate, precum si la determinarea punctajului mediu anual in cazul pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale.

Pensia anticipata ori pensia anticipata partiala se transforma din oficiu in pensie pentru limita de varsta, care se acorda incepand cu data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare sau varsta standard redusa, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta.

Actul normativ mai prevede ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta de lege pentru pensia anticipata partiala. In cazul acestor persoane se stabilesc si documentele justificative care dovedesc incadrarea in situatiile respective.

Pensia de invaliditate

Se precizeaza ca incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Persoanele cu handicap, care solicita pensie de invaliditate fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii.

Sunt mentionate situatiile in care, conform legii, pensia de invaliditate se acorda fara a fi necesara indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare.

Pensia de invaliditate se transforma din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se acorda cuantumul si punctajul cel mai avantajos incepand cu data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.

Pensia de urmas

Beneficiaza de pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, in conditiile legii.
In cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmas se acorda daca acestia urmeaza studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fara a depasi varsta de 26 de ani.

IV. Calculul pensiilor

Normele cuprind informatii detaliate cu privire la stagiile de cotizare care se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual.

Se prevede modalitatea de stabilire a punctajului lunar in situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat.

Se precizeaza ca beneficiaza de majorarea punctajului lunar persoanele care, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor privind stagiul minim de cotizare/stagiul minim de cotizare in specialitate si varsta standard de pensionare, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii.

V. Stabilirea si plata pensiilor

Normele reglementeaza amanuntit aspecte referitoare la: cererea de pensionare, actele doveditoare pentru fiecare categorie de pensie, persoanele indreptatite sa depuna cererea, termenele de solutionare, situatiile in care se suspenda plata pensiei, modalitatea de plata a sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat etc.

VI. Procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca

Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, din cadrul CNPP.

Normele cuprind mentiuni referitoare la: continutul cererii pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca, documentele medicale care atesta cauza invaliditatii, investigatiile sau examinarile de specialitate suplimentare, situatiile in care este necesara efectuarea unei anchete sociale, examinarea bolnavului si analizarea documentatiei medicale, emiterea deciziei medicale asupra capacitatii de munca etc.

Revizuirea medicala a pensionarilor incadrati in grad de invaliditate se efectueaza la termenul stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale sau de comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz, care au in evidenta pensionarii.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii/comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

In solutionarea contestatiei se au in vedere aceleasi proceduri si criterii medicale ca si in cazul expertizarii asupra capacitatii de munca.

Deciziile comisiilor medicale de contestatii pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.

VII. Alte drepturi de asigurari sociale – ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achita unei singure persoane, care dovedeste cu documente ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz:  sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare alta persoana.

Normele stabilesc procedura de plata si documentele in baza carora se acorda ajutorul de deces.

Pentru Juridice.ro, Corina CIOROABA, www.codulmuncii.ro


Cuvinte cheie: , , ,
JURIDICECursuri
28-31 mai: Managementul și gestiunea deşeurilor    2-15 iunie: Curs Inspector Salarii    2-17 iunie: Curs Manager Sistem de Mediu    28-31 mai: Managementul riscului şi guvernanţa corporativă    28-31 mai: Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene    28-31 mai: Expert Legislaţia Muncii    28-31 mai: Noutăți legislative în contabilitatea instituțiilor publice    4-7 iunie: Practica actualizării și monitorizării sistemului de control intern/managerial în instituțiile publice    8-9 iunie: Formare secretari notariali    4-7 iunie: Managementul comunicării, relaţiilor publice şi situaţiilor de criză    4-7 iunie: Funcționar administrativ    4-7 iunie: Expert achiziţii publice    4-7 iunie: Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului    10-14 iunie: Managementul performanței instituțiilor publice    26 iunie - 9 august: Curs Intensiv Admitere Magistratură și INM    10-14 iunie: Managementul şi gestiunea informaţiilor, inclusiv cele clasificate    10-14 iunie: Managementul gestiunii și arhivării documentelor    10-14 iunie: Expert prevenire și combatere a corupției    10-14 iunie: Managementul resurselor umane    9 iunie - 7 iulie: Curs Expert Accesare Fonduri Structurale    12-14 iunie: Cursul Intensiv de Raţionament Logic pentru Examenele de Admitere în Magistratură    iulie: Cursul Intensiv de Pregătire pentru Examenul de Admitere în Barou    iulie: Cursul Probă Interviu pentru Examenele de Admitere în Magistratură, Barou şi Notariat    iulie: Cursul Complet de Pregătire pentru Examenul de Magistratură şi INM    iulie: Cursul Intensiv de Pregătire pentru Examenul de Admitere în Notariat    20 iulie - 3 august: Curs Auditor de Calitate


JURIDICECărţi juridice

Lasă un răspuns

Return to Top ▲Return to Top ▲
UNBR
Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
Consiliul Superior al Magistraturii
Directia Nationala Anticoruptie
Ministerul Public
Camera de Comerti si Industrie a Romaniei
Centrul de Strategii Aplicate
ARDAE
Centrul de Excelenta Academica
Curtea de Arbitraj Comercial si Maritim Constanta
Consiliul de Mediere
Centrul de Studii de Drept European
Baroul Ilfov
Uniunea Colegiilor  Consilierilor Juridici
Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
Universitatea Romano-Americana
Universitatea Lucian Blaga- Sibiu - Facultatea de Drept Simion Barnutiu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Facultatea de Drept
Universitatea de Vest - Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
ELSA Romania
ELSA Timisoara
ELSA Bucuresti
ELSA Cluj
ELSA Oradea
Asociatia Studentilor in Drept
Liga Studentilor Romani din Strainatate
UN YOUTH ROMANIA
isoLEX
GRIMBERG
Wolters Kluwer Romania
GRIMBERG
GRIMBERG
ESET
CLUB T
BONDOC & ASOCIATII
SAVESCU & ASOCIATII
PIPEREA & ASOCIATII
GRIMBERG
STANCULESCU GABUREAC
SORA & ASOCIATII
SAVESCU & ASOCIATII
DLA Piper
POPESCU LAW GROUP
SERBAN & ASOCIATII
KINSTELLAR
CATUNA & ASOCIATII
RADULESCU MUSOI
FRUNZA & ASOCIATII
OGLINDA NEMES VOICU
CRISTINA GHICA
IONESCU SAVA
DOBRINESCU DOBREV
VILAU & ASOCIATII
CMS Romania
SINESCU NAZAT
VASILIU MICLEA
DUNCEA STEFANESCU & ASOCIATII
DRAGOMIR & ASOCIATII
LEAUA & ASOCIATII

Dezbateri juridice