Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

CSM. Minuta Comisiei Juridice – 31 martie 2010
13.04.2010 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

CSM a dat publicitatii minuta intalnirii Comisiei Juridice din 31 martie 2010.

Coordonatorul acestei Comisii este jud. dr. Dan Lupascu.

Minuta  întâlnirii  Comisiei juridice din data de 31.03.2010, ora 12.00

COORDONATOR:

– JUDECĂTOR dr. Dan LupaŞcu

vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii

– Procuror Graţiana Daniela Petronela ISAC

MEMBRI  AI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

– Judecător Lidia Bărbulescu

– Judecator ANA CRISTINA LĂBUŞ

– Judecător Anton Pandrea

APARATUL PROPRIU:

Judecător Tropcea Mihaela – inspector şef, inspecţia judiciară

– JUDECĂTOR CONSTANTIN NICOLAE – DIRECTOR AL DIRECŢIEI LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS

– JUDECĂTOR CORINA PODARU – DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS

– Consilier juridic Andreea Irinciuc – DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS

– Judecător Monica Istrate – direcţia resurse umane şi organizare

INVITAŢI:

– DR. DIETER SCHLAFEN – CONSILIER REZIDENT DE TWINNING, Consiliul Superior al Magistraturii

– judecător Ioana Bogdan – consilier al procurorului şef al direcţieI naţionale anticorupţie

–  PROCUROR MIHAI HONDOR – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

– JUDECĂTOR Mihaela cristiana crăciunescu – director, Şcoala Naţională de Grefieri

– JUDECĂTOR ADINA CORNEA – TRIBUNALUL BUCUREŞTI

– JUDECĂTOR PREPELIŢĂ NICOLAE – TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECRETARIAT

– Aurora Şoalcă, consilier, DLDC

NR.CRT NUMĂR LUCRARE OBIECTUL LUCRĂRII SOLUŢIA  COMISIEI JURIDICE
1 3365/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC cu privire la contestaţia  formulata de petiţionarul Joldis Emil împotriva Hotărârii nr. 34 din 21.01.2010 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi a Hotărârii nr. 72 din 28.01.2010 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Comisia juridică şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC şi a decis transmiterea lucrării la Plen.
2 6468/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC privind solicitarea doamnei judecător Spineanu Matei Octavia de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Comisia juridică a apreciat că se impune completarea lucrării, în sensul menţionării în concret a propunerii legislative la care se face referire la finalul lucrării, avându-se în vedere şi conformitatea acesteia cu dispoziţiile constituţionale.

De asemenea, Comisia a apreciat că este necesară ataşarea, în copie, la lucrare a materialului publicat în revista Justiţia în actualitate nr. 1/2010 şi a decis invitarea doamnei judecător Spineanu Matei Octavia la şedinţa în care vor fi reluate dezbaterile asupra acestei lucrări.

3 4475/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC referitor la măsurile propuse ca urmare a întâlnirii cu reprezentanţii executorilor judecătoreşti Comisia juridică a decis transmiterea lucrării la Secţia pentru judecători pentru analizarea problemelor prevăzute la punctele 1, 2, 4 şi 5 din punctul de vedere împreună cu materialul întocmit de Inspecţia Judiciară cu privire la aceleaşi aspecte.

În legătură cu problema analizată  la punctul 3, Comisia juridică a decis conexarea cu lucrarea înscrisă la punctul 13 pe ordinea de zi.

4 3014/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC privind solicitarea Tribunalului Galaţi referitoare la echilibrarea volumului de activitate între secţii Comisia juridică a hotărât conexarea prezentei lucrări cu lucrarea înscrisă la punctul 15 din ordinea de zi şi a decis transmiterea lucrării la Plen, cu propunerea ca, la stabilirea componenţei secţiilor şi completelor specializate să se aplice, cu prioritate, criteriul volumului de activitate.
5 5142/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC referitor la solicitarea Judecătoriei Constanţa privind amânarea aplicării dispoziţiilor vizând  arhivarea electronică, din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti Comisia juridică a apreciat că se impune consultarea Ministerului Justiţiei asupra aspectului sesizat de către Judecătoria Constanţa, respectiv cu privire la posibilitatea suspendării aplicării dispoziţiilor din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti referitoare la arhivarea electronică a dosarelor.
6 4974/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere privind memoriul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Curţii de Apel Braşov Comisia juridică a decis transmiterea memoriului la Ministerul Justiţiei, cu precizarea că demersul este susţinut de Consiliul Superior al Magistraturii.
7 4580/1154/

2009/DLDC-DRUO

Nota comună DLDC-DRUO privind modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi a Anexei nr. VI/2 la Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009 Comisia juridică a decis amânarea discutării prezentului punct de vedere la solicitarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale ale personalului auxiliar.

Totodată, Comisia a decis ca DLDC să analizeze şi propunerile formulate în şedinţă de reprezentantul Şcolii Naţionale de Grefieri.

8 29871/1154/

2009/DRUO

Nota DLDC – DRUO privind ghidul de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Comisia juridică a decis transmiterea lucrării la Plen, cu următoarele propuneri şi observaţii:

– referitor la propunerea de la punctul 3 vizând analiza calităţii lucrărilor de 2 judecători desemnaţi de colegiul de conducere, s-a apreciat că o astfel de atribuţie a colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu poate fi instituită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, ci prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

– referitor la acelaşi punct, s-a subliniat că analiza calităţii lucrărilor poate genera dificultăţi în materii în care legea nu prevede competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (de exemplu: în materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale);

– referitor la punctul 8, s-a apreciat că participarea preşedintelui de secţie de la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la interviul în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii este în contradicţie cu Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326 din 24.08.2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, Comisia Juridică şi-a însuşit şi observaţiile formulate de Comisia organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar.

9 3271/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC referitor la solicitarea doamnei judecător Andreea Simona Uzlău de acordare a unei majorări de 20% din indemnizaţia de încadrare brută lunară Comisia juridică şi-a însuşit punctul de vedere exprimat de DLDC şi a decis transmiterea lucrării la ordonatorul principal de credite.
10 2790/1154/

2009/DLDC

Punct de vedere al DLDC referitor la caracterul public al proiectului managerial Comisia juridică a apreciat că se impune consultarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, celorlalte instanţe judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, pentru a aprecia dacă proiectul managerial (prevăzut de art. 5 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006), trebuie sau nu făcut public şi, în ipoteza răspunsului afirmativ, în ce moment?
11 7791/1154/

2010/DLDC

Nota DLDC privind proiectul de Norme metodologice elaborat de Inspecţia Judiciară Comisia juridică şi-a însuşit nota DLDC şi a decis transmiterea lucrării la Plen, cu următoarele observaţii:

–         Normele metodologice trebuie să ţină seama de faptul că, potrivit legii, Inspecţia Judiciară funcţionează sub coordonarea şi controlul Plenului;

–         controlul efectuat de Inspecţia Judiciară nu poate viza verificarea modului de îndeplinire de către personalul auxiliar cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale;

–         este necesar ca Normele metodologice să reglementeze şi posibilitatea sesizării din oficiu de către Inspecţia Judiciară;

–         este necesar ca Normele metodologice să reglementeze şi verificările referitoare la magistraţii asistenţi;

–         Normele metodologice trebuie să instituie şi principiul caracterului preventiv al controalelor efectuate de către Inspecţia Judiciară şi să detelieze aspectele concrete ale acestuia;

–         de asemenea, Comisia Juridică şi-a însuşit şi observaţiile prezentate în Nota DLDC.

12 37943/1154/

2009/DRUO-DLDC

Nota DRUO si punctul de vedere al DLDC referitoare la solicitarea grefierilor arhivari din cadrul Tribunalului Vaslui, de modificare a dispoziţiilor legale privind statutul şi salarizarea acestei categorii profesionale Comisia juridică şi-a însuşit nota DRUO şi punctul de vedere al DLDC şi a decis transmiterea memoriului la Ministerul Justiţiei, susţinând modificarea dispoziţiilor legale privind statutul grefierilor arhivari şi al celor registratori în ceea ce priveşte salarizarea acestora. Referitor la introducerea şi departajarea posturilor de grefier arhivar cu studii superioare şi cu studii medii, precum şi grefierilor registratori cu studii superioare şi cu studii medii, Comisia a decis comunicarea unui răspuns petiţionarilor, în sensul reţinut în notă.
13 6529/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC cu privire la posibilitatea de studiere de către debitor a dosarelor având ca obiect „Încuviinţarea executării silite” Comisia juridică a decis consultarea instanţelor judecătoreşti cu privire la practica administrativă în această materie şi eventuale propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor.
14 6466/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC privind sesizarea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie Comisia juridică a apreciat că se impune completarea lucrării din perspectiva analizării respectării principiului separaţiei puterilor în stat, având în vedere solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale adresată Ministerului Justiţiei şi Curţii de Conturi de „reanalizare şi emitere a unui aviz asupra hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au câştigat anumite drepturi salariale de către salariaţi”, precum şi din perspectiva rolului Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenţei justiţiei.
15 35342/1154/

2009/DLDC

Nota DLDC privind lucrarea înscrisă la pct. 3 al ordinii de zi a Comisiei Juridice constituite la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 10.03.2010 Comisia juridică a decis conexarea prezentei note cu lucrarea aflată la numărul 4 al ordinii de zi. A se vedea soluţia de la punctul 4 din ordinea de zi.
16 8311/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC privind amendamentele formulate de Ministerul Justiţiei la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului Comisia juridică şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC şi observaţiile şi propunerile formulate de doamna judecător Adina Cornea şi domnul judecător Prepeliţă Nicolae de la Tribunalul Bucureşti şi a decis transmiterea materialului la Ministerul Justiţiei.
17 4034/1154/

2010/DLDC

Punct de vedere al DLDC referitor la cumulul pensiei cu salariul în cazul domnului profesor universitar dr. Anastasiu Crişu Comisia juridică şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC şi a decis transmiterea unui răspuns domnului profesor universitar dr. Anastasiu Crişu, în sensul reţinut în lucrare.
Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti