Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare
5 comentarii

Solutionarea in mod transparent a cererilor de primire in profesia de avocat cu scutire de examen
15.07.2010 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Opinii
JURIDICE - In Law We Trust

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a elaborat si supune dezbaterii publice un proiect de hotarare a Consiliului UNBR privind solutionarea transparenta a cererilor de primire in profesia de avocat cu scutire de examen, proiect ce va fi discutat si analizat in sedinta din 11-12 septembrie 2010. Textul integral al proiectului:

I. Cererea de primire în profesia de avocat cu scutire de examen se soluţionează de consiliul baroului prin parcurgerea şi observarea următoarelor proceduri şi etape obligatorii:

1. Depunerea cererii. Conţinutul dosarului

2. Anunţarea publică a cererii prin afişare

3. Procedura înregistrării opoziţiilor

4. Procedura soluţionării opoziţiilor

5. Procedura verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat

6. Ascultarea solicitantului

7. Soluţionarea cererii de primire in profesie de către consiliul baroului:

8. Elaborarea si comunicarea deciziei consiliului baroului privind cererea de primire in profesie

9. Procedura înscrierii în barou

II. Procedura şi etapele de depunere, analiză şi soluţionare a cererii de primire în profesia de avocat cu scutire de examen şi a cererii de înscriere în barou se desfăşoară prin respectarea următoarelor reguli:

1. Depunerea cererii. Conţinutul dosarului.

Cererea completată pe formularul – tip, care va fi pus la dispoziţie solicitantului  de către barou, se depune la secretariatul baroului.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte: (actele vor fi depuse îndosariate în dosar cu şină, în dublu exemplar; un exemplar va conţine actele în copie legalizată şi un exemplar actele în xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul):

a) copie de pe actul de identitate şi de pe actele de stare civilă (certificat naştere + certificat căsătorie – dacă este cazul);

b) copie de pe diploma de licenţă; în cazul în care se diploma este eliberată de instituţiile de învăţământ superior din altă ţară se va depune şi dovada de echivalare, în condiţiile legii; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

c) dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior, prin susţinerea examenului la materii compatibile cu programa de examen pentru admiterea în profesia de avocat (cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la art. 1 alin (1) şi (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 295 din 15 decembrie 2007, privind materiile la care se organizează examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în profesia de avocat);

d) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

e) certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou conform hotărârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii;

f) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

g) două fotografii tip legitimaţie;

h) diploma prin care s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în drept (unde este cazul);

i) persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, vor depune o copie certificată de pe carnetul de muncă sau o adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici; (perioada de 10 ani prevăzuta de art. 16 alin. (2) lit. b) din Lege se referă la ultimii 10 ani de activitate neîntreruptă, calculaţi retroactiv de la momentul înregistrării cererii de primire in profesie).

2. Anunţarea publică a cererii prin afişare

Publicitatea cererii de primire în profesia de avocat cu scutire de examen se va face prin afişarea cererii (în format PDF) la avizierul baroului şi prin publicarea acesteia pe site-ul baroului şi pe site-ul U.N.B.R.

Sunt aplicabile regulile stabilite prin Rezoluţia Congresului avocaţilor 2010 privind asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului la opoziţie faţă de cererile de primire în profesia de avocat, potrivit căreia în cazul în care persoana care solicită să fie primită în profesia de avocat depune cererea la alt barou decât cel pe raza teritorială a căruia domiciliază, baroul la care se Înregistrează cererea va comunica o copie a acesteia şi baroului/barourilor pe raza teritorială a căruia/cărora petentul a avut domiciliul şi/sau a profesat în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii. Comunicarea se va face în termen de cel mult două zile de la data înregistrării cererii iar copia cererii se va afişa de îndată pe pagina de internet a baroului/barourilor, precum şi la sediul acestuia/acestora. În cazul în care se formulează opoziţii, acestea vor fi comunicate baroului la care petentul a depus cererea de primire în profesie în termen de cel mult două zile de la înregistrare.

Pentru a sigura transparenţa deplină a procedurii, deoarece primirea în profesia de avocat conferă vocaţia la competenţă profesională teritorială pe întreaga ţară, cererea va fi comunicată pentru publicarea pe site-ul U.N.B.R. în cel mult două zile de la înregistrarea acesteia.

3. Procedura înregistrării opoziţiilor

În termen de 10 zile de la afişarea cererii la avizierul baroului la care cererea a fost depusă ori de la data publicării cererii pe site-ul U.N.B.R. ori al baroului la care cererea a fost transmisă spre publicare potrivit rezoluţiei Congresului avocaţilor 2010, orice persoană poate face opoziţie la cererea de primire în profesie, indicând motivele şi arătând împrejurările şi probele pe care îşi întemeiază opoziţia.

Opoziţia la cererea de primire în profesie cu scutire de examen va fi formulată în scris, datată, semnată şi va fi depusă sau transmisă la secretariatul baroului la care cererea a fost înregistrată.

4. Procedura soluţionării opoziţiilor

După înregistrare, opoziţia(iile) va / vor fi înaintată(e) avocatului – raportor numit  în condiţiile art. 18 alin. (4) din Statut.

Avocatul – raportor va efectua investigaţiile necesare pentru lămurirea aspectelor arătate în opoziţie şi va întocmi în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat, un raport motivat privind admiterea ori respingerea opoziţiei. Pentru soluţionarea opoziţiei avocatul – raportor va fi sprijinit de decan pentru a fi solicitate eventuale lămuriri şi explicaţii suplimentare persoanei care a formulat opoziţia, dacă aceasta domiciliază / îşi are sediul pe raza altui barou.

Raportul va fi înaintat consiliului baroului care va soluţiona opoziţia în proxima şedinţă.

Admiterea opoziţiei duce la respingerea cererii de primire în profesie cu scutire de examen.

Hotărârea consiliului baroului poate fi atacată în termen de 15 zile la Consiliul U.N.B.R.

5. Procedura verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat

Verificarea cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat va consta dintr-o evaluare făcută pe baza unor discuţii libere prin care se tratează subiecte din legislaţia specifică organizării şi exercitării profesiei de avocat (Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat şi Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. adoptat prin Hotărârea nr. 294 din 15 decembrie 2007).

Subiectele legislaţia specifică organizării şi exercitării profesiei de avocat precum şi bibliografia de pregătire a tematicii colocviului vor fi afişate pe site-ul fiecărui barou.

Rezultatul colocviului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat poate determina respingerea cererii de primire în profesie cu scutire de examen fără a vătăma dreptul petentului de a se înscrie la examenul de primire în profesia de avocat.

6. Ascultarea solicitantului

Dacă se consideră necesar, cu ocazia soluţionării cererii de primire în profesie cu scutire de examen, consiliul baroului poate convoca solicitantul pentru lămuriri suplimentare. Ascultarea solicitantului este obligatorie dacă au fost formulate opoziţii pentru soluţionarea cărora  s-a propus admiterea opoziţiei, dacă rezultatele colocviului privind verificarea cunoştinţelor profesionale sunt nesatisfăcătoare ori dacă opoziţiile formulate vizează aspecte privind desfăşurarea unor activităţi de poliţie politică de către solicitant.

7. Soluţionarea cererii de primire in profesie de către consiliul baroului:

La soluţionarea cererii de primire în profesie cu scutire de examen, consiliul baroului va avea în vedere:

– cererea solicitantului şi actele anexate acesteia;

– referatul consilierului – raportor privind îndeplinirea condiţiilor de primire în profesie;

– aprecierea asupra cunoştinţelor privind legislaţia specifica profesiei de avocat.

8. Elaborarea si comunicarea deciziei consiliului baroului privind cererea de primire in profesie

În urma soluţionării cererii, consiliul baroului va emite o hotărâre (decizie) motivată de admitere sau de respingere a cererii de primire în profesie cu scutire de examen.

Hotărârea  (decizia) va fi comunicată solicitantului.

Un exemplar de pe hotărâre  (decizie) împreună cu un exemplar al dosarului de primire în profesie cu scutire de examen (în xerocopie) va fi înaintat Uniunii Naţionale a Barourilor din România, pentru ca în Consiliul U.N.B.R. să se poată verifica, când este cazul,  legalitatea deciziei consiliului baroului.

În cazul respingerii cererii, solicitantul poate ataca hotărârea  (decizie) consiliului baroului la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

Motivarea hotărârii  (deciziei) privind soluţionarea cererii de primire cu scutire în profesia de avocat va fi făcută în cel mult 30 de zile de al adoptarea sa, iar comunicarea hotărârii (deciziei) consiliului baroului către solicitant şi U.N.B.R. se va face în cel mult 20 de zile de la data însuşirii motivării deciziei de către consiliul baroului, atestată prin semnătura în original a decanului baroului.

9. Procedura înscrierii în barou

Cel primit în profesia de avocat poate fi înscris, la cerere, în barou, prin decizia emisă de consiliul baroului cu respectarea dispoziţiilor  art. 19, 20, 21 şi art. 24 alin. (2)  din Lege.

Actele necesare la înscrierea în barou sunt următoarele:

1.  Cerere adresata decanului baroului în care se va preciza forma de exercitare a profesiei pentru care optează solicitantul;

2.  Curriculum vitae;

3.  Diploma de licenţă în copie legalizată;

4.  Foaie matricolă în copie legalizată;

5.  Certificat de naştere în copie legalizată;

6.  Carnet de muncă sau o adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici în copie legalizată;

7.  Certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile; înainte de data depunerii cererii;

8.  Certificat de cazier fiscal, în original eliberat cu cel mult 15 zile; înainte de data depunerii cererii;

9.   Certificat  de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

10. Carte (buletin) de identitate;

11. Adeverinţă medic de familie, în original;

12. Adeverinţă de la un medic specialist psihiatru, în original;

13. Două fotografii tip B.I.

14. Decizia de primire în profesie cu scutire de examen, în copie.

15. Declaraţie privind starea de incompatibilitate conform art. 28 din Statutul profesiei de avocat;

16. Declaraţie privind conflictul de interese, conform art. 3.2. din Codul deontologic al avocatului din Uniunea Europeană;

Pe lângă actele menţionate mai sus, se vor anexa acte specifice formei de exercitare a profesie pentru care optează solicitantul.

a) În cazul înfiinţării cabinetului individual:

–          Act de înfiinţare a cabinetului individual de avocat, conform anexei nr. XXVIII la  Statutul profesiei de avocat;

–          Dovada sediului profesional al avocatului (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat etc.);

–          Aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar  cabinetului (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire);

–          Contractele de colaborare ale avocaţilor colaboratori (dacă este cazul);

b) În cazul înfiinţării unei societăţi civile profesionale:

– Contract pentru constituirea unei societăţi civile profesionale de avocaţi, conform anexei nr. XII la Statutul profesiei de avocat;

– Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi, conform anexei nr. XIII la  Statutul profesiei de avocat;

–          Dovada sediului (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat etc.);

–          Dovada capitalului social, în numerar şi a altor aporturi;

c) În cazul înfiinţării unei societăţi civile profesionale cu răspundere limitată

– Contract pentru constituirea unei societăţi civile profesionale cu răspundere limitată, conform anexei nr. XIV la Statutul profesiei de avocat;

– Statutul societăţii civile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, conform anexei nr. XV din Statutul profesiei de avocat;

–          Dovada sediului (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat etc.);

–          Dovada capitalului social, în numerar şi a altor aporturi;

d) În cazul în care solicitantul urmează să exercite profesia în calitate de avocat colaborator

– Contract de colaborare, conform anexei nr. XIX la Statutul profesiei de avocat;

e) În cazul în care solicitantul urmează să exercite profesia în calitate de avocat salarizat în interiorul profesiei

– Contract de salarizare în interiorul profesiei, conform anexei nr. X la Statutul profesiei de avocat;

La soluţionarea cererii de înscriere în barou, consiliul baroului va avea în vedere:

– cererea împreună cu actele însoţitoare;

– referatul privind condiţiile sediului profesional şi ale actului de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei pentru care a optat solicitantul;

– declaraţiile privind starea de incompatibilitate şi conflictul de interese;

– rezultatul verificărilor condiţiilor privind demnitatea profesională şi existenţa unor interdicţii prevăzute la art. 20 din Lege.

Soluţionarea cererii de înscriere în barou se va face prin emiterea unei decizii care va cuprinde şi menţiuni privind competenţa profesională în condiţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi existenţa unor interdicţii / incompatibilităţi.

Decizia va fi comunicată solicitantului numai după depunerea dovezii de achitare a taxei de înscriere în barou ca urmare a primirii în profesie cu scutire de examen, dacă consiliul baroului a hotărât plata unei astfel de taxe pentru servicii prestate în favoarea terţilor, iar decizia a fost dată publicităţii anterior depunerii cererii şi era cunoscută de solicitant.

Înscrierea în tabloul avocaţilor se va face numai după depunerea jurământului prevăzut de Lege, depunerea declaraţiei prevăzute la art. 3 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică şi depunerea unei declaraţii manuscrise şi datată prin care solicitantul declară că se obligă să achite taxele şi contribuţiile la bugetul baroului, al U.N.B.R. şi la bugetul Casei de Asigurări a Avocaţilor în condiţiile prevăzute de Lege, Statutul profesiei de avocat, Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi potrivit hotărârilor adoptate de adunarea generală / consiliul baroului în tabloul căruia s-a solicitat înscrierea.

Decizia de înscriere în barou, cu menţiunea că s-a procedat / nu s-a procedat la înscrierea avocatului în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei / tabloul avocaţilor incompatibili va fi comunicată Uniunii Naţionale a Barourilor din România în termen de cel mult 10 zile de la emiterea acesteia şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în tabloul avocaţilor.

Depunerea unei declaraţii false sau recunoaşterea faptului că avocatul a colaborat cu securitatea ca poliţie politică atrage consecinţele prevăzute de lege.

Decizia va fi comunicată solicitantului şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România.”

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti