Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006


16 iulie 2010 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Noutăți legislative

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 453 din data de 2 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Completarile si modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • definirea anumitor termeni si expresii;
 • domeniul de aplicare;
 • regulile de participare la procedura de atribuire;
 • regulile de publicitate;
 • achizitia serviciilor de publicitate;
 • conflictul de interese;
 • organizarea procedurilor de atribuire;
 • atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • contractul de concesiune;
 • solutionarea contestatiilor;
 • organizarea C.N.S.C.
 • contraventiile si sanctiunile;
 • anexele nr. 2A si 2B.

Ulterior aprobarii O.U.G. nr. 76/2010 prin lege, O.U.G. nr. 34/2006 se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Definirea anumitor termeni si expresii

Urmatoarele definitii se modifica:

 • acceptarea ofertei castigatoare – notiunea de act juridic este inlocuita cu cea de comunicare a rezultatului procedurii;
 • ofertant – este completata definitia cu mentiunea ca oferta trebuie depusa in termenul indicat in anuntul/invitatia de participare;
 • zile – se precizeaza modul de calcul a termenului exprimat in zile; termenul incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; nu va intra in calculul termenului ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante; in ipoteza in care ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

In acelasi timp, Ordonanta introduce doua definitii noi, astfel:

 • contract – orice contract de achizitie publica sau acord-cadru;
 • termene de asteptare – termenele de 11 zile, respectiv de 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, dupa implinirea carora pot fi incheiate contractele care intra in sfera de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006; termenele referite se majoreaza cu 5 zile in ipoteza in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii si prin fax sau prin mijloace electronice.

Domeniul de aplicare

Potrivit noii reglementari, conditiile in care este obligatorie aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 pentru atribuirea unui contract de catre o entitate care nu are calitatea de autoritate contractanta, se modifica astfel:

 • notiunea de “operator economic” este inlocuita cu cea de “entitate juridica”;
 • se micsoreaza urmatoarele praguri valorice:

– pentru contractul de lucrari, de la echivalentul in lei a 5.000.000 euro la echivalentul in lei a 4.845.000 euro;

– pentru contractul de servicii, de la echivalentul in lei 200.000 euro la echivalentul in lei a 193.000 euro.

De asemenea, este introdusa in mod expres obligatia autoritatii contractante de a aplica principiile prevazute de art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a unui contract avand ca obiect servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B.

Regulile de participare la procedura de atribuire

Modificarile si completarile referitoare la regulile de participare la procedura de atribuire privesc, in principal, urmatoarele aspecte:

 • garantia de participare – este instituita obligatia autoritatii contractante de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare; in acest sens, documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele informatii:

I. cuantumul garantiei de participare, in suma fixa de pana la 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai putin decat:

– 1% din valoarea estimata a contractului, atunci cand valoarea acestuia este cuprinsa intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv;

– 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei, atunci cand valoarea contractului este cuprinsa intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv;

– 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei, atunci cand valoarea contractului este cuprinsa intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv;

– 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei, atunci cand valoarea contractului este cuprinsa intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv;

– 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei, atunci cand valoarea contractului este cuprinsa intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv;

– 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei, atunci cand valoarea contractului este peste 4.200.000.001 lei;

II. perioada de valabilitate a garantiei de participare;

 • intreprinderile afiliate operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.

Regulile de publicitate

Noua reglementare extinde atributia de verificare a A.N.R.M.A.P. si asupra invitatiilor de participare transmise de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP in legatura cu atribuirea unui contract cu o valoare estimata egala sau mai mica decat pragurile valorice stabilite pentru cererea de oferte, respectiv:

 • 100.000 euro pentru contractul de furnizare;
 • 125.000 euro pentru contractul de servicii;
 • 1.000.000 euro pentru contractul de lucrari.

Termenul de 2 zile lucratoare in care A.N.R.M.A.P. are obligatia fie sa emita acceptul de publicare, fie sa respinga publicarea anuntului este marit la 3 zile lucratoare.

Totodata, se modifica urmatoarele praguri valorice:

 • pentru publicarea anuntului de intentie in cazul contractelor de lucrari – pragul valoric se micsoreaza de la echivalentul in lei a 5.000.000 euro la echivalentul in lei a 4.845.000 euro;
 • pentru publicarea anunturilor de participare si de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare “J.O.U.E.”) in cazul contractului de furnizare sau de servicii atunci cand autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) din O.U.G. nr. 34/2006 – pragul valoric se micsoreaza de la echivalentul in lei a 400.000 euro la echivalentul in lei a 387.000 euro;
 • pentru publicarea anunturilor de participare si de atribuire in J.O.U.E. in cazul contractului de lucrari – pragul valoric se micsoreaza de la echivalentul in lei a 5.000.000 euro la echivalentul in lei a 4.845.000 euro.

Nu in ultimul rand, se mentioneaza ca publicarea anunturilor de participare si de atribuire in Monitorul Oficial este optionala.

Achizitia serviciilor de publicitate

Potrivit noii Ordonante, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire, in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet in cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulata, fara TVA, estimata ca fiind mai mare decat echivalentul in lei a 15.000 euro. Pragul valoric stabilit in vechea reglementare era echivalentul in lei a 20.000 euro.

In acelasi timp, se modifica definitia contractului de publicitate media, in sensul ca se elimina referirea la crearea si producerea de reclama. Astfel, prin contract de publicitate media se intelege orice contract de servicii avand ca obiect difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale sau electronice.

Conflictul de interese

Se introduce o noua categorie de persoane care nu au dreptul sa fie implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, respectiv persoanele care in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante se afla in situatia existentei unui conflict de interese in sensul Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

De asemenea, se prevede aplicarea sanctiunii excluderii din procedura de atribuire ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului:

 • care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv;
 • sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006,

cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Organizarea procedurilor de atribuire

Noua ordonanta modifica si completeaza prevederile legale referitoare la organizarea procedurilor de atribuire, dupa cum urmeaza:

 • solicitarile de clarificari –autoritatile contractante vor avea optiunea de a publica sau transmite raspunsul la solicitarile de clarificari, cu respectarea termenului de 6 zile inainte de data depunerii ofertelor;
 • licitatia restransa – autoritatea contractanta va asigura accesul direct, complet si nerestrictionat al operatorilor economici la documentatia de atribuire incepand cu data publicarii anuntului de participare, in ipoteza in care documentatia se publica in SEAP; daca, din motive tehnice, documentatia de atribuire nu poate fi atasata in SEAP, autoritatea contractanta va transmite un exemplar impreuna cu invitatia de participare, tuturor candidatilor selectati;
 • negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru ipoteza prevazuta de art. 122 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006 – motive de extrema urgenta – s-a introdus dreptul autoritatii contractante de a emite un ordin de incepere a serviciilor/lucrarilor concomitent cu initierea procedurii de negociere, in cazuri de forta majora sau in cazuri temeinic motivate; pentru ipoteza prevazuta la art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006 – lucrari sau servicii suplimentare/aditionale – s-a micsorat valoarea cumulata a contractelor si actelor aditionale care vor fi atribuite, respectiv incheiate, de la 50% din valoarea contractului initial la 20%; cu toate acestea, in cazuri temeinic motivate, ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului pana la limita maxima de 50% pe baza unei note justificative, parte a dosarului achizitiei publice; obligatia autoritatii contractante de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala nu se aplica in ipotezele prevazute de art. 122 lit. b), e), g), h), i) si j);
 • cerere de oferte se maresc pragurile valorice pana la limita carora autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte, astfel:

– pentru contractul de servicii, de la echivalentul in lei a 100.000 euro, la echivalentul in lei a 125.000 euro;

– pentru contractul de lucrari, de la echivalentul in lei a 750.000 euro la echivalentul in lei a 1.000.000 euro;

invitatia de participare va trebui sa cuprinda si sursa de finantare a contractului;

 • acordul-cadru in ipoteza in care numarul operatorilor economici care au depus oferte admisibile este inferior numarului minim stabilit in anuntul/invitatia de participare, autoritatea contractanta are doua variante:

– fie anuleaza procedura de atribuire;

– fie continua procedura numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care au depus oferte admisibile.

 • licitatia electronica – este prevazuta o noua situatie in care autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica, respectiv ca o etapa finala a licitatei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare organizate in vederea atribuirii unui contract sectorial; se reglementeaza posibilitatea derularii licitatiei electronice si intr-o singura runda.

Atribuirea contractelor de achizitie publica

Modificarile si completarile legate de atribuirea contractelor de achizitie publica vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • situatia personala a candidatului/ofertantului – se modifica ipotezele in care ofertantul/candidatul poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire, astfel:

ü numai ofertantul/candidatul care a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic poate fi exclus; in reglementarea anterioara, aceasta sanctiune se putea aplica celui aflat in stare de faliment ori lichidare, ale carui afaceri erau conduse de un administrator judiciar sau ale carui activitati comerciale erau suspendate ori faceau obiectul unui aranjament cu creditorii sau care se aflau intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

ü se elimina ipoteza excluderii ofertantului/candidatului care face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute de art. 181 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006;

ü ipoteza prezentarii de informatii false sau a neprezentarii informatiilor solicitate de autoritatea contractanta se extinde asupra tuturor informatiilor legate de demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

 • capacitatea tehnica si/sau profesionala – certificarile de buna executie a lucrarilor vor trebui sa indice, in plus, daca acestea au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;
 • evaluarea ofertelor – se introduce dreptul autoritatii contractante de a prelungi perioada de evaluare a ofertelor o singura data, in cazuri temeinic motivate; totodata, se elimina durata maxima de prelungire a perioadei de evaluare care era, potrivit reglementarii anterioare, de 20 de zile;
 • pretul neobisnuit de scazut in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte admisibile, pretul este neobsinuit de scazut daca reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea financiara cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare;
 • anularea procedurii de atribuire – se introduc doua situatii noi in care autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire, astfel:

ü in ipoteza atribuirii unui acord-cadru, atunci cand numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul/invitatia de participare;

ü ca urmare a deciziei pronuntate de C.N.S.C prin care dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire;

 • dosarul achizitiei publice – se abroga prevederea potrivit careia restrictionarea nejustificata a accesului la dosarul achizitiei publice atrage sanctionarea conducatorului autoritatii contractante de catre A.N.R.M.A.P.

Contractul de concesiune

In privinta atribuirii contractului de concesiune, modificarile si completarile privesc aspecte precum:

 • procedurile de atribuire aplicabile – autoritatea contractanta are dreptul de a aplica urmatoarele proceduri pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice sau de servicii: licitatie deschisa; licitatie restransa; dialog competitiv; negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 • publicarea in Monitorul Oficial – se clarifica faptul ca publicarea anuntului de participare in Monitorul Oficial este optionala;
 • publicarea anuntului de participare – pragul valoric peste care publicarea in J.O.U.E. este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrari publice, se micsoreaza de la echivalentul in lei a 5.000.000 euro la echivalentul in lei a 4.845.000 euro; se micsoreaza la echivalentul in lei a 4.845.000 euro si pragul in functie de care se stabileste obligatia publicarii unui anunt de participare in J.O.U.E., SEAP si, optional, in Monitorul Oficial, de catre concesionarul care, desi nu are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 34/2006, atribuie un contract de concesiune de lucrari/servicii catre terte parti.

Solutionarea contestatiilor

Noua reglementare modifica si completeaza prevederile legale referitoare la solutionarea contestatiilor, dupa cum urmeaza:

 • intrunirea cauzelor – daca, referitor la acelasi obiect, se formuleaza atat contestatie in fata C.N.S.C., cat si actiune la instanta de judecata, instanta va dispune din oficiu, prin incheiere, intrunirea cauzelor;
 • delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice – solutionarea contestatiilor legate de atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice pentru care legislatia specifica face trimitere la aplicarea O.U.G. nr. 34/2006, se realizeaza conform capitolului IX din Ordonanta;
 • servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport national – se abroga prevederea legala care reglementa competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti pentru litigiile privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport national;
 • masurile de remediere – prevederile referitoare la masurile de remediere devin aplicabile inclusiv in ipoteza in care contestatia este formulata in fata instantei de judecata; se prevede in mod expres sanctiunea nulitatii absolute pentru situatia in care contractul se incheie inainte de pronuntarea deciziei de catre C.N.S.C. sau a hotararii de catre instanta de judecata sau inainte de expirarea termenelor de asteptare;
 • accesul la dosarul achizitiei publice – se prevede in mod expres dreptul contestatorului de avea acces, la cerere, la documentele aflate in dosarul achizitiei publice depuse de autoritatea contractanta la C.N.S.C., cu exceptia propunerilor tehnice ale celorlalti ofertanti; propunerile tehnice pot fi totusi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti, acord care trebuie anexat la cererea pe care contestatorul o adreseaza Consiliului;
 • punctul de vedere al autoritatii contractante – este instituit dreptul autoritatii contractante de a transmite catre C.N.S.C. punctul sau de vedere asupra contestatiei impreuna cu alte documente considerate edificatoare, precum si o copie a dosarului achizitiei publice chiar si inainte de expirarea termenelor de asteptare prevazute de art. 205 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006;
 • termenul de solutionare a contestatiilor – termenul de solutionare pe fond a contestatiei este de 20 de zile calculate de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei; termenul poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile, in cazuri temeinic justificate;
 • solutiile pe care le poate pronunta C.N.S.C. – daca apreciaza ca, in afara actelor contestate, exista si alte acte care incalca prevederile O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul va sesiza nu numai A.N.R.M.A.P., ci si U.C.V.A.P.; termenul in care trebuie adusa la indeplinire masura de remediere a actului atacat dispusa de C.N.S.C. ca urmare a admiterii contestatiei nu va fi mai mare decat termenul de exercitare a plangerii impotriva deciziei Consiliului, respectiv 10 zile de la comunicare; se prevede in mod expres faptul ca C.N.S.C. nu poate decide atribuirea unui contract de achizitie publica catre un anumit operator economic;
 • retinerea garantiei de participare – in situatia in care C.N.S.C. respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, urmatoarele sume:

– intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv – 1% din aceasta valoare;

– intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;

– intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;

– intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;

– intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;

– peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei;

daca instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei C.N.S.C., autoritatea contractanta este obligata sa restituie contestatorului sumele referite, in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei;

 • cai de atac – plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national este de competenta Curtii de Apel Bucuresti, Sectia de contencios-administrativ si fiscal; exceptand cazurile in care plangerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte in proces; ulterior solutionarii plangerii de catre instanta competenta, dosarul cauzei se restituie C.N.S.C.;
 • suspendarea executarii contractului – se reglementeaza ipoteza suspendarii executarii contractului care se poate dispune de catre presedintele instantei, prin incheiere data cu citarea partilor, in cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea partii interesate; incheierea poate fi atacata separat, cu recurs, in termen de 5 zile de la comunicare; instanta va putea sa nu dispuna masura suspendarii in cazul in care consecintele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decat beneficiile ei;
 • taxarea plangerii – plangerea formulata impotriva deciziei C.N.S.C. se taxeaza cu 50% din sumele prevazute pentru taxarea cererilor avand ca obiect contractele ce intra in sfera de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 si cele pentru repararea prejudiciului cauzat, precum si pentru cererile neevaluabile in bani;
 • solutionarea litigiilor in instanta – instanta competenta sa solutioneze in prima instanta este:

ü tribunalul in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante – sectia de contencios administrativ si fiscal – pentru procesele si cererile privind actele autoritatilor contractante emise inainte de incheierea contractului, precum si acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire;

ü tribunalul in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante – sectia comerciala – pentru procesele si cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica;

 • recurarea hotararilor – recursul se judeca, dupa caz, de sectia de contencios administrativ si fiscal sau de sectia comerciala a curtii de apel; totodata, se modifica vechea dispozitie legala potrivit careia recursul era suspensiv de executare si se prevede ca recursul nu suspenda executarea.

Organizarea C.N.S.C.

In ceea ce priveste organizarea si functionarea C.N.S.C., noua Ordonanta stabileste ca:

 • organizarea si functionarea C.N.S.C. presedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri alesi dintre consilierii de solutionare a contestatiilor; numarul membrilor Consiliului si al persoanelor cu statut de personal tehnico-administrativ se stabilesc prin hotarare a Guvernului;
 • statutul personalului C.N.S.C. – perioada exercitarii functiei publice de consilier de solutionare a contestatiilor constituie vechime in specialitatea avuta in vedere la ocuparea functiei, respectiv juridica, economica sau tehnica;
 • evaluarea C.N.S.C. – activitatea Consiliului va fi evaluata o data pe an de catre o comisie; procedura de evaluare a activitatii C.N.S.C. si a presedintelui acestuia se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.

Contraventiile si sanctiunile

Potrivit modificarilor si completarilor aduse, constituie contraventii, printre altele:

 • incalcarea prevederii conform careia pentru incheierea unui acord-cadru autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri (in afara licitatiei deschise si a licitatiei restranse) prevazute la art. 18 din O.U.G. nr. 34/2006 numai in circumstantele specifice prevazute de aceasta;
 • nejustificarea de catre autoritatea contractanta a avantajelor reflectate prin aplicarea factorilor de evaluare;
 • netransmiterea informatiilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica in termen de 5 zile de la primirea solicitarii scrise a A.N.R.M.A.P.;
 • orice alta incalcare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia, avand ca efect incalcarea dispozitiilor art. 2, cu exceptia alin. (2) lit. f) referitor la eficienta utilizarii fondurilor publice.

De asemenea, noua reglementare mareste limitele amenzilor aplicabile, astfel:

 • pentru contraventiile prevazute la art. 293 lit. f), n), u) si v), sanctiunea aplicabila este amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • pentru contraventiile prevazute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s) si t), sanctiunea aplicabila este amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei;
 • pentru contraventiile prevazute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) si r), sanctiunea aplicabila este amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei.

Anexele nr. 2A si nr. 2B

Nu in ultimul rand, noua ordonanta cuprinde si modicari ale descrierii serviciilor si codurilor CPV din Anexele nr. 2A si nr. 2B.

Dispozitii finale

Procesele si cererile in materie de achizitii publice aflate in curs de solutionare in fata instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a Ordonantei continua sa se judece in conditiile si cu procedura prevazuta de legea in vigoare la data la care au fost incepute.

Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei, contestatiilor solutionate de prima instanta, respectiv de C.N.S.C. sau tribunalul in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, li se aplica prevederile acesteia.

Pentru Juridice.ro, VASS Lawyers

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică