Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Aparitii editoriale de la C.H. Beck


28 iulie 2010 | Loredana PELMUSI, Loredana PELMUSI, C.H. Beck

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Stimaţi utilizatori ai Juridice.ro, vă prezentăm cele mai noi apariţii editoriale C.H. Beck ale lunii iulie.

Codul de procedură civilă (Publicat la 15.07.2010). Cod 403

Ediţie îngrijită şi prefaţată de prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu – membru al Comisiei de elaborare

nullDe foarte mulţi ani se vorbeşte de necesitatea unui nou Cod de procedură civilă, care să asigure o reglementare unitară, modernă, şi care să răspundă aşteptărilor justiţiabililor, dar şi judecătorilor şi partenerilor lor în înfăptuirea actului de justiţie: procurori, avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti. Problema a devenit stringentă mai ales după ce România a dobândit o nouă Constituţie în anul 1991, revizuită în 2003, care a impus noi exigenţe chiar pe plan procesual şi după aderarea României, în anul 1994, la Convenţia europeană a drepturilor omului. Dezideratele de la 1865 pentru o bună procedură – simplitate, rapiditate, eficacitate – au rămas, dar ele au căpătat şi alte nuanţe, principala preocupare fiind aceea de creştere a calităţii actului de justiţie.Comisia de redactare a proiectului a avut în vedere evoluţia legislaţiei, pe cea existentă în ţara noastră şi numeroase acte normative similare: Codul de procedură civilă francez şi legislaţia aferentă executării silite, Codul judiciar belgian, Codul de procedură civilă german, Codul de procedură civilă italian, Codul de procedură civilă elveţian, Codul de procedură civilă al provinciei Quebec, Codul de procedură civilă spaniol, Codul de procedură civilă portughez, Codul de procedură civilă olandez, Codul de procedură civilă finlandez, Codul de procedură civilă model pentru America de Sud, elaborat sub egida Institutului ibero-american de Drept procesual, Regulile Transnaţionale de procedură civilă şi Proiectul european de armonizare a procedurii civile. În elaborarea textelor s-a ţinut seama şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a instanţelor comunitare.

Este foarte important ca intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă să aibă loc concomitent cu cea a Codului civil deoarece între cele două coduri există o strânsă legătură, expresie a corelaţiei dintre conţinut şi formă. În Raportul de prezentare a Proiectului Codului de procedură civilă către Consiliul de Stat, din anul 1865, se sublinia că „procedura este inima legislaţiunii unui stat … Codicele civil, fără procedură, este ca un corp fără inimă, este ca o bună şi complectă maşină căreia îi lipseşte puterea motrice” (G. Plastara). Sau, în doctrina din perioada interbelică, se arăta că „dacă procedura civilă nu e altceva decât un total de reguli pentru a pune în valoare regulile de drept civil, atunci culoarea procedurii civile va fi culoarea dreptului civil. Când dreptul de fond îşi schimbă fizionomia, atunci şi procedura îşi schimbă aspectul” (E. Herovanu). Din acest punct de vedere lucrurile stau la fel şi astăzi.

Prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
Preşedintele Comisiei tehnice de redactare a
Proiectului Noului Cod de procedură civilă

Codul de procedura penală (Publicat la 15.07.2010). Cod 404

Ediţie îngrijită şi prefaţată de jud. Mihail Udroiu – membru al Comisiei de elaborare

nullNoul Cod de procedură penală a avut în vedere crearea unui cadru legislativ clar, previzibil şi accesibil tuturor participanţilor la efectuarea actului de justiţie penală. Totodată, legiuitorul s-a preocupat de aşezarea procesului penal pe pilonii unor noi principii care, alături de cele clasice, să contribuie la o mai bună înfăptuire a justiţiei penale cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Această structură reprezintă nucleul dur al reglementării desfăşurării unui nou model de proces penal în cadrul căruia să fie constatate la timp, în mod complet şi fără echivoc, faptele care constituie infracţiuni, astfel încât nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii.Elaborarea noii codificări a urmărit, pe de o parte, asigurarea eficienţei procesului penal şi definirea limitelor puterilor coercitive ale statului, iar, pe de altă parte, garantarea drepturilor părţilor şi a celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.
Trebuie subliniat că asigurarea funcţionalităţii sistemului justiţiei penale nu se poate realiza decât prin intrarea concomitentă în vigoare a noului Codul penal, noului Cod de procedură penală precum şi a Legii privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Pregătirea punerii în aplicare a noului Cod de procedură penală va implica o pregătire corespunzătoare, atât a sistemului judiciar român şi a altor instituţii care îşi desfăşoară activitatea în sfera justiţiei penale (serviciile de probaţiune, administraţiile locurilor de detenţie, poliţia comunitară, mediatorii etc.), cât şi a societăţii româneşti în ansamblul ei. Totodată, organele puterii legislative şi executive trebuie să asigure finanţarea adecvată a sistemului judiciar, personalul şi logistica necesare funcţionării noilor instituţii procedurale.

Jud. Mihail Udroiu
Membru al Comisiei de redactare a
Proiectului Noului Cod de procedură penală

Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare (actualizat la 1 iulie 2010). Cod 399

Ediţie îngrijită şi prefaţată de Mihai Brăgaru

null

Ediţia a 9-a a lucrării Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare cuprinde toate modificările legislative aduse Codului fiscal şi Normelor metodologice de aplicare a acestuia, publicate în Monitorul Oficial al României până la data de 1 iulie 2010.Lucrarea prezintă avantajul că pe lângă textul Codului fiscal (cu ultimele modificări şi completări aduse prin O.U.G. nr. 59/2010 – M.Of. nr. 442 din 30 iunie 2010) şi al Normelor metodologice de aplicare a acestuia, inserate direct sub articolele din Cod la care se referă, sunt prezentate şi deciziile Comisiei fiscale centrale emise de la data apariţiei Codului şi până în prezent. De asemenea lucrarea aduce în atenţia celor interesaţi, trimiteri la legislaţia secundară (ordine ale ministrului finanţelor publice, ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală) dar şi legislaţia conexă precum şi recursurile în interesul legii şi deciziile Curţii Constituţionale, pentru a se asigura o completă cunoaştere şi înţelegere a dispoziţiilor legale.
Pentru a veni în ajutorul celor care doresc să aprofundeze dreptul fiscal sunt incluse în lucrare trimiteri la doctrina de specialitate şi jurisprudenţa naţională, publicate în revistele de specialitate.
Lucrarea Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare se doreşte a fi un instru¬ment util în cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei fiscale atât pentru consultanţii fiscali cât şi pentru contabili, avocaţi, magistraţi, studenţi, practic pentru oricine este interesat sau lucrează în domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil. Nu în ultimul rând, lucrarea se poate dovedi utilă şi pentru teoreticieni, în special prin trimiterile la legislaţie, jurisprudenţă şi, desigur, doctrină.

Dicţionar de dreptul consumului

Juanita Goicovici

nullLucrarea Dicţionar de Dreptul consumului repre-zintă primul inventar, realizat în spaţiul dreptului român al consumului, al conceptelor fundamentale şi derivate uzitate în noua ramură de drept purtând acest nume. Principalul său merit este acela de a facilita parcurgerea terminologiei de specialitate, relativ complexă, celor care, în calitate de magistraţi, avocaţi, membrii ai asociaţiilor de consumatori, consilieri juridici, angajaţi ai organismelor administrative însărcinate cu protecţia consumatorilor, se confruntă cu necesitatea cunoaşterii acestor termeni. Nu în ultimul rând, lucrarea îşi propune să suscite, în persoana doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în ştiinţe juridice vocaţia de jurişti specializaţi în dreptul consumului.Dicţionarul cuprinde un număr de aproximativ 400 de definiţii, însoţite de explicarea coordonatelor esenţiale şi a mecanismului tehnic pe baza căruia noţiunile în cauză funcţionează. Este de menţionat tripla sursă de terminologie utilizată: termenilor beneficiind de o definiţie legală (1) li se adaugă noţiunile teoretizate de doctrina de specialitate, pe suportul solid oferit de soluţiile pretoriene din sisteme de drept precum cel francez, de pildă (2), cu adjoncţiunea termenilor împru-mutaţi dinspre dreptul civil clasic, la care dreptul consumului recurge, cu mai multă sau mai puţină candoare, ca fond terminologic de drept comun (3).

Combaterea evaziunii fiscale şi frauda comunitară

Ioana Maria Costea

null

Lucrarea propune în prima parte o analiză de detaliu a infracţiunilor din Legea nr. 241/2005 ce urmează două direcţii: pe de o parte, prezintă normele fiscale, ce constituie conduita legală – cadrul normativ specific, urmate de o analiză a textului de incriminare – conţinutul infracţiunii.În a doua parte, raportat la incidenţa tot mai mare a procedurilor bugetare comunitare în spaţiul românesc, lucrarea tratează aspecte privind măsurile şi competenţele în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene. Sunt astfel analizate dispoziţiile principalelor acte normative în domeniu, precum şi aspecte de practică instituţională.

Curierul fiscal. Nr. 7/2010

nullÎn editorialul lunii trecute scriam, precizându-ne dezamăgirea, că statul român doreşte să introducă unele prevederi legislative care contravin Directivei nr. 2006/112/CE privind sistemul comun de TVA. Proiectul de ordonanţă prin care se dorea introducerea acestor prevederi (era vorba de un regim special pentru achiziţiile intracomunitare pentru anumite produse) şi-a găsit materializarea într-o ordonanţă de urgenţă care … surpriză: nu mai conţinea acele prevederi! Directiva privind TVA a rămas neîncălcată. Un punct pozitiv pentru oficialităţi, poate una din puţine veşti bune pe traseul de la proiect la realizare.
Între timp lucrurile au evoluat destul de mult şi o altă prevedere referitoare la TVA şi-a făcut apariţia: majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%. O măsură dureroasă, care poate duce la efecte contrare celor aşteptate (printre altele poate fi vorba de creşterea evaziunii fiscale), dar până la urmă ţine de decizia statului în stabilirea politicii fiscale (chiar dacă deciziile macroeconomice sunt resimţite de noi toţi la nivel microeconomic). Totuşi există şi un lucru pozitiv: în cazul unei noi majorări (cam greu de crezut că, deşi nu şi-a intrat bine în pâine noua cotă, se vorbeşte deja de diminuarea ei), limita maximă stabilită conform directivelor europene este 25%.
Între altele s-a lărgit baza de impozitare prin introducerea sub impozitare a dobânzilor, a unor venituri ale salariaţilor care era scutite de impozit (tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacantă, salarii compensatorii), prin introducerea sub contribuţii sociale a veniturilor realizate din activităţi profesionale etc. S-au majorat unele impozite locale (pe clădiri şi pe autoturisme). Teoretic noi resurse financiare la buget. Practic, s-ar putea să fie nesemnificative. Se tot vorbeşte de impozitarea pensiilor şi a altor venituri, dar din păcate se pune prea puţin problema măririi bazei de impozitare prin diminuarea evaziunii fiscale (chiar dacă s-au luat unele măsuri în acest sens, destul de timide). Ar fi păcat să impozităm prea mult pe cei corecţi şi să lăsăm o oarecare libertate pentru cei incorecţi.
Pentru cei care sunt în concediu sau urmează să meargă le dorim „Concediu plăcut!”. Pentru ceilalţi: să treacă bine prin criză!

Redacţia

P.S.: Cum de la 1 iulie 2010 a intrat în vigoare un număr impresionant de acte normative în domeniul fiscal, acest număr este dedicat prezentării şi analizei O.U.G. nr. 39/2010, O.U.G. nr. 54/2010, O.U.G. nr. 58/2010, O.U.G. nr. 59/2010 şi a altor acte normative în aplicarea acestora.

Vă dorim lectură plăcuta!

Loredana Pelmuşi, Editura C.H. Beck

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică