Secţiuni » Noutăţi
Flux noutăţi
AnunţuriEnglishInternaţionalJURIDICE.ro
4 comentarii

Admitere in avocatura – noiembrie 2010. Organizarea examenului, tematica si bibliografia
13.09.2010 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

UNBR a dat publicitatii Hotararea nr. 843 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire in profesie – noiembrie 2010:

„În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, (denumită în continuare Lege) şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

întrunit în şedinţa din 11 septembrie 2010, Consiliul U.N.B.R. a dezbătut problematica organizării examenului de primire în profesia de avocat sesiunea noiembrie 2010, planificat să se desfăşoare începând cu data de 10 noiembrie 2010 şi a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1.(1) Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru primirea în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura începând cu data de miercuri, 10 noiembrie 2010.

(2) Examenul se va desfăşura unitar. Comisia de examen îşi va desfăşura activitatea de susţinere a probelor de examen, de corectare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor la centrele de examen, în locaţiile stabilite prin gruparea barourilor.

(3) Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, barourile de pe raza unei curţi de apel se grupează la un singur centru de examen. Sediul centrului de examen este stabilit prin vor unanim de decanii barourilor care se grupează. Dacă decanii barourile nu stabilesc în unanimitate locaţia centrului de examen, examenul se desfăşoară la baroul unde se află sediul curţii de apel.

(4) Toate barourile de pe raza unei curţi de apel se pot grupa astfel încât împreună cu barourile de pe raza unei / unor curţi de apel limitrofe să organizeze examenul într-o locaţie unică, stabilită prin votul unanim al tuturor barourilor care se grupează.

(5) În termen de 7 (şapte) zile de la adoptarea prezentei hotărâri, barourile vor comunica la U.N.B.R. hotărârea de grupare şi locaţia centrului de examen stabilită potrivit alin. (3) şi (4). În cazul în care nu intervine o astfel de comunicare, locaţia centrului de examen pentru barourile de pe raza aceleiaşi curţi de apel este la baroul de la sediul curţii de apel.

(6) U.N.B.R. va da publicităţii locaţiile centrelor de examen cel mai târziu până la data de 20 septembrie 2010.

(7) Înscrierile la examen se fac la baroul la care candidatul intenţionează să îşi desfăşoare activitatea după primirea în profesie începând cu data de 01 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor Regulamentului de examen.

(8) Modelul cererii de înscriere este cel prevăzut în Anexele nr. 1 şi 2.

(9) Tematica şi bibliografia de examen sunt prevăzute în Anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele  care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice va consta din susţinerea unor probe scrise la următoarele materii: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Subiectele de examen vor fi întocmite potrivit Regulamentului de examen, fără ca acestea să fie subiecte tip grilă.

Art.3. – Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (inclusiv TVA) şi se va achita la baroul la care se face înscrierea, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea noiembrie 2010”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea noiembrie 2010”. Plata se poate face în numerar sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege.

Art.4.(1) Desemnarea membrilor comisiei de examen care îşi vor desfăşura activitatea de corectare a lucrărilor candidaţilor şi de soluţionare a contestaţiilor se face de consiliile barourilor grupate, pentru fiecare centru de examen. În cazul în care barourile nu convin cu privire la membrii comisiei, Consiliul U.N.B.R. mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să desemneze membrii Comisiei.

(2) Consiliul U.N.B.R. mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R.  ca pe baza propunerilor barourilor să desemneze membrii Comisiei de examen care vor elabora subiectele unice de examen şi baremurile de corectare.

(3) Aplicarea dispoziţiilor art. 33 – 35 din Statutul profesiei de avocat se va face cu respectarea prezentei Hotărâri şi a Regulamentului de examen.

 

Art. 5(1) Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul www.unbr.ro şi va fi comunicată barourilor în aplicarea art. 33 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat.

(2) Consiliul U.N.B.R. constată că data examenului a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul www.unbr.ro şi comunicarea către barouri la data de 01 iulie 2010 a Hotărârii nr. 710 din 12 decembrie 2009, republicată conform art. 1 din Hotărârea nr. 843 din 16 iunie 2010 ale Consiliului U.N.B.R. şi că s-a transmis spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, anunţul privind data desfăşurării examenului.

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN (MODEL)

Nr. înregistrare ……….. data ……………….

Baroul …………………………………….……

CERERE

de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat

pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar

Sesiunea ……………….. / anul …… în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ………………..

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele)……………………………………………………………. ……, fiul/fiica lui ……………….. şi al ………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate)…………………………………..…..              , cod numeric personal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……, legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de …………………… telefon/fax: …………………, e-mail: …………….……………….

solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar – sesiunea ………………………………….-

2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. …………… din data ………….. eliberată de Universitatea …………………………………………………….… Facultatea …………………………..………………………..-

3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat / declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sancţiunea prevăzută la art. 24 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

5. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul ……………………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a  încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..……)

6. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 26 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului, neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afişării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou.

7. Anexez următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie certificată; b) actul de identitate, în copie certificată; c) diploma de licenţă / adeverinţă provizorie, în copie certificată; (în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia certificată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, dacă înscrisul a fost eliberat până la data înscrierii la examen); d) dovada formei de învăţământ absolvite (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, în situaţia în care diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie nu face această precizare); e) dovada de plată a taxei de înscriere la examen în original; f) certificatul de cazier judiciar (eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii); g) certificat privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică (eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou şi menţionată în anunţul de organizare a examenului efectuat de barou, prevăzut la alin.3); h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Data …………..                                                                                            Semnătura………………..

Notă: Menţiunile de la pct. 4 şi 5 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

 

 

ANEXA NR. 2

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN (MODEL)

Nr. înregistrare ……….. data ……………………

Baroul …………………………………….…

CERERE

de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat ca avocat definitiv

Sesiunea ……………….. / anul …… în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ………………..

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele)……………………………………………………………. ……, fiul/fiica lui ………………………..….. şi al …………………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud./sect. localitate)…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. , cod numeric personal         ……, legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de …………………… telefon/fax: …………………, e-mail: …………….……………….

solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat ca avocat definitiv, sesiunea …………………………………….-

2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. …………… din data ………….. eliberată de Universitatea …………………………………………………….… Facultatea …………………………..………………………..-

3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat / declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sancţiunea prevăzută la art. 24 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

5. Declar că am exercitat / exercit funcţia juridică de …………………………………………. şi am promovat examenul de definitivare în această funcţie la data de ………………………… conform adeverinţei nr. ……………… emisă de ………………………………………………………………………………-

6. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul ……………………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a  încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ……………………………………………………..……………………………………………………………………….-

7. Anexez următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie certificată; b) actul de identitate, în copie certificată; c) diploma de licenţă / adeverinţă provizorie, în copie certificată; (în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia certificată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, dacă înscrisul a fost eliberat până la data înscrierii la examen); d) dovada formei de învăţământ absolvite (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, în situaţia în care diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie nu face această precizare); e) dovada de plată a taxei de înscriere la examen în original; f) certificatul de cazier judiciar (eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii); g) certificat privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică (eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou şi menţionată în anunţul de organizare a examenului efectuat de barou, prevăzut la alin.3); h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie; i) carnetul de muncă în copie certificată, având înscrise toate menţiunile la zi; h) dovada promovării, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior (în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen aprobat prin Hotărârea nr. 844 din 11 septembrie 2010).

Data …………..                                                                                            Semnătura………………..

 

Notă: Menţiunile de la pct. 4, 5 şi 6 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

 

ANEXA NR. 3

Examenul de primire în profesie, exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar

TEMATICA DE EXAMEN ŞI BIBLIOGRAFIA

I. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

 

 1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
 2. Primirea în profesia de avocat.
 3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat.
 4. Activitatea profesională a avocatului.
 5. Asistenţa judiciară.
 6. Relaţiile dintre avocat şi client.
 7. Relaţiile dintre avocaţi.
 8. Soluţionarea litigiilor dintre avocaţi.
 9. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
 10. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
 11. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
 12. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
 13. Tabloul anual al avocaţilor.
 14. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
 15. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
 16. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
 17. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.
 18. Exercitarea profesiei de avocat în România de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.
 19. Organele profesiei de avocat.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, modificat şi completat prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 10/2007, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.6/2008, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.418/2008, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.449/2009, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.519/2009, publicate pe site-ul www.unbr.ro;
 3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr.1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

II. DREPT CIVIL

A. TEORIA GENERALĂ

 1. Raportul juridic civil. Definiţie. Caractere. Elemente (subiecte, conţinut, obiect).
 2. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimţământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (termenul, condiţia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.
 3. Prescripţia extinctivă. Definiţie, reglementare, natură juridică şi delimitare faţă de alte instituţii. Efectul prescripţiei extinctive. Domeniul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

 

B. PERSOANELE

 1. Identificarea persoanei fizice. Noţiune şi natura juridică a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul şi reşedinţa. Starea civilă.
 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noţiune. Capacitatea civilă de folosinţă. Capacitatea civilă de exerciţiu.
 3. Persoana juridică. Noţiune, enumerare şi clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.

 

C. TEORIA DREPTURILOR REALE

 1. Teoria generală a proprietăţii. Definiţia şi caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publică şi proprietatea privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
 2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) proprietate privată.
 3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate.
 4. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.
 5. Posesia şi efectele sale.
 6. Dezmembrămintele  dreptului de proprietate.
 7. Accesiunea (incorporaţiunea) şi uzucapiunea (prescripţia achizitivă) – moduri de dobândire a dreptului de proprietate  şi a celorlalte drepturi reale.
 8. Publicitatea imobiliară.

 

 

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

 1. Noţiunea, elementele şi clasificarea obligaţiilor
 2. Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune şi clasificare. Încheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale) ale contractelor sinalagmatice.
 3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Îmbogăţirea fără justă cauză.
 4. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, izvor al obligaţiilor (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune, principii şi funcţii. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Răspunderea pentru ruina edificiului. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general.
 5. Efectele obligaţiilor. Executarea directă (în natură) a obligaţiilor. Executarea indirectă a obligaţiilor (executarea prin echivalent).
 6. Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). Acţiunea revocatorie (pauliană).
 7. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Novaţia. Delegaţia.
 8. Stingerea obligaţiilor. Compensaţia. Remiterea de datorie.
 9. Obligaţii plurale.
 10. Garantarea obligaţiilor. Fidejusiunea. Dreptul de retenţie. Garanţiile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale imobiliare.

E. CONTRACTE SPECIALE

 1. Contractul de vânzare-cumpărare.
 2. Contractul de donaţie.
 3. Contractul de locaţiune.
 4. Contractul de arendare.
 5. Contractul de antrepriză.
 6. Contractul de mandat.
 7. Contractul de depozit.
 8. Contractul de societate civilă.
 9. Contractul de rentă viageră.
 10. Contractul de întreţinere.
 11. Contractul de tranzacţie.
 12. Împrumutul de folosinţă şi împrumutul de consumaţie.
 13. Contractul de asigurare.

F. SUCCESIUNI

 1. Reguli generale privitoare la moştenire. Caracterele generale ale transmiterii moştenirii. Deschiderea moştenirii. Condiţiile generale ale dreptului la moştenire.
 2. Moştenirea legală. Condiţiile dreptului de moştenire legală. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste principii. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.
 3. Moştenirea testamentară. Noţiunea de testament. Condiţii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii.
 4. Transmisiunea moştenirii (inclusiv împărţeala de ascendent).

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

 1. Competenţa. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti (delimitarea faţă de atribuţiile altor instanţe sau autorităţi – în materia controlului de constituţionalitate, în materie electorală, în materia contenciosului administrativ, în materia litigiilor de muncă, în materia exercitării drepturilor şi îndatoririlor părinteşti, în materia publicităţii imobiliare, în materia înregistrărilor actelor de stare civilă). Competenţa materială. Competenţa teritorială. Prorogarea competenţei. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă.
 2. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul – condiţii de exercitare a acţiunii civile.
 3. Clasificarea acţiunilor civile.
 4. Participanţii la procesul civil. Rolul şi poziţia instanţei în procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Apărarea în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil. Formele de participare a procurorului la procesul civil.
 5. Nulitatea actelor de procedură.
 6. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.
 7. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
 8. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
 9. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
 10. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.
 11. Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia). Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi.
 12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Execuţia vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii. Învestirea cu formulă executorie.
 13. Căile de atac. Apelul. Recursul. Contestaţia în anulare. Revizuirea.
 14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura divorţului. Acţiunile posesorii. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Somaţia de plată. Ordonanţa de plată.
 15. Executarea silită. Scopul şi obiectul executării silite (art. 3711 – 3718 C. proc. civ.). Modalităţile executării silite. Competenţa şi desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti. Sesizarea organului de executare (cererea de executare, caracterul creanţelor puse în executare, titlurile executorii, cerinţele pentru ca hotărârea judecătorească să constituie titlu executoriu). Înştiinţarea prealabilă a debitorului. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Incidente care temporizează sau sting executarea silită (suspendarea, perimarea, existenţa proprietăţii comune asupra bunului urmărit, beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziune). Contestaţia la executare. Întoarcerea executării silite. Urmărirea silită mobiliară. Poprirea. Urmărirea silită imobiliară. Predarea silită a bunurilor şi executarea altor obligaţii de a face sau de a nu face.

IV. DREPT PENAL

 

A. PARTEA GENERALĂ

 1. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp;
 2. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii;
 3. Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată;
 4. Unitatea naturală de infracţiune, unitatea legală de infracţiune, concursul de infracţiuni, recidiva şi pluralitatea intermediară;
 5. Participaţia penală;
 6. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea morală, constrângerea fizică, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt;
 7. Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice, concursul de infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice;
 8. Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii;
 9. Individualizarea pedepsei: circumstanţele, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei la locul de muncă;
 10. Răspunderea penală a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative;
 11. Măsurile de siguranţă;
 12. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia, graţierea, prescripţia, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, împăcarea părţilor şi reabilitarea.

B. PARTEA SPECIALĂ

 

 1. Infracţiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, uciderea din culpă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, vătămarea corporală din culpă, lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de domiciliu şi şantajul).
 2. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (violul, incestul şi actul sexual cu un minor).
 3. Infracţiuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, furtul prevăzut de art. 210 C. pen., tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, delapidarea, gestiunea frauduloasă, distrugerea, tulburarea de posesie şi tăinuirea).
 4. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, sustragerea sub sechestru).
 5. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra intereselor publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, luarea de mită şi darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă).
 6. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă, mărturia mincinoasă, omisiunea sesizării organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, evadarea, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri, arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, supunerea la rele tratamente).
 7. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea).
 8. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 9. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
 10. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
 11. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului).

V. DREPT PROCESUAL PENAL

 

 1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal în România;
 2. Participanţii la procesul penal;
 3. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
 4. Competenţa în materie penală; incompatibilitatea şi strămutarea;
 5. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (noţiune şi clasificare, obiectul probaţiunii, sarcina probaţiunii, aprecierea probelor şi mijloacele de probă);
 6. Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi măsurile asiguratorii)
 7. Actele procesuale şi procedurale comune (actele procesuale şi actele procedurale, termenele în procesul penal, sancţiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare şi amenda judiciară);
 8. Urmărirea penală. Obiect, limite, trăsături caracteristice, dispoziţii generale privind urmărirea penală. Competenţa organelor de urmărire penală. Supravegherea exercitată de procuror. Sesizarea organelor de urmărire penală. Desfăşurarea urmăririi penale. Suspendarea urmăririi penale. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. Terminarea urmăririi penale. Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale;
 9. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală;
 10. Procedura plângerii prealabile;
 11. Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;
 12. Apelul: hotărâri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea în termen şi apelul peste termen, efectele apelului;
 13. Recursul: hotărâri supuse recursului, efectele recursului;
 14. Contestaţia în anulare şi revizuirea; repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unor măsuri preventive pe nedrept;
 15. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, procedura reabilitării judecătoreşti);
 16. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau modificarea pedepsei, contestaţia la executare).

*

*           *

În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01 septembrie 2010.

 

ANEXA NR. 4

Examenul de primire în profesie examenul de primire în profesie a

persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

TEMATICA DE EXAMEN ŞI BIBLIOGRAFIA

 1. I. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

 

 1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
 2. Primirea în profesia de avocat.
 3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat.
 4. Activitatea profesională a avocatului.
 5. Asistenţa judiciară.
 6. Relaţiile dintre avocat şi client. Protecţia clientelei avocaţilor prin aplicarea art. 1 al Protocolului nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (cauza Buzescu vs România).
 7. Relaţiile dintre avocaţi.
 8. Soluţionarea litigiilor dintre avocaţi.
 9. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
 10. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
 11. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
 12. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
 13. Tabloul anual al avocaţilor.
 14. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
 15. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
 16. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
 17. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.
 18. Exercitarea profesiei de avocat în România de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.
 19. Organele profesiei de avocat. Obligaţia de a fi membru al unui barou din cadrul UNBR şi libertatea de asociere (decizia de inadmisibilitate în cauza Bota vs România – CEDO).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, modificat şi completat prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 10/2007, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.6/2008, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.418/2008, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.449/2009, Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.519/2009, publicate pe site-ul www.unbr.ro;
 3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr.1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.
 4. Cauza Buzescu vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 8 martie 2006
 5. Cauza Bota vs România – http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp şi http://www.scj.ro/strasbourg/BOTA-romania%20RO.htm

II. DREPT CIVIL

 

A. TEORIA GENERALĂ

 1. Raportul juridic civil. Definiţie. Caractere. Elemente (subiecte, conţinut, obiect).
 2. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimţământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (termenul, condiţia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.
 3. Prescripţia extinctivă. Definiţie, reglementare, natură juridică şi delimitare faţă de alte instituţii. Efectul prescripţiei extinctive. Domeniul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

 

B. PERSOANELE

 1. Identificarea persoanei fizice. Noţiune şi natura juridică a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul şi reşedinţa. Starea civilă.
 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noţiune. Capacitatea civilă de folosinţă. Capacitatea civilă de exerciţiu.
 3. Persoana juridică. Noţiune, enumerare şi clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.

 

C. TEORIA DREPTURILOR REALE

 1. 1. Teoria generală a proprietăţii. Definiţia şi caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publică şi proprietatea privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Exproprierea de fapt şi protecţia dreptului de proprietate în baza art. 1 al Protocolului nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (cauza Burghelea vs România).
 2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) proprietate privată.
 3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate.
 4. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale  (în materia acţiunii în revendicare, a se tratata şi  problema revendicării bunului comun doar de către unul din coproprietari (cauza CEDO Lupaş vs România şi cauza CEDO Faimblat vs România).
 5. Posesia şi efectele sale.
 6. Dezmembrămintele  dreptului de proprietate.
 7. Accesiunea (incorporaţiunea) şi uzucapiunea (prescripţia achizitivă) – moduri de dobândire a dreptului de proprietate  şi a celorlalte drepturi reale (cauza CEDO Bock şi Palade vs România).
 8. Publicitatea imobiliară.

 

 

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

 1. Noţiunea, elementele şi clasificarea obligaţiilor
 2. Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune şi clasificare. Încheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale) ale contractelor sinalagmatice.
 3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Îmbogăţirea fără justă cauză.
 4. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, izvor al obligaţiilor (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune, principii şi funcţii. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Răspunderea pentru ruina edificiului. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general.
 5. Efectele obligaţiilor. Executarea directă (în natură) a obligaţiilor. Executarea indirectă a obligaţiilor (executarea prin echivalent).
 6. Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). Acţiunea revocatorie (pauliană).
 7. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Novaţia. Delegaţia.
 8. Stingerea obligaţiilor. Compensaţia. Remiterea de datorie.
 9. Obligaţii plurale.
 10. Garantarea obligaţiilor. Fidejusiunea. Dreptul de retenţie. Garanţiile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale imobiliare.

E. CONTRACTE SPECIALE

 1. Contractul de vânzare-cumpărare (a se trata si problema vânzării de către statul român a unor imobile naţionalizate – cauzele CEDO Strain vs România, Păduraru vs România şi Porţeanu vs România).
 2. Contractul de donaţie.
 3. Contractul de locaţiune.
 4. Contractul de arendare.
 5. Contractul de antrepriză.
 6. Contractul de mandat.
 7. Contractul de depozit.
 8. Contractul de societate civilă.
 9. Contractul de rentă viageră.
 10. Contractul de întreţinere.
 11. Contractul de tranzacţie.
 12. Împrumutul de folosinţă şi împrumutul de consumaţie.
 13. Contractul de asigurare.

 

F. SUCCESIUNI

 1. Reguli generale privitoare la moştenire. Caracterele generale ale transmiterii moştenirii. Deschiderea moştenirii. Condiţiile generale ale dreptului la moştenire.
 2. Moştenirea legală. Condiţiile dreptului de moştenire legală. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste principii. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. Nedemnitatea succesorală şi respectarea vieţii de familie. (CEDO Velcea şi Mazăre vs România).
 3. Moştenirea testamentară. Noţiunea de testament. Condiţii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii.
 4. Transmisiunea moştenirii (inclusiv împărţeala de ascendent).

BIBLIOGRAFIE CEDO:

 • Cauza Burghelea vs România – Monitorul Oficial, partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009.
 • Cauza CEDO Lupaş vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr.464 din 10/07/2007
 • Cauza CEDO Faimblat vs România – Monitorul Oficial nr. 141/06.03.2009.
 • Cauza CEDO Bock si Palade vs România – site-ul CSM: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 • Cauza CEDO Strain vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr.99 din 02/02/2006
 • Cauza CEDO Păduraru vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 14 iunie 2006
 • Cauza CEDO Porţeanu vs România – publicată în Monitorul Oficial nr. 783/15 septembrie 2006
 • Cauza CEDO Velcea şi Mazăre vs România –  accesibilă pe site-ul www.juridice.ro şi http://rnsj.ro/92501/nedemnitate-succesorala-art-655-cod-civil-aplicare-mecanica-de-catre-instanta-cedo-64301-01-velcea-si-mazare-vs-romania.html

 

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

 1. Competenţa. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti (delimitarea faţă de atribuţiile altor instanţe sau autorităţi – în materia controlului de constituţionalitate, în materie electorală, în materia contenciosului administrativ, în materia litigiilor de muncă, în materia exercitării drepturilor şi îndatoririlor părinteşti, în materia publicităţii imobiliare, în materia înregistrărilor actelor de stare civilă). Competenţa materială. Competenţa teritorială. Prorogarea competenţei. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă.
 2. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul – condiţii de exercitare a acţiunii civile.
 3. Clasificarea acţiunilor civile.
 4. Participanţii la procesul civil. Rolul şi poziţia instanţei în procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Apărarea în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil. Formele de participare a procurorului la procesul civil.
 5. Nulitatea actelor de procedură.
 6. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.
 7. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrarea şi accesul la justiţie (cauzele CEDO Weissman şi alţii vs România; Iordache vs România; Elena Negulescu vs România)  Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
 8. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
 9. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
 10. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.
 11. Şedinţa de judecată. Prima zi de înfăţişare. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia). Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi. Durata rezonabilă a procesului civil în jurisprudenţa CEDO (cauzele CEDO Ispan vs România; Farcaş şi alţii vs România; Cârjan vs România)
 12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii. Motivarea hotărârii în jurisprudenţa CEDO (cauzele CEDO Dima vs România; Vlasia Grigore Vasilesc vs România; Albina vs România). Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Execuţia vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii. Învestirea cu formulă executorie.
 13. Căile de atac. Apelul. Recursul. Contestaţia în anulare. Revizuirea. Desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile printr-o cale extraordinară de atac în jurisprudenţa CEDO (cauzele CEDO Brumărescu vs România; Androne vs România; Stanca Popescu vs. România; Maşiniexportimport Industrial Grup vs România; Mitrea vs România)
 14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura divorţului. Acţiunile posesorii. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Somaţia de plată. Ordonanţa de plată.
 15. Executarea silită. Scopul şi obiectul executării silite (art. 3711 – 3718 C. proc. civ.). Modalităţile executării silite. Competenţa şi desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti. Sesizarea organului de executare (cererea de executare, caracterul creanţelor puse în executare, titlurile executorii, cerinţele pentru ca hotărârea judecătorească să constituie titlu executoriu). Înştiinţarea prealabilă a debitorului. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Incidente care temporizează sau sting executarea silită (suspendarea, perimarea, existenţa proprietăţii comune asupra bunului urmărit, beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziune). Contestaţia la executare. Întoarcerea executării silite. Urmărirea silită mobiliară. Poprirea. Urmărirea silită imobiliară. Predarea silită a bunurilor şi executarea altor obligaţii de a face sau de a nu face. Executarea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti în sarcina statului n jurisprudenţa CEDO (cauzele CEDO Sabin Popescu vs România; Sandor vs România; Costin vs România).

 

BIBLIOGRAFIE CEDO:

 

 1. Cauza CEDO Weissman şi alţii vs România – Monitorul Oficial nr. 588/27 august 2007
 2. Cauza CEDO Iordache vs România – Monitorul Oficial nr. 797/ 23 noiembrie 2009
 3. Cauza CEDO Elena Negulescu vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 4. Cauza CEDO Ispan vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 5. Cauza CEDO Farcaş şi alţii vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 6. Cauza CEDO Cârjan vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 7. Cauza CEDO Dima vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 13/07/2007
 8. Cauza CEDO Vlasia Grigore Vasilesc vs România – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587 din 5.08.2008
 9. Cauza CEDO Albina vs România, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 25 noiembrie 2005
 10. Cauza CEDO Brumărescu vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 31 august 2000
 11. Cauza CEDO Androne vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 29 septembrie 2005
 12. Cauza CEDOStanca Popescu vs. România – rezumat accesibil în limba române pe  site-ul www.juridice.rohttp://rnsj.ro/88459/revizuire-introdusa-de-parte-lipsa-unui-defect-fundamental-incalcarea-art-6-cedo.html
 13. Cauza CEDO Maşiniexportimport Industrial Grup vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr.682 din 09/08/2006
 14. Cauza CEDO Mitrea vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 15. Cauza CEDO Sabin Popescu vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr.770 din 24/08/2005
 16. Cauza CEDO Sandor vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 25 noiembrie 2005
 17. Cauza CEDO Costin vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 27/04/2006.

IV. DREPT PENAL

 

A. PARTEA GENERALĂ

 1. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp;
 2. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii;
 3. Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată;
 4. Unitatea naturală de infracţiune, unitatea legală de infracţiune, concursul de infracţiuni, recidiva şi pluralitatea intermediară;
 5. Participaţia penală;
 6. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea morală, constrângerea fizică, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt;
 7. Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice, concursul de infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice;
 8. Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii;
 9. Individualizarea pedepsei: circumstanţele, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei la locul de muncă;
 10. Răspunderea penală a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative;
 11. Măsurile de siguranţă;
 12. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia, graţierea, prescripţia, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, împăcarea părţilor şi reabilitarea.

B. PARTEA SPECIALĂ

 

 1. Infracţiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, uciderea din culpă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, vătămarea corporală din culpă, lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de domiciliu şi şantajul).
 2. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (violul, incestul şi actul sexual cu un minor).
 3. Infracţiuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, furtul prevăzut de art. 210 C. pen., tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, delapidarea, gestiunea frauduloasă, distrugerea, tulburarea de posesie şi tăinuirea).
 4. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, sustragerea sub sechestru).
 5. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra intereselor publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, luarea de mită şi darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă).
 6. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă, mărturia mincinoasă, omisiunea sesizării organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, evadarea, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri, arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, supunerea la rele tratamente).
 7. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea).
 8. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 9. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
 10. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
 11. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului).

V. DREPT PROCESUAL PENAL

 

 1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal în România. Principiul egalităţii armelor. Prezumţia de nevinovăţie şi sarcina probei. (cauzele CEDO Băcanu vs România; Anghel vs România);
 2. Participanţii la procesul penal;
 3. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
 4. Competenţa în materie penală; incompatibilitatea şi strămutarea;
 5. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (noţiune şi clasificare, obiectul probaţiunii, sarcina probaţiunii, aprecierea probelor şi mijloacele de probă);
 6. Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi măsurile asiguratorii). Durata arestării preventive în jurisprudenţa CEDO (cauza CEDO Calmanovici vs România);
 7. Actele procesuale şi procedurale comune (actele procesuale şi actele procedurale, termenele în procesul penal, sancţiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare şi amenda judiciară);
 8. Urmărirea penală. Obiect, limite, trăsături caracteristice, dispoziţii generale privind urmărirea penală. Competenţa organelor de urmărire penală. Supravegherea exercitată de procuror. Sesizarea organelor de urmărire penală. Desfăşurarea urmăririi penale. Suspendarea urmăririi penale. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. Terminarea urmăririi penale. Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale;
 9. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală;
 10. Procedura plângerii prealabile;
 11. Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;
 12. Apelul: hotărâri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea în termen şi apelul peste termen, efectele apelului;
 13. Recursul: hotărâri supuse recursului, efectele recursului; audierea inculpatului în recurs în jurisprudenţa CEDO (cauzele CEDO  Constantinescu vs România; Danilă vs România şi Chiforeac vs România);
 14. Contestaţia în anulare şi revizuirea; repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unor măsuri preventive pe nedrept;
 15. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, procedura reabilitării judecătoreşti);
 16. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau modificarea pedepsei, contestaţia la executare)

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CEDO:

 

 1. Cauza CEDO Băcanu vs România – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 484 din 13 iulie 2009
 2. Cauza CEDO Anghel vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 3. Cauza CEDO Calmanovici vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 4. Cauza CEDO Constantinescu vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 30 mai 2001
 5. Cauza CEDO Danila vs România – accesibilă în limba română pe site-ul CSM http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503
 6. Cauza CEDO Ilişescu şi Chiforeac vs România – Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 15 septembrie 2006.

 

*

*           *

În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01 septembrie 2010.

Traduceri în limba română a hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (indiferent dacă sunt sau nu publicate în Monitorul Oficial) se găsesc pe site-urile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp) şi Consiliului Superior al Magistraturii(http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503). Rezumatele în limba româna.”

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Au fost scrise până acum 4 de comentarii cu privire la articolul “Admitere in avocatura – noiembrie 2010. Organizarea examenului, tematica si bibliografia”

 1. Vasilie spune:

  Nu inteleg, consilierii juridici cu vechime care in urma cu 2 luni s-au inscris sa intre in avocatura fara examenm mai este valabil, sau s-au schimbat lucrurile si acum trebuie sa dea examen. Poate cineva sa ma lamureasca ? Multumesc mult si va doresc toate cele bune.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.