Secţiuni » Arii de practică » Protective » Protecţia consumatorilor
Protecţia consumatorilor
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Flux informații, Protecția consumatorilor
2 comentarii

Modificarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv

14 septembrie 2010 | JURIDICE.ro

UNBR a dat publicitatii Hotararea nr. 844 referitoare la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007 cu privire la Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv.

,,Hotărârea nr. 844 din 11 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007

Art. I Decizia Consiliului UNBR nr. 268/22 septembrie 2007 se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1 „(1) – În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi (4), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege) şi art. 33 – 36, art. 291 – 295 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, adoptă REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv, prevăzut în anexa la prezenta decizie.

(2) – Primirea în profesia de avocat se realizează prin examene distincte pentru primirea în profesie ca avocat stagiar şi respectiv pentru primirea în profesie a persoanelor care s-au definitivat în alte profesii juridice.”

Art. II Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007 intitulată „REGULAMENT – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului
profesional de avocat definitiv„ se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Art. 1 alin. (1) şi alin. (3) se abrogă

2. Art. 1 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1 „(2) – Primirea în profesia de avocat se obţine pe baza unui examen organizat în temeiul art.16 alin.(1) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare Lege) cu respectarea
hotărârilor Consiliului U.N.B.R. adoptate conform art. 63 lit. h) din Lege, a principiilor transparenţei, egalităţii de tratament şi al responsabilităţii fiecărui membru al Comisiilor de examen.”

3. După art. 1 alin. (2) se introduc trei noi alineate 2 indice 1, 2 indice 2 şi 2 indice 3 cu următorul conţinut:
Art. 1 „(2 indice 1) – Caracterul unitar al examenului implică respectarea următoarelor principii: regulament de examen unic, dată unică de examen, identitatea materiei de examen şi a modalităţilor de examinare, subiecte
unice cu acelaşi grad de dificultate şi identitatea criteriilor de evaluare la nivel naţional.

(2 indice 2) – Responsabilitatea respectării caracterului unitar al examenului revine Consiliului U.N.B.R.

(2 indice 3) – Comisia de examen va fi desemnată şi îşi va desfăşura activitatea conform hotărârii Consiliului U.N.B.R. de organizare a examenului.”

4. Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 4 „(1) Examenul se organizează anual. Consiliului U.N.B.R. poate organiza mai multe examene într-un an, numai dacă cerinţe legate de politica profesională privind selecţia la primirea în profesia de avocat, o impun.
(2) Examenul constă în susţinerea unor probe scrise la următoarele materii:
a) organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
b) drept civil;
c) drept procesual civil;
d) drept penal;
e) drept procesual penal.
(3) Data, metodologia, calendarul de desfăşurare a examenului, taxa de înscriere, modalitatea de plată, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., vor fi publicate pe website-ul U.N.B.R. şi anunţate într-un ziar de mare tiraj, înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe site-ul baroului, organizarea
examenului şi informaţiile cuprinse la alin. (7) lit. f) de mai jos. (4) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul aprobat de către Consiliul U.N.B.R., prevăzut în Anexa nr. 2, secţiunile 1 şi 2.
(5) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată, şi, la cerere, tematica şi bibliografia stabilite pentru examen cuprinsă în Anexa nr. 3, secţiunile nr. 1 şi 2, în condiţiile în care solicitantul suportă costul tipăririi acestora.
(6) Cererea pentru înscrierea la examen împreună cu dosarul de înscriere se va depune de candidat cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia,
însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen.
(7) La cerere se anexează următoarele acte:
a) certificatul de naştere, în copie certificată;
b) actul de identitate, în copie certificată;
c) diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie certificată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia certificată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, dacă înscrisul a fost eliberat până la data înscrierii la examen;
d) dovada formei de învăţământ absolvite (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă) în situaţia în care diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie nu face această precizare;
e) dovada de plată a taxei de înscriere la examen în original;
f) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
g) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou şi menţionată în anunţul de organizare a examenului efectuat de barou, prevăzut la alin. (3).
h) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
(8) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea examenului. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin
orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat sesiunea …………” sau în numerar, la casieria baroului la care se face înscrierea. Din sumele astfel încasate, Barourile vor vira în contul U.N.B.R., prin ordin de plată, cota parte ce revine U.N.B.R. şi care va avea destinaţia hotărâtă de Consiliul U.N.B.R.
(9) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.,
precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen. Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la barou. Pentru cota parte virată la U.N.B.R., cererea se înaintează de către barou la U.N.B.R., pentru soluţionare. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de către barou la U.N.B.R., prin hotărâre a preşedintelui subcomisiei de examen, respectiv a Preşedintelui U.N.B.R.
(10) Consiliile barourilor verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizează dosarele candidaţilor, întocmesc şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen şi afişează lista finală a
candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului. Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, consiliile barourilor vor preda subcomisiilor de examen dosarele candidaţilor, inclusiv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen, conform competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.
(11) În desfăşurarea examenului, consiliile barourilor au următoarele competenţe: identifică şi, după caz, pregătesc spaţiile adecvate pentru susţinerea probelor de examen, procură necesarul de rechizite, iau masuri
pentru asigurarea serviciilor de asistenţă medicală pe parcursul desfăşurării examenului şi de pază, necesare pentru păstrarea ordinii publice la locurile de examinare şi de evaluare a candidaţilor, asigură
formalităţile necesare acoperirii cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor.”

5. Art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 5 „(1) În vederea asigurării caracterului unitar al examenului, Consiliul U.N.B.R., la propunerile barourilor, constituie Comisia naţională de examen şi subcomisiile acesteia, numeşte un preşedinte dintre membrii acesteia şi stabileşte modalitatea de examinare.
(2) În cazul grupării mai multor barouri pentru organizarea examenului de primire în profesie, consiliile barourilor interesate decid asupra desocotirii cheltuielilor aferente organizării acestuia.
(3) Comisia naţională de examen va avea următoarele competenţe:
a) elaborarea subiectelor unice de examen;
b) elaborarea criteriilor de evaluare şi a baremurilor de corectare unice.
(4) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii subcomisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens.
(5) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (3) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui subcomisiei,
în vederea înlocuirii sale.”

6. Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 6 „(1) Subcomisia de examen se organizează la nivelul fiecărui centru de examen şi se compune din avocaţi definitivi, cu reputaţie neştirbită, care au deprinderi de verificare a cunoştinţelor de specialitate prevăzute în materiile de examen.
(2) Membrii comisiei desemnaţi pentru corectarea lucrărilor şi pentru soluţionarea contestaţiilor vor fi numiţi dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a baroului ca având experienţă în verificarea
cunoştinţelor de specialitate ale candidaţilor precum şi experienţă privind metodele şi tehnicile de evaluare.
(3) Din comisiile de examen pot face parte lectori ai I.N.P.P.A. sau ai centrelor teritoriale I.N.P.P.A.

7. Art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 7 „Subcomisia de examen are următoarele atribuţii:
a) asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul subcomisiei şi în timpul transportului acestora;
b) – asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru examen, care sunt numerotate;
c) instruieşte cu 24 – 48 de ore înaintea datei examenului persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen, responsabili de sală şi supraveghetori, numiţi prin hotărâre a preşedintelui subcomisiei de examen;
d) preia de la preşedintele subcomisiei de examen subiectele şi baremurile de evaluare şi de notare, comunicate electronic, de către Comisia naţională de examen;
e) păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremurile de evaluare şi notare;
f) coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;
g) repartizează candidaţii pe săli în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe site-ul baroului, la sediul acestuia, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;
h) distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
i) afişează baremul de evaluare şi notare comunicate electronic de către Comisia naţională de examen, la localurile de examen, după încheierea fiecărei probe şi asigură publicarea acestuia pe site-ul baroului;
j) organizează transportul lucrărilor scrise de la localurile de examen la sediul subcomisiei de examen şi răspunde de securitatea acestora;
k) ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de examen să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
l) calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;
m) asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;
n) analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă concluziile consiliului baroului şi Comisiei naţionale de examen;
o) Informează de îndată preşedintele subcomisiei de examen cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
p) asigură afişarea şi publicarea simultană pe site-ul baroului şi la sediul subcomisiei de examen a rezultatelor examenului şi asigură transmiterea rezultatelor către U.N.B.R.;
r) propune Consiliului U.N.B.R. eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului;
s) exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.”

8. Art. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 8 „(1) Preşedintele subcomisiei de examen ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 7.
(2) În acest scop, preşedintele repartizează sarcinile membrilor subcomisiei şi supraveghetorilor, precum şi sarcinile ce revin persoanelor cu atribuţii în desfăşurarea examenului.
(3) Preşedintele subcomisiei de examen coordonează şi controlează aducerea la îndeplinire a acestor sarcini, iar fiecare membru al subcomisiei poartă întreaga răspundere pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art.7.”

9. Art. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 9 „(1) Evaluarea şi notarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se realizează de comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor care ca atribuţie soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre probele de examen.
(3) Aceeaşi persoană nu poate face parte din cele două comisii de la alin. (1).
(4) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.
(5) Membrii comisiei de corectare a lucrărilor şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
(6) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii şi subcomisii vor fi centralizate de comisia de examen respectiv subcomisia de examen şi se păstrează alături de celelalte documente de examen.
(7) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi.”

10. Art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 10 „(1) Dintre membrii Comisiei naţionale de examen se constituie comisia de elaborare a subiectelor alcătuită din membrii desemnaţi pentru fiecare disciplină de examen în parte.
(2) Aceeaşi persoană nu poate elabora subiecte decât la o singură materie de examen.
(3) Comisia naţională de elaborare a subiectelor are în principal următoarele atribuţii:
a) – elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:
– subiectele să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul U.N.B.R.;
– subiectele să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
– să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
– timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de examen;
– să se asigure unitatea de evaluare la nivelul întregului examen;
b) – predarea către Preşedintele Comisiei naţionale de examen, a subiectelor, în plicuri sigilate, cu cel mult 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise;
c) – elaborarea baremului pentru subiecte şi a unui ghid de corectare, pentru asigurarea unităţii de apreciere şi evaluare din partea membrilor subcomisiilor de corectare a lucrărilor.

11. Art. 11 şi art. 12 se abrogă

12. Art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 13 „(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statut se realizează de consiliul baroului.
(2) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data examenului.
(3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile barourilor.
(4) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează de îndată, prin fax, Comisiei Permanente a U.N.B.R.
(5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Comisia Permanentă a U.N.B.R. cel mai târziu cu 10 zile înainte de data examenului. Comisia Permanenta poate delega atribuţia de soluţionare a contestaţiilor
Preşedintelui şi vicepreşedinţilor U.N.B.R.
(6) Hotărârea de soluţionare a contestaţiilor se comunică contestatorului, de îndată, inclusiv prin fax, daca în contestaţie se menţionează acceptarea acestui mod de comunicare.
(7) Lista finală a candidaţilor va reflecta inclusiv modul de soluţionare a contestaţiilor şi se afişează la sediile barourilor şi se publică simultan pe site-urile acestora cel mai târziu cu 10 zile înainte de data examenului.
Publicarea listei finale a candidaţilor echivalează cu comunicarea modului de soluţionare a contestaţiei.”

13. Art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 14 „(1) Examinarea candidaţilor constă în susţinerea de probe scrise, subiectele de examen fiind stabilite distinct, după cum urmează:
a) în cazul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, subiectele vor urmări verificarea cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor;
b) în cazul examenului de primire în profesie a persoanelor care s-au definitivat în alte profesii juridice, subiectele vor urmări verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale candidaţilor privind organizarea, exercitarea şi deontologia profesiei de avocat precum şi deprinderile şi aptitudinile acestora privind aplicarea în practică, în forme şi modalităţi specifice exercitării profesiei de avocat, a cunoştinţelor teoretice, a doctrinei şi a jurisprudenţei din materiile de examen.”

14. Art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 15 “(1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor de examen orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, cu excepţia celor specific autorizate de Comisia naţională de examen, sub sancţiunea eliminării din examen pentru fraudă.
(2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor la probele scrise este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea
subiectelor către toţi candidaţii.
(3) La probele scrise lucrările se evaluează în sistemul de notare de la 1 (unu) la 10 (zece).”

15. Art. 16 se abrogă

16. Art. 17 alin. (3) şi (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 17 „(3) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen la probele scrise în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o foaie de examen tipizată, cu ştampila subcomisiei de examen, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează sala de examinare au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.
(4) Din momentul deschiderii plicului în care se află subiectele de examen niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de
predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.”

18. Art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 18 „(1) Pe parcursul desfăşurării probelor de examen membrii subcomisiei de examen şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii sau informaţii referitoare la rezolvarea subiectelor / testului şi nu pot
aduce modificări acesta / acestea şi baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se soluţionează numai de către Comisia naţională de elaborare a subiectelor.
(2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte formulare tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare primire
a lucrărilor scrise. Foile de examen tipizate folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.
(3) Fiecare candidat primeşte atâtea formulare tipizate de examen câte îi sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (2). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(5) Toţi candidaţii semnează, în momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Preşedintele subcomisiei de examen preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori, după care le predă pe bază de proces-verbal fiecărui membru al subcomisiei de examen desemnat sa evalueze lucrările.
(7) Frauda atrage eliminarea imediată din examen. Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:
a) înscrierea numelui candidatului pe teza de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării;
b) copierea de la alţi candidaţi;
c) comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de examinare;
d) deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare privind materia de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
e) deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) şi indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
f) înlocuirea lucrării scrise redactate la examen cu o lucrare pregătită anterior intrării la examen;
g) substituirea de persoană.
(8) În cazurile prevăzute la alin. (7) de mai sus, frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un proces verbal ce se va întocmi pe loc de către responsabilul de sală iar lucrarea se va anula cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat subcomisiei de examen, care va elibera candidatului o copie, la cererea acestuia.
(9) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de responsabilul de sală şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi prezenţi precum şi numele responsabilului de sală şi al supraveghetorilor.”

18. Art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 19 „Baremul de evaluare şi notare stabilit de Comisia naţională de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba scrisa se afişează la localul de examen imediat după încheierea probei la nivel naţional. În termen de 24 de
ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează de Comisia naţională de examen în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării
contestaţiilor se publică pe site-ul U.N.B.R., barourilor şi la sediul subcomisiilor de examen.”

19. Art. 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 20 „(1) Corectarea lucrărilor se face, numai după soluţionarea tuturor contestaţiilor privitoare la baremul afişat, separat, de către 2 membri ai subcomisiei de corectare a lucrărilor, pentru fiecare dintre materiile de examinare. Corectarea şi notarea lucrărilor se face cu respectarea baremelor de notare stabilite de redactorul subiectelor, ori de Comisia naţională de elaborare a subiectelor, în caz de admitere a contestaţilor privind baremul de corectare.
(2) Lucrările scrise se notează, pentru fiecare dintre materiile de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, în care
fiecare lucrare va figura cu un număr de identificare, aplicat înainte de începerea operaţiunilor de corectare.
(3) Notarea fiecărei lucrări pe borderou se face de către fiecare corector. Borderoul va fi semnat de ambii corectori, pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare materie o reprezintă media celor două note acordate şi va fi
evidenţiată, corespunzător, pe borderou şi consemnată, ca atare, sub semnătura ambilor corectori, pe lucrarea scrisă corectată.
(4) Dacă între notele acordate şi menţionate pe borderou, pentru aceeaşi lucrare, diferenţa este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi corectori de către preşedintele subcomisiei de examen, prin tragere la sorţi, consemnată într-un proces verbal distinct, subscris de preşedintele subcomisiei de examen şi de cei doi corectori.
(5) Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei de reevaluare, şi se trece pe lucrare, sub semnătură, de către cei 3 corectori. Nota 1 (unu) se
acordă atunci când punctajul obţinut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.
(6) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, sub semnătură, de către corectori. După ce toate lucrările scrise au fost corectate şi notate, iar notele, înscrise pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de examen, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de examen.
(7) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.
(8) Regulile prevăzute la alineatele (2) – (4) nu se aplică în cazul în care corectarea se face în sistem electronic.
(9) Rezultatele examenului la probele scrise se afişează la sediul baroului şi la localul de examen, în cazul în care acestea nu coincid, imediat după terminarea evaluării de către fiecare subcomisie de examen, cu
menţionarea datei şi orei afişării. Afişarea se constată prin proces verbal semnat de preşedintele subcomisiei de examen.”

20. Art. 21 alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 21 „(1) Candidaţii pot contesta nota obţinută la probele scrise. Contestaţia se depune la Barou / Centrul de examen în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţiile se pot înregistra şi prin fax.”
„(2) Contestaţiile se soluţionează de către membrii comisiei desemnaţi să soluţioneze contestaţiile în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).”

21. După art. 21 alin. (2) se introduc cinci noi alineate, 3, 4, 5, 6, şi 7 cu următorul conţinut:

Art. 21 „(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise vor fi resigilate şi renumerotate, fiind înscrise într-un borderou separat.
(4) Fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor. În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori şi cel puţin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferenţa dintre media stabilită de subcomisia de corectare a lucrărilor şi de subcomisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori membri ai subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi corectori prin tragere la sorţi de către preşedintele subcomisiei de examen.
(5) Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă.
(6) Nota acordată la soluţionarea contestaţiei nu poate fi mai mică decât nota contestată.
(7) Regulile prevăzute la alineatele (3) – (6) nu se aplică în cazul în care corectarea se face în sistem electronic, când, în vederea soluţionării contestaţiilor, tezele vor fi resigilate, renumerotate şi reevaluate. Rezultatul reevaluării este irevocabil.”

22. Art. 23 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 23 „(1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan pe site-ul baroului şi prin afişare la sediul baroului şi la localul de examen în situaţia în care acestea nu coincid şi se comunică la U.N.B.R – Comisia naţională de examen.”

23. Art. 24 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 24 „(1) Neînscrierea în barou, în termen de cel mult 2 ani de la data validării rezultatelor examenului, în condiţiile art. 37 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat a candidatului declarat admis atrage decăderea acestuia din dreptul de a solicita înscrierea în barou.”

24. După capitolul I se introduce Capitolul I1 „Examenul de primire în profesie a persoanelor care s-au definitivat în alte profesii juridice”, care cuprinde două articole, art. 241 şi art. 242, cu următorul cuprins:
Art. 241 „(1) La examen se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 din Lege şi care au promovat examenul de definitivare în funcţiile juridice exercitate anterior.
(2) Îndeplinirea cerinţei privind definitivarea în funcţia juridică exercitată anterior se verifică de consiliile barourilor, în condiţiile prevăzute la art. 13 din prezentul Regulament. Definitivarea în funcţia juridică
exercitată anterior trebuie să fie realizată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) examenul de definitivare în altă profesie juridică să fi cuprins şi probe scrise;
b) examenul de definitivare în altă profesie juridică să se fi desfăşurat în baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de avocat.
(3) În sensul prezentului Regulament, este compatibilă cu programa de examen pentru admiterea în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice o programă de
examen ce cuprinde cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 295 din 15 decembrie 2007, privind materiile la care se organizează examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în profesia de avocat, după cum urmează:
a) examen susţinut la materia privind organizarea şi exercitarea profesiei juridice în care s-a definitivat candidatul anterior prezentului examen (Legea nr. 514/2003, Legea nr. 92/1992, Legea nr. 303/2004, etc.), care este considerat, prin asimilare, examen suficient şi compatibil cu examenul organizat în profesia de avocat pentru materia „Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat”;
b) drept civil sau drept penal (alternativ);
c) drept procesual civil sau drept procesual penal (alternativ);
d) contencios constituţional şi electoral;
e) contencios administrativ şi contravenţional;
f) elemente de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a activităţii notariale şi activităţii executorilor judecătoreşti;
g) drept european şi instituţii europene;
h) contenciosul european al drepturilor omului;
i) elemente de drept fiscal. Procedură fiscală şi contencios fiscal;
j) drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale (contracte comerciale; societăţi comerciale);
k) drept bancar şi instituţii de credit. Elemente ale procedurii insolvenţei;
l) dreptul român al concurenţei şi protecţiei consumatorilor;
m) dreptul proprietăţii intelectuale;
n) dreptul muncii şi securităţii sociale;
o) dreptul familiei;
p) dreptul mediului.
(4) Susţinerea examenului la trei din materiile enumerate la alin. (2) se dovedeşte prin adeverinţa eliberată de organizatorul examenului de definitivat, care va menţiona expres data şi materiile la care s-a susţinut
examenul.
(5) În conformitate cu art. 281 din Statutul profesiei de avocat, au calitatea de consilier juridic definitiv şi pot participa la examen persoanele care au promovat examenul de definitivare în aceasta funcţie sau
persoanele care nu au susţinut examenul de definitivare în profesia de consilier juridic (jurisconsult), dar aveau o vechime de 5 ani la data intrării în vigoare a Legii nr. 514/2003 privind profesia de consilier juridic.
(6). În cazul prevăzut la alin. (5), dovada vechimii în profesia de consilier juridic se va face prin depunerea copiei certificate a carnetului de muncă.”

Art. 242 „Pe lângă documentele prevăzute la art. 4 alin.(7), la cererea de înscriere la examen se anexează şi dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin prezentul Regulament, a examenului de definitivare în funcţia
juridică îndeplinită anterior.”

25. Art. 25 alin. (2) şi (3) se abrogă

26. După art. 27 se introduce art. 271 cu următorul cuprins:
Art. 271 „(1) Art. 251 – 2518 introduse prin Decizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R se abrogă.
(2) În ce priveşte organizarea şi desfăşurarea examenului se aplică în mod corespunzător prevederile specifice din capitolul I „Examenul de primire în profesia de avocat”.
(3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins în Anexa nr. 2, secţiunea 3.
(4) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. se va susţine în faţa Comisiei de examinare a I.N.P.P.A.”

27. După art. 27 se introduce art. 272 cu următorul cuprins:
Art. 272 „(1) Examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv se va desfăşura la următoarele materii de examen:
I. Materii obligatorii:
1. Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica şi deontologia profesională, asigurările sociale ale avocaţilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor);
2. Drept civil sau drept penal (alternativ);
II. Materii opţionale:
A. Materii opţionale ce se grupează în funcţie de materia
de bază aleasă alternativ:
3. drept procesual civil.
4. drept procesual penal.
(2) În funcţie de opţiunea la materiile obligatorii (drept civil sau drept penal) candidaţii vor fi examinaţi la materiile „drept procesual civil” sau „drept procesual penal”, corespunzător materiei obligatorii alese (dacă se alege ca materie obligatorie materia „drept civil” candidatul va fi examinat şi la materia „drept procesual civil”; dacă se alege ca materie obligatorie materia „drept penal” candidatul va fi examinat şi la materia „drept procesual penal”.)
B. Alte materii opţionale (la alegerea candidatului):
5. Contencios constituţional şi electoral.
6. Contencios administrativ şi contravenţional.
7. Elemente de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a activităţii notariale şi activităţii executorilor judecătoreşti.
8. Drept european şi instituţii europene.
9. Contenciosul european al drepturilor omului.
10. Elemente de drept fiscal. Procedură fiscală şi contencios fiscal.
11. Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale (contracte comerciale; societăţi comerciale).
12. Drept bancar şi instituţii de credit. Elemente ale procedurii insolvenţei.
13. Dreptul român al concurenţei şi protecţiei consumatorilor.
14. Dreptul proprietăţii intelectuale.
15. Dreptul muncii şi securităţii sociale.
16. Dreptul familiei.
17. Dreptul mediului”

28. După art. 27 se introduce art. 273 cu următorul cuprins:
Art. 273 „(1) Consiliile barourilor vor stabili în fiecare an, până la 15 ianuarie, un număr de cel puţin 5 materii opţionale la care candidaţii pot opta pentru susţinerea examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv dintre materiile menţionate la art. 272 pct. II lit. B (numerotate 5 – 17).
(2) Examinarea candidaţilor se face la cinci materii, prin susţinerea de probe scrise.
(3) Dintre cele cinci materii la care se face examinarea fiecărui candidat două materii opţionale pot fi alese de candidat dintre cele cinci materii opţionale prevăzute la art. 272 precum şi din materia de bază (alternativă) şi materia asociată acesteia, la care nu s-a optat cu titlu de materie de bază.
(4) Tematica de examen şi bibliografia pentru examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv se comunică barourilor cel mai târziu la 31 ianuarie al fiecărui an.”

Art. III Tematica şi bibliografia pentru examen pentru examenul de primire în profesie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului U.N.B.R. de organizare a examenului.

Art. IV Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, împreună cu anexele, care fac parte integrantă din hotărâre, va fi republicată după adoptarea ei, dându-se textelor o nouă numerotare.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA”

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică

Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti
Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică