Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Drept civil, RNSJ
 1 comentariu

Observatii privind procedura de reexaminare a incheierilor de carte funciara

5 ianuarie 2011 | Marinela CIOROABĂ, Tudor BRATICEVICI

Adoptarea OUG nr. 64/2010 [1] a modificat fundamental procedura verificarii incheierilor pronuntate in materia cadastrului si publicitatii imobiliare de registratorul de carte funciara, prin introducerea procedurii de reexaminare. Unul din avantaje este verificarea efectuata in cadrul oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara de registratorul sef, functionar caruia ii revine pe aceasta cale, competenta materiala de a solutiona cererile, si care, potrivit legii, este responsabil cu activitatea de publicitate imobiliara. Reexaminarea, ca insitutie, asigura petentilor dreptul introducerii unei contestatii impotriva incheierii registratorului si garantia efectuarii unei verificari de catre registratorul sef pana la sesizarea instantei prin plangere. Exercitarea acestei cai de atac presupune insa indeplinirea cumulativa a anumitor conditii.

1. Examinand dispozitiile OUG nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, observam introducerea unor importante modificari cu privire la procedura de contestare a incheierilor de inscriere in cartea funciara, prevazuta de art. 50 din Legea nr. 7/1996 [2].

A fost reformulat alin. (2) al art. 50 din lege si s-au introdus doua noi alineate, respectiv alin. (21) si alin. (22 ), avand urmatorul cuprins:

”Art. 50. – (…) (2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul.
(21) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) se poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
(22) Plangerea impotriva incheierii se poate depune si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.”

Modificarea adoptata introduce o institutie noua in materia cadastrului si publicitatii imobiliare, similara dreptului administrativ, si anume reexaminarea.

In acest fel, se asigura partilor interesate [3] dreptul de a contesta in interiorul oficiului teritorial, potrivit art. 50 alin. (2) din lege, incheierea de carte funciara pronuntata de registrator, ca procedura prealabila sesizarii instantei prin plangere, de catre superiorul ierarhic, respectiv de registratorul sef.

2. Cererea de reexaminare se noteaza in cartea funciara si se inainteza registratorului sef al oficiului teritorial impreuna cu copii certificate ale dosarului incheierii contestate, ale cartii funciare si ale dovezilor de comunicare.

Servicii JURIDICE.ro

Interviuri JURIDICE.ro

Evenimente juridice

JURIDICE by Night

Arbitraj comercial

Deoarece nu a fost reglementat continutul cererii de reexaminare, apreciem ca aceasta trebuie sa contina cel putin urmatoarele date:
– numele si prenumele, domiciliul sau resedinta petentului;
– identificarea imobilului prin numar de carte funciara ori numar cadastral, dupa caz;
– indicarea incheierii de carte funciara atacate;
– motivele de fapt si de drept prin care este intemeiata;
– semnatura petentului.

In situatia in care este sesizat in acest fel si in limita cererii initiale, registratorul sef adopta una din urmatoarele solutii:
– dispune prin incheiere admiterea ori admiterea in parte a cererii de reexaminare;
– respinge cererea de reexaminare [4].

In cazul pronuntarii unei solutii de admitere in parte, in cuprinsul incheierii se va mentiona partea din cerere care a fost admisa, precum si cea care a fost respinsa motivat [5].

3. Referitor la termenul in care biroul teritorial are obligatia sa solutioneze cererea de notare a reexaminarii, precizam ca potrivit Ordinului Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate [6], notarile se solutioneza in termen de maximum sase zile.

Biroul teritorial va inainta dosarul de indata registratorului sef, deoarece toate incheierile se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare, dar nu mai mult de 30 de zile de la data sesizarii oficiului teritorial, potrivit art. 50 alin. (1) din lege [7].

Efectul introducerii cererii de reexaminare este investirea registratorului sef cu solutionarea contestatiei formulate impotriva incheierii registratorului. Un alt efect este suspendarea temporara a cursului inscrierilor in cartea funciara pana la pronuntarea unei noi solutii de registratorul sef, desi de lege lata, procedura de solutionare a cererilor de inscriere in cartea funciara nu prevede explicit o modalitate de suspendare a lucrarilor de carte funciara.

4. Incheierea registratorului sef poate fi contestata de partile interesate prin plangere in fata instantei in termen de 15 zile de la comunicare, potrivit art. 50 alin. (21) din lege. Plangerea se introduce la sediul biroului teritorial care a solutionat incheierea contestata ori direct la sediul judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul.

In cazul plangerii depusa direct la instanta, aceasteia ii revine obligatia ca, din oficiu, sa solicite biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.

Aceasta modificare a fost adoptata ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 467/2008 [8] prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2), teza a II-a din Legea nr. 7/1996, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale in masura in care nu permit accesul direct al contestatorului si la instanta de judecata competenta.

5. Ca si in cazul reexaminarii, nu a fost reglementat continutul plangerii, termenul in care oficiul teritorial are obligatia sa solutioneze notarea plangerii si termenul in care se inainteaza dosarul catre instanta competenta.

In acest sens, consideram ca cererea prin care se formuleaza plangere impotriva incheierii registratorului sef trebuie sa contina cel putin aceleasi date ca si cererea de reexaminare.

Referitor la termen apreciem ca notarea se va efectua in acelasi termen in care s-a efectuat si notarea cererii de reexaminare, respectiv de maximum sase zile.

Cu privire la termenul in care se inainteaza dosarul in instanta, potrivit dispozitiilor art. 1 alin. 12 ale Deciziei nr. 3/14.07.2006 emise de Directorul Directiei Publicitate Imobiliara din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, privind procedura intocmirii dosarului pentru trimiterea in instanta a plangerii formulate impotriva incheierii de carte funciara, dosarul va fi inaintat in termen de 15 zile catre instanta competenta, pentru a nu se pricinui nejustificat amanarea judecatii.

6. Precizam ca nu se poate introduce concomitent impotriva incheierii registratorului atat cerere de reexaminare cat si plangere, rezultand din dispozitiile art. 50 alin. (21) ca plangerea se introduce impotriva incheierii pronuntate de registratorul sef.

De asemenea, instanta nu va fi sesizata cu plangere impotriva incheierii registratorului fara a exista incheierea registratorului sef, justificat de faptul ca potrivit dispozitiilor art. 109 alin. (2) C. pr. civ. [9], astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010 [10], partea interesata are obligatia sa depuna la cererea inaintata instantei, dovada indeplinirii proceduri prealabile, dovada ce nu poate fi facuta decat prin depunerea incheierii registratorului sef.

Un aspect important de retinut la procedura reexaminarii incheierilor de carte funciara este acela ca se transmite pe aceasta cale in sarcina registratorului sef, competenta materiala de verificare a incheierilor pronuntate de registratorii din cadrul birourilor teritoriale, mai inainte de a fi sesizata instanta. Acesta poate asigura in oficiul teritorial o practica unitara in materia publicitatii imobiliare prin institutia reexaminarii.

Sustinem ideea ca verificarea efectuata in interiorul oficiului teritorial de registratorul sef, specialist in materia cadastrului si publicitatii imobiliare, reprezinta o garantie solida pentru contestatorul interesat in modificarea incheierii initiale.

7. Incovenientul major al introducerii procedurii de reexaminare este prelungirea duratei in care se solutioneaza incheierea de inscriere in cartea funciara, in cazul exercitarii tuturor cailor de atac permise de lege in prezent, respectiv: reexaminare, plangere, apel si recurs.

In acest context, apreciem de lege ferenda ca se impune modificarea art. 50 alin. (3) din lege[11]  in sensul contestarii hotararii instantei de fond numai prin apel, modificare ce ar fi in acord cu art. 477 alin. (2), teza a II-a din noul Cod de procedura civila [12].

Eliminandu-se calea de atac a recursului, cauzele de acest tip ar fi solutionate intr-un termen optim, prin suprimarea unei cai de atac, exercitata in fata instantelor.

Modificarea ar conduce din punct de vedere practic la reducerea perioadei de timp in care se solutioneaza cererile de acest tip si la degrevarea instantelor superioare de cauzele ce privesc plangerile introduse impotriva incheierilor de cartea funciara.

8. In concluzie, introducerea procedurii de reexaminare a incheierilor de carte funciara creeaza premisele dinamizarii activitatii de publicitate imobiliara in interiorul oficiilor teritoriale si a desfasurarii sale in mod unitar sub aspectul solutiilor pronuntate de registratorul sef.

De asemenea, remarcam cu satisfactie demersurile legiuitorului in sensul reglementarii procedurii de reexaminare sub toate aspectele ei, avand in vedere ca la momentul redactarii prezentului material, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 se afla la Parlamentul Romaniei.

[1] OUG nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 451 din 02 iulie 2010.

[2] Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 201 din 3 martie 2006.

[3] Art. 50, alin. (1) din Legea nr. 7/1996: ”Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.”

[4] Potrivit art. 26 din Regulamentul de organizare si functionare al birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr 633/2006, registratorul de carte funciara are urmatoarele atributii:

a) dispune prin incheiere admiterea sau admiterea in parte, dupa caz, a cererilor de inscriere in cartea funciara pe baza documentatiilor cadastrale si a celorlalte acte justificative;

b) dispune respingerea, prin incheiere motivata, a cererilor de inscriere in cartea funciara, in cazul in care acestea nu intrunesc conditiile legale sau nu au fost receptionate de catre inspector, pe baza notei intocmite de acesta.”

[5] Art. 64 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare al birourilor de cadastru si publicitate imobiliara: ”In cazul cererilor care nu pot fi solutionate decat partial, registratorul va pronunta o incheiere de admitere in parte, mentionand partea din cerere care a fost admisa, precum si cea care a fost respinsa motivat.”

[6] Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 296 din 6 mai 2009.

[7] Art. 50 alin. (1) din Legea nr. 7/1996: ”Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

[8] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008.

[9] Art. 109 alin. (2) C. pr. civ.: ”Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, daca legea prevede in mod expres aceasta. Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata.”

[10] Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010.

[11] Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 7/1996: ”Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu apel.”

[12] Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010.

Tudor BRATICEVICI
registrator de carte funciara
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Observatii privind procedura de reexaminare a incheierilor de carte funciara”. Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare. Pe de altă parte, vă rugăm ca, înainte de a publica un comentariu, să citiţi cu atenţie politica de confidenţialitate JURIDICE.ro. În plus, vă rugăm să citiţi şi politica de confidenţialitate Akismet, plugin folosit de noi pentru a reduce comentariile spam. 1. vmarchidann spune:

  Eu am o parere proasta despre acest mod de multiplicare a numarului functionarilor care se bat de musca si stau ore intregi adunati la shuete astfel transformand aerul culoarelor in fum de tigara irespirabil pentru noi autorizatii.
  Sa mai notam ca la fiecare etaj este prezent si cate un bodyguard care taie frunza la caini.
  Avand in vedere ca activitatea de cadastru este o activitate de rutina si nu una de conceptie, nu se justifica existenta unui numar atat de mare de sefi si sefuleti.
  Astfel, o lucrare de inregistrare poate fi executata in conditii decente de doua persoane si nu de un lant intreg dupa cum urmeaza:
  asistent-registrator
  registrator
  registrator-coordonator
  registrator-şef.
  Prin aceasta modificare se prelungeste termenul de realizare a lucrărilor care in mod invariabil sunt predate numai după numarul maxim de zile prevazut legal.
  Am o experienta foarte proasta cu functionarii de la cadastru care au si niste lefuri f. mari.

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories