Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Modificarile Codului Fiscal – Partea a doua


11.01.2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro
Secţiuni: Fiscalitate, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust

Continuam cu partea a doua a materialului dedicat modificarilor legislative instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 891 din data de 30 decembrie 2010.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Se abroga dispozitiile care prevedeau impozitarea cu 10% a dividendelor platite de o intreprindere, persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul in Romania, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
In acest fel, persoanelor juridice mentionate mai sus le sunt aplicabile dispozitiile care prevad impozitarea cu 16% a dividendelor, la fel ca si in cazul oricaror altor venituri obtinute in Romania.

Taxa pe valoarea adaugata

Se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre o persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sau de la o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.

Se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2011 limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achizitia de vehicule rutiere si achizitia de combustibil.

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro, poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din data de 1 februarie. In ultimul decont depus, persoana impozabila are obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa.

Daca ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri mai mare sau egala cu plafonul de scutire, are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA si sa-si exercite dreptul de a efectua ajustarile de taxa.

Organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi, precum si al persoanelor impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, aceste persoane au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta, fara a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi in anul calendaristic respectiv.

Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire nu mai sunt obligate sa depuna, pana la 25 ianuarie, inclusiv, declaratia de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent.

Persoanele care sunt inregistrate special in scopuri de TVA si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, au obligatia sa depuna decontul special de taxa pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator: suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, precum si suma taxei aferente; suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, precum si suma taxei aferente.

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii: suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA; suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA,

Persoanele impozabile inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari isi pastreaza aceasta calitate, in cazul modificarii tipului de inregistrare in scopuri de TVA, cu actualizarea corespunzatoare a informatiilor din acest registru.

Accize

Cu privire la accize, modificarile Codului fiscal prevad, printre altele:
– majorarea nivelului accizelor la: anumite bauturi alcoolice (bauturile fermentate, altele decat berea si vinurile; produse intermediare), anumite produse energetice (benzina fara plumb; motorina).
– la cafea se mentine nivelul accizelor din 2010;
– modificarea modului de calcul al accizei pentru tigarete;
– eliminarea scutirii de la plata accizelor prevazuta in cazul tigaretelor destinate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.

Contributiile sociale obligatorii

Sfera contributiilor sociale

Contributiile sociale reglementate de Codul Fiscal sunt urmatoarele:
– contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
– contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj;
– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
– contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr.  200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.

Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, institutiile publice, precum si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar contributiile de asigurari sociale obligatorii.

Cotele de contributii sociale obligatorii, sunt urmatoarele:
a) pentru contributia de asigurari sociale:
– 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
– 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
– 41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator;
b) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate:
– 5,5% pentru contributia individuala;
– 5,2% pentru contributia datorata de angajator;
c) 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
d) pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj:
– 0,5% pentru contributia individuala;
– 0,5% pentru contributia datorata de angajator;
e) 0,15%-0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator;
f) 0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.

Cotele se pot modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si prin legea bugetului de stat, dupa caz, cu exceptia cotei contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul somerilor, care se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj si se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii.

Contributiile sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.

Depunerea declaratiilor

Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.
Prin exceptie, pana la data de 1 iulie 2011, declaratia se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic.

Evidenta obligatiilor de plata a contributiilor sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributiile sociale individuale, pe baza codului numeric personal.

Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

Noile prevederi introduse in Codul de procedura fiscala confera organului fiscal dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit.

Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.

Verificarea consta in compararea veniturilo declarate de contribuabili sau de platitorii de venit cu situatia fiscala personala a contribuabilului.

In cazul in care se constata o diferenta semnificativa intre veniturile declarate de contribuabili si situatia fiscala personala, organul fiscal continua verificarea prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte prevazute in de ordonanta.Diferenta este considerata semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

In situatia in care diferentele sunt semnificative, organul fiscal solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele:
– metoda sursei si cheltuirii fondului, constand in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii;
– metoda fluxurilor de trezorerie, constand in analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor;
– metoda patrimoniului, constand in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal.

Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport scris, care va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in care nu se ajusteaza baza impozabila.

A se vedea si Modificarile Codului Fiscal – Prima parte

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro