Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Carti noi de la Editura UNIVERSUL JURIDIC


14.02.2011 | UNIVERSUL JURIDIC, Dan Marculescu, UNIVERSUL JURIDIC
Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Stimati vizitatori ai site-ului juridice.ro, va anuntam ultimele aparitii editoriale:

Raspunderea patrimoniala a lucratorilor – raspundere civila-contractuala

Autor: Laura Georgescu

Tema acestei lucrări este actuală şi extrem de importantă având în vedere rolul răspunderii patrimoniale în raporturile juridice de muncă.

Autoarea subliniază ideea că răspunderea patrimonială este o formă a răspunderii juridice, că această răspundere are un subiect calificat, în persoana participanţilor la raporturile juridice de muncă. Ea funcţionează pe baza regulilor generale ale răspunderii civile contractuale, în sensul că partea ce cauzează un prejudiciu co-contractantului este obligat să îl acopere.

Lucrarea are la bază o vastă documentare cu material bibliografic de drept comparat, precum şi cu o bogată jurisprudenţă, autoarea făcând un efort meritoriu de analiză şi sinteză.

Studiul amplu pe care autoarea l-a realizat, observaţiile punctuale sau de ansamblu, precum şi propunerile susţinute conving în ce priveşte valoarea lucrării. În ansamblul său, lucrarea reflectă un efort ştiinţific deosebit oferind informaţii utile atât specialiştilor teoreticieni – cercetători, cadre didactice etc. -, cât şi practicieni – consilieri juridici, avocaţi, judecători, personal din compartimentele de resurse umane şi, nu în ultimul rând, angajatorilor.

Prof. univ. dr. ALEXANDRU ŢICLEA

***

Dreptul Securitatii Sociale . Curs universitar – Editia a III a

Autor: Alexandru Ticlea

Dreptul securităţii sociale cuprinde normele juridice ce reglementează relaţiile de asigurări sociale, precum şi pe cele ce privesc asistenţa socială.

Prin intermediul său, persoana fizică este protejată de riscurile sociale care îi afectează existenţa. Protecţia începe adesea înainte de naştere (îngrijirile prenatale) şi se prelungeşte după moarte (pensiile de urmaş).

Importanţa securităţii sociale este relevată şi de reglementările speciale în materie existente în Uniunea Europeană.

Lucrarea conţine informaţii numerose şi utile care se adresează nu numai studenţilor, dar şi practicienilor şi teoreticienilor în domeniu.

***

Buletinul jurisprudentei. Curtea de apel Cluj. Repertoriu anual. Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie 2009

I. DREPT CIVIL

I.1. PROPRIETATEA

1. Drept de
proprietate dobândit prin construire. Înscriere în cartea funciară

2. Imobil cu mai
multe locuinţe. Coproprietatea forţată. Drepturile copărtaşilor

3.  Proprietate comună. Părţi comune din clădirile
cu mai multe locuinţe

I.2. RECONSTITUIREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE

4. Acţiune în
anularea unei hotărâri emise în temeiul Legii nr. 198/2004. Admisibilitate.
Modul de calcul al despăgubirilor stabilite în temeiul acestei legi

5. Acţiune în
constatarea nulităţii titlului de preluare al statului, promovată ulterior
realizării dreptului, în condiţiile legilor speciale reparatorii.
Inadmisibilitate

6. Articolul 35
din Legea nr. 33/1994. Inadmisibilitatea acţiunii civile având ca obiect
retrocedarea unui imobil expropriat, formulată ulterior intrării în vigoare a
Legii nr. 10/2001

7. Cerere
formulată de persoana îndreptăţită, pentru compensarea despăgubirilor pe care
trebuie să le restituie Statul Român, cu chiria pe care Statul Român a încasat-o
în perioada deţinerii abuzive a imobilului, formulată în cadrul plângerii la
Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate

8. Contract de
donaţie încheiat în favoarea Statului Român. Imobil cu destinaţia de locuinţă
aparţinând Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului.
Valabilitate. Contract subsecvent de vânzare-cumpărare. Nulitate

9. Contract de
vânzare cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Condiţii de
valabilitate

10. Imobil teren
preluat de Statul Român în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974. Persoana
îndreptăţită la restituirea acestui teren în baza Legii nr. 10/2001

11. Legea nr.
10/2001. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare
încheiat în baza Legii nr. 112/1995, întemeiată pe prevederile art. III din
Legea nr. 247/2005. Condiţii de admisibilitate

12. Legea nr.
10/2001. Admisibilitatea restituirii în natură a unui teren cu privire la care
există încheiat un contract de concesiune

13. Legea nr.
10/2001. Admisibilitatea restituirii în natură a unui teren pe care sunt
amplasate construcţii provizorii

14. Legea nr.
10/2001. Anularea dispoziţiei primarului. Restituirea directă, prin hotărârea
instanţei

15. Legea nr.
10/2001. Bunuri sau servicii care ar putea fi acordate în compensare atunci
când restituirea în natură nu este posibilă. Nemenţionarea lor pe tabelul
întocmit de primar. Consecinţe

16. Legea nr.
10/2001. Calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii în temeiul
acestei legi

17. Legea nr.
10/2001. Calitatea de persoană îndreptăţită, prin raportare la prevederile art.
24 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată. Condiţii

18. Legea nr.
10/2001. Cerere de restituire a unui teren inclus în domeniul public al
municipiului. Admisibilitate

19. Legea nr.
10/2001. Cerere de restituire în natură a întregului imobil. Efectul pozitiv al
lucrului judecat

20. Legea nr.
10/2001. Cerere de restituire în natură a unui teren. Verificarea destinaţiei
lui

21. Legea nr.
10/2001. Cerere de restituire în natură. Momentul în raport de care se verifică
dreptul de a beneficia de restituirea în natură a imobilului. Notificare greşit
îndreptată. Consecinţe. Statul Român ca acţionar

22. Legea nr.
10/2001. Compensare cu alte bunuri. Posibilitatea instanţei de a cenzura
refuzul primarului de a oferi un bun în compensare. Acces la justiţie

23. Legea nr.
10/2001. Imobile deţinute de societăţi comerciale la care statul era acţionar
minoritar

24. Legea nr.
10/2001. Imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-socială.
Menţinerea afectaţiunii bunului

25. Legea nr.
10/2001. Inadmisibilitatea restituirii în natură a unui teren având destinaţia
de curte comună

26. Legea nr.
10/2001. Mandat tacit pentru formularea notificării. Proba mandatului

27. Legea nr.
10/2001. Măsuri reparatorii. Refuzul unităţii deţinătoare de a oferi bunuri în
compensare. Semnificaţie

28. Legea nr.
10/2001. Neconcordanţă între suprafaţa preluată în fapt de către stat şi aceea
înscrisă în cartea funciară. Consecinţe

29. Legea nr. 10/2001.
Notificare formulată de unul dintre comoştenitori. Îndreptăţirea acestuia la
măsuri reparatorii pentru întregul imobil

30. Legea nr.
10/2001. Notificare. Eronată identificare topografică a imobilului. Consecinţe

31. Legea nr.
10/2001. Obligativitatea formulării notificării în termenul prevăzut de art. 21
alin. 1 din Legea nr. 10/2001, în redactarea iniţială, indiferent de natura
măsurilor reparatorii solicitate

32. Legea nr.
10/2001. Posibilitatea acordării în compensare a unui teren care nu are natura
juridică a unui bun disponibil în sensul Legii nr. 10/2001

33. Legea nr.
10/2001. Semnificaţia termenului de formulare a notificării

34. Legea nr.
10/2001. Teren liber, însă de întindere redusă. Acordare de măsuri reparatorii
în echivalent

35. Legea nr.
10/2001. Termenul de înregistrare a notificărilor

36. Legea nr.
10/2001. Preluarea imobilelor pentru deţinerea de metale preţioase. Caracter
abuziv. Îndreptăţire la despăgubiri

37. Ordinul
călugărilor basilieni. Condiţii pentru a fi recunoscut continuator al unui
ordin călugăresc desfiinţat, urmare a desfiinţării abuzive a cultului. Condiţii
referitoare la personalitatea ordinelor călugăreşti

38. Prezumţie de
proprietate instituită de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Act sub semnătură
privată. Coroborarea cu alte înscrisuri

39. Teren
restituit fostului proprietar. Cerere de radiere a dreptului de folosinţă
înscris în favoarea unui terţ

I.3. ALTE DREPTURI REALE

40. Litigiu
locativ

41. Refugiat.
Dreptul la un loc de veci consacrat prin art. 5 lit. h) din Legea nr. 189/2000.
Regulament pentru acordarea locurilor de veci, aprobat de către consiliul
local. Inaplicabilitate

I.1.3. Publicitate
imobiliară

42. Acţiune în
rectificare de carte funciară. Calitate procesuală pasivă.

43. Acţiune în
rectificare de carte funciară. Căi de atac

44. Acţiune în
rectificarea cărţii funciare. Legitimare procesuală activă

45. Plângere
împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a respins cererea de
intabulare. Persoana ce are calitatea de a exercita calea de atac

46. Plângere
împotriva încheierii de carte funciară. Condiţii cerute actelor depuse împreună
cu solicitările de efectuare a înscrierilor

47. Plângere
împotriva încheierii de carte funciară. Legitimare procesuală activă în recurs

48. Plângere
împotriva încheierii de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară.
Temeinicie. Cheltuieli de judecată

I.2. Obligaţii şi
contracte

49. Acţiune
civilă exercitată în procesul penal şi lăsată nesoluţionată. Condiţiile
răspunderii civile delictuale

50. Clauză de
dezicere. Momentul până la care aceasta poate fi invocată. Abuz de drept

51. Legea nr.
85/1992. Cerere de cumpărare a locuinţei. Condiţii

52. Obligaţie de
atribuire a unui teren în folosinţă pentru construcţia unei locuinţe.
Neîndeplinirea obligaţiei de către consiliul local. Consecinţe. Condiţie
potestativă pură

53. Obligaţii.
Acţiunea în constatarea simulaţiei. Condiţiile actului secret

54. Promisiune de
vânzare-cumpărare. Bun devenit indiviz ulterior încheierii actului, urmare a
modificării titlului de proprietate

55. Răspundere
civilă delictuală. Condiţii referitoare la prejudiciu

56. Răspundere
civilă delictuală. Daune morale. Condiţii de admisibilitate

57. Răspundere
civilă delictuală. Erori judiciare. Principiul reparării integrale a

prejudiciului

58. Repararea

prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. Elemente de apreciere la stabilirea
cuantumului despăgubirilor

59. Rezoluţiune.
Condiţii de admisibilitate

***

Vă dorim lectură plăcută!

Dan Mărculescu, Director Marketing  UNIVERSUL JURIDIC

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro