Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

ANI ref. presedintele Consiliului Judetean Arges
23.03.2011 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Agenția Naționala de Integritate a dat publicitatii marti, 22 martie 2011, faptul ca a constatat in cazul lui NICOLESCU Constantin, Președintele Consiliului Județean Argeș, in urma procedurilor de evaluare, urmatoarele:

1. incalcarea regimului juridic al conflictului de interese, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, coroborate cu prevederile art. 70 și  art. 71 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile și completarile ulterioare;

2. indicii temeinice privind savarșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, fapte prevazute și pedepsite conform art. 132 și art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie;

3. indicii temeinice cu privire la savarșirea infracțiunii de fals in declarații, fapta prevazuta și pedepsita conform art. 292 din Codul Penal al Romaniei.

In temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Naționala de Integritate s-a sesizat din oficiu la data de 10.11.2010, in urma publicarii de catre „Academia Catavencu” a materialului de presa intitulat „Pe Arges in jos, un fals in declaratii frumos”, care semnala posibila nerespectare de catre domnul NICOLESCU Constantin, Președintele Consiliului Județean Argeș, a prevederilor legale privind completarea si depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese.

Potrivit comunicatului ANI, „Agentia Nationala de Integritate a extins evaluarea si asupra averii sotiei domnului NICOLESCU Constantin, doamna NICOLESCU Viorica, precum si a fiicei, NICOLESCU Ana-Maria, și fiului, NICOLESCU Liviu-Costin.

In urma evaluarilor efectuate, s-au identificat urmatoarele elemente:

1. existenta conflictului de interese, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, prin semnarea sau aprobarea de catre domnul NICOLESCU Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului Județean Argeș, a unui numar de 14 contracte (13 contracte in suma de 1.139.715,84 lei – TVA inclus – si un  1 contract – adițional prelungire perioada) incheiate de catre Consiliul Județean Argeș sau instituții și servicii publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș cu S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, S.C. MAC AUTO S.A. (societați la care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar, in procent de 92,194%, respectiv,  63,08%).

De asemenea, S.C. AUTOPRO MOND S.A., S.C. MAC AUTO S.A. (societați la care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar) și S.C. DINIK MAR ARG S.R.L. (societate la care doamna NICOLESCU Viorica, soția persoanei evaluate, este acționar majoritar) au incheiat un numar de 12 contracte (9 contracte in suma de 303.262,12 lei – TVA inclus –, 1 contract – conform comenzilor –, 2 contracte – ora de manopera) cu instituții și servicii publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș.

In perioada 2006 – 2010, S.C. AUTOPRO MOND S.A. a prestat servicii catre instituții și servicii publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș, pe baza de comenzi, in suma de 124.327,49 lei.

Suma totala a celor 9 contracte incheiate sub semnatura domnului NICOLESCU Constantin, a celor 5 contracte incheiate cu aprobarea acestuia, a celor 12 contracte incheiate de catre societați la care domnul NICOLESCU Constantin sau sotia acestuia sunt acționari majoritari, precum si a prestarilor de servicii efectuate instituților și serviciilor publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș de catre societatile la care domnul NICOLESCU Constantin sau sotia acestuia sunt acționari majoritari este de 1.567.305,45 lei.

Conform dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile și completarile ulterioare, „Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative”, iar, potrivit prevederilor art. 71 din același act normativ, „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public”.

2. existența unor indicii temeinice privind savarsirea de catre domnul NICOLESCU Constantin a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, fapte prevazute si pedepsite de catre  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. In urma analizei documentației care a stat la baza atribuirii contractelor de achiziții publice, a rezultat faptul ca, intr-un numar de 8 contracte incheiate intre Consiliul Județean Argeș și S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, S.C. MAC AUTO S.A. (societați la care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar), au fost prezentate oferte doar de catre societați comerciale la care domnul NICOLESCU Constantin deține sau a deținut calitatea de acționar si,  intr-un contract incheiat intre Direcția Generala pentru Administrare, Intreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș (intituție aflata in coordonarea Consiliului Județean Argeș) și S.C. MAC AUTO S.A. (societate la care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar), au fost prezentate oferte doar de catre aceasta societate și S.C. AUTOPRO MOND S.A.

Potrivit dispozitiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, „Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial”, coroborate cu prevederile art. 12, lit. a) din același act normativ, „efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale” și  lit. b) „folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii”, constituie infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie.

3. existența unor indicii temeinice privind savarsirea de catre domnul NICOLESCU Constantin a infracțiunii de fals in declarații, prevazuta și pedepsita conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al Romaniei, deoarece, din evaluarea declarațiilor de interese completate si depuse de acesta, rezulta urmatoarele:

a. in declarațiile de interese depuse la 20.06.2004, 05.04.2005 si 25.07.2005, la rubrica „Calitatea de acționar sau asociat la societați comerciale, inclusiv banci sau alte instituții de credit, societați de asigurare și financiare”, domnul NICOLESCU Constantin nu a mentionat calitatea de acționar deținuta la urmatoarele societați:

– OTP GARANCIA ASIGURARI S.A., un numar de 267 acțiuni in valoare de 26.700 lei, reprezentand o cota participare la beneficii și pierderi de 0,839%, acțiuni care au fost vandute la data de 24.11.2005;

– ATE BANK ROMANIA S.A. (fosta Banca pentru Mica Industrie și Libera Inițiativa Mindbank S.A.), acțiuni in valoare de 63.816,40 lei, acțiuni care au fost vandute la data de 03.04.2007;

– S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., un numar de 152.250 acțiuni in valoare de 15.225 lei, reprezentand 0,0001% din capitalul social al societații;

b. in declarațiile de interese depuse la 26.06.2008 si 12.06.2009, la rubrica „Calitatea de acționar sau asociat la societați comerciale, inclusiv banci sau alte instituții de credit, societați de asigurare și financiare”, domnul NICOLESCU Constantin nu a mentionat calitatea de acționar deținuta la urmatoarele societați:

– S.C. AUTOPRO MOND S.A., un numar de 165.209 acțiuni in valoare de 413.022,50 lei, reprezentand o cota participare la beneficii și pierderi de 92,194%;

– S.C. EXPERT CONSULT & MANAGEMENT S.R.L., un numar de 5 acțiuni in valoare de 50 lei, reprezentand o cota participare la beneficii și pierderi de 25%;

– S.C. MAC AUTO S.R.L., un numar de 16.610 acțiuni in valoare de 166.100 lei, reprezentand o cota participare la beneficii și pierderi de 63,08%;

– S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., un numar de 152.250 acțiuni in valoare de 15.225 lei, reprezentand 0,0001% din capitalul social al societații;

c. in declarația de interese depusa la data de 03.11.2010, la rubrica „Calitatea de acționar sau asociat la societați comerciale, inclusiv banci sau alte instituții de credit, societați de asigurare și financiare”, domnul NICOLESCU Constantin nu a mentionat calitatea de acționar deținuta la urmatoarele societați:

– S.C. AUTOPRO MOND S.A., un numar de 165.209 acțiuni in valoare de 413.022,50 lei, reprezentand o cota participare la beneficii și pierderi de 92,194%;

– S.C. MAC AUTO S.R.L., un numar de 16.610 acțiuni in valoare de 166.100 lei, reprezentand o cota participare la beneficii și pierderi de 63,08%;

– S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., un numar de 152.250 acțiuni in valoare de 15.225 lei, reprezentand 0,0001% din capitalul social al societații;

d. in declarația de interese depusa la data de 03.11.2010, la rubrica „Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar”, domnul NICOLESCU Constantin nu a mentionat un numar de 18 contracte aflate in derulare, incheiate de S.C. AUTOPRO MOND S.A. (societate comerciala in care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar) cu instituții și autoritați publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș.

Din cele 18 contracte, intr-un numar de 4 contracte au fost identificate elemente in sensul existentei unui conflict de interese, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 176/2010.

Potrivit dispozițiilor art. 145 din Codul Penal al Romaniei, „Prin termenul „public” se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public”.

In conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal al Romaniei, constituie fals in declarații „Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte”.

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost indeplinita la data de 02.03.2011, domnul NICOLESCU Constantin fiind inștiințat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 19082/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datata 03.03.2011) despre elementele identificate și invitat sa prezinte un punct de vedere in acest sens. La data de 21.03.2011, aparatorul ales al domnului NICOLESCU Constantin a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere cu privire la elementele identificate in urma procedurii de evaluare.

Dupa exprimarea punctului de vedere de catre domnul NICOLESCU Constantin, prin aparatorul ales, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat ca sunt elemente in sensul incalcarii legislației in vigoare, dupa cum urmeaza:

1. elemente in sensul incalcarii legislației privind regimul juridic al conflictului de interese, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, coroborate cu prevederile art. 70 și  art. 71 din Legea nr. 161/2003, ca urmare a semnarii, respectiv, aprobarii de catre domnul NICOLESCU Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului Județean Argeș, a unui numar de 14 contracte (13 contracte in suma totala de 1.139.715,84 lei, iar 1 contract adițional pentru prelungire perioada), incheiate de catre Consiliul Județean Argeș sau instituții și servicii publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș cu S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, S.C. MAC AUTO S.A. (societați la care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar);

2. indicii temeinice privind savarșirea de catre domnul NICOLESCU Constantin a infractiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, fapte prevazute și pedepsite conform prevederilor art. 12 și art. 132 din Legea nr. 78/2000, ca urmare a semnarii sau aprobarii unui numar de 9 contracte incheiate de catre Consiliul Județean Argeș sau instituții și servicii publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș cu S.C. AUTOPRO MOND S.A., respectiv, cu S.C. MAC AUTO S.A. (societați la care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar), in cazul carora au fost prezentate oferte numai de catre societați comerciale la care domnul NICOLESCU Constantin deține sau a deținut calitatea de acționar;

3. indicii temeinice cu privire la savarșirea de catre domnul NICOLESCU Constantin a infracțiunii de fals in declarații, fapta prevazuta și pedepsita conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al Romaniei, constand in faptul ca domnul NICOLESCU Constantin nu a mentionat, in declarațiile de interese depuse in perioada 2004 – 2010, calitațile de acționar detinute la un numar de 11 societați comerciale;

4. indicii temeinice cu privire la savarșirea de catre domnul NICOLESCU Constantin a infracțiunii de fals in declarații, fapta prevazuta și pedepsita conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al Romaniei, constand in faptul ca domnul NICOLESCU Constantin nu a mentionat, in declarația de interese depusa la data de 03.11.2010, un numar de 18 contracte aflate in derulare, incheiate de S.C. AUTOPRO MOND S.A. (societate la care domnul NICOLESCU Constantin este acționar majoritar) cu instituții și autoritați publice aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Argeș.

Avand in vedere cele de mai sus, s-a procedat la intocmirea raportului de evaluare si s-au dispus urmatoarele:

– sesizarea instanței de contencios administrativ, potrivit dispozițiilor art. 22, alin. (2) și art. 23 din Legea nr. 176/2010, in vederea anularii actelor emise, adoptate sau intocmite de catre domnul NICOLESCU Constantin cu incalcarea prevederilor legale privind conflictul de interese și repunerea parților in situația anterioara;

– sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarșirea de catre domnul NICOLESCU Constantin a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevazute și pedepsite conform prevederilor art. 132 și art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si a infracțiunii de fals in declarații, fapta prevazuta și pedepsita conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al Romaniei, aspect asupra carora doar organele judiciare au competenta de a se pronunta;

– comunicarea Raportului de Evaluare Institutiei Prefectului Judetului Arges, in vederea luarii masurilor care se impun;

– continuarea procedurilor de evaluare a averii dobandite impreuna cu familia, respectiv, a modificarilor patrimoniale intervenite in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice de catre domnul NICOLESCU Constantin, precum si a respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor.

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, ori, dupa caz, constituie abatere disciplinara și se sancționeaza potrivit reglementarilor aplicabile demnitații și funcției respective.

Persoana care face obiectul evaluarii poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agentia Nationala de Integritate isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitații, confidentialitații, impartialitații, independentei operationale, celeritații, bunei administrari, precum si al dreptului la aparare.”

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti