Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Parteneriatele public private, din nou sub lupa legiuitorului


1 iunie 2011 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 284 din data de 21 aprilie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.

Ordonanta a fost adoptata ca urmare a sesizarii  transmise autoritatilor romane de catre Directia Generala Piata Interna si Servicii a Comisiei Europene cu privire la faptul ca Legea parteneriatului public-privat (denumita in continuare “PPP”) este in contradictie cu normele Uniunii Europene privind contractele publice.

Modificarile si completarile vizeaza in principal, aspecte precum:
– definirea anumitor termeni si expresii;
– tipuri de activitati in proiectele de PPP;
– partenerii publici;
– situatiile de excludere;
– regulile generale pentru incheierea contractului de PPP;
– etapele de atribuire a contractului de PPP;
– termenul de asteptare;
– solicitarile de clarificari;
– regulile de publicitate;
– incetarea contractului de PPP;
– contestarea actelor partenerului public;
– solutionarea litigiilor in instanta;
– limba de derulare a procedurii;
– contraventiile;
– dispozitiile finale.

Definirea anumitor termeni si expresii

Se modifica, inter alia, urmatoarele definitii:
– investitor privat – se adauga conditia ca persoana juridica sau asocierea de persoane juridice sa isi fi manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de selectie;
– companie de proiect – se inlocuieste expresia “societate comerciala rezidenta in Romania” cu “persoana juridica romana” si se elimina din cadrul definitiei notiunea de asociati;
– anunt de selectie pentru PPP – se inlocuieste notiunea de “anunt de intentie” cu cea de “anunt de selectie” si se specifica in cadrul definitiei faptul ca anuntul se publica in Sistemul electronic de achizitii publice (denumit in continuare “SEAP”) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare “JOUE”).

Se introduc urmatoarele definitii noi:
– partener privat – orice investitor privat care a semnat un contract de PPP;
– procedura deschisa – procedura de selectie a investitorului privat care se desfasoara intr-o singura etapa, in conformitate cu prevederile legale, si in cadrul careia orice investitor privat poate depune o oferta;
– dialogul competitiv – procedura de selectie a investitorului privat de catre partenerul public, la care poate participa orice investitor privat, care se desfasoara in doua etape (etapa de evaluare si etapa de negociere) si in cadrul careia partenerul public conduce un dialog in conformitate cu prevederile Legii PPP;
– valoarea estimata a contractului de PPP – valoarea insumata dintre valoarea aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare.

Tipuri de activitati in proiectele de PPP
Potrivit modificarilor, un PPP se poate realiza prin urmatoarele tipuri de contracte:
– contracte de bunuri si servicii;
– contracte de lucrari.Partenerii publici

De asemenea, se stabilesc urmatoarele praguri valorice pentru contractele de PPP:
– echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, pentru bunuri si servicii;
– echivalentul in lei al sumei de 4.845.000 euro, fara TVA, pentru lucrari.

Partenerii publici
Ordonanta stabileste anumite reguli si pentru situatia asocierii partenerilor publici. Astfel, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere in valoare a bunului public realizat prin contractul de PPP.

In situatia asocierii unei autoritati publice centrale cu una sau mai multe autoritati publice locale, in vederea derularii unui proiect de PPP de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritatii publice centrale, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii.

In ipotezele mentionate mai sus, anuntul de intentie si documentul atasat vor cuprinde si intelegerea partenerilor publici asociati.

Situatiile de excludere
Ordonanta preia cazurile de excludere prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006. In acest sens, nu pot participa la procedurile de selectie urmatoarele categorii de persoane:
– persoanele juridice care au intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic sau care au facut obiectul unor proceduri echivalente prevazute de legislatia nationala a altor tari;
– persoanele juridice care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
– persoanele juridice condamnate in conformitate cu Codul penal in ultimii 5 ani;
– persoanele juridice care prezinta informatii incorecte sau nu prezinta informatiile solicitate de catre partenerul public, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
In cazul in care se depun oferte sau scrisori de intentie in cadrul procedurii de selectie de catre investitori privati inclusi in una dintre categoriile de mai sus, partenerul public nu le va lua in considerare.

Regulile generale pentru incheierea contractului de PPP
Potrivit Ordonantei, companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public in indeplinirea atributiilor sale din sectorul public incredintat, in legatura cu obiectul contractului de PPP.

In acelasi timp, in contractul de PPP se poate include o clauza potrivit careia partenerul public imputerniceste compania de proiect sa incaseze platile efectuate
de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derularii contractului.

Se modifica etapele care conduc la incheierea contractului de PPP. Astfel, acestea constau in:
– initierea proiectului de PPP prin publicarea anuntului de selectie si a documentului atasat de catre partenerul public;
– selectia investitorilor privati prin «procedura deschisa» sau prin «procedura de dialog competitiv»;
– semnarea acordului de proiect cu investitorii privati selectati, in cazul procedurii de dialog competitiv;
– negocierea cu investitorii privati selectati ce au semnat acordul de proiect, in cazul procedurii de dialog competitiv.

Totodata se prevede ca singura forma sub care poate fi constituita compania de proiect este cea a unei societati comerciale pe actiuni.

Etapele de atribuire a contractului de PPP
Conform modificarii, contractele de PPP se atribuie prin procedura deschisa sau procedura de dialog competitiv.

A. Procedura deschisa
Partenerul public va parcurge urmatoarele etape:
– definirea si aprobarea oportunitatii de demarare a proiectului de PPP;
– elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare;
– elaborarea anuntului de selectie si a documentului atasat;
– constituirea comisiei de evaluare a ofertelor si numirea acesteia;
– elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a ofertelor intarziate sau primite nesigilate;
– publicarea anuntului de selectie impreuna cu documentul atasat;
– perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in SEAP si in JOUE si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 52 de zile, daca valoarea estimata a contractului de PPP este egala cu sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, pentru bunuri si servicii sau al sumei de 4.845.000 euro, fara TVA, pentru lucrari;
– perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in SEAP si in JOUE si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 22 de zile, daca valoarea estimata a contractului de PPP este mai mica decat pragurile mentionate mai sus;
– primirea si inregistrarea plicurilor ce contin ofertele elaborate de investitorii privati interesati;
– convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand ofertele in prezenta tuturor membrilor comisiei si a investitorilor privati interesati;
– evaluarea ofertelor si a documentelor anexate la acestea;
– intocmirea raportului de evaluare a ofertelor, ierarhizarea investitorilor privati si desemnarea ofertei castigatoare de catre comisia de evaluare;
– comunicarea deciziei de selectie catre fiecare investitor privat care a participat la procedura;
– decizia va fi insotita de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale si de o declaratie precisa privind termenul exact de asteptare;
– partenerul public are dreptul de a nu comunica informatiile mentionate numai in situatia in care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrara interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privati sau ar prejudicia concurenta loiala;
– incheierea contractului de PPP cu investitorul privat declarat castigator.

B. Procedura de dialog competitiv
Partenerul public poate decide atribuirea contractului de PPP prin procedura de dialog competitiv in cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic si/sau financiar, atunci cand nu este in masura sa defineasca, fara ajutor si in avans, mijloacele tehnice care sa ii satisfaca nevoile sau sa faca aranjamentele financiare sau legale pentru proiect.

In acest sens, se va intocmi o nota justificativa prin care partenerul public va motiva alegerea acestei proceduri.

Procedura presupune urmatoarele etape:
– definirea si aprobarea oportunitatii de demarare a proiectului de PPP;
– elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare;
– elaborarea anuntului de selectie si a documentului atasat;
– constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie;
– elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate;
– elaborarea si aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privati;
– publicarea anuntului de selectie impreuna cu documentul atasat;
– perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in SEAP si in JOUE si data-limita de depunere a scrisorilor de intentie trebuie sa fie de cel putin 37 de zile, daca valoarea estimata a contractului de PPP este egala cu sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, pentru bunuri si servicii sau al sumei de 4.845.000 euro, fara TVA, pentru lucrari;
– perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in SEAP si in JOUE si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 22 de zile, daca valoarea estimata a contractului de PPP este mai mica decat pragurile mentionate mai sus;
– primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;
– convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie in prezenta tuturor membrilor comisiei si a investitorilor privati interesati;
– evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
– intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare prin care vor fi stabiliti investitorii privati selectati ce vor fi invitati la negocierea si semnarea acordului de proiect;
– constituirea comisiei de negociere cu investitorii privati selectati, pentru semnarea acordului de proiect;
– invitarea simultan si in scris a investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;
– numarul minim de candidati invitati este de 3;
– partenerul public poate limita numarul de investitori privati selectati pentru incheierea acordului de proiect, cu conditia sa fie disponibil un numar suficient de candidati pentru a asigura o concurenta reala;
– desfasurarea negocierilor cu investitorii privati semnatari ai acordului de proiect, conform criteriilor din documentul atasat;
– prezentarea ofertei finale, dupa finalizarea negocierilor, in termenul stabilit de catre partenerul public;
– termenul nu poate fi mai mic de 5 zile de la terminarea negocierilor cu toti candidatii, pentru contractele cu o valoare de pana la sau egala cu echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA;
– termenul nu poate fi mai mic de 10 zile de la terminarea negocierilor cu toti candidatii, pentru contractele cu o valoare ce depaseste echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA;
– termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale va fi publicat in SEAP de catre partenerul public;
– intocmirea raportului de ierarhizare a investitorilor privati participanti la procedura si de desemnare a ofertei castigatoare;
– comunicarea deciziei de selectie catre fiecare investitor privat care a participat la procedura;
– decizia va fi insotita de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale si de o declaratie precisa privind termenul exact de asteptare;
– partenerul public are dreptul de a nu comunica informatiile mentionate numai in situatia in care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrara interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privati sau ar prejudicia concurenta loiala;
– incheierea contractului de PPP cu investitorul privat declarat castigator.

In privinta criteriilor de evaluare si negociere, legiuitorul a stabilit ca acestea trebuie sa includa cel putin costul total al ofertei, obiectivele de performanta definite conform scopului contractului, dezvoltarea durabila si cota-parte din contract pe care partenerul privat se angajeaza sa o atribuie la randul sau intreprinderilor mici si mijlocii. Alte criterii de evaluare si negociere, legate de obiectul contractului, pot fi: calitatea si natura inovatoare ale ofertei, termenul de realizare a lucrarilor, echipamentele sau valorile imateriale si calitatile arhitecturale, estetice sau functionale ale acestora. Criteriile de negociere trebuie sa fie diferite de criteriile de evaluare.

De asemenea, s-a introdus si in legislatia PPP-urilor ipoteza depunerii unei oferte cu un pret neobisnuit de scazut. Intr-o asemenea situatie, partenerul public are dreptul sa descalifice oferta, daca in urma analizei unor detalii solicitate in scris de la ofertant, aceasta nu este sustinuta din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de catre partenerul public prin anuntul de selectie si/sau documentul atasat.

Nu in ultimul rand, partenerul public are obligatia de a solicita investitorilor privati constituirea garantiei de participare in cuantum de 1%, fara TVA, din valoarea estimata a contractului. Partenerul public are obligatia de a verifica constituirea garantiei de participare la data deschiderii ofertelor, respectiv la data deschiderii scrisorilor de intentie.

Termenul de asteptare
Contractele de PPP pot fi incheiate numai dupa implinirea unui termen de asteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

Nerespectarea termenului de asteptare se sanctioneaza cu nulitatea contractului.

Solicitarile de clarificari
Au fost preluate prevederile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumita in continuare “O.U.G. nr. 34/2006”) referitoare la solicitarea de clarificari de catre operatorii economici, cu unele mici deosebiri, astfel:
– orice investitor privat interesat are dreptul de a solicita clarificari la anuntul de selectie si documentul atasat, in termen de pana la maximum 6 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor/scrisorilor de intentie;
– partenerul public are obligatia de a raspunde la orice astfel de solicitare intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea acesteia;
– partenerul public are obligatia de a raspunde la solicitarile de clarificare, cu minimum 3 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor/scrisorilor de intentie.

Regulile de publicitate
Publicarea anuntului de selectie in JOUE este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de PPP care urmeaza sa fie realizat este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al pragurilor de 125.000 euro, fara TVA, pentru bunuri si servicii, respectiv de 4.845.000 euro, fara TVA, pentru lucrari. Informatiile minime ce trebuie incluse in anuntul de selectie sunt prevazute in anexa la lege.

Incetarea contractului de PPP
S-a introdus un termen pentru notificarea partenerului public de catre compania de proiect, cu privire la intentia de a preda bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de PPP. Astfel, compania de proiect are obligatia sa notifice partenerul public cu cel putin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate a contractului.

Contestarea actelor partenerului public
Noua reglementare modifica si completeaza prevederile legale referitoare la contestarea actelor partenerului public, preluand dispozitiile legislatiei achizitiilor publice, dupa cum urmeaza:
– notiunea de “persoana vatamata” – s-a introdus o definitie a persoanei vatamate; astfel, prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:
a. are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de selectie;
b. a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al partenerului public, de natura saproduca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii intermenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de selectie;
– notiunea de “act al partenerului public” – actul partenerului public reprezinta orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu ori in cadrul procedurii de selectie;
– competenta solutionarii contestatiilor – competenta solutionarii contestatiilor este atribuita Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (denumit in continuare “CNSC” sau “Consiliul”);
– notificarea partenerului public – anterior sesizarii Consiliului, persoana vatamata are posibilitatea de a notifica partenerul public cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale si la intentia de a se adresa CNSC; dupa primirea notificarii, partenerul public poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea
pretinsei incalcari;
– termenul de contestare – Consiliul poate fi sesizat in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al partenerului public considerat nelegal; daca sesizarea priveste continutul documentatiei de selectie publicate in SEAP, data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia;
– masurile de remediere – ulterior primirii unei contestatii, partenerul public are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare; aceste masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti investitori privati implicati in procedura de selectie, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora;
– incheierea contractului de PPP – partenerul public are dreptul de a incheia contractul de PPP numai dupa comunicarea deciziei Consiliului, dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare;
– sanctiunea pentru nerespectarea acestor termene este nulitatea absoluta a contractului;
– continutul contestatiei – contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
– numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare; in cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;
– denumirea si sediul partenerului public;
– denumirea obiectului contractului de PPP si procedura de selectie aplicata;
– obiectul contestatiei;
– motivarea in fapt si in drept a cererii;
– mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;
– semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.
– transmiterea contestatiei – contestatia se inainteaza atat CNSC, cat si partenerului public, nu mai tarziu de expirarea termenului de 10 zile, sub sanctiunea respingerii acesteia ca tardiva; contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor folosite ca mijloace de
proba, daca acestea sunt disponibile;
– punctul de vedere al partenerului public – partenerul public are obligatia de a transmite CNSC, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de contestare, punctul sau de vedere asupra contestatiei, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si de o copie a dosarului procedurii de selectie;
in cadrul aceluiasi termen, partenerul public va notifica punctul de vedere si contestatorului;
– accesul la dosarul procedurii de selectie – contestatorul are acces la documentele aflate in dosarul procedurii de selectie depuse de partenerul public la Consiliu; sunt exceptate propunerile tehnice ale celorlalti investitori privati participanti la procedura de selectie, care pot fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor investitori privati; acordul se anexeaza la cererea pe care contestatorul o adreseaza Consiliului;
– suspendarea procedurii – Consiliul poate sa dispuna suspendarea procedurii de selectie pana la solutionarea fondului cauzei, in cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente; suspendarea se dispune in termen de 3 zile, la cererea partii interesate; decizia privind suspendarea poate fi atacata la instanta
competenta, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare;
– termenul de solutionare – CNSC are obligatia de a solutiona pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului privind procedura de selectie a investitorului privat de la partenerul public, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei; termenul de
solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singura data cu 10 zile,in cazuri temeinic justificate;
– sesizarea Unitatii Centrale pentru Coordondarea Parteneriatului Public-Privat – in situatia in care Consiliul apreciaza ca, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de selectie, exista si alte acte care incalca prevederile legale, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci acesta va sesiza Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat (denumita in continuare “UCCPPP”) din cadrul Secretariatului General al Guvernului, transmitandu-le in acest sens toate datele/documentele
relevante in sustinerea sesizarii;
– retinerea garantiei de participare – in situatia in care contestatia este respinsa de CNSC, partenerul public va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, urmatoarele sume:
1. intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv – 1% din aceasta valoare;
2. intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;
3. intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;
4. intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;
5. intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;
6. peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei;
– sumele sus mentionate vor fi returnate contestatorului de catre partenerul public in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata prin care se admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei;
– decizia Consiliului – odata adoptata, decizia Consiliului va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare; decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor masuri de remediere va fi inaintata, in copie, catre UCCPPP din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere; decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de PPP incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta;
– cai de atac – deciziile CNSC cu privire la solutionarea contestatiei si obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plangere la instanta de judecata competenta; termenul pentru formularea plangerii este de 10 zile de la comunicarea deciziei;
– competenta solutionarii caii de atac – instanta competenta sa solutioneze plangerea este curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal in a carei raza se afla sediul partenerului public; plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de selectie ce au ca scop incheierea de contracte de PPP privind servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Solutionarea litigiilor in instanta
Completarile si modificarile referitoare la solutionarea litigiilor in instanta, privesc, in principal, aspecte precum:
– competenta de solutionare – procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de selectie, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de PPP se solutioneaza in prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul partenerului public;
– intampinarea si cererea reconventionala – paratul are obligatia de a depune intampinarea in termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata; intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 3 zile de la comunicare; cererea reconventionala se
introduce in acelasi termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata;
– termenele de judecata – la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 20 de zile de la data inregistrarii cererii de chemare in judecata, dispunand citarea partilor; termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile;
– suspendarea executarii contractului – in cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna, la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului;
– nulitatea contractului de PPP – cazurile in care instanta constata nulitatea contractului sunt urmatoarele:
– incheierea contractului fara ca partenerul public sa respecte obligatiile legale referitoare la publicarea anuntului de selectie;
– incalcarea prevederilor referitoare la incheierea contractului dupa expirarea termenului de asteptare si dupa comunicarea deciziei de catre CNSC, cu conditia ca aceasta incalcare sa fi privat investitorul privat interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac inainte de incheierea contractului, in cazul in care aceasta incalcare este combinata cu incalcarea altor dispozitii in materie de PPP, daca aceasta din urma incalcare a afectat sansele investitorului privat interesat de a obtine contractul;
– cai de atac – hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; recursul se judeca de sectia comerciala a curtii de apel, de urgenta si cu precadere si nu suspenda executarea.

Limba de derulare a procedurii
Potrivit noii reglementari, intreaga procedura privind incheierea contractului de PPP se desfasoara in limba romana.

De asemenea, toate actele de administrare a proiectului de PPP se desfasoara in limba romana.

Contraventiile
S-au introdus urmatoarele fapte drept contraventii si urmatoarele sanctiuni corespunzatoare:
– refuzul de a pune la dispozitia UCCPPP a informatiilor referitoare la incheierea contractelor de PPP, pe care aceasta le solicita in scopul indeplinirii functiei de monitorizare si supraveghere – amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei;
– netransmiterea informatiilor referitoare la incheierea contractelor de PPP in termen de 5 zile de la primirea solicitarii scrise de la UCCPPP – amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei;
– neducerea la indeplinire a deciziei Consiliului in termenul stabilit, dupa data la care aceasta ramane definitiva si irevocabila – amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei;
– orice alta incalcare a prevederilor Legii nr. 178/2001 sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia, avand ca efect incalcarea principiilor, cu exceptia principiului eficientei utilizarii fondurilor – amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Persoanele imputernicite ale UCCPPP constata contraventiile si aplica sanctiunile corespunzatoare. Impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate formula plangere la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

UCCPPP poate fi sesizata cu privire la incalcarea dispozitiilor legale in materie de PPP de orice persoana. Persoana respectiva va transmite UCCPPP impreuna cu sesizarea si datele/documentele relevante, in vederea sustinerii acesteia.

Nu in ultimul rand, UCCPPP este responsabila pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selectie a partenerului privat, care intra sub incidenta legislatiei privind PPP.

Republicarea Legii
Legea nr. 178/2010 cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta se va republica, dupa adoptarea acesteia prin lege si se va da textelor o
noua numerotare.

Pentru Juridice.ro, VASS Lawyers

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii