Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept constituţional
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Proiectul legii de revizuire a Constitutiei – textul integral


2 iunie 2011 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content, Drept constitutional
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Iată mai jos textul integral al proiectului de lege de revizuire a Constituţiei României transmis de catre Administraţia Prezidenţială Consiliului Legislativ:

„PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE PRIVIND REVIZUIREA CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I
Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi se completează astfel:

1. Articolul 6 se completează cu un nou alineat, (3), astfel:
După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
,,(3) Autorităţile publice vor consulta organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în legătură cu deciziile privind păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale şi religioase.’’

2. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
,,(3) Reţinerea nu poate depăşi 48 de ore.”

3. Alineatul (2) al articolului 37 se modifică astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Parlamentul României sau în organele administraţiei publice locale şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.’’

4. Alineatul (3) al articolului 40 se modifică astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
,,(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia, magistraţii, cadrele militare în activitate, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.’’

5. Alineatul (8) al articolului 44 se modifică astfel:
Alineatul (8) va avea următorul cuprins:
,,(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată.”

6. Alineatul (3) al articolului 52 se modifică astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
,,(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor pentru erorile judiciare săvârşite.

7. Alineatul (1) al articolului 58 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Avocatul Poporului este numit de către Parlament, pe o durată de 5 ani, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate, conform legii de organizare şi funcţionare a instituţiei.”

8. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 60
Avocatul Poporului prezintă Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestuia. Rapoartele pot conţine recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.’’

9. Alineatul (2) al articolului 61 se modifică astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2) Parlamentul este alcătuit dintr-o singură Cameră.’’

10. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Alegerea parlamentarilor’’
Cuprinsul articolului va fi:
,,Articolul 62
(1) Parlamentul este alcătuit din parlamentari aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale.
(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de parlamentar, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.
(3) Numărul parlamentarilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării, şi nu poate depăşi 300 de persoane.”

11. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 63 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la încetarea acestora.”
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Alegerile pentru Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea sa.”
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Mandatul Parlamentului se prelungeşte până la întrunirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituţia şi nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.’’

12. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 64
(1) Organizarea şi funcţionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament propriu, adoptat cu votul majorităţii membrilor săi. Resursele financiare ale Parlamentului sunt prevăzute în bugetul propriu, aprobat de acesta şi face parte integrantă din bugetul de stat.
(2) Parlamentul îşi alege un birou permanent. Preşedintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului. Ceilalţi membri ai biroului permanent sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni. Preşedintele Parlamentului şi ceilalţi membri ai biroului permanent pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Parlamentului.
(3) Parlamentarii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al Parlamentului.
(4) Parlamentul îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale.
(5) Biroul permanent şi comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configuraţiei politice a Parlamentului.’’

13. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Şedinţele Parlamentului’’
Cuprinsul articolului va fi:
,,Articolul 65
(1) Parlamentul lucrează în şedinţe. Şedinţele Parlamentului sunt publice.
(2) Parlamentul poate hotărî ca anumite şedinţe să fie secrete.”

14. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 66
(1) Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.
(2) Parlamentul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea Preşedintelui României, a biroului permanent al Parlamentului ori a cel puţin o treime din numărul parlamentarilor.
(3) Convocarea Parlamentului se face de preşedintele acestuia.’’

15. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 67
Parlamentul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor.’’

16. Articolul 68 se abrogă.

17. La Titlul III, Capitolul I, titlul Secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins :

Secţiunea a 2-a

Statutul parlamentarilor

18. Alineatul (1) al articolului 69 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) În exercitarea mandatului, parlamentarii sunt în serviciul poporului.’’

19. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Mandatul parlamentarilor’’
Cuprinsul articolului va fi:
,,Articolul 70
(1) Parlamentarii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Parlamentului, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii jurământului. Jurământul se stabileşte prin lege organică.
(2) Calitatea de parlamentar încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.’’

20. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 71 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, membru al Parlamentului şi membru al Parlamentului European.”
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Calitatea de parlamentar este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului.’’

21. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 72
(1) Parlamentarii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
(2) Urmărirea, percheziţia, reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală a parlamentarilor, pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

22. Alineatul (3) al articolului 73 se modifică şi se completează astfel:
Litera c) va avea următorul cuprins:
„c) statutul parlamentarilor, stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora;’’
După litera s) se introduce o nouă literă, s1), cu următorul cuprins:
„s1) răspunderea judecătorilor şi procurorilor;”

23. Alineatele (1), (3), (4) şi (5) ale articolului 74 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, parlamentarilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.”
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Parlament.”
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Parlamentarii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.”
Alineatul (5) se abrogă.

24. Articolul 75 se abrogă.

25. Articolul 76 se modifică şi se completează astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Legile organice şi hotărârea privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Parlamentului se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.”
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa Parlamentului.”
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedură de urgenţă, stabilită potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al Parlamentului.”
După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:
„(4) Propunerile legislative şi proiectele de legi vor fi dezbătute şi votate în plen în două lecturi succesive, la cel puţin 30 de zile distanţă. În cadrul primei lecturi, dezbaterile şi votul se vor face pe articole. În cadrul celei de-a doua lecturi, dezbaterile şi votul se vor face pe articole, urmate de votul final pe întreaga lege. În mod excepţional, Parlamentul poate aproba, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, reducerea termenului de 30 de zile şi adoptarea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative în procedură de urgenţă.”

26. Alineatul (2) al articolului 77 se modifică astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Prevederile articolului 76 alineatul (4) se aplică în mod corespunzător.’’

27. Alineatul (2) al articolului 82 se modifică astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Parlamentului următorul jurământ: <>. ”

28. Articolul 85 se completează cu un nou alineat, (21), astfel:
După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:
,,(21) Propunerea primului-ministru de revocare şi de numire a unor membri ai Guvernului se poate face numai după consultarea prealabilă a Preşedintelui.’’

29. Alineatul (1) al articolului 87 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, securitatea naţională şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.”

30. Alineatul (1) al articolului 89 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) După consultarea preşedintelui Parlamentului şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate dizolva Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.”

31. Articolul 90 se completează cu trei noi alineate, (2), (3) şi (4), astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2) Problemele care se supun referendumului şi data desfăşurării acestuia se stabilesc de Preşedintele României, prin decret.”
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra iniţierii referendumului de către Preşedintele României se exprimă, printr-o hotărâre adoptată de Parlament, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la solicitarea Preşedintelui.”
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Dacă hotărârea Parlamentului nu este adoptată în termenul prevăzut la alineatul (3), procedura de consultare a Parlamentului se consideră îndeplinită, iar Preşedintele României poate emite decretul privind organizarea referendumului.”

32. Articolul 92 se completează cu două noi alineate, (31) şi (5), astfel:
După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:
„(31) Declararea stării de război precum şi suspendarea sau încetarea ostilităţilor militare se fac de către Parlament, cu votul majorităţii membrilor acestuia.”
După alineatul (4) se introduce un nou alineat, (5), cu următorul cuprins:
„(5) Preşedintele României propune Parlamentului numirea directorilor serviciilor de informaţii, iar Parlamentul exercită controlul asupra activităţii acestor servicii.”

33. Litera a) a articolului 94 se modifică astfel:
Litera a) va avea următorul cuprins:
„a) conferă şi retrage decoraţii şi titluri de onoare;”

34. Articolul 95 se modifică şi se completează astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de către Parlament, cu votul majorităţii membrilor săi, după obţinerea avizului Curţii Constituţionale cu privire la gravitatea faptelor şi încălcarea Constituţiei. ”
După alineatul (1) se introduc două noi alineate, (11) şi (12), astfel:
Alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11) Continuarea procedurii de suspendare este condiţionată de avizul favorabil al Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.”
Alineatul (12) va avea următorul cuprins:
„(12) În cazul unui aviz negativ din partea Curţii Constituţionale, procedura de suspendare va înceta.”
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul parlamentarilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.”

35. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 96 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Parlamentul, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.”
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea parlamentarilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.’’

36. Alineatul (2) al articolului 97 se modifică astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2) În termen de 60 de zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru funcţia de Preşedinte.’’

37. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 98
(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de către Preşedintele Parlamentului.
(2) Atribuţiile prevăzute la articolul 85 alineatul (1), articolele 88-90 şi articolul 103 din Constituţie nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale.’’

38. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 103 se modifică astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2 Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Parlamentul se va pronunţa prin vot asupra formării noului Guvern în termen de 10 zile de la data solicitării votului de încredere. În caz contrar, după trecerea celor 10 zile, candidatul propus, împreună cu programul şi lista Guvernului, va fi considerat respins de către Parlament, iar Preşedintele României va desemna un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru.”
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Programul de guvernare şi lista propunerilor pentru membrii Guvernului se dezbat de către Parlament care acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii parlamentarilor.’’

39. Alineatul (1) al articolului 105 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de parlamentar. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial.’’

40. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 107 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Parlamentului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.”
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Dacă unul dintre ceilalţi membri ai Guvernului se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106 sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României, la propunerea primului-ministru, va desemna un alt membru al Guvernului ca ministru interimar, până la numirea unui nou ministru. Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, încetează dacă ministrul îşi reia activitatea în Guvern. Interimatul nu poate dura mai mult de 45 de zile.’’

41. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 109 se modifică astfel:
Alineatul (2) se abrogă.
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Răspunderea penală a membrilor Guvernului, pentru fapte săvârşite în exerciţiul funcţiei lor, se stabileşte prin lege organică. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.’’

42. Alineatul (1) al articolului 111 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Parlament sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.’’

43. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 112
(1) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de parlamentari, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Parlamentului.
(2) Parlamentul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.’’

44. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Articolul 113
(1) Parlamentul poate retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii membrilor săi.
(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al parlamentarilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.
(3) Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în Parlament.
(4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, parlamentarii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114.’’

45. Articolul 114 se modifică şi se completează astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului, o singură dată pe sesiune, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.”
După alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:
,,(11) Limitarea angajării răspunderii prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul proiectului bugetului de stat şi cel al asigurărilor sociale de stat.”
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterile şi votul se vor face de către Parlament, într-o singură lectură, pe articolele sesizate, urmate de votul final pe întreaga lege.”

46. Alineatul (5) al articolului 115 se modifică astfel:
Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
,,(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere la Parlament şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Parlamentul, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).”

47. Articolul 119 se completează cu două noi alineate, (2) şi (3), astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În condiţiile legii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării transmite Parlamentului, în vederea aprobării, strategia de securitate naţională.”
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării transmite Parlamentului rapoartele asupra activităţii desfăşurate, în vederea examinării acestora.”

48. Articolul 124 se modifică şi se completează astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai Constituţiei, legii şi deciziilor Curţii Constituţionale.”
După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:
„(4) Răspunderea judecătorilor şi procurorilor se reglementează prin lege organică.”

49. Alineatul (6) al articolului 126 se modifică astfel:
Alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, a actelor de comandament cu caracter militar, precum şi a celor care privesc politicile fiscale şi bugetare. Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale.”

50. Alineatele (2), (3), (4), (5) şi (6) ale articolului 133 se modifică astfel:
Litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
,,a) 10 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Parlament; aceştia fac parte din două secţii, una pentru judecători şi una pentru procurori; prima secţie este compusă din 5 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori;”
Litera b) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
„b) 6 reprezentanţi ai societăţii civile, care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală: 3 numiţi de Parlament şi 3 de către Preşedintele României;”
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales dintre membrii prevăzuţi la alineatul (2) literele a) şi b), pentru un mandat de un an, ce poate fi înnoit o singură dată. Mandatul acestuia nu poate fi prelungit.”
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani şi nu poate fi prelungit sau înnoit.’’
Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
,,(5) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot public şi se motivează.”
Alineatul (6) se abrogă.

51. Articolul 138 se modifică şi se completează astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le transmite instituţiilor Uniunii Europene, după informarea prealabilă a Parlamentului asupra conţinutului acestora.”
După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:
„(21) Guvernul supune spre aprobare Parlamentului, separat, proiectul bugetului de stat şi pe cel al asigurărilor sociale de stat.”

52. După articolul 138 se introduce un nou articol, 138 indice 1, cu următorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: „Politica financiară”
Cuprinsul articolului va fi:
„Articolul 138 indice 1
(1) Statul trebuie să evite deficitul public excesiv. Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din produsul intern brut, iar datoria publică nu poate depăşi 60% din produsul intern brut.
(2) Împrumuturile externe pot fi contractate numai în domeniul investiţiilor.
(3) În cazul producerii unei catastrofe naturale sau ivirii unor situaţii excepţionale cu impact negativ semnificativ asupra finanţelor publice, valorile maxime prevăzute la alineatul (1) pot fi depăşite, cu acordul majorităţii membrilor Parlamentului, numai dacă depăşirea poate fi compensată în maximum trei ani.
(4) Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (2), pentru prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale sau ale unui dezastru deosebit de grav, cu acordul majorităţii membrilor Parlamentului, pot fi contractate şi alte împrumuturi externe.”

53. Alineatul (3) al articolului 140 se modifică astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
,,(3) La cererea Parlamentului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice şi raportează despre cele constatate.’’

54. Alineatul (3) al articolului 142 se modifică astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
,,(3) Şase judecători sunt numiţi de Parlament şi trei de Preşedintele României.”

55. Literele a), b), c), e) şi h) ale articolului 146 se modifică astfel:
Litera a) va avea următorul cuprins:
,,a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a preşedintelui Parlamentului, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 40 de parlamentari precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;”
Litera b) va avea următorul cuprins:
„b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea preşedintelui Parlamentului sau a unui număr de cel puţin 40 de parlamentari;”
Litera c) va avea următorul cuprins:
„c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentului Parlamentului, la sesizarea preşedintelui Parlamentului, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 40 de parlamentari;”
Litera e) va avea următorul cuprins:
„e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a preşedintelui Parlamentului, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;”
Litera h) va avea următorul cuprins:
„h) dă aviz obligatoriu pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României;”

56. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 147 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din Regulamentul Parlamentului, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.’’
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale. Prevederile articolului 76 alineatul (4) se aplică în mod corespunzător.”

57. Articolul 148 se modifică şi se completează astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) România este stat membru al Uniunii Europene şi exercită în comun cu celelalte state membre competenţele stabilite de tratatele Uniunii.”
După alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:
„(11) Ratificarea actelor de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene se face prin lege adoptată de Parlament, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor săi.”
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, prevederile tratatelor constitutive sau de revizuire precum şi celelalte reglementări ale Uniunii cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.”
După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:
„(21) Ratificarea tratatului privind aderarea unui stat la Uniunea Europeană se face prin lege adoptată de Parlament, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor săi.”
Alineatul (3) se abrogă.
Alineatul (5) se abrogă.

58. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Participarea la Tratatul Atlanticului de Nord’’
Cuprinsul articolului va fi:
,,Articolul 149
România este parte la Tratatul Atlanticului de Nord. Obligaţiile care decurg din această calitate a României vor fi aduse la îndeplinire de către Parlament, Preşedintele României şi Guvern.”

59. Alineatul (1) al articolului 150 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul parlamentarilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.’’

60. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 151 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Parlament, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.’’
Alineatul (2) se abrogă.

61. Alineatele (1), (3), (4), (5) şi (6) ale articolului 155 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Proiectele de legi şi propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat şi se adoptă potrivit dispoziţiilor legii de revizuire.”
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Dispoziţiile legii de revizuire se aplică începând cu următoarele alegeri parlamentare.”
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Proiectele de legi şi propunerile legislative adoptate sau respinse de către prima Cameră sesizată, potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire, se dezbat şi se adoptă de către Parlament, într-o singură lectură, pe articole, urmate de votul final pe întreaga lege.”
Alineatul (5) se abrogă.
Alineatul (6) se abrogă.

Art. II
Revizuirea adoptată prin prezenta lege se supune aprobării prin referendum organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia României.”

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional
JURIDICE Comunicare
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
11 years ago

Aproape toate modificarile au aceeasi directie si acelasi scop, prezente de cativa ani in politica din romania: CONSOLIDAREA DICTATURII.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
Privacy
Politica
Utilizare
Publicare
Despre noi
Secţiuni
Servicii
Contact
© 2003-2023 J JURIDICE.ro