JURIDICE MOLDOVA
Despre proiect ⁞ Manageri proiect: Vlad Bercu, Cristian OnicaEchipaEvenimente MD
 
JURIDICE MOLDOVA
Coordonator ştiinţific
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Rector Univ. "Al.I. Cuza" din Iaşi, Ministrul Justiţiei
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Opinii REPUBLICA MOLDOVA

Puncte de reper pentru asigurarea in instantele judecatoresti a conditiilor pentru copii in contact cu sistemul justitiei in Republica Moldova

20 iunie 2011 | JURIDICE.ro, Tatiana CIAGLIC

Justiția pentru minori mereu se afla în atenția factorilor de decizie și a societății civile. Convențional putem plasa momentul de cotitură în vederea reconceptualizării instituției justiției juvenile, modernizarea acesteia și ajustarea la standardele europene și internaționale la semnarea de către Republica Moldova a Convenției cu privire la drepturile copilului în anul 1993. În acest răstimp, pînă în prezent, statul nostru demonstrează într-o măsură relativ sesizabilă atitudinea pozitivă și cooperantă în vederea reformării sistemului de justiție pentru minori.

În acest parcurs, pe cît de necesar pe atît de dificil, Republica Moldova a fost susținută de factorii internaționali și îndeosebi de UNICEF.

În acest context, un aspect important reprezintă serviciile pentru copii în contact su sistemul de justiție. Dat fiind faptul că minorii sunt participanți la proces cu nevoi speciale, serviciile menționate ar trebui să vină spre asigurarea realizării drepturilor și intereselor legitime ale acestora în proces pe de o parte și asigurarea judecării echitabile a cauzei pe de altă parte.

Instanțele judecătorești fiind nucleul sistemului de justiție posedă și dezvoltă condițiile necesare pentru copii în contact cu sistemul de justiție. În continuare schițăm o listă succintă a punctelor de reper în vederea dezvoltării condițiilor optime pentru minorii implicați în procesul de judecată.

1. Specialiști pedagogi

Prezenenţa pedagogului/psihologului la ședințele de judecată în cauzele cu minorii se asigură potrivit cadrului normativ în vigoare [1]. Totodată, se atestă deficienţe la acest capilol [2].

Instanțele judecătorești nu dețin în statele de personal unitatea de specialist pedagog. Eliminarea din statele de personal al specialistului-pedagog a fost justificată de ponderea relativ redusă de cauze cu minori în instanțele judecătorești dar și optimizarea statului de personal. În anul 2010 rata minorilor din numărul total de condamnați constituia 5,24%, în comparație cu anii precedenți 2009 – 6,17%, 2008 – 6,04% .

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Prin urmare, la analiza cost-beneficiu privind oportunitatea introducerii acestor specialiști în statele de personal ale instanțelor judecătorești urmează a reieși din volumul de lucru al acestora, cadrul funcțional, asigurarea materială, etc.

Totodată, este de menționat rolul important al specialistului-pedagog/psiholog la audierea minorilor. Posibil ar fi relevantă evaluarea calității serviciilor oferite de acești specialiști dar și a prezenței efective a acestora la audierile minorilor.

2. Camere de audieri ale copilului după standardele promovate de CNPAC

Se prezintă ca necesară crearea unor condiții prietenoase de audiere a copiilor în instanțele de judecată, în temeiul nevoilor speciale ale primilor. În prezent instanțele judecătorești nu dispun de astfel de camere. Totodată, au fost înaintate propuneri în acest sens spre introducere în Planul strategic de cheltuieli în domeniul justiţiei 2012 – 2014.

Posibil ar fi oportună precăutarea posibilității amenajării unor astfel de încăperi în sediile curților de apel, ce ar eficientiza utilizarea acestora la necesitate de către judecătorii. În aceste camere ar putea fi instanlate echipamente de înregitrare audio-video pentru a înregistra depoziţiile minorilor participanţi la proces.

Este de menționat că în mun.Chișinău sunt amenajate două astfel de camere dislocate la sediul unor ONG-uri specializate, care pot fi utilizate la necesitate pentru audierea copiilor.

3. Specializarea actorilor implicaţi în actul de înfăptuire a justiţiei

În anul 2004 Curtea Supremă de Justiţie a adoptat hotărârea privind procedura aplicabilă infractorilor minori [3], drept urmare a căreia au fost desemnaţi 48 judecători specializaţi pe minori.

Totodată în temeiul faptului că dosare penale privind minorii au o pondere redusă majoritatea judecătorilor desemnaţi pentru minori examinează în mare parte dosare penale şi civile obişnuite.

O decizie similară a fost luată de Procuratura Generală, fiind desemnaţi 45 procurori. În consecinţă, în fiecare instanţă de judecată ordinară activează cel puţin un judecător desemnat şi un procuror desemnat responsabil pentru instrumentarea cauzelor privind învinuiţii minori.

Judecătorii şi procurorii desemnaţi au fost instruiţi în domeniul drepturilor copilului.

Totodată, ar fi raţional de a analiza oportunitatea specializării avocaţilor şi mediatorilor care ar presta serviciile participanţilor minori în proces reieşind din particularităţile acestora.

4. Aplicarea mijloacelor de înregistrare audio şi video

Înregistrarea audio a ședințelor de judecată este o garanție generală, însă în aspectul garantării drepturilor și realizării intereselor legitime ale minorilor în proces această opțiune capătă o conotație aparte. Sistemul de înregistrare audio a ședințelor de judecată „Femida” este instalat în toate sălile de ședințe ale instanțelor judecătorești [4].

Totodată, urmează a precăuta posibilitate utilizării mijloacelor video, video-conferinţă pentru a eficientiza participarea minorilor la judecarea cauzei în condiţii ajustate nevoilor speciale ale acestora cum ar fi evitarea victimizării secundare, evitarea/minimizarea tensiunii emoţionale, etc. În special, mijloacele de înregistrare audio-video sunt binevenite în camerele de audieri pentru copii.

5. Infrastructura adevată a instanţelor judecătoreşti

Asigurarea infrastructurii adecvate a instanţelor judecătoreşti reprezintă un obiectiv general şi nu numaidecît este strîns fuzionat de calitatea de minor al participantului. În acelaşi timp, obiectivul capătă o importanţă sporită în cazul participanţilor minori în proces. În principal, infrastructura s-ar referi, fără a se reduce, la următoarele: desfăşurarea şedinţelor de judecată doar în sălile de şedinţe; dispunerea de intrări separate, camere de aşteptare, locul inculpatului echipat potrivit standardelor europene, etc.

Monitorizările ședințelor de judecata [5] au relevat deficienţe în organizare – desfășurarea unei părți a acestora în birourile judecătorilor. Aspect cu atît mai îngrijorător cu cît participanții la proces sunt minori. În acest context, este de menționat că în judecătorii sunt cca.150 săli de judecată echipate și dotate cu sistem de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Prin urmare, o importanță aparte capătă gestionarea eficientă a sălilor de judecată disponibile, numărul cărora va crește în continuare prin consolidarea sediilor instanțelor judecătorești și ajustarea acestora standardelor în domeniu. În acest sens specificăm că, Programul Computerizat de Gestionare a Dosarelor, care este implementat în toate instanțele judecătorești, facilitează considerabil planificarea ședințelor de judecată, spre gestionarea eficientă a sălilor de judecată.

În partea ce ţine de alte elemente ale infrastructurii specificăm că îmbunătăţirea acestora reprezintă un obiectiv important al Concepţiei privind finanţarea sistemului judecătoresc, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.39 din 18.03.2010 şi a Planului de acţiuni pentru realizarea Concepţiei privind finanţarea sistemului judecătoresc pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.803 din 07.09.2010.

6. Organizarea eficientă a şedinţelor de judecată

Termenul de judecare a cauzelor cu participarea minorilor, precum şi în toate celelalte cauze, urmează a fi unul rezonabil. Totodată, circumstanţele organizatorice au un impact semnificativ asupra termenului de judecare a cauzei. Astfel, amînările multiple ale şedinţelor, citarea deficitară, neprezentarea participanţilor [6] (inclusiv pedagogului/psihologului [7], interpretului) condiţionează amînări ale procesului, ce pot genera cele mai negative urmări cum ar fi degradarea calitativă şi contitativă a depoziţiilor minorilor participanţi la proces, tensiunea emoţională, absenţele (fie şi motivate) de la orele de studii; demotivarea şi victimizarea secundară. Pentru a reduce aceste efecte negative este preferabil a sensibiliza actorii implicaţi în actul de înfăptuire a justiţiei spre responsabilizarea acestora dar şi organizarea eficientă a şedinţelor de judecată. Un punct de pornire în acest sens ar fi aplicarea Recomandărilor metodice privind aplicarea şedinţelor consecutive de judecata [8].

În contextul dat, este necesar a remarca caracterul complex al sarcinii privind asigurarea condiţiilor pentru copii în contact cu sistemul de justiţie. Se impun a fi specificate, fără a constitui obiectul unei descrieri mai detaliate, unele puncte de reper adiacente celor expuse mai sus:

  • Aplicarea medierii atît la atapa prejudiciară cît şi în cadrul judecării cauzelor cu participarea minorilor în instanţele judecătoreşti. Aici se propune a elucida posibilitatea comasării funcţiei de mediator şi judecător spre facilitarea atîngerii unui compormis reciproc convenabil părţilor implicate în proces dar şi evitarea unor sancţiuni privative de libertate pentru minori cu asigurarea deplină a respectării cerinţelor cadrului normativ în materie;
  • Asigurarea asistenţei juridice calitative minorilor implicaţi în proces – inculpaţilor, victimelor, martorilor spre asigurarea realizării tuturor drepturilor şi intereselor legitime ale acestora;
  • Utilizarea eficientă în cadrul procesului judiciar al serviciilor de probaţiune. În special majorarea numărului de referate presentenţiale pentru asigurarea judecării echitabile a cauzei şi individualizarea obiectivă şi argumentată a pedepsei aplicate minorilor de către judecător;
  • Introducerea alternativelor urmăririi penale în sensul Avizului nr.2 (2008) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni ,,Măsuri alternative urmăririi penale.

Un alt punct de reper ar fi informarea minorilor în contact cu sistemul de justiţie. În acest sens au fost întreprinse un şir de activităţi menite să sensibilizeze actorii implicaţi în actul de înfăptuire a justiţiei dar şi să ajute minorii să conştientizele rolul şi sarcinile sale în proces. Ca exemple, pentru ultima perioadă, am putea evidenţia campania regională de comunicare „Onorată instanţă, am dreptul să nu fiu speriat!”, publicaţiile ,,Sunt martor la judecată” şi ,,Copilul meu va depune mărturii în judecată”.


[1] Potrivit art. 479 alin. (2) și alin. (3) al Codului de procedură penală al RM la audierea inculpatului minor, participarea apărătorului şi a pedagogului sau psihologului este obligatorie

[2] Articol ,,Jutiţia juvenilă, site-ul UNICEF

[3] Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii nr.39 din 22.11.2004

[4] Sistemul de înregistrare audio a ședințelor de judecată a fost implementat cu suportul Programului de Asistență pentru Buna Guvernare, finanțat de către Millennium Challenge Corporation și administrat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în baza memorandumului încheiat în septembrie 2007

[5] Raportul analitic privind respectarea standardelor unui proces echitabil și a drepturilor corespunzătoare ale părților în cadrul proceselor judiciare (aprilie 2006-mai 2007) , Raportul analitic semestrial „Constatări preliminare ale monitorizării ședințelor de judecată în Republica Moldova” și Raportul final al Programului OSCE de monitorizare a proceselor de judecată în Republica Moldova (aprilie 2006-noiembrie 2008)

[6] Raportul analitic privind respectarea standardelor unui proces echitabil și a drepturilor corespunzătoare ale părților în cadrul proceselor judiciare (aprilie 2006-mai 2007) , Raportul analitic semestrial „Constatări preliminare ale monitorizării ședințelor de judecată în Republica Moldova” și Raportul final al Programului OSCE de monitorizare a proceselor de judecată în Republica Moldova (aprilie 2006-noiembrie 2008)

[7] Articol ,,Jutiţia juvenilă, site-ul UNICEF

[8] Proiectul-piot „Şedinţe de judecată consecutive” este implementat în comun de către Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova şi Ministerul Justiţiei al RM. Proiectul are drept scop introducerea principiului de judecare a cauzelor în şedinţe de judecată consecutive în o zi sau zile succesive – Conceptul de şedinţe de judecată consecutive.


drd. Tatiana CIAGLIC
consilier juridic, Ministerul Justitiei din Republica Moldova
Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale