Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Fiscalitate Noutăți legislative

Sistemul simplificat de contabilitate

23 iunie 2011 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 285 din data de 22 aprilie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente.

Actul normativ vizeaza, in principal, aspecte precum:
– notiunea de contabilitate;
– normele si reglementarile contabile;
– sistemul simplificat de contabilitate;
– registrele de contabilitate;
– situatiile financiare;
– termene pentru intocmirea situatiilor financiare;
– contraventii.

Notiunea de contabilitate
Ordonanta a definit contabilitatea ca fiind o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din
activitatea destinatarilor legii contabilitatii. Astfel, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Normele si reglementarile contabile
Prin actul normativ astfel adoptat s-a stabilit ca normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
– de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile
emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda
electronica si prestare de servicii de plata si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
– de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;
– de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;
– de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie.

In continuare, a fost eliminata prevederea potrivit careia persoanele care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

De asemenea, s-a stabilit ca subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate.

Sistemul simplificat de contabilitate
Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu.

Astfel, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

Incadrarea in criteriile prevazute mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizanduse cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar. Nivelul acestor indicatori se poate modifica prin hotarare a Guvernului.

Registrele de contabilitate
Odata cu noile modificari, s-a stabilit ca, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, balanta de verificare se intocmeste la incheierea exercitiului financiar si la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.

De asemenea, actul normativ modificator a introdus obligatia persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor de a controla si pastra pe suporturi tehnice datele inregistrate in contabilitate timp de 10 ani. In acelasi timp, persoanele respective vor trebui sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz
de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia.

O prevedere noua impune ca, in cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea sa ia masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate.

Situatiile financiare
Prevederile O.U.G. nr. 37/2011 stabilesc ca exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru:
– sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul
general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de
servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru persoana juridica de care apartin;
– filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in
Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea
de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.

Asa fiind, persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, au urmatoarele obligatii:
– sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
– sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales; in
acest scop, persoana trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati-mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul
financiar diferit de anul calendaristic.

Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului.

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora.

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

In situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Sunt supuse auditului financiar, efectuat de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, si subunitatile fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si societatile-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Prin actul normativ modificator destinatarii legii sunt tinuti sa depuna situatiile financiare anuale consolidate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Termene pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
In ceea ce priveste termenele privind situatiile financiare anuale, prevederile Legii nr. 82/1991 s-au modificat astfel:
– in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar,societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
– in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, celelalte persoane juridice depun, de asemenea, un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
– in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care
apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate depun o declaratie in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
– in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
– in termen de 15 zile de la data aprobarii, consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate.

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:
– in termen de 50 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
– in termen de 40 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
– in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
– in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
– in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
– in termen de 20 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

Institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
– in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
– in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

Contraventii
Potrivit Legii nr. 82/1991, modificata prin O.U.G. nr. 37/2011, constituie contraventie urmatoarele fapte:
– detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
– nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii, cu privire la:
1. aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;
2. utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
3. intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
4. efectuarea inventarierii;
5. intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
6. intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;
7. depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) din Lege nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii privind exercitiul financiar ales;
– prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
– nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31 din Lege;
– nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;
– nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatiimama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;
– nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
– nedepunerea situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
– nerespectarea prevederilor art. 10 din Lege cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii.

In mod corespunzator, s-au modificat si amenzile aferente contraventiilor.

Pentru Juridice.ro, VASS Lawyers

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership