Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

Masuri legislative privind prevenirea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene


4 iulie 2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 461 din data de 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Domeniul de aplicare

Ordonanta reglementeaza activitatile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din neregulile aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si de raportare a neregulilor catre Comisia Europeana sau catre alti donatori internationali.

Actul normativ se aplica:
– autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene si oricaror alte institutii publice care au atributii privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea si urmarirea incasarii creantelor bugetare rezultate din nereguli aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente acestora;
– beneficiarilor de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora;
– oricaror alti operatori economici cu capital public sau privat care desfasoara activitati finantate din fonduri europene in baza unor acte juridice.

Activitatea de prevenire a neregulilor

In activitatea de selectie si aprobare a solicitarilor de sprijin financiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia utilizarii de reguli si proceduri care sa asigure respectarea urmatoarelor principii:
– o buna gestiune financiara bazata pe aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei;
– respectarea principiilor de libera concurenta si de tratament egal si nediscriminatoriu;
– transparenta – punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene;
– prevenirea aparitiei situatiilor de conflict de interese in cursul intregii proceduri de selectie a proiectelor de finantat;
– excluderea cumulului – activitatea ce face obiectul cererii de finantare din fonduri europene nu poate sa beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finantare nerambursabila, cu exceptia sumelor ce constituie ajutor de stat acordat in conditiile legii.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a exclude integral sau partial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate si declarate de beneficiari acele cheltuieli care nu respecta conditiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislatiei nationale si comunitare in vigoare, in situatia in care – in procesul de verificare a solicitarilor de plata – acestea determina existenta unor astfel de cheltuieli.

Excluderea integrala sau partiala de la plata se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor de plata a drepturilor beneficiarilor instrumentelor de finantare a politicii agricole comune si a politicii comune pentru pescuit.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia aplicarii de reduceri procentuale din sumele solicitate la plata de catre beneficiari in situatia in care constata abateri de la aplicarea prevederilor reglementarilor nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice.

In acest sens, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a face reduceri din sumele solicitate la rambursare/plata reprezentand cheltuieli efectuate si declarate de beneficiari, in situatia in care constata neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectelor finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora, pentru care beneficiarii si-au angajat raspunderea realizarii prin contracte/acorduri/decizii/ordine de finantare nerambursabila ori prin alte tipuri de contracte multianuale, cu exceptia cazurilor in care regulile stabilite de donatorul public international prevad altfel.

Daca, in urma verificarilor administrative si la fata locului, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene considera necesare investigatii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plata de catre un beneficiar, aceasta are dreptul, inainte de rambursarea/plata sumelor catre beneficiar, sa se adreseze, pentru realizarea acestor investigatii, structurilor de control.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa sesizeze de indata Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) in cazul constatarii unor indicii de frauda sau de tentativa de frauda.

Reguli in materia conflictului de interese

Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda servicii de consultanta unui solicitant, sub sanctiunea excluderii solicitantului din procedura de selectie.

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane:
– cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanti;
– sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti;
– cele despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare.

Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare in cadrul procedurii de selectie pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la semnarea contractului de finantare.

Constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli

Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/corectiilor financiare se efectueaza de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate in acest scop in cadrul acestora.

Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia inregistrarii si transmiterii, in termen de 10 zile lucratoare, catre structurile de control a tuturor constatarilor cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern, precum si a celor din rapoartele de verificare la fata locului emise de autoritatea de certificare.

De asemenea, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia primirii, inregistrarii, analizarii si, dupa caz, transmiterii, in termen de 5 zile lucratoare, catre structurile de control a tuturor sesizarilor pe care le primesc direct sau prin intermediul altor institutii ale statului si care privesc programele pe care le gestioneaza.

In termen de maximum 10 zile de la primirea de catre structura de control competenta a oricarei solicitari, aceasta are obligatia organizarii activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

Pe parcursul verificarilor, echipa de control imputernicita are acces, pentru realizarea obiectivelor verificarii, la toate datele si documentele, in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice, care au legatura cu obiectivele proiectului.

Membrii echipei de control pot solicita de la structurile supuse verificarilor date, informatii, precum si copii, certificate pentru conformitate, ale documentelor care au exclusiv legatura cu proiectul verificat, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata.

Verificarile se finalizeaza prin intocmirea unui proces- verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.

Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare constituie titlu de creanta si se emite in vederea stingerii acestei creante.

Modalitati de stingere a creantelor rezultate din nereguli

Stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza prin:
– incasare;
– deducere din platile/rambursarile urmatoare;
– executarea garantiilor bancare depuse de debitor in aplicarea prevederilor contractului/acordului de finantare in cadrul caruia a fost emis titlul de creanta;
– compensare, conform Codului de procedura fiscala;
– executare silita, conform Codului de procedura fiscala;
– anulare;
– prescriptie;
– alte modalitati prevazute de lege.

Creantele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plata stabilit in titlul de creanta, respectiv in 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta.

Debitorul datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin titlul de creanta o dobanda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul ramas de plata din contravaloarea in lei a creantei bugetare, din prima zi de dupa expirarea termenului de plata pana la data stingerii acesteia.

Rata dobanzii datorate este rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data intocmirii procesului-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate.

Platitor al creantelor bugetare rezultate din nereguli si al dobanzii datorate este persoana juridica, entitatea sau asocierea fara personalitate juridica sau persoana fizica stabilita ca debitor prin titlul de creanta. Persoana fizica nu poate fi stabilita ca platitor al creantelor bugetare rezultate din nereguli decat in calitatea acesteia de beneficiar de fonduri europene si/sau de fonduri publice nationale aferente acestora.

Dreptul de a stabili creanta bugetara se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator datei de inchidere a programului, comunicata oficial de catre Comisia Europeana/donatorul public international prin emiterea declaratiei finale de inchidere, cu exceptia cazului in care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public international prevad un termen mai mare.

Contestarea titlurilor de creanta emise pentru recuperarea sumelor platite necuvenit ca urmare a unor nereguli

Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ, in conditiile legii.

Contestatia administrativa se formuleaza in scris, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii titlului de creanta.

Contestatia administrativa se depune la autoritatea publica emitenta a titlului de creanta care este contestat si nu este supusa taxelor de timbru.

Autoritatea publica emitenta a titlului de creanta se va pronunta prin decizie motivata cu privire la admiterea, in tot sau in parte, a contestatiei sau la respingerea ei, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei sau a completarii acesteia, conform prevederilor ordonantei.

Decizia de solutionare a contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

Deciziile pronuntate in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004.

Activitatea de raportare a neregulilor

In aplicarea prevederilor reglementarilor europene, Romania are obligatia sa raporteze catre Comisia Europeana – OLAF toate cazurile de nereguli care au facut obiectul unui act de constatare primara administrativa, in termenele si respectand pragurile si exceptiile prevazute in regulamentele europene, respectiv in memorandumurile si acordurile de finantare.

La nivel national, activitatea de raportare a neregulilor, prevazuta in legislatia europeana, catre Comisia Europeana este coordonata de catre DLAF.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii