Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiTop LegalAvocaţiConsilieri juridiciExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Flux informații

Punct de vedere al Ministerului Public ref. posibilitatea magistratilor de a beneficia de cresterile salariale reglementate de O.G. nr. 10/2007

13 septembrie 2011 | Andrei PAP

Potrivit unui comunicat, Ministerul Public a formulat un punct de vedere cu privire la recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în referire la problema de drept privind: ,,interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, în ceea ce priveşte posibilitatea magistraţilor de a beneficia de creşterile salariale prevăzute în art. 1 alin. 1 din actul normativ mai sus menţionat”.

Optica jurisprudenţială:

I. Într-o opinie minoritară, unele instanţe au respins acţiunile reclamanţilor ( judecători şi procurori) prin care au solicitat acordarea diferenţelor de drepturi salariale, reprezentând majorările prevăzute de art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 .

Pentru a pronunţa această soluţie, s-a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 şi potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998, anumite categorii socio-profesionale, între care se regăsesc funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie şi judecător la instanţa supremă, procuror general,  prim adjunct al procurorului general şi adjunct al procurorului general din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi cea de judecător de Curte Constituţională au beneficiat de majorări salariale pentru anul 2007, constând în indexarea salariilor sau indemnizaţiilor.

Aceste dispoziţii nu sunt aplicabile tuturor magistraţilor, deoarece nu aparţin categoriilor socio-profesionale expres şi limitativ prevăzute mai sus, ceea ce nu este de natură a constitui o discriminare, întrucât reclamanţii nu se află într-o situaţie comparabilă cu alte categorii de salariaţi bugetari contractuali sau cu cei ocupau funcţii de demnitate publică.

De asemenea, reglementarea printr-o lege sau printr-un alt act normativ, a unor drepturi salariale în favoarea unor persoane excede cadrului legal stabilit prin dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

Astfel, stabilirea  unor sisteme diferite de salarizare şi acordarea unor creşteri salariale anumitor categorii de salariaţi nu constituie o discriminare, având în vedere că drepturile salariale se stabilesc în mod diferenţiat, în raport de activitatea desfăşurată, de importanţa şi natura competenţelor, fără ca prin existenţa acestor sisteme diferite de salarizare să fie încălcat principiul  egalităţii cetăţenilor în faţa legii.

S-a arătat că prin deciziile nr. 818 – 821 din 03 iulie 2008 Curtea Constituţională a statuat că prevederile art. 1, art. 2  alin. (3) şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, sunt neconstituţionale, în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative, fapt ce ar determina încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi rolul Parlamentului, consacrate prin dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi ale art. 61 alin. (1) din Constituţie.

Or, în condiţiile în care drepturile salariale ale magistraţilor au fost reglementate printr-o lege specială de salarizare, respectiv Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 modificată şi completată, instituirea unui alt sistem de salarizare  decât cel stabilit de legiuitor, ar însemna o adăugare la lege, fapt ce nu este permis.

În ceea ce priveşte pretinsa discriminare a unor magistraţi în raport de ceilalţi magistraţi (preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie şi judecător la instanţa supremă, procurorul general şi adjuncţii săi din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), s-a menţionat faptul că nici aceştia nu au beneficiat de majorările salariale pretinse, întrucât prin dispoziţiile art. 41 lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 au fost abrogate expres dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Într-o altă opinie, majoritară,  instanţele au admis aceste acţiuni reţinând, în esenţă, că judecătorii şi procurorii sunt salarizaţi începând cu data de 01 aprilie 2006 potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 aprobată prin Legea nr. 45/2007 şi beneficiază de o indemnizaţie de încadrare brută lunară în raport cu nivelul instanţelor sau pachetelor unde aceştia funcţionează, cu funcţia deţinută şi cu vechimea în magistratură, prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, pe baza valorii de referinţă sectoriale şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din această ordonanţă.

Prin dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 au fost prevăzute creşteri salariale ce se vor acorda, în 3 etape, pe parcursul anului 2007 personalului bugetar şi celui care ocupă funcţii de demnitate publică, în această categorie fiind incluşi şi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul general şi adjuncţii acestuia din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Majorările salariale prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr. 10/2007 nu au fost acordate şi celorlalţi judecători şi procurori, deşi se aflau într-o situaţie comparabilă.

Această modalitate de majorare a salariilor în favoarea anumitor categorii de personal din sectorul bugetar a condus la existenţa unei discriminări în cadrul aceleiaşi categorii profesionale, fiind afectat principiul egalităţii de tratament în materie de muncă, salarizare şi egalitate în faţa legii.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 160 (fost art. 155) din Codul muncii, noţiunea de „salariu” cuprinde salariu de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, iar dreptul la un salariu este un drept fundamental, potrivit Constituţiei.

Prin sistemul de salarizare se înţelege ansamblul principiilor, obiectivelor, elementelor şi formelor salarizării care determină condiţiile de stabilire şi acordare a salariilor, iar acest sistem este guvernat de două principii fundamentale: cel al egalităţii de tratament  (art. 159 din Codul muncii) şi cel al diferenţierii salariilor numai în raport de nivelul studiilor, de treptele sau gradele profesionale, de calitatea şi cantitatea muncii, respectiv condiţiile de muncă.

Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Codul muncii, relaţiile de muncă funcţionează în baza principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii, fiind interzisă atât discriminarea directă, cât şi cea indirectă.

Ca atare, principiul egalităţii de tratament în salarizare implică recunoaşterea aceloraşi obiective şi elemente de salarizare tuturor persoanelor aflate într-o situaţie comparabilă. Deci, tuturor persoanelor care se află în aceeaşi situaţie juridică (determinată de desfăşurarea aceleiaşi activităţi) trebuie să li se recunoască, pentru unul şi acelaşi element faptic, acelaşi element salarial, respectiv indexările salariale anuale.

Or, judecătorii şi procurorii fac parte din sistemul bugetar ce are la bază acelaşi  raport juridic de muncă, ca efect al prestării muncii, motiv pentru care au dreptul la o salarizare echitabilă, satisfăcătoare, fără limitări şi restrângeri  şi nu pot fi trataţi diferit, în mod discriminatoriu, indiferent instanţa şi parchetul unde îşi desfăşoară activitatea.

Invocându-se şi prevederile Directivei 2000/EC/78 privind crearea unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă, s-a constatat un tratament diferenţiat al unor persoane aflate în situaţii comparabile.

S-a arătat şi că potrivit dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor, fără privilegii şi discriminări şi nimeni nu este mai presus de lege.

Faţă de aceste considerente, în raport şi de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, modificată şi completată, dar şi faţă de normele europene şi internaţionale, s-a apreciat că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 sunt discriminatorii, întrucât acordă creşteri salariale doar anumitor categorii de personal din sectorul bugetar şi  celor care ocupă funcţii de demnitate publică şi nu există o justificare obiectivă şi rezonabilă a excluderii magistraţilor de la aplicarea actului normativ, deoarece criteriul avut în vedere de legiuitor la edictarea acestei norme juridice a fost cel al indexării salariului pe anul 2007, datorită creşterii indicelui preţului de consum şi a inflaţiei în raport de anul 2006.

Or, în condiţiile în care reclamanţii se află într-o situaţie identică celorlalte categorii de personal din unităţile bugetare sub aspectul salariului erodat de inflaţie, ei nu pot fi trataţi diferit, în mod discriminatoriu, prin refuzul acordării adaosului salarial anual, în lipsa unei justificări obiective, mai ales că, principalul criteriu al acordării indexărilor pe anul 2007 a constat în creşterea preţului de consum şi a inflaţiei la nivelul acelui an, faţă de anul precedent.

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a concluzionat că dreptul de a nu fi discriminat, garantat de Convenţie, este încălcat nu numai atunci când statele tratează în mod diferit persoane aflate în situaţii analoage, fără a oferi justificări obiective şi rezonabile, dar şi atunci când statele omit să trateze în mod diferit, tot fără justificări obiective şi rezonabile, persoane aflate în situaţii diferite, necomparabile.

Aşadar, instanţele au aplicat, în privinţa drepturilor salariale ale judecătorilor şi procurorilor procentele de majorări prevăzute de dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, considerând că numai astfel se poate realiza o justă şi integrală despăgubire, pentru prejudiciul cauzat prin tratament juridic discriminatoriu  şi nu se încalcă prevederile art. 3 din Codul Civil care interzic denegarea de dreptate.

Procurorul general al României a apreciat că majorările salariale astfel cum au fost reglementate de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 nu sunt aplicabile judecătorilor şi procurorilor,  în  condiţiile în care, pentru această categorie socio-profesională, legiuitorul a prevăzut prin lege specială drepturi salariale şi majorări periodice aplicabile acestora, fapt ce nu atrage existenţa unei discriminării şi nu afectează principiul egalităţii în drepturi.

>> Punctul de vedere al Ministerului Public

Pentru Juridice.ro, Andrei PAP

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership