Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Judecator sanctionat pentru lipsa de celeritate
06.10.2011 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Potrivit unui comunicat al CSM, semnat de jud. Horatius Dumbrava, presedintele Consiliului, in şedinţa din data de 5 octombrie 2011, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară a admis acţiunea disciplinară formulată de Comisia de disciplină pentru judecători împotriva doamnei judecător Pop Angela Taţiana din cadrul Judecătoriei Năsăud, cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, constând în nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor.

Astefl, „analizând aspectele prezentate în acţiunea disciplinară exercitată de Comisia de disciplină pentru judecători, Secţia pentru judecători în materie disciplinară şi-a însuşit concluziile Comisiei de disciplină pentru judecători şi a apreciat că faptele doamnei judecător Pop Angela Taţiana reprezintă abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e din Legea nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

În temeiul art. 100 lit. b, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a dispus sancţionarea disciplinară a doamnei judecător Pop Angela Taţiana de la Judecătoria Năsăud cu diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de 3 luni.

Hotărârea poate fi atacata cu recurs la ICCJ, în 15 zile de la comunicare.

Acţiunea disciplinară cu care a fost sesizată Secţia reţine următoarele aspecte:

Prin sesizarea înregistrată la Inspecţia Judiciară – Serviciul de inspecţie judiciară pentru judecători, petiţionara SC G.I. SA a invocat nerespectarea de către doamna judecător Pop Angela Taţiana investită cu soluţionarea dosarului înregistrat pe rolul Judecătoriei Năsăud sub numărul 2769/265/2008 a dispoziţiilor privind soluţionarea cu celeritate a cauzelor prin refuzul de a soluţiona excepţiile de procedură invocate, conform art. 138 alin 1 Cod procedură civilă şi a dispoziţiilor privind administrarea probei cu expertiza conţinute în art. 201 alin 1 Cod procedură civilă şi respectiv în art. 170 alin. 1 Cod procedură civilă.

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a reţinut din Nota conţinând rezultatul verificărilor prealabile efectuate de Serviciul de inspecţie judiciară pentru judecători, existenţa indiciilor privind comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată şi modificată, constând în nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, atât din perspectiva modului de instrumentare a dosarului la care se referă sesizarea, dar şi a altor dosare care au fost verificate în baza datelor cuprinse în programul de evidenţă informatică al Judecătoriei Năsăud, astfel că s-a procedat la sesizarea Comisiei de Disciplină pentru judecători, aplicându-se dispoziţiile art. 451 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată cu modificările ulterioare.

Prin rezoluţia din 5 mai 2011, Comisia de disciplină pentru judecători a dispus cercetarea disciplinară faţă de doamna judecător Pop Angela Taţiana din cadrul Judecătoriei Năsăud. Nota cuprinzând rezultatul cercetării disciplinare a fost înaintată Comisiei de disciplină pentru judecători la data de 31 mai 2011, iar prin rezoluţia din data de 6 iunie 2011 Comisia de disciplină a dispus exercitarea acţiunii disciplinare împotriva doamnei judecător Pop Angela Taţiana din cadrul Judecătoriei Năsăud pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

Sub aspectul situaţiei de fapt, în urma analizării înscrisurilor şi a probelor administrate în faza verificărilor prealabile şi respectiv în faza cercetării disciplinare şi a apărărilor formulate de judecătorul cercetat Comisia de disciplină pentru judecători reţine următoarele:

În considerarea elementelor care definesc latura obiectivă a abaterii disciplinare reglementate prin art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/2004, constând în cerinţa nerespectării în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, verificările efectuate atât în faza prealabilă, cât şi în procedura cercetării disciplinare, au vizat modul de instrumentare a dosarului la care se face referire în sesizare, dar şi a unui număr de 10 dosare selectate prin sondaj de către inspectorul judiciar. Au fost de asemenea verificate, din perspectiva modului de respectare a dispoziţiilor procedurale care reglementează soluţionarea cu celeritate a cauzelor, şi un număr de alte 5 dosare indicate de judecătorul cercetat disciplinar Analiza modului de instrumentare a celor 16 dosare care au făcut obiectul verificărilor în condiţiile specificate mai sus, a demonstrat existenţa elementelor care caracterizează latura obiectivă a abaterii disciplinare prevăzute art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată cu modificările ulterioare, doamna judecător Pop Angela Taţiana nerespectând în mod repetat şi din motive imputabile dispoziţiile legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, atât în instrumentarea dosarului nr. 2769/265/2008 al Judecătoriei Năsăud, cât şi în instrumentarea şi soluţionarea altor dosare din categoria celor care au făcut obiectul verificărilor, aceasta fiind o conduită caracteristică judecătorului cercetat în asumarea responsabilităţilor specifice funcţiei din perspectiva temporizării procedurilor judiciare.

Comisia disciplinară pentru judecători a reţinut faptul că în dosarul nr. 2769/265/2008 al Judecătoriei Năsăud, se circumscriu laturii obiective a abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, atât modul de soluţionare a excepţiilor invocate în cauză cât şi măsurile dispuse doamna judecător Pop Angela Taţiana în sensul amânării repetate a soluţionării cauzei pentru ca reclamanta să depună note scrise prin care să răspundă punctual la fiecare cerere formulată de pârâtă, în două exemplare, pentru comunicare cu mandatarii pârâtei şi respectiv pentru ca mandatarii pârâtei să-şi contureze poziţia faţă de acţiunea principală prin depunerea unei întâmpinări care să răspundă atât la petitele din acţiunea introductivă cât şi cu privire la dovezile prezentate de reclamantă, răspunsurile la fiecare notă scrisă sau cerere depusă în scris de către una din părţi, fiind solicitate chiar şi în lipsa unei cereri a părţii adverse de comunicare a înscrisurilor.  Practica judecătorului de a comunica toate notele scrise ale părţilor pe parcursul procesului şi obligarea părţii adverse de a depune  răspuns notele scrise şi, în continuare, puncte de vedere la răspunsul părţii adverse, înscrisuri care nu îşi găsesc un corespondent procedural, reprezintă o încălcare a dispoziţiilor care asigură soluţionarea cu celeritate a cauzelor, prin interpretarea principiului contradictorialităţii de o manieră care contravine scopului pentru care este consacrat de legiuitor ajungându-se la o prelungire sine die a procedurii. Aceasta deoarece în condiţiile în care părţile înţeleg să invoce după prima zi de înfăţişare excepţii de ordine publică, acestea o pot face în scris sau verbal, iar respectarea principiului contradictorialităţii presupune punerea lor în discuţia părţilor la termenul de judecată cu procedura legal îndeplinită, fiind exclusiv opţiunea părţii  dacă înţelege să se prezinte la termenele de judecată la care sunt pune în discuţie aceste excepţii sau să îşi formuleze un punct de vedere. În acelaşi timp, din perspectiva cerinţelor impuse de principiul contradictorialităţii, odată invocate, excepţiile trebuie puse în discuţia părţilor în condiţiile art. 137 Cod procedură civilă, instanţa putând dispune administrarea de probe cu referire la excepţiile respective şi, eventual, în măsura în care aceste probe sunt comune cu cele privind fondul cauzei, unirea excepţiei cu fondul. Partea are dreptul la acordarea unui termen pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile utilizate ca probă în susţinerea unei excepţii, depuse la termenul de judecată, la cerere, potrivit art. 96 Cod procedură civilă, dar respectarea principiului contradictorialităţii nu presupune nici prezenţa părţii la judecată şi nici o comunicare la nesfârşit a notelor şi răspunsurilor reciproce formulate de părţi, în condiţiile în care astfel de excepţii pot fi invocate şi susţinute şi verbal de către părţi sau pot fi invocate de către instanţă din oficiu. Procedând în modalitatea aceasta, doamna judecător Pop Angela Taţiana a ignorat dispoziţiile art. 129 alin. 1 Cod procedură civilă care impune părţilor obligaţia de a urmări, în condiţiile legii, desfăşurarea şi finalizarea procesului, precum şi faptul că în Codul de procedură civilă este consacrat  sistemul mixt – sistem care îmbină procedura scrisă cu cea orală, aplicând prin dispoziţiile luate în cursul judecăţii o procedură preponderent scrisă,  deşi aceasta este impusă numai pentru anumite categorii de acte de procedură explicit prevăzute de lege. Această procedură a fost de altfel constant utilizată de doamna judecător Pop Angela Taţiana în cauză şi la termenele de judecată anterioare, dispunând amânarea soluţionării dosarului la 4 termene de judecată consecutive, pentru ca reclamanta să depună note scrise prin care să răspundă punctual la fiecare cerere formulată de pârâtă, în două exemplare.

Nerespectarea dispoziţiilor legale privind soluţionarea cu celeritate a cauzelor subzistă şi în ceea ce priveşte modul de instrumentare al dosarelor nr. 2253/265/2009, nr. 2230/265/2009, nr. 18/265/2010, nr. 2242/263/2009, nr. 1319/265/2009, nr. 304/265/2010, nr. 3350/265/2009, nr. 73/265/2009, nr. 2094/265/2006, nr. 461/265/2008.

Caracterul imputabil este relevat de faptul că temporizarea procedurii judiciare a fost determinată de nerespectarea dispoziţiilor procedurale care au fost prezentate cu referire la fiecare dosar în parte, dispoziţii care se impun a fi cunoscute şi aplicate de judecător, în considerarea responsabilităţilor profesionale specifice şi care de altfel sunt chiar cunoscute de judecător. Apărarea formulată de doamna judecător Pop Angela Taţiana în sensul existenţei unor motive obiective, care au determinat o suprasolicitare cu consecinţe negative reflectate în activitatea de judecată, constând în volumul mare de activitate înregistrat, atât din punct de vedere al cauzelor preluate de la colegii care şi-au încetat activitatea, cât şi al punctajului cauzelor nou intrate prin repartizare aleatorie, disproporţionat faţă de al celorlalte complete, nu este însă de natură a justifica nerespectarea dispoziţiilor procedurale.

Volumul de activitate ridicat nu poate constitui un argument de natură a justifica încălcarea normelor de procedură privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, întrucât o asemenea abordare a generat complicarea în mod inutil a dosarelor, prin extinderea dreptului părţilor de a formula cereri, de a invoca excepţii peste termenele reglementate de legiuitor cu consecinţe directe asupra prelungirii duratei procedurilor şi definirii cadrului procesual. Modalitatea particulară de a interpreta şi aplica principiul contradictorialităţii, prin comunicarea înscrisurilor în ipoteza în care părţile nu se prezintă la proces, ignorându-se obligaţiile care revin părţilor în procesul civil conform art. 129 alin. 1 Cod procedură civilă,  nu este de natură a constitui un beneficiu pentru părţile din proces din perspectivă pecuniară, întrucât a generat absolut în toate situaţiile prezentate prelungirea nejustificată a procedurii, cu consecinţe de natură financiară pentru părţile din proces dar şi cu consecinţe constând în imposibilitatea clarificării raportului juridic dedus judecăţii, în condiţiile în care, scopul promovării oricărei acţiuni în justiţie este evident acesta. În acelaşi timp, în accepţiunea Comisiei de disciplină, chiar dacă volumul ridicat de activitate invocat de către judecător este real şi are un impact major asupra activităţii acestuia, tocmai utilizarea unor practici pe perioade mari de timp, suprapuse pe un număr sporit de cauze noi intrate ce i-au fost repartizate în ultimii doi ani şi pe preluarea unui număr semnificativ de cauze din completele desfiinţate, au generat o supraîncărcare a judecătorului şi o creştere progresivă a efortului depus de acesta.

Sub aspectul laturii subiective vinovăţia doamnei judecător Pop Angela Taţiana rezultă din conduita pasivă pe parcursul soluţionării cauzelor expuse mai sus, instrumentarea cauzelor fiind lăsată practic la aprecierea părţilor din perspectiva momentului şi respectiv a modului în care înţelegeau să formuleze cereri de probaţiune, excepţii etc. conduită care a creat practic condiţiile unei exercitări abuzive a drepturilor procesuale, dar şi din modul în care a înţeles să aplice sau nu dispoziţiile procedurale. Acest fapt care a avut drept consecinţă prelungirea procedurilor judiciare în mod absolut nejustificat, neputând fi ignorat din perspectiva acestui efect faptul că dreptul la o durată rezonabilă a procedurilor este recunoscut de lege tuturor părţilor din proces, indiferent de poziţia procesuală pe care o au, iar gradul de complexitate al cauzelor nu justificau în nici una dintre situaţiile de mai sus o asemenea durată a procedurilor.

Faţă de constatările de mai sus, Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut că doamna judecător Pop Angela Taţiana, aplică în mod constant în instrumentarea dosarelor o practică ce contravine dispoziţiilor procedurale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, lăsând derularea procesului la aprecierea părţilor, care pot solicita probe, în continuu, la orice moment procesual, independent de o  justificare concretă a utilităţii acestora, cu ignorarea completă a dispoziţiilor art. 132 alin. 2 Cod procedură civilă, a art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, art. 138 Cod procedură civilă, raportat la art. 112 şi 115 Cod procedură civilă, respectiv a dispoziţiilor  art. 167 şi 168 Cod procedură civilă. De asemenea, comportamentul procesual al părţilor nu este niciodată sancţionat de judecătorul faţă de care s-a exercitat prezenta acţiune disciplinară, fiind acordate ani de zile termene pentru respectarea unor obligaţii stabilite în sarcina lor, ajungându-se la  acordarea de termene în susţinerea unei cereri de scutire la plata taxelor de timbru timp de un an, în condiţiile în care se finalizaseră administrarea probelor pe fondul cauze, sau de a acorda timp de patru ani termen pentru precizarea cererii cu ignorarea dispoziţiilor art. 155 1 Cod procedură civilă. La acestea se adaugă o interpretare excesivă a principiului contradictorialităţii, prin practica comunicării tuturor notelor scrise ale părţilor pe parcursul procesului şi obligarea părţii adverse de a depune  răspuns la întâmpinare sau răspuns la notele scrise şi, în continuare, puncte de vedere la răspunsul părţii adverse, cu privire la orice excepţie sau incident apărut în cursul procesului, cu ignorarea prevederilor art. 114, 115 şi 136 Cod procedură civilă şi respectiv a dispoziţiilor art. 129 alin. 1 Cod procedură civilă care instituie în sarcina părţilor îndatorirea ca, în condiţiile legii să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului. Nerespectarea dispoziţiilor procedurale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor subzistă şi în ceea ce priveşte administrarea probei cu expertiza, în condiţiile în care sunt stabilite în etape elementele necesare efectuării expertizei, prevăzute de art. 201 Cod procedură civilă,  fără a analiza utilitatea probei prin raportare la obiectivele care sunt depuse ulterior de părţi şi nu mai sunt analizate în toate cazurile de către instanţă sau prin stabilirea unor obiective care, în mod evident, exced competenţelor expertului.

Este relevant faptul că nerespectarea acestor dispoziţii procedurale reprezintă o conduită constantă a doamnei judecător Pop Angela Taţiana, fiind incidentă în aproape toate dosarele verificate în procedura cercetării disciplinare, inclusiv în dosarele indicate pentru verificare în apărarea sa, reprezentând astfel o modalitate caracteristică de exercitare a atribuţiilor specifice funcţiei care încalcă dreptul părţilor recunoscut prin art.  21 alin. 3 din Constituţia României, prin art. 6 pct. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional  cu privire la drepturile civile şi politice şi de asemenea prin art. 10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară care instituie principiul conform căruia toate persoanele au dreptul la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut că fapta doamnei judecător Pop Angela Taţiana întruneşte elementele constitutive ale  abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, astfel că se impune aplicarea sancţiunii disciplinare, în condiţiile reglementate de art. 100 din acelaşi act normativ.”, se arata in comunicat.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti