Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor conform dispozitiilor cuprinse in noul Cod civil. Aspecte generale


12 octombrie 2011 | JURIDICE.ro, Adrian DOBRE

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept civil, RNSJ

1. Cadrul legal

În cadrul Codului civil intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011 (Legea nr. 287/2009 republicată), rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor este cuprinsă în secţiunea a 5-a din capitolul II – Executarea silită a obligaţiilor, Titlul V – Executarea obligaţiilor, Cartea a V-a – Despre obligaţii, respectiv art. 1549 – 1554 inclusiv.

2. Dreptul la rezoluţiune sau reziliere

Dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum şi la daune-interese, dacă i se cuvin. Aşadar, creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau rezilierea contractului numai în situaţia în care nu solicită executarea silită a obligaţiilor izvorâte din contract. Creditorul are dreptul la daune interese numai dacă i se cuvin, adică dacă sunt prevăzute în contractul – izvor al obligaţiei.

Rezoluţiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci când executarea sa este divizibilă. De asemenea, în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părţi a obligaţiei nu atrage rezoluţiunea contractului faţă de celelalte părţi, cu excepţia cazului în care prestaţia neexecutată trebuia, după circumstanţe, să fie considerată esenţială. Ca atare, în cazul încheierii unui contract cu mai mulţi debitori, rezoluţiunea poate avea loc pentru o parte a contractului numai în situaţia în care executarea este divizibilă, adică numai în situaţia în care una dintre părţi nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin încheierea contractului şi prevăzute în cuprinsul acestuia. Totodată, în cazul contractului plurilateral, neexecutarea obligaţiei contractuale de către una dintre părţi nu atrage rezoluţiunea în privinţa celorlalte părţi, exceptând situaţia în care, neîndeplinirea obligaţiei de către una din părţi era considerată esenţială în funcţie de situaţie. De exemplu, în cazul încheierii unui contract de prestări servicii având ca părţi mai multe persoane în calitate de prestator si o singură persoană în calitate de beneficiar, dacă unul dintre prestatori nu îşi îndeplineşte obligaţia contractuală, ceilalţi prestatori fiind, astfel, în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, rezoluţiunea contractului va opera şi faţă de celelalte părţi (ceilalţi prestatori) pentru că îndeplinirea obligaţiei de către unul dintre prestatori era esenţială pentru continuarea lucrării de către ceilalţi prestatori.

Dacă nu se prevede altfel, dispoziţiile referitoare la rezoluţiune se aplică şi în cazul rezilierii.

3. Modul de operare

Rezoluţiunea poate fi dispusă de instanţă, la cerere, sau, după caz, poate fi declarată unilateral de către partea îndreptăţită. Astfel, la solicitarea persoanei îndreptăţite, instanţa de judecată poate dispune rezoluţiunea. Rezoluţiunea judiciară a fost definită în literatura de specialitate ca fiind o sancţiune civilă pentru neexecutarea culpabilă a unui contract sinalagmatic şi, pe planul răspunderii civile, dă dreptul la daune-interese pentru prejudiciile cauzate prin neexecutare [1]. Totodată, rezoluţiunea poate fi declarată unilateral de către partea interesată fără a solicita acest lucru instanţei.

De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părţile au convenit astfel, rezoluţiunea poate opera de plin drept.

4. Reducerea prestaţiilor

Creditorul nu are dreptul la rezoluţiune atunci când neexecutarea este de mică însemnătate. În cazul contractelor cu executare succesivă, creditorul are dreptul la reziliere, chiar dacă neexecutarea este de mică însemnătate, însă are un caracter repetat. Orice stipulaţie contrară este considerată nescrisă. El are însă dreptul la reducerea proporţională a prestaţiei sale dacă, după împrejurări, aceasta este posibilă.

Dacă reducerea prestaţiilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul decât la daune-interese.

5. Rezoluţiunea unilaterală

Potrivit art. 1552 alin. 1 C.civ., rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părţile au convenit astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere.

Declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripţie prevăzut de lege pentru acţiunea corespunzătoare acestora.

În toate cazurile, declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere se înscrie în cartea funciară ori, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă terţilor.

Declaraţia de rezoluţiune este irevocabilă de la data comunicării ei către debitor sau, după caz, de la data expirării termenului fixat prin punerea în întârziere a debitorului conform art. 1552 alin. 1 C.civ.

6. Pactul comisoriu

Pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau rezilierea de drept a contractului. În această situaţie, rezoluţiunea sau rezilierea este subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării.

Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează.

7. Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii

Contractul desfiinţat prin rezoluţiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat. Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este ţinută, în acest caz, să restituie celeilalte părţi prestaţiile primite.

Rezoluţiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la soluţionarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de rezoluţiune.

Contractul reziliat încetează doar pentru viitor.


[1] Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ed. a IX-a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 88


Adrian DOBRE
avocat, Baroul Bucureşti

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică