Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Abuzul de drept in reglementarea Noului Cod Civil


21 octombrie 2011 | JURIDICE.ro, Christina VLADESCU
Secţiuni: Drept civil, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

O modificare substanţială adusă de Noul Cod Civil („NCC”), cu impact asupra viitoarelor soluţii jurisprudenţiale, constă în codificarea doctrinei şi a jurisprudenţei cu privire la abuzul de drept. Abuzului de drept îi este, astfel, consacrată o reglementare expresă: pe de o parte, art. 15 din NCC („niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe”), pe de altă parte, art. 1353 din NCC („cel care cauzează un prejudiciu prin chiar exerciţiul drepturilor sale nu este obligat să-l repare, cu excepţia cazului în care acesta este exercitat abuziv”). În acest sens, de pildă, punerea în executare silită a unei hotărâri judecătoreşti executorii nu constituie un abuz de drept: neminem laedit qui suo jure utitur (cel ce uzează de dreptul său nu lezează).

În esenţă, exercitarea unui drept va fi considerată abuzivă atunci când dreptul nu este utilizat în vederea realizării finalităţii sale, ci cu intenţia de a vătăma o altă persoană sau contrar bunei-credinţe.

În materia abuzului de drept, rolul inovator al NCC este cu atât mai salutar cu cât legislaţia civilă anterioară nu cuprindea referiri exprese la acesta. Totuşi, nu mai puţin, dispoziţiile art. 57 din Constituţia României şi cele art. 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, printr-o interpretare sistematică, puteau constitui temei legal pentru invocarea abuzului de drept. Potrivit dispoziţiilor art. 54 din Constituţia României, „[c]etăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi”, iar, potrivit dispoziţiilor art. 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, “[d]repturile civile sunt ocrotite de lege. Ele pot fi exercitate numai potrivit cu scopul lor economic si social”.

În schimb, în materie procesual-civilă, Codul de procedură civilă (art. 723) sancţionează exercitarea drepturilor procedurale cu rea-credinţă şi contrar scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege, părţii care foloseşte aceste drepturi în mod abuziv revenindu-i obligaţia de a răspunde pentru prejudiciile cauzate. În tăcerea Codului de procedură civilă, care nu arată criteriile pentru determinarea abuzului de drept, simpla respingere a unei cereri de chemare în judecată nu înseamnă, eo ipso, că reclamantul a acţionat abuziv, astfel încât să fie tras la răspundere pentru invocarea unor pretenţii nejustificate. Ca atare, s-a considerat că numai demersul judiciar, declanşat cu rea-credinţă sau dintr-o eroare gravă ce o apropie de dol, cu intenţia de a produce o pagubă, morală sau materială, poate constitui abuz de drept [1].

În doctrina juridică română, abuzul de drept a fost definit ca fiind „exercitarea unui drept subiectiv civil cu încălcarea principiilor exercitării sale” [2].

Au fost identificate patru caractere care se circumscriu noţiunii de abuz de drept, respectiv exercitarea dreptului subiectiv civil (i) prin nesocotirea scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut, (ii) cu nesocotirea legii şi moralei, (iii) cu rea-credinţă şi (iv) cu depăşirea limitelor sale [3].

În acest sens, după caz, pot fi incidente două modalităţi de sancţionare a abuzului de drept: pe de o parte, refuzul concursului forţei de constrângere a statului, în sensul că instanţa, constatând că este în prezenţa exercitării abuzive a unui drept subiectiv civil, nu va admite cererea reclamantului, iar dacă exerciţiul abuziv emană de la pârât, va înlătura o atare apărare; pe de altă parte, atunci când abuzul de drept se concretizează într-o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii, poate fi antrenată răspunderea autorului exerciţiului abuziv faţă de cel vătămat într-un drept al său, prin obligarea la daune-interese.

În egală măsură, jurisprudenţa a calificat abuzul de drept ca fiind o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, în structura căreia trebuie să coexiste cele două elemente, unul subiectiv – reaua credinţă şi unul obiectiv – deturnarea dreptului de la finalitatea sa [4].

Cu toate acestea, în tăcerea Codului Civil, instanţele de judecată au fost destul de reticente în a obliga persoana vinovată de exercitarea abuzivă a drepturilor sale la repararea prejudiciului cauzat unei alte persoane. În practica judecătorească, problema abuzului de drept a fost legată de cele mai multe ori de raporturile de vecinătate, de raporturile de muncă, de raporturile comerciale sau de cele de contencios administrativ. În concret, pornindu-se de la definiţia abuzului de drept, reţinută în literatura de specialitate, în jurisprudenţă s-a statuat, de pildă, că se circumscrie unui abuz de drept refuzul nejustificat al pârâtului de a-şi manifesta acordul necesar în vederea obţinerii de către reclamant a autorizaţiei de construire ori situaţia în care acordul pârâtului pentru obţinerea autorizaţiei de construire a fost condiţionat de plata unor sume de bani. În materie comercială, potrivit jurisprudenţei, noţiunea în discuţie poate exista sub forma abuzului de majoritate (atunci când hotărârile adunării generale sunt luate contrar interesului social şi în singurul scop de a favoriza membrii majorităţii în dauna membrilor minorităţii) şi abuzului de minoritate (atunci când acţionarii minoritari deţin o poziţie de blocaj al adunării generale, care astfel nu poate adopta hotărâri importante pentru societate). De altfel, Curtea de Casaţie Franceză a reţinut că „atitudinea contrară interesului general al societăţii, dovedită prin faptul interzicerii efectuării unei operaţiuni esenţiale pentru aceasta şi în unicul scop de a favoriza propriile interese în detrimentul ansamblului celorlalţi asociaţi” constituie abuz, citată în Curtea de Apel Timişoara – Secţia Civilă, Decizia nr. 158/26.10.2009, publicată pe website-ul www.jurisprudenta.org. Art. 1361 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cuprinde o dispoziţie expresă în materie, şi anume: “Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari”.

Nu în ultimul rând, cu titlu de exemplu, în materia raporturilor de muncă, au fost considerate apte să se circumscrie unui abuz de drept situaţii precum concedierea prin desfiinţarea abuzivă a postului, exercitarea abuzivă a dreptului la detaşare sau delegare, utilizarea perioadei de probă exclusiv în vederea obţinerii forţei de muncă gratuite, fără ca persoana să fie ulterior angajată.
În opinia noastră, reglementarea in terminis a noţiunii de abuz de drept în cuprinsul NCC este oportună şi, altminteri, de mult aşteptată, faţă de numeroasele situaţii din practică în care s-a dovedit a fi necesară antrenarea răspunderii civile delictuale pentru prejudiciul cauzat prin exerciţiul abuziv al drepturilor unei persoane.

De aceea, faţă de situaţiile din practică în care s-a acreditat ideea existenţei unui abuz de drept, coroborat însă cu reticenţa instanţelor de judecată de a-l sancţiona, explicabilă şi prin lipsa unei norme juridice exprese, reglementarea acestei noţiuni în NCC este binevenită, creând premisele extinderii soluţiilor jurisprudenţiale în materie.

Răspunderea pentru abuzul de drept rămâne în noua reglementare o formă particulară de manifestare a răspunderii civile delictuale, astfel încât aceasta nu poate fi angajată în absenţa vinovăţiei şi a prejudiciului cauzat unei alte persoane.

În concret, în ceea ce priveşte prima ipoteză avută în vedere de art. 15 din NCC, respectiv exercitarea unui drept în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul, din punctul nostru de vedere, textul nu ar trebui să ridice probleme deosebite de interpretare în practica judecătorească. Raportat la modalitatea de reglementare a textului, apreciem că săvârşirea abuzului de drept în situaţia dată este particularizată de legiuitor, în ceea ce priveşte vinovăţia, prin intenţie. Cu alte cuvinte, va putea fi antrenată răspunderea civilă a titularului pentru săvârşirea unui abuz numai în situaţia în care dreptul este exercitat cu intenţia de a cauza altuia un prejudiciu, de natură materială sau morală. În măsura în care nu poate fi reţinută vinovăţia autorului, sub forma intenţiei de a vătăma sau păgubi pe altul, răspunderea acestuia va putea fi angajată numai dacă este incidentă cea de-a doua ipoteză reglementată de art. 15 din NCC.

Astfel, potrivit celei de-a doua ipoteze a art. 15 din NCC, autorul va fi ţinut răspunzător în situaţia în care dreptul subiectiv este exercitat în mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe şi dacă, prin aceasta, se cauzează altuia un prejudiciu. Şi în cazul abuzului de drept, pentru a se putea antrena răspunderea civilă, este necesară întrunirea condiţiilor generale, respectiv existenţa faptei ilicite, concretizate în exercitarea abuzivă a dreptului, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăţia.

În opinia noastră, caracterul excesiv al exercitării dreptului, necesar pentru antrenarea răspunderii, are în vedere situaţia valorificării acestuia de către titular într-un mod exacerbat, cauzându-se altuia un prejudiciu mai oneros decât cel care ar putea fi, în mod obiectiv, creat prin exercitarea acestui drept, în mod firesc, în conformitate cu scopul în virtutea căruia a fost recunoscut de leguitor şi în limitele sale. Caracterul excesiv al exercitării dreptului impune, per a contrario, necesitatea existenţei unui raport de proporţionalitate între exerciţiul dreptului de către titular şi prejudiciul care ar putea fi cauzat unui terţe persoane pe această cale. Depăşirea acestui raport de proporţionalitate şi, implicit, situarea dreptului subiectiv înafara limitelor sale, face ca exerciţiul dreptului să fie excesiv şi de natură să atragă răspunderea titularului. De altfel, chiar NCC, în art. 1353, stabileşte, ca principiu general, că cel care cauzează altuia un prejudiciu prin chiar exerciţiul drepturilor sale nu este obligat să îl repare.

În plus, caracterul nerezonabil al exercitării dreptului întăreşte imperativul consfinţit implicit de legiuitor ca dreptul subiectiv să fie valorificat cu respectarea limitelor sale şi a scopului în considerarea căruia a fost edictat. Instituirea în mod expres a condiţiei ca exerciţiul dreptului să fie excesiv şi nerezonabil pentru a se putea reţine existenţa unui abuz de drept este o reflectare în noua reglementare a concepţiei doctrinare potrivit căreia dreptul subiectiv nu-şi poate produce efectele şi nu se poate bucura de ocrotirea legii decât prin raportare la finalitatea pe care o are şi la funcţiile pentru care legea îl consacră [5]. O astfel de abordare legală permite fiecărui titular de drept subiectiv să-l valorifice în interesul său, cu respectarea însă a drepturilor şi a intereselor terţilor.
În egală măsură, legiuitorul NCC reglementează abuzul de drept în strânsă legătură cu noţiunea de bună-credinţă. Faţă de dispoziţiile art. 15 din NCC, săvârşeşte un abuz de drept cel care exercită un drept subiectiv într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe. De această dată, însuşi legiuitorul NCC face referire la buna-credinţă, prevăzând că „orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi cu bunele moravuri” (art. 14 din NCC). Existenţa bunei-credinţe va constitui un element important de apreciere privind săvârşirea unui abuz de drept. Cu alte cuvinte, acolo unde există bună-credinţă nu poate fi abuz de drept, iar, în măsura în care dreptul este exercitat cu rea-credinţă, prin deturnarea acestuia de la scopul economic şi social în vederea căruia a fost recunoscut şi, respectiv, prin încălcarea drepturilor unei alte persoane, acesta nu mai poate beneficia de protecţie juridică.

În aceste condiţii, o problemă discutabilă în jurisprudenţă va fi aceea de a stabili până la ce limită o persoană, exercitându-şi un drept, poate fi considerată de bună-credinţă. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, în ipoteza analizată, legiuitorul NCC nu mai prevede drept condiţie săvârşirea abuzului de drept cu intenţie (cum este cazul primei ipoteze,„în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul”), ci acesta ar putea fi cauzat şi din culpă.

În condiţiile în care NCC nu stabileşte modul în care poate fi sancţionat abuzul de drept, cel ce se face vinovat de abuz de drept va putea fi obligat de instanţă, în temeiul principiilor generale ale răspunderii civile, la repararea prejudiciului în forma pe care judecătorul o va aprecia potrivită în raport cu circumstanţele concrete ale cauzei deduse judecăţii (înlăturarea efectelor dreptului exercitat abuziv, acordarea de daune-interese etc.).

Conchizând, în configuraţia NCC, registrul situaţiilor în care un drept poate fi exercitat abuziv, este unul foarte larg, sens în care va reveni instanţei de judecată sarcina să stabilească, în concret, în funcţie de particularităţile fiecărei speţe, dacă acesta a fost deturnat de la finalitatea sa, aspect care, în practică, va putea da naştere unor soluţii jurisprudenţiale neunitare.


[1] În acest sens, Mihaela Tăbârcă, Gheorghe Buta, Codul de procedură civilă: comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 1708 şi urm;

[2] Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994, p. 81;

[3] Idem

[4] În acest sens, Curtea de Apel Timişoara – Secţia Civilă, Decizia civilă nr. 634/24.06.2008, publicată pe website-ul www.jurisprudenta.org;

[5] Traian Ionaşcu, Tratat de drept civil, Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p. 207.


av. partener Christina VLADESCU
TUCA ZBARCEA & ASOCIATII


Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
Privacy
Politica
Utilizare
Publicare
Despre noi
Secţiuni
Servicii
Contact
© 2003-2023 J JURIDICE.ro