Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Curtea de Apel Alba Iulia. Consortium litis. Admiterea cererii de ajutor public judiciar doar pentru unul dintre reclamanti. Stabilirea taxei judiciare de timbru


27 octombrie 2011 | JURIDICE.ro, Florin RADU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

NOTA: In speta solutionata prin decizia civila expusa mai jos, doi reclamanti au solicitat obligarea paratei la plata unei sume de bani, cu titlu de despagubiri. Instanta le-a pus in vedere sa achite o anumita (si singura) taxa judiciara de timbru. Unul dintre ei a formulat o cerere de ajutor public judiciar, aceasta fiind admisa de instanta. Celalalt reclamant, insa, nu a formulat o asemenea cerere si nici nu a achitat taxa respectiva.

Instanta de judecata a fondului a apreciat – gresit – ca neachitarea taxei judiciare de timbru de catre al doilea reclamant conduce la anularea cererii de chemare in judecata si in ce priveste pe reclamantul care a fost scutit de la plata acestei taxe.

La fel ca instanta de recurs, consideram cu convingere ca, in situatia de fata, solutia legala si temeinica este aceea de a disjunge cele doua cereri ale reclamantilor, urmand sa solutioneze pe fond (prin admitere, ca fondata sau respingere, ca nefondata) cererea celui scutit de la plata taxei judiciare si sa anuleze ca netimbrata cererea celuilalt reclamant.

Modalitatea in care a solutionat aceasta problema de drept instanta de fond aduce atingere dreptului primului reclamant de a beneficia de un liber si efectiv acces la o instanta. Neplata unei taxe judiciare (si, in general vorbind, neindeplinirea unei obligatii legale) de catre unul din membrii grupului procesual nu poate aduce atingere drepturilor celorlalti participanti la procesul civil si cu atat mai putin, celor din grupul procesual respectiv.

Cum trebuie asigurat dublul grad de jurisdictie (instanta solutionand dosarul pe exceptia anularii cererii), instanta de recurs a casat sentinta, cu dispozitie obligatorie pentru instanta de rejudecare, de a solutiona efectiv cererea reclamantului.

Florin  RADU
Avocat, Baroul  Hunedoara

* * *

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ALBA IULIA, SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 557/2011

Şedinţa publică de la 08 Septembrie 2011

Completul compus din (…)

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamanta R.E.L., împotriva sentinţei civile nr. 64 din 23.03.2011 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosar civil nr. (…),  având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă intimata pârâtă P.N., lipsă fiind restul părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei legala îndeplinire a procedurii de citare cu părţile la acest termen de judecată, împrejurarea că prezentul recurs este motivat şi s-a solicitat aplicarea în cauză a prevederilor art. 242 alin. 2 C. pr. civ.

Se constată că s-a înregistrat la dosar, prin serviciul registratură al instanţei, dovada achitării  taxei judiciare de timbru în valoare de 4 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei, depuse de recurentă prin mandatar ales.

Intimata pârâtă, prezentă în instanţă, depune la dosar întâmpinare.

Nefiind alte cereri formulate şi probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă  cuvântul în dezbateri.

Intimata pârâtă P.N. solicită respingerea recursului declarat de reclamantă şi în consecinţă, menţinerea hotărârii pronunţată de instanţa de fond ca temeinică şi legală. Nu  solicită cheltuieli de judecată.

CURTEA DE APEL

Asupra recursului civil de faţă,

Prin cererea reconvenţională  formulată în dosarul nr. (…), al Tribunalului Hunedoara,  reclamanţii S.G. şi R.E.L., au chemat în judecată pe pârâta P.N., solicitând obligarea acesteia la despăgubiri pe perioada ianuarie 1997 – februarie 2010, în sumă de 159.900 lei, cu titlu de chirie, pentru imobilul în suprafaţă de 162 mp proprietate personală, situat în Deva.

În motivarea cererii au arătat că au dobândit imobilul situat în Deva, (…), în anul 1997, prin licitaţia publică deschisă de (…) Bank Deva şi, că, deşi au uzat de toate căile legale, în instanţă şi prin executor judecătoresc, nu au reuşit să intre în folosinţa imobilului nici până în prezent, întrucât pârâta i-a împiedicat toate demersurile lor în acest sens şi mai mult, l-a adus într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care înţeleg să solicite o expertiză de specialitate care să stabilească valoare degradărilor şi, respectiv, a despăgubirilor ce li se cuvin.

La un termen anterior, reclamanţii şi-au precizat acţiunea prin notele de şedinţă depuse la dosarul cauzei în 03.12.2010, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 27.412 lei – echivalentul sumei de 6.375 euro, cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a imobilului pe o perioadă de trei ani anterior înregistrării cererii, precum şi pentru perioada ulterioară acestei date, până în octombrie 2010, când pârâta a părăsit imobilul proprietatea lor.

Cererea reconvenţională a fost disjunsă, Tribunalul Hunedoara formând dosarul nou cu numărul (…), în care s-a pronunţat  sentinţa civilă nr. 64 din 23 martie 2011.

Prin sentinţa 64/2011, Tribunalul a anulat ca netimbrată cererea formulată de reclamanţii S.G. şi R.E.L., reţinând în considerente următoarele:

Potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 146/1997, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează după obiectul lor sau diferenţiat funcţie de valoarea obiectului lor, neachitarea taxei de timbru fiind sancţionată cu anularea cererii, conform art.  20 alin. 3 din Legea 146/1997.

În cauză, reclamanţii acţionează într-un consortium litis, astfel că obligaţia timbrajului le incumbă ambilor.

Pe cale de consecinţă şi văzând că taxa legală de timbru calculată în funcţie de valoarea obiectului cererii precizate, nu a fost achitată, deşi s-au acordat mai multe termene în acest sens, inclusiv un termen de pronunţare, instanţa de fond a aplicat sancţiunea legală prevăzută prin textul de lege mai sus menţionat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta R.E.L. care a solicitat casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

În expunerea de motive s-au invocat următoarele aspecte:

În primul rand, la dosar nu există decât o singură încheiere de amânare a pronunţării, deşi pronunţarea a fost amânată de două ori, iar cealaltă încheiere s-a dispus într-un alt dosar, respectiv (…). Concluziile părţilor sunt consemnate într-un anumit dosar, iar sentinţa este emisă în alt dosar, fapt de neacceptat din punct de vedere juridic.

Prin al doilea motiv de recurs se critică faptul că instanţa nu a citat părţile  în dosarul disjuns, ceea ce duce la constatarea nulităţii absolute, iar al treilea motiv de recurs critică modul de soluţionare şi de interpretare a normelor legale ce guvernează ajutorul public judiciar – cererea reclamantei recurente de acordare a ajutorului public judiciar a fost admisă, astfel că instanţa nu putea să-i anuleze acţiunea ca netimbrată. În ceea ce priveşte celălalt reclamant, S.G., instanţa nu putea anula decât cererea acestuia în măsura în care nu a timbrat-o.

În drept s-au invocat art. 299 – 316 C. pr. civ.

Intimata pârâtă P.N. a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, sancţiunea anulării ca netimbrată fiind corect aplicată de instanţa de fond, atâta timp cât cererea reconvenţională nu a fost timbrată corespunzător.

CURTEA,

analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma criticilor formulate, constată următoarele:

Primul motiv de recurs este nefondat, întrucât instanţa a fost sesizată iniţial cu dosarul (…), în care s-a depus o cerere reconvenţională, pe care a înţeles să o disjungă la termenul din data de 9 martie.  În mod firesc şi conform Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, dosarul nou format a primit numărul (…), sentinţa 64/2011 fiind pronunţată în acest din urmă dosar, dar încheierea de amânare a pronunţării din 9 martie 2011 nu putea să facă parte din dosarul nou format, ci din dosarul mai vechi, cu care instanţa a fost iniţial sesizată.

Este nefondată susţinerea recurentei că la dosar există doar o încheiere de amânare a pronunţării, deşi instanţa a amânat pronunţarea de două ori, întrucât fac parte integrantă din sentinţa 64/23 martie 2011 atât încheierea de amânare a pronunţării din 16 martie 2011 pronunţată în dosar nr. (…), cât şi încheierea din 9 martie de la fila 1, care poartă numărului dosarului din care s-a disjuns cererea reconvenţională.

De altfel, aceste aspecte sunt chestiuni care ţin exclusiv de tehnica de înregistrare a dosarelor în sistemul ECRIS, iar recurenta nu poate justifica nici o vătămare şi niciun interes în susţinerea acestui motiv de recurs, astfel că acest motiv se va respinge ca nefondat.

Prin al doilea motiv de recurs se critică faptul că instanţa nu a citat părţile în dosarul disjuns, critică ce este nefondată, deoarece părţile au fost prezente la termenul din data de 9 martie 2011, când au susţinut cauza pe fond, astfel că ele nu mai trebuiau  citate pentru termenele la care s-a amânat pronunţarea, respectiv 16 martie şi 23 martie, la aceste termene de judecată părţile nu se citează. Pe de altă parte, instanţa nu a disjuns un dosar, cum susţine recurenta, ci a disjuns cererea reconvenţională formulată de aceasta şi s-a creat un dosar cu număr nou, număr pe care instanţa în mod obiectiv nu îl putea cunoaşte, acest număr fiind atribuit în mod aleatoriu în sistemul informatic.

Cel de-al treilea motiv de recurs este însă fondat, respectiv, atâta timp cât s-a admis cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamanta R.E.L. prin încheierea din data de 26.01.2011, pronunţată în dosar nr. (…), aceasta fiind scutită de plata taxei judiciare de timbru, instanţa nu putea să anuleze cererea acesteia ca netimbrată.

Faptul că în speţă sunt doi reclamanţi, iar cererea de scutire a fost admisă numai faţă de unul dintre aceştia, nu are relevanţă, instanţa având posibilitatea să disjungă cererile reclamanţilor şi să soluţioneze pe fond cererea acelui care a fost scutit de la plata taxei de timbru.

Prin anularea ca netimbrată a acţiunii formulată de reclamanta R.E.L., instanţa de fond a pronunţat o hotărâre nelegală, care se impune a fi casată, întrucât cauza a fost soluţionată în mod greşit pe excepţie, cererea reclamantei recurente trebuind soluţionată în fond.

Pentru aceste motive, în temeiul art.  312 alin. 5 C. pr. civ, Curtea va admite recursul declarat de reclamanta R.E.L. împotriva sentinţei civile 64/23.03.2011 pronunţată de Tribunalul Hunedoara şi în consecinţă va casa  hotărârea atacată şi va trimite cauza pentru  rejudecarea fondului aceleiaşi instanţe.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta R.E.L. împotriva sentinţei civile 64/23.03.2011 pronunţată de Tribunalul Hunedoara şi în consecinţă:

Casează hotărârea atacată şi trimite cauza pentru rejudecarea fondului aceleiaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 08.09.2011.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii