Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept constituţional
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti

De ce este neconstitutionala legea prin care au fost anulate pensiile de serviciu


30.10.2011 | JURIDICE.ro, Lacrima CIORBEA
Secţiuni: Drept constitutional, Dreptul securitatii sociale, Opinii
JURIDICE - In Law We Trust

În opinia noastră, Legea 119 din 2010 prin care au fost desființate pensiile de serviciu este neconstituțională pentru următoarele considerente:

I. Art. 146 din Constituţia României

Potrivit art. 29 din Legea 47/1992, cu modificările și completările ulterioare, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.

Prin Decizia 873 din 25 iunie 2010( publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 28 iunie 2010) a Curţii Constituţionale referitoare la excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor s-a constatat că dispoziţiile art. 1 lit. c) din Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt neconstituţionale, în raport cu prevederile art 124 alin. (3) şi art. 132alin. (1) din Constituţie, iar prin Decizia nr.871 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (Publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 28.06.2010), Curtea a constată că, dispoziţiile Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

În baza prevederilor art. 147 alin. 2 din Constituţie raportat la art. 18 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, proiectul de lege a fost retrimis Parlamentului României.

Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor a fost publicată în  Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010 sub numărul 119/2010.

În acelaşi Monitor Oficial a fost publicat şi Decretul nr. 604 din 29 iunie 2010 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor emis de Preşedintele României în temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

În art.12 alin. 2 din lege se arată că, Legea nr. 119/2010 ”a fost adoptat în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senarului şi, în  condiţiile art. 147 alin. (2) din Constituţia României, republicată, cu respectarea dispoziţiilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în şedinţa comună din data de 29 iunie 2010”.

Considerăm că Legea nr. 119/2010 este neconstituțională, în întregul ei, în raport cu prevederile art. 146 din Constituţia României, pentru următoarele considerente:

Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, potrivit art. 146 din Constituție,”la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra  iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;”

În baza art. 15 din Legea nr. 47 din 1992, ”în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare, legea se comunică Guvernului, înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului şi se depune la Secretarul General al Camerei Deputaţilor şi la cel al Senatului. În cazul în care legea a fost adoptată cu procedură de urgenţă, termenul este de două zile.”

Legea 119/2010 a fost adoptată de Parlamentul României în procedură de urgenţă, la data de 29.06.2010 şi, a fost trimisăPreşedintelui României în aceeaşi zi,fiind promulgată tot la data de 29.06.2010, prin Decretul Prezidențial nr. 604/2010.

Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor trebuia depusă la  Secretarul General al Camerei Deputaţilor şi la cel al Senatului şi comunicatăGuvernului, înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului, cu 2 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare.

Numai după expirarea unui termen de două zile, actul adoptat de Parlament putea fi trimis Preşedintelui României în vederea exercitării dreptului constituţional de a sesiza Curtea Constituţională în vederea verificării modalităţii de punere de  acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 873/2010 ori pentru a promulga actul normativ .

Această procedură cât şi termenul de două zile nu au fost respectate atâta timp cât legea a fost promulgată în aceiaşi zi în care a fost adoptată, și anume la data de 29.06.2010.

Prin nerespectarea prevederilor art.15 din Legea nr. 47/1992 privind controlul constituţionalității legilor înainte de promulgarea acestora, Legea nr.119 din 2010 înfrânge prevederile art. 146 din Constituţie, fiind astfel pe deplin neconstituțională.

II. Principiul neretroactivităţii legii, statuat de art. 15 alin. 2 din legea fundamentală

Potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie „legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale noi favorabile”. În acest sens, prin câteva sute de decizii pronunțate timp de aproape 20 de ani, Curtea Constituţională a decis în mod constantă că:”orice prevedere nouă poate fi aplicată numai de la data intrării sale în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie”.

În aceste condiții, declarând constituțională Legea nr. 119 din 2010, prin deciziile CCR nr. 871 și 873 din 2010 a fost înfrânt principiul speranței legimite la o protecție reală din partea Curții față de prevederile unei legi neconstituționale pe de o parte, iar pe de altă parte principiul coerenței și clarității deciziilor Curții în materia neretroactivității legii.

În concluzie, şi numai sub acest aspect, având în vedere faptul că actualele pensii speciale au fost legal stabilite şi calculate în baza unor legi în vigoare la data respectivă și până la data de 31 decembrie 2010, ulterior adoptării Legii nr.119 din 2010, Legea nr.119 din 2010 încalcă principiului neretroactivităţii legii – regulă imperativă – prevăzut de art.15 alin.(2) din Constituţia României.

III. Principiul egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 din Constituţie

Potrivit prevederilor art.180 alin.(7) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, ca, dacă prin schimbarea sistemului de calcul al pensiei rezultă un cuantum mai mic al acesteia, ”se păstrează în plată cuantumul avantajos”.

Toți cei care am deținut pensii de serviciu nu am beneficiat de aceste prevederi de care au beneficiat și beneficiază în continuare toți cei care au obținut o pensie din sistemul asigurărilor sociale.

IV. Principiul dreptului la proprietatea privată, statuat de art. 44 din Constituţie

Admințând peste 2000 din contestațiile formulate, instanțele de judecată a decis că prevederile art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale art. 14 din Convenția Europeană, art. 1 și 2 din Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale (Roma, 4.XI.2000), precum și în art. 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, se opun prevederilorLegii nr. 119 din 2010, iar conform dispozițiilor art. 20 alin. 2 din Constituție dispozițiile din Convenție și Cartă se aplică cu prioritate față de Legea nr. 119 din 2010.

Conform art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.

Totodată, potrivit art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Dreptul de proprietate), “orice persoana are dreptul de a detine in proprietate, de a folosi, de a dispune si de a lasa mostenire bunurile pe care le-a dobandit in mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decat pentru o cauza de utilitate publica, in cazurile si conditiile prevazute de lege si in schimbul unei despagubiri juste acordate in timp util pentru pierderea pe care a suferit-o”.

De asemenea, art. 20 alin 2 din Constituţia României prevede că: “Dacă exista neconcordante între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.

De asemenea art. 10 TCE stipulează că “Statele membre iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul tratat sau care rezultă din actele instituţiilor comunităţii . Statele membre facilitează Comunităţii îndeplinirea misiunii sale. Statele membre se abţin să ia măsuri care ar pune în pericol realizarea scopului prezentului tratat ”.

Art. 6 alin. 1 din Tratatul Privind Funcţionarea Uniunii Europene (versiunea consolidata 9.05.2008 ) prevede expres că “Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile si principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000,astfel cum a fost adoptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor”.

Astfel, în ceea ce priveşte Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ca principiu general, dispoziţiile acesteia au forţă constituţională şi supralegislativă .

În concluzie, în cazul în care, instanţele de judecată naționale constată că legile interne încalcă pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte, conţinând dispoziţii mai puţin favorabile decât acestea din urmă, sunt obligate să ignore aceste prevederi şi să facă aplicarea celor din reglementarea internaţională mai favorabilă.

Prin decizia 1270 din 27.09 2011, CCR a respins, cu majoritate, cererea de constatare a neconstituționalității Legii nr. 119 din 2010. La data de 18.10.2011, prin decizia 1321, CCR   a respins, din nou, cu majoritate, o nouă cerere de constatare a neconstituționalității Legii nr.119 din 2010. Excepțile au fost susținute de avocat Lacrima Ciorbea.

Lacrima CIORBEA
avocat, CIORBEA & CIORBEA

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro