Secţiuni » Sustenabilitate
Sustenabilitate
EnergieProtecţia mediului

Normele metodologice privind parteneriatul public-privat (PPP) au fost modificate in mod substantial


29 noiembrie 2011 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 737 din data de 20 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1.000/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului.

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

 • definitiile;
 • atributiile principale ale partenerilor publici;
 • tipurile de contracte de P.P.P.;
 • continutul documentului atasat;
 • criteriile de calificare si selectie;
 • valoarea estimata a contractelor de P.P.P.;
 • criteriul de atribuire;
 • garantia de participare;
 • publicarea anuntului de selectie in S.E.A.P.;
 • procedura de dialog competitiv;
 • comunicarea rezultatului procedurii;
 • forma si continutul contractului de P.P.P.;
 • monitorizarea atribuirii contractului de P.P.P.;
 • anexele.

In acelasi timp, Hotararea a preluat mutatis mutandis din legislatia achizitiilor publice dispozitiile referitoare la deschiderea ofertelor, cazurile de inacceptabilitate si de neconformitate a ofertelor, ofertele anormal de scazute, comisia de evaluare, expertii externi cooptati, solicitarea de clarificari, anularea procedurii de selectie.

DEFINITIILE

A fost eliminata precizarea potrivit careia proiectul de parteneriat public-privat (denumit in continuare„P.P.P.”) trebuie sa fie realizat in intregime cu resurse financiare private.

ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE PARTENERILOR PUBLICI

Au fost modificate atributiile ministerului cu atributii in gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de P.P.P.. Astfel, s-a eliminat pregatirea documentelor care fac obiectul hotararii consiliului de administratie referitoare la aprobarea proiectului de P.P.P., ministerul asigurand in plus incadrarea proiectului in strategia fiscal-bugetara, aprobata conform Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

TIPURI DE CONTRACTE DE P.P.P.

Capitolul III referitor la tipurile de contracte de P.P.P. a fost abrogat in integralitate.

CONTINUTUL DOCUMENTULUI ATASAT

Documentul atasat poate include referiri cu privire la:

 • indicarea de catre investitorul privat in oferta sa a partii din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze unor terti, precum si a subcontractantilor propusi; aceasta precizare nu aduce atingere responsabilitatii investitorului privat;
 • organismul sau organismele de la care investitorii privati pot obtine informatii pertinente privind obligatiile referitoare la impozite, protectia mediului, dispozitiile de protectie si conditiile de munca in vigoare, in regiunea sau in localitatea in care urmeaza sa fie realizate lucrarile sau serviciile, si care se vor aplica lucrarilor efectuate pe santier sau serviciilor furnizate in decursul perioadei de executare a contractului; intr-o asemenea ipoteza, partenerul public va solicita investitorilor privati sa mentioneze ca la elaborarea ofertei/scrisorii de intentie au tinut seama de obligatiile referitoare la dispozitiile privind protectia si conditiile de munca in vigoare in locul in care urmeaza sa fie realizate lucrarile sau serviciile.

Specificatiile tehnice trebuie stabilite astfel incat sa tina seama de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap si pentru toti utilizatorii. Respectivele specificatii tehnice trebuie sa permita accesul egal al investitorilor privati si sa nu aiba ca efect impunerea unor obstacole nejustificate in calea concurentei in ceea ce priveste lansarea procedurilor de selectie.

Fara a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de drept intern, specificatiile tehnice sunt formulate:

 • fie prin trimitere la specificatiile tehnice definite in anexa nr. 4 la Hotarare – Definitii privind anumite specificatii tehnice – si, in ordinea preferintelor, la standardele nationale care transpun standardele europene, la acordurile tehnice europene, la specificatiile tehnice comune, la standardele internationale sau la alte sisteme tehnice de referinta stabilite de organismele europene de standardizare ori, in cazul in care acestea nu exista, la standardele nationale, la acordurile tehnice nationale sau la specificatiile tehnice nationale in materie de proiectare, calcul si executie a lucrarilor, precum si de utilizare a produselor; fiecare trimitere va fi insotita de mentiunea „sau echivalent”; in cazul in care specificatiile tehnice sunt formulate astfel, partenerii publici nu pot respinge o oferta pe motiv ca bunurile sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificatiile la care au facut trimitere, daca investitorul dovedeste in oferta sa, intr-un mod care sa raspunda cerintelor partenerului public, prin orice mijloace adecvate, ca solutiile pe care le propune indeplinesc in mod echivalent cerintele definite in specificatiile tehnice; prin mijloc adecvat se poate intelege un dosar tehnic emis de producator sau un raport de testare emis de un organism recunoscut;
 • fie in termeni de performante sau de cerinte functionale; acestea pot include caracteristici de mediu; cu toate acestea, specificatiile tehnice trebuie sa fie suficient de exacte pentru ca investitorii sa poata determina obiectul contractului si pentru ca partenerii publici sa poata atribui contractul; in cazul in care stabilesc performante sau cerinte functionale de indeplinit, partenerii publici nu pot respinge o oferta de lucrari, de bunuri si de servicii conforme cu un standard national care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificatie tehnica comuna, cu un standard international ori cu un sistem tehnic de referinta elaborat de un organism european de standardizare, daca aceste specificatii se refera la performantele sau cerintele functionale pe care le-au impus; in oferta sa, investitorul privat trebuie sa dovedeasca, intr-un mod care sa raspunda cerintelor partenerului public si prin orice mijloace adecvate, ca lucrarile, bunurile si serviciile conforme cu standardul raspund performantelor sau cerintelor functionale ale partenerului public;
 • fie in termeni de performante sau de cerinte functionale, facand trimitere la specificatiile mentionate la primul punct ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu respectivele performante ori cerinte functionale;
 • fie prin trimitere la specificatiile prevazute la primul punct, pentru anumite caracteristici, si la performantele sau cerintele functionale, pentru alte caracteristici.

Daca partenerii publici prevad caracteristici de mediu in termeni de performante sau de cerinte functionale, acestia pot utiliza specificatiile detaliate ori, daca este necesar, parti ale acestora, conform etichetelor ecologice europene sau (multi)nationale ori conform oricaror alte etichete ecologice, cu conditia ca:

 • respectivele specificatii sa fie adecvate astfel incat sa defineasca caracteristicile bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
 • cerintele etichetei sa fie elaborate pe baza unor informatii stiintifice;
 • etichetele ecologice sa fie adoptate printr-o procedura la care sa poata participa toate partile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producatorii, distribuitorii si organizatiile de mediu;
 • specificatiile sa fie accesibile tuturor partilor interesate.

De asemenea, partenerii publici pot preciza ca bunurile sau serviciile care prezinta etichete ecologice sunt considerate ca respectand specificatiile tehnice definite in documentul atasat. Partenerii publici trebuie sa accepte orice alte justificari adecvate, cum ar fi un dosar tehnic emis de producator sau un raport de testare emis de un organism recunoscut. Organismele recunoscute sunt reprezentate de laboratoarele de testare si de calibrare, organismele de inspectie si de certificare care sunt conforme cu standardele europene aplicabile. Partenerii publici accepta certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre.

Nu in ultimul rand, este instituita regula potrivit careia specificatiile tehnice nu pot preciza o productie determinata, o origine determinata sau un procedeu determinat si nici nu se pot referi la o marca comerciala, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o productie determinata, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor intreprinderi sau produse.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE

Prevederile referitoare la stabilirea criteriilor de calificare si selectie au fost preluate in mod similar din legislatia achizitiilor publice.

Astfel, dispozitiile nou introduse reglementeaza, inter alia, aspecte precum:

 • scopul criteriilor de calificare si selectie criteriile de selectie au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui investitor privat participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care acesta va fi declarat castigator;
 • categorii de criterii de calificare si selectie – partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la: situatia personala a investitorului privat, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si/sau profesionala, standardele de asigurare a calitatii, standardele de protectie a mediului;
 • certificari specifice – pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de selectie, investitorii privati au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public ori privat care respecta standarde europene de certificare; partenerul public nu are dreptul de a impune investitorilor privati obligativitatea prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma avand dreptul de a prezenta, in scopul demonstrarii indeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte; partenerul public are dreptul de a solicita, daca se considera necesar, clarificari sau completari ale documentelor prezentate;
 • criterii de calificare si selectie disproportionate – partenerul public nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de incheiere a contractului de P.P.P prin introducerea unor criterii minime de selectie care nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de P.P.P. ce urmeaza sa fie incheiat, respectiv sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea acestuia; cerintele minime de selectie sunt prezumate a fi disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de P.P.P. ce urmeaza sa fie incheiat, daca se impune indeplinirea unor conditii cum ar fi: suma valorilor/cantitatilor de bunuri furnizate, servicii prestate si lucrari executate, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre investitorul privat ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrari ce vor fi furnizate/prestate/executate in baza contractului de P.P.P. care urmeaza sa fie incheiat; valoarea cifrei de afaceri a investitorului privat sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2;
 • modalitatea de stabilire a criteriilor – atunci cand solicita indeplinirea anumitor criterii de selectie, partenerul public trebuie sa precizeze in anuntul de selectie si in documentul atasat anuntului de selectie informatiile pe care investitorii privati urmeaza sa le prezinte in acest scop, precum si documentele specifice prin care se pot confirma informatiile respective; partenerul public are obligatia de a utiliza pentru selectia investitorilor privati numai criteriile de selectie si negociere prevazute in anuntul de selectie;
 • subcontractantii – partenerul public nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de selectie pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens;
 • selectia investitorului privat – partenerul public are obligatia de a utiliza pentru selectia investitorilor privati numai criteriile de selectie si negociere prevazute in anuntul de selectie; etapa de selectie in cadrul procedurii de dialog competitiv a investitorilor privati reprezinta un proces distinct care are ca scop doar limitarea numarului de investitori privati care vor participa la dialog; selectia se realizeaza prin acordarea pentru fiecare investitor privat a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a indeplini contractul de P.P.P. ce urmeaza sa fie incheiat; partenerul public are obligatia sa precizeze in anuntul de selectie si in documentul atasat modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza clasamentul investitorilor privati ori de cate ori urmeaza sa realizeze o selectie a acestora;
 • criteriile privind situatia personala – in dovedirea indeplinirii acestor criterii, partenerul public are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare ori alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva; in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit investitorul privat nu se emit documente de natura celor antementionate ori respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute de Legea nr. 178/2010, partenerul public are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative ori judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
 • criteriile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale – partenerul public are dreptul de a solicita oricarui investitor privat sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care investitorul privat este stabilit;
 • criteriile privind capacitatea economica si financiara – dovada capacitatii economice si financiare a investitorului privat poate fi facuta, ca regula generala, prin una sau mai multe dintre urmatoarele referinte: declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovada unei asigurari a riscului profesional; prezentarea bilanturilor sau a extraselor de bilant, in cazul in care publicarea bilanturilor este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit investitorul privat; o declaratie privind cifra totala de afaceri si, dupa caz, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare, disponibile in functie de data infiintarii sau inceperii activitatilor investitorului privat, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile; in acest ultim caz, partenerul public are obligatia de a lua in considerare si data la care investitorul privat a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala;
 • criteriile privind capacitatea tehnica – indeplinirea acestor criterii se poate dovedi, inter alia, prin: prezentarea listei de lucrari executate in decursul ultimilor 5 ani insotita de certificari de buna executie; prezentarea unei liste a principalelor livrari sau a principalelor servicii efectuate in decursul ultimilor 3 ani, indicand valoarea, data si beneficiarii publici sau privati; indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice, in special a celor care raspund de controlul calitatii si, daca este vorba de contracte de P.P.P. de lucrari, a celor de care va dispune contractantul in vederea executiei lucrarilor; descrierea echipamentului tehnic afectat pentru derularea proiectului de P.P.P., a masurilor aplicate de furnizor sau de prestatorul de servicii in vederea asigurarii calitatii si a resurselor sale de studiu si de cercetare; un control efectuat de partenerul public sau, in numele acestuia, de un organism oficial competent din tara in care furnizorul ori prestatorul de servicii este stabilit, sub rezerva acordului respectivului organism – in cazul in care bunurile sau serviciile care urmeaza sa fie furnizate sunt complexe ori in care, cu titlu exceptional, sunt destinate unui anumit scop; indicarea nivelurilor de studii si profesionale ale investitorului privat care presteaza servicii sau gestioneaza lucrarile si ale personalului din conducere si, in special, ale responsabilului ori responsabililor cu prestarea serviciilor sau coordonarea lucrarilor; indicarea masurilor de gestionare a mediului pe care investitorul privat le poate aplica in timpul executarii contractului – pentru contractele de P.P.P. de lucrari si servicii; printr-o declaratie care sa indice efectivele medii anuale de personal ale investitorului privat care presteaza servicii si numarul personalului din conducere pe o perioada de 3 ani; printr-o declaratie care sa indice utilajele, materialele si echipamentul tehnic de care va dispune investitorul privat care presteaza servicii sau executa lucrari pentru executarea contractului; indicarea partii din contract pe care investitorul privat care presteaza servicii are intentia sa o subcontracteze; in ceea ce priveste bunurile care urmeaza sa fie furnizate, prin solicitarea de catre partenerul public de esantioane, descrieri si fotografii a caror autenticitate poate fi dovedita la cererea partenerului public; in ceea ce priveste bunurile care urmeaza sa fie furnizate, prin certificate emise de institutiile sau de serviciile oficiale responsabile cu controlul calitatii si cu competente recunoscute, care sa ateste conformitatea produselor clar identificata prin trimiterea la specificatii ori standarde corespunzatoare;
 • capacitatile altor entitati si grupul de investitori privati – in dovedirea capacitatii economice si financiare si a capacitatilor tehnice, un investitor privat poate include si prezenta in oferta lui capacitatile altor entitati, indiferent de natura juridica a relatiilor dintre acesta si respectivele entitati; in aceasta ipoteza, investitorul privat trebuie sa dovedeasca partenerului public ca va dispune de mijloacele necesare, prezentand, de exemplu, angajamentul ferm al respectivelor entitati in acest sens; in aceleasi conditii, un grup de investitori privati poate mentiona capacitatile membrilor grupului sau ale altor entitati;
 • standardele de garantare a calitatii – in cazul in care solicita prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care sa ateste ca investitorul privat respecta anumite standarde de garantare a calitatii, partenerul public se va raporta la sistemele de asigurare a calitatii fondate pe seriile de standarde europene relevante si certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea; partenerii publici vor recunoaste certificatele echivalente ale organismelor stabilite in alte state membre; de asemenea, partenerii publici vor accepta si alte dovezi ale masurilor echivalente de garantare a calitatii prezentate de investitorii privati;
 • standardele de gestionare a mediului – in cazul in care partenerul public solicita prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care sa ateste ca investitorul privat se conformeaza anumitor standarde de gestionare a mediului, partenerul public se raporteaza la Sistemul comunitar de management ecologic si audit (E.M.A.S.) sau la standardele de gestionare a mediului bazate pe standardele europene ori internationale in domeniu si certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara sau cu standardele europene ori internationale privind certificarea; partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite in alte state membre; de asemenea, partenerii publici accepta si alte dovezi ale masurilor echivalente de gestionare a mediului prezentate de investitorii privati, daca sunt conforme cu legislatia in domeniu.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTELOR DE P.P.P.

Valoarea estimata a contractelor de P.P.P. trebuie sa includa suma costurilor actualizate, generate de proiectarea, finantarea, constructia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, intretinerea, mentenanta, operarea, exploatarea ori managementul lucrarilor, echipamentelor si valorilor imateriale/materiale si de prestarea de servicii prevazute pe durata contractului.

La calcularea valorii estimate se va tine cont si de valoarea riscurilor de proiect, respectiv a riscului transferabil si a riscului retinut. Riscul transferabil reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor de proiect care urmeaza sa fie preluate de investitor. Riscul retinut reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor de proiect care urmeaza sa fie preluate de partenerul public. Astfel de riscuri pot fi: schimbari in legislatie, riscuri induse de omisiuni in cadrul specificatiilor de proiect, portiunea asumata de partenerul public din riscul diminuarii cererii etc..

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul utilizat in vederea atribuirii contractelor de P.P.P. il reprezinta „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, oferta castigatoare stabilindu-se prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

Algoritmul de calcul, precum si factorii de evaluare a ofertelor se vor preciza in mod clar si detaliat in cadrul documentului atasat la anuntul de selectie si vor reflecta metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de investitorii privati.

Partenerul public nu are dreptul de a utiliza criteriile de selectie drept criterii de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie.

GARANTIA DE PARTICIPARE

Garantia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin depunere la casieria partenerului public si se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentul atasat. De asemenea, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria partenerului public: fie a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, fie a unei sume in numerar.

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

PUBLICAREA ANUNTULUI DE SELECTIE IN S.E.A.P.

Anunturile pentru care Legea nr. 178/2010 impune obligatia publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare „J.O.U.E.”) se redacteaza de partenerul public intr-o limba oficiala a Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor si formelor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului.

Dupa transmiterea anuntului catre operatorul S.E.A.P., U.C.C.P.P.P. are obligatia de a verifica anuntul respectiv din punctul de vedere al respectarii regulilor formale de completare, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii acestuia in S.E.A.P.. U.C.C.P.P.P. are obligatia ca in acelasi termen de 5 zile sa comunice operatorului S.E.A.P. acceptul de publicare sau respingerea publicarii anuntului.

Operatorul S.E.A.P. are obligatia de a asigura transmiterea anunturilor spre publicare in J.O.U.E. in formatul standard adoptat de Comisia Europeana si in termen de cel mult doua zile lucratoare de la obtinerea acceptului de publicare.

Astfel, atunci cand stabileste perioadele-limita pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intentie, partenerul public are obligatia de a lua in calcul si marja de timp de 7 zile lucratoare, necesara pentru verificarea anuntului de catre U.C.C.P.P.P. si pentru transmiterea acestuia catre J.O.U.E. de catre operatorul S.E.A.P..

PROCEDURA DE DIALOG COMPETITIV

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

 • limitarea numarului de investitori privati – partenerii publici pot limita numarul investitorilor privati corespunzatori pe care ii vor invita sa poarte un dialog, cu conditia sa fie disponibil un numar suficient de investitori privati; partenerii publici vor indica in anuntul de selectie sau in documentul atasat criteriile ori normele obiective si nediscriminatorii pe care estimeaza ca le vor utiliza, numarul minim de investitori privati pe care estimeaza ca ii vor invita si, dupa caz, numarul maxim; in procedura de dialog competitiv, numarul minim de investitori privati este de 3; in orice caz, numarul de investitori invitati trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala; in cazul in care numarul de investitori privati care indeplinesc criteriile de selectie si nivelurile minime este mai mic decat numarul minim, partenerul public poate continua procedura, invitand investitorul privat sau investitorii privati care au capacitatile solicitate; in cadrul aceleiasi proceduri, partenerul public nu poate include alti investitori privati care nu au depus o scrisoare de intentie sau alti investitori privati care nu au capacitatile solicitate;
 • etapa selectiei – dupa ce finalizeaza selectia investitorilor privati, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport de evaluare in care vor fi stabiliti investitorii privati selectati ce vor fi invitati la negocierea si semnarea acordului de proiect, care se aproba de catre conducatorul partenerului public;
 • invitatia la etapa a doua a procedurii – partenerul public are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor investitorilor privati admisi; invitatia trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: referinte privind anuntul de selectie publicat, adresa la care va avea loc dialogul, precum si data si ora lansarii acestuia, limba/limbile in care se va derula dialogul, daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care investitorii privati trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare;
 • etapa a doua a procedurii de dialog competitiv – etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta in organizarea de intalniri cu fiecare investitor privat admis, pe parcursul carora se deruleaza un dialog cu scopul identificarii solutiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic si orice alte elemente ale viitorului contract; la sfarsitul fiecarei intalniri, comisia de negociere are obligatia consemnarii problemelor discutate si a aspectelor convenite intr-un proces-verbal de sedinta; in cadrul dialogului, partenerii publici vor asigura egalitate de tratament pentru fiecare investitor privat; in special, partenerii publici nu vor prezenta in mod discriminatoriu informatii care pot avantaja anumiti investitori privati in raport cu ceilalti; partenerii publici nu pot dezvalui celorlalti participanti solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un investitor privat care participa la dialog, fara acordul acestuia;
 • rundele intermediare – partenerul  public are dreptul de a derula dialogul si in runde intermediare, care au ca scop reducerea succesiva a numarului de solutii discutate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: aceasta posibilitate a fost prevazuta in documentul atasat si numarul participantilor la dialog este suficient de mare, astfel incat o astfel de reducere sa nu afecteze concurenta reala; partenerul public are obligatia de a anunta toti participantii la dialog cu privire la modalitatea de desfasurare a rundei intermediare, precum si la factorii de evaluare aplicabili si la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numarului de participanti; dupa finalizarea unei runde intermediare de reducere a numarului de participanti la dialog, comisia de negociere are obligatia de a elabora un nou raport, care se aproba de catre conducatorul partenerului public sau de persoana desemnata in acest scop; conducatorul partenerului public sau persoana desemnata in acest scop are obligatia de a lua masurile necesare pentru informarea tuturor participantilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare; urmatoarea runda de dialog se deruleaza numai cu participantii ramasi in competitie dupa finalizarea rundei intermediare organizate anterior; participantii ramasi in competitie, odata admisi ca urmare a organizarii unei runde intermediare, nu au dreptul ca, in cadrul rundelor urmatoare ori atunci cand depun oferta finala, sa modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice si/sau financiare partiale pe care le-au prezentat, decat in sensul imbunatatirii acestora;
 • depunerea ofertei finale in cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, investitorii privati trebuie sa depuna ofertele finale pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul etapei anterioare; ofertele trebuie sa cuprinda toate elementele solicitate si necesare pentru realizarea proiectului; partenerul public va publica in S.E.A.P. termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale; ofertele pot fi clarificate, precizate si perfectionate la cererea partenerilor publici; precizarile, clarificarile, perfectionarile sau informatiile suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de baza ale ofertei ori ale cererii de oferta, ale caror variatii pot denatura concurenta sau pot avea un efect discriminatoriu.

COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII

Partenerii publici vor informa in cel mai scurt timp investitorii privati cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste incheierea contractului de P.P.P., inclusiv cu privire la motivele pentru care au decis sa renunte la incheierea acestuia, pentru care lansasera un anunt de selectie, sau daca vor relua procedura. In cazul in care partenerilor publici li se solicita acest lucru, informatiile sunt furnizate in scris.

La cererea partii in cauza, partenerul public va comunica in cel mai scurt timp:

 • fiecarui investitor privat motivele respingerii ofertei/scrisorii sale de intentie;
 • fiecarui investitor privat respins motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, dupa caz, motivele deciziei de neechivalenta sau motivele deciziei conform careia lucrarile, bunurile ori serviciile nu corespund performantelor sau cerintelor functionale;
 • fiecarui investitor privat care a prezentat o oferta/scrisoare de intentie acceptabila caracteristicile si avantajele referitoare la oferta selectata, precum si numele castigatorului; termenele nu pot depasi in niciunul dintre cazuri 15 zile de la data primirii unei cereri scrise.

Cu toate acestea, partenerii publici pot decide sa nu comunice anumite informatii privind atribuirea contractelor, in cazurile in care dezvaluirea respectivelor informatii ar impiedica punerea in aplicare a legislatiei, ar fi contrara interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale investitorilor privati sau ar aduce atingere concurentei loiale dintre acestia.

FORMA SI CONTINUTUL CONTRACTULUI DE P.P.P.

Continutul si forma contractului de P.P.P. se negociaza pe baza unui proiect de contract propus de partenerul public investitorului privat selectat, precum si pe baza acordului de proiect-cadru in cazul procedurii de dialog competitiv.

Anexele contractului de P.P.P. sunt reprezentate cel putin de urmatoarele documente:

 • studiul de prefezabilitate sau de fundamentare;
 • propunerea tehnica si propunerea financiara;
 • graficul de indeplinire a contractului;
 • angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

Daca, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in studiul de fundamentare, vor prevala prevederile studiului de fundamentare.

De asemenea, in cazul in care parti din contractul de P.P.P. urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, partenerul public are obligatia de a solicita, la incheierea contractului respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.

Orice alta modificare privind clauzele contractului de P.P.P. se face prin act aditional, cu acordul partilor semnatare.

MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE P.P.P.

Monitorizarea atribuirii contractelor de P.P.P. se realizeaza de U.C.C.P.P.P.. In acest sens, partenerii publici au obligatia transmiterii catre U.C.C.P.P.P. a unui raport anual privind contractele de P.P.P. atribuite in anul anterior.

U.C.C.P.P.P. prelucreaza informatiile relevante din anunturile de selectie, precum si din alte informari primite de la partenerii publici, constituind o baza de date statistice utilizata pentru:

 • prezentarea in termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeana;
 • furnizarea de informatii tuturor celor interesati in legatura cu modul de functionare a sistemului de P.P.P.;
 • supravegherea modului de incheiere a contractelor de P.P.P.;
 • prevenirea si, dupa caz, constatarea unor incalcari ale legislatiei in domeniu.

Pentru a permite aprecierea rezultatelor punerii in aplicare a legislatiei romane in domeniul P.P.P., U.C.C.P.P.P. va comunica Comisiei Europene, cel tarziu pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, un raport statistic, care are ca obiect, in mod separat, contractele de P.P.P. de bunuri, contractele de P.P.P. de servicii si contractele de P.P.P. de lucrari, atribuite de partenerii publici in decursul anului anterior.

Pentru fiecare partener public, raportul statistic antementionat va prezenta cel putin:

 • numarul si valoarea contractelor de P.P.P. atribuite, reglementate de Legea nr. 178/2010;
 • numarul si valoarea totala a contractelor atribuite in temeiul derogarilor de la acordul privind contractele de achizitii publice incheiat in cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay.

Nu in ultimul rand, pe toata durata evaluarii ofertelor/scrisorilor de intentie, respectiv in derularea negocierilor, partenerul public are obligatia de a se consulta cu U.C.C.P.P.P., urmarind respectarea prevederilor privind P.P.P.-ul din Manualul privind deficitul si datoria guvernamentala, elaborat de Comisia Europeana – EUROSTAT, astfel incat investitia in cauza sa nu influenteze deficitul bugetar.

ANEXELE

Anexa nr. 2 – Matricea de repartitie a riscurilor de proiect – se abroga.

De asemenea, se introduce o noua anexa, Anexa nr. 4 – Definitii privind anumite specificatii tehnice.

Pentru Juridice.ro, VASS Lawyers

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii