Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

O noua modificarea a OUG 34/2006. Criteriile de calificare si selectie nu mai pot fi modificate pe parcursul procedurii de atribuire


19 decembrie 2011 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 872 din data de 9 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumita in continuare „O.U.G. nr. 34/2006”).

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

 • parteneriatul public-public;
 • notiunea de autoritate contractanta;
 • exceptiile de la aplicarea O.U.G. nr. 34/2006;
 • achizitia directa;
 • aplicarea procedurilor de licitatie deschisa/restransa;
 • verificarea documentatiei de atribuire de catre A.N.R.M.A.P.;
 • publicarea documentatiei de atribuire in S.E.A.P.;
 • regulile de participare la procedura de atribuire;
 • regulile de evitare a conflictului de interese;
 • cazurile de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 • aplicarea procedurii de cerere de oferte;
 • criteriile de calificare;
 • criteriul de atribuire;
 • cesiunea in contractul de achizitie publica;
 • anularea procedurii de atribuire;
 • regulile specifice de atribuire a contractelor sectoriale;
 • solutionarea contestatiilor in fata C.N.S.C.;
 • solutionarea litigiilor in instanta;
 • contraventiile si sanctiunile;
 • nulitatea absoluta a contractului de achizitie publica.

PARTENERIATUL PUBLIC-PUBLIC

Se introduce definitia parteneriatului public-public ca reprezentand derularea in comun a unui proiect de catre doua ori mai multe entitati publice nationale si/sau internationale.

Derularea unui proiect in cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achizitiilor publice.

NOTIUNEA DE AUTORITATE CONTRACTANTA

Din categoria autoritatilor contractante face parte si oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la art. 8 lit. d) sau e) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv:

 • oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
 • oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a) – d), care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1 din O.U.G. nr. 34/2006, in baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k) din acelasi act normativ, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

EXCEPTIILE DE LA APLICAREA O.U.G. NR. 34/2006

Potrivit noii reglementari, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 nu numai contractele de achizitie publica atribuite ca urmare a unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv, ci si contractele care vizeaza prestarea de servicii.

ACHIZITIA DIRECTA

S-au eliminat urmatoarele mentiuni din art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006:

 • considerarea documentului justificativ in baza caruia se realizeaza achizitia directa ca fiind contractul de achizitie publica;
 • obligatia respectarii prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 limitata la dispozitiile art. 204 alin. (2), referitor la obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative.

APLICAREA PROCEDURILOR DE LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA

Obligatia autoritatii contractante de a aplica procedurile de licitatie deschisa sau licitatie restransa a fost limitata la cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite pentru procedura de cerere de oferte, respectiv:

 • 125.000 euro pentru contractul de furnizare;
 • 125.000 euro pentru contractul de servicii;
 • 4.845.000 euro pentru contractul de lucrari.

In aceeasi ordine de idei, procedura de cerere de oferte nu mai este prevazuta cu titlu de exceptie.

VERIFICAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DE CATRE A.N.R.M.A.P.

Anterior transmiterii spre publicare a invitatiei/anuntului de participare, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare „A.N.R.M.A.P.”) va evalua conformitatea cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor O.U.G. nr. 34/2006.

Astfel, in termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei in S.E.A.P., A.N.R.M.A.P. are obligatia:

 • de a emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire, daca prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;
 • de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.

Documentele se transmit de catre autoritatile contractante in S.E.A.P., in zile lucratoare, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, emisa de un furnizor autorizat.

PUBLICAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE IN S.E.A.P.

S-a mentinut obligatia autoritatii contractante de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar din documentatia de atribuire pe suport hartie ori suport magnetic in situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in S.E.A.P. nu este posibila din motive tehnice. Motivele tehnice insa trebuie sa fie imputabile operatorului S.E.A.P..

REGULILE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Potrivit noii reglementari, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, atunci cand O.U.G. nr. 34/2006 prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare.

De asemenea, candidatul/ofertantul nu are dreptul sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

REGULILE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Pe langa ofertant, candidat, ofertant asociat, subcontractant, regulile de evitare a conflictului de interese prevazute de art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 se aplica si tertului sustinator. Astfel, tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.

CAZURILE DE APLICARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PRELABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

Valoarea cumulata a contractelor ce vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale nu trebuie sa depaseasca 20% din valoarea contractului initial. A fost eliminata, astfel, prevederea legala care permitea majorarea procentului de 20% pana la limita maxima de 50% din valoarea contractului initial, in cazuri temeinic motivate, pe baza unei note justificative.

In privinta achizitionarii de noi lucrari/servicii similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial, aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare a fost extinsa si la cazul in care contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte.

In acelasi timp, au fost clarificate prevederile legale referitoare la aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in cazul atribuirii contractelor sectoriale, in sensul ca aceasta se aplica numai pentru achizitionarea de lucrari similare lucrarilor achizitionate prin atribuirea contractului initial. De asemenea, procedura de negociere se aplica si in situatia in care contractul de lucrari initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte.

APLICAREA PROCEDURII DE CERERE DE OFERTE

Peste pragul prevazut pentru achizitia directa, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al pragurilor de:

 • 125.000 euro pentru contractul de furnizare;
 • 125.000 euro pentru contractul de servicii;
 • 4.845.000 euro pentru contractul de lucrari.

CRITERIILE DE CALIFICARE

Cerintele minime de calificare privind situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi precizate in mod obligatoriu si in cadrul invitatiilor de participare, nu numai a anunturilor de participare.

De asemenea, noua reglementare stipuleaza urmatoarele reguli:

 • criteriile de calificare si selectie stabilite de catre autoritatea contractanta trebuie sa aiba o legatura evidenta cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit;
 • autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca;
 • criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire;
 • orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie astfel precizate conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificarilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (denumit in continuare „C.N.S.C.”).

Nu in ultimul rand, in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala prin sustinerea acordata de un tert, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, nici conform prevederilor art. 180 si nici ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006. In aceste din urma cazuri, tertul sustinator nu trebuie sa se afle, asadar, in oricare dintre urmatoarele situatii:

 • a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
 • in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
 • a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora vor fi precizati, in mod clar, in invitatia/anuntul de participare, precum si in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are totodata obligatia de a preciza in documentatia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti. Orice modificare si/sau completare a factorilor de evaluare astfel precizati conduce la anularea procedurii de atribuire.

CESIUNEA IN CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA

A fost introdusa in mod expres o prevedere legala in sensul ca intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

A fost introdusa obligatia autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in urmatoarele cazuri:

 • daca au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;
 • daca nu a fost depusa nicio oferta sau daca au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;
 • daca abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului.

In acest sens, notiunea de „abateri grave de la prevederile legislative” a primit o noua definitie legala. Astfel, prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:

 • criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificati;
 • pe parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f) din O.U.G. nr. 34/2006.

Autoritatea contractanta are, de asemenea, dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire, daca ia aceasta decizie anterior incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:

 • daca autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006;
 • ca urmare a deciziei pronuntate de C.N.S.C., prin care se dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire.

REGULILE SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE

Potrivit noii reglementari, in cazul in care ofertele prezentate in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte pot fi respinse daca proportia produselor originare din tarile terte depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie oferta. In acest sens, programele de calculator utilizate in echipamentele pentru retele de telecomunicatii sunt considerate produse.

In ipoteza in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii factorilor de evaluare, va fi aleasa acea oferta care nu poate fi respinsa potrivit celor de mai sus. Valoarea acelor oferte este considerata echivalenta daca diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.

Cu toate acestea, o oferta nu poate fi aleasa in detrimentul altei oferte daca aceasta alegere ar obliga autoritatea contractanta sa achizitioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultati tehnice de utilizare sau de intretinere ori costuri disproportionale.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR IN FATA C.N.S.C.

Se precizeaza faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de transmite Consiliului o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in S.E.A.P. si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din S.E.A.P..

De asemenea, C.N.S.C. are obligatia de a solutiona pe fond contestatia in termenul de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv in termenul de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii, indiferent daca exista alte cauze aflate pe rolul instantelor de judecata.

Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire atat in cazul in care Consiliul dispune eliminarea unor specificatii tehnice din caietul de sarcini sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, cat si in cazul in care dispune modificarea acestora.

Nu in ultimul rand, retinerea sumelor corespunzatoare din garantia de participare este limitata la situatia in care contestatia este respinsa ca nefondata.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA

Se introduce sanctiunea decaderii pentru nedepunerea intampinarii in termenul de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata. Reclamantului i se va comunica, asadar, intampinarea depusa de parat in termenul antementionat.

CONTRAVENTIILE SI SANCTIUNILE

Urmatoarele fapte sunt de asemenea sanctionate drept contraventii:

 • incalcarea prevederilor art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit carora autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice; astfel, se sanctioneaza chiar incalcarea articolului referit, iar nu numai aplicarea eronata a regulilor de estimare a valorii contractului in scopul incalcarii acestuia, astfel cum era stipulat in vechea reglementare;
 • incalcarea regulilor de publicitate prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la anuntul de atribuire; aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • nesolicitarea de catre autoritatea contractanta a informatiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat; aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.

Termenul de prescriptie a aplicarii sanctiunii amenzii contraventionale s-a marit de la 24 de luni la 36 de luni de la data savarsirii faptei.

NULITATEA ABSOLUTA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Se adauga doua motive noi pentru care A.N.R.M.A.P. are dreptul de a solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractelor de achizitie publica, astfel:

 • nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare si selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare;
 • modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor si, dupa caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare.

In cazuri temeinic justificate, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna la cererea A.N.R.M.A.P., prin incheiere motivata data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.

Pentru JURIDICE.ro, VASS Lawyers

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii