Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale

Tribunalul Caras-Severin. Universitate obligata la plata unor despagubiri civile pentru organizarea examenului de licenta in conditii nelegale


16 ianuarie 2012 | JURIDICE.ro, A.P.

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

ROMÂNIA

TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN

REŞIŢA

SECŢIA I CIVILĂ

DOSAR NR.5088/290/2010 cod operator 2896

DECIZIA CIVILĂ NR. 520

Şedinţa publică din 31.10.2011

PREŞEDINTE: ROTARIU LOREDANA MARIA

JUDECĂTOR: MĂGUREAN RODICA

JUDECĂTOR: CHISEEV ALIN

GREFIER: CIASC MIHAELA

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurenta reclamantă […] împotriva sentinţei civile nr. 1967/16.06.2011 pronunţată de Judecătoria Reşiţa, intimat fiind Universitatea Eftimie Murgu, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru recurentă, av. […]  – cu delegaţie – în substituirea av. […] şi pentru intimată, consilier juridic […] – cu delegaţie.

Procedura îndeplinită.

S-au verificat actele şi lucrările dosarului după care se constată că prin încheierea de şedinţă din data de 13.10.2011 a fost admisă cererea de reexaminare a taxei de timbru în sumă de 655,5 lei şi timbru judiciar de 2,5 lei formulată de recurentă şi s-a constatat că recursul este scutit de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, tribunalul acordă cuvântul pe fond.

Reprezentanta recurentei reclamante, av. […] solicită admiterea recursului,modificarea sentinţei,admiterea acţiunii invocând dispoziţiile art. 304 pct. 8,9 Cod procedură civilă, cu cheltuieli de judecată în recurs.

Reprezentantul intimatei pârâte, consilier juridic […] solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei ca temeinică şi legală arătând că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale,apreciind că recurenta reclamantă trebuia să-şi îndrepte pretenţii către Facultatea […] din Sibiu.Depune concluzii scrise.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului civil de faţă constată că:

Prin cererea formulată la data de 06.10.2010, înregistrată pe rolul Judecătoriei Reşiţa sub nr. 5088/290/2010, reclamanta […]  a chemat în judecată pe pârâta Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de despăgubiri civile, pentru prejudiciul moral pe care i l-a adus prin organizarea necorespunzătoare a examenului de licenţă sesiunea 7-9 iulie 2008, susţinut de reclamantă în faţa unei comisii de la Universitatea […] din Sibiu, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că a fost studentă la Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Secţia Istorie, absolvind studiile în anul 2008.

Reclamanta a mai arătat că în vara anului, pârâta a încheiat un protocol de colaborare cu Universitatea […] din Sibiu privind desfăşurarea examenului de licenţă în specializarea „Istorie” pentru absolvenţii promoţiei 2008, printre care se numără şi reclamanta, iar examenul de licenţă a avut loc în localitatea Caransebeş, în perioada 7-9 iulie 2008 şi a fost promovat de aceasta cu media 9,87. În urma promovării acestui examen, reclamanta s-a înscris la cursurile universitare de masterat ale Universităţii […] din Sibiu, Secţia „Protejarea şi Valorificarea Patrimoniului Istoric”, a absolvit primul dintre cei doi ani de studiu, a urmat cursurile de zi ale celui de-al doilea an universitar până în luna februarie 2010, moment în care i-a fost comunicată Decizia nr. 1232/17.12.2009 emisă de Rectorul Universităţii […] din Sibiu.

Reclamanta a mai arătat că prin respectiva decizie a fost înştiinţată că a fost anulată decizia prin care a fost înmatriculată la studiile de masterat, motivul exmatriculării fiind acela că s-a constatat că membrii comisiei prezenţi la examenul de licenţă pe care l-a susţinut în vara anului 2008 nu s-au prezentat în calitatea oficială, ci ca persoane private, întrucât această comisie nu a fost numită prin decizia rectorului, în conformitate cu prevedirle art. 8 din Ordinul MECT 295/2007.

De asemenea, reclamanta a mai arătat că a fost nevoită să susţină un nou examen de licenţă în data de 27.02.2010, pe care l-a promovat cu nota 8,50 şi s-a înscris din nou la cursurile de masterat însă la o alta specializare, întrucât specializarea pe care a frecventat-o anterior un an se desfiinţase din lipsă de studenţi.

Reclamanta consideră că a fost prejudiciată grav şi intolerabil de reprezentanţii Universităţii „ Eftimie Murgu” din Reşiţa prin organizarea nelegală a examenului de licenţă din vara anului 2008. Arata că a urmat cursurile de zi ale Universităţii […] Sibiu (master) timp de un an şi jumătate, a făcut nenumărate drumuri la Sibiu, a fost nevoită să-şi aranjeze cazare în oraş, iar după ce a aflat că a fost exmatriculată a fost nevoită ca într-un timp extrem de scurt să se pregătească pentru susţinerea unui nou examen de licenţă.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 998 şi art. 999 Cod civil.

La data de 03.12.2010, pârâta Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa a formulat întâmpinare, prin  are a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, arătând că la data susţinerii examenului de licenţă de către reclamantă, Universitatea << Eftimie Murgu >> deţinea pentru specializarea istorie doar autorizaţie provizorie conform HG nr. 635/11.06.2008, pct. 38, poz. 2, această specializare nefiind acreditată.

Pârâta a mai arătat că în acest sens, examenul de licenţă a fost organizat de către Universitatea […] din Sibiu ca şi organizatoare, conform dispoziţiilor art. 2 din Ordinul M.E.C. nr. 295/05.02.2007, iar faptul că instituţia organizatoare Universitatea […] din Sibiu nu a respectat dispoziţiile Ordinului nr. 295/05.02.2007 cu privire la constituirea comisiei de licenţă, acest aspect nu poate atrage răspunderea civilă şi delictuală a Universităţii << Eftimie Murgu>> Reşiţa.

De asemenea, pârâta a mai arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa unui prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite, raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.

Prin sentinţa civilă nr.1967/16.06.2011 pronunţată de Judecătoria Reşiţa a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta […] în contradictoriu cu pârâta Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa.

În considerentele sentinţei, prima instanţă a reţinut următoarele:

Instanţa de fond a verificat în primul rând condiţiile răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 998 si urm.C.civ., respectiv: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicit si prejudiciu, existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul.

Cu privire la existenta faptei ilicite şi culpa pârâtei, instanţa de fond constată că instituţia pârâtă nu a săvârşit nicio faptă ilicită în cauză cu vinovăţie, având în vedere că examenul de licenţă din data de 7-9 iulie 2008 a fost organizat de către Universitatea […] din Sibiu.

Astfel, din înscrisurile depuse la dosar, instanţa de fond constată că în raport de prevederile art. 2 din Ordinul nr. 295/05.02.2007 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior, examene de absolvire licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat, examenele pot fi organizate numai de către instituţii de învăţământ superior acreditate în condiţiile legii, denumite instituţii organizatoare.

In cauză, se reţine că la data susţinerii examenului de licenţă de către reclamantă, instituţia pârâtă deţinea pentru specializarea ”Istorie” doar autorizaţe provizorie conform HG nr. 635/11.06.2008, această specializare nefiind acreditată.

Astfel, examenul de licenţă respectiv a fost organizat de Universitatea […] din Sibiu ca instituţie acreditată, la locaţia aparţinând Universităţii ”Eftimie Murgu” Reşiţa, din municipiul Caransebeş, unde îşi desfăşura activitatea specializarea denumită ”Teologie ortodoxă Didactică-Istorie” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative.

Conform ordinului de deplasare nr. 1129/03.07.2008 a d-lui prof. G. L., emis de Universitatea […] din Sibiu, adeverinţa nr. 1250/03.07.2008 emisă de aceeaşi universitate şi adeverinţa nr. 2666/04.07.2008 emisă de Muzeul Naţional Brukenthal, se reţine că profesorii G. L. şi S. L. au fost delegaţi să participe la examenul de licenţă organizat de către Universitatea […] din Sibiu în perioada 07-09 iulie 2008 la Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa.

Această stare de fapt este confirmată şi de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză numiţii P. Gh. şi Z. V. M.

De asemenea, din declaraţiile acestor martori se reţine că pentru organizarea examenului de licenţă din 2008 al facultăţii de istorie, pregătirea a fost făcută cu şase luni în urmă, iar Universitatea ”Eftimie Murgu” a efectuat respectiva pregătire în baza protocolului încheiat în anul 2007 între Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Universitatea […]  şi în urma colaborării existente în timp între cele două universităţi, iar după ce Universitatea ”Eftimie Murgu” a fost înştiinţată că a fost anulat examenul din 2008, s-au făcut mai multe demersuri din partea instituţiei pârâte să fie recunoscut respectivul examen.

In cauză, se reţine că între cele două instituţii Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa şi Universitatea […] din Sibiu au avut loc mai multe colaborări în timp, fiind încheiate protocoale de colaborare pentru organizarea examenelor de licenţă, în raport de prevederile legale al Ordinulul MEC nr. 295/05.02.2007.

Conform art. 9 din acelaşi Ordin, comisiile de examen se stabilesc pe specializări prin decizie a rectorului instituţiei organizatoare.

La data de 07.06.2007 a fost încheiat protocol între Universitatea […] din Sibiu şi Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa specializarea Teologie Ortodoxă didactică-istorie, pentru susţinerea examenului de licenţă promoţia 2007.

În baza colaborării dintre cele două universităţi existente de-a lungul timpului, a fost organizat şi examenul de licenţă din perioada 07-09 iulie 2008, iar faptul că profesorul G. L., fiind delegat de către Universitatea […] să participe la examenul de licenţă din data respectivă, reprezintă de fapt acordul tacit al respectivei universităţi la organizarea examenului de licenţă.

De asemenea, în raport de prevederile legale mai sus amintite, Universităţii […] din Sibiu ca instituţie organizatoare, şi prin participarea celor doi profesori la examenul de licenţă din data de 07-09 iulie 2008, îi revenea practic obligaţia să înainteze şi să încheie protocolul de colaborare cu Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa  şi emiterea de către rector a unei decizii de constituire a comisiei de licenţă.

Faptul că ulterior susţinerii examenului de licenţă din anul 2008, a fost emisă decizia nr. 1323/17.12.2009 de către rectoratul Universităţii […] din Sibiu şi prin care au fost anulate din decizia nr. 852/27.10.2008 privin înmatricularea în anul I universitar 2008/2009 Facultatea de istorie şi patrimoniu-master, patru poziţii, între care şi cea a reclamantei, nu este din culpa instituţiei pârâte, ci din cauza disfuncţionalităţilor existente la nivelul Universităţii […] din Sibiu, care avea obligaţia ca instituţie organizatoare să ia toate măsurile şi să depună toate diligenţele necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă din data de 07-09 iulie 2008.

De asemenea, aceste disfuncţionalităţii au existat şi ulterior desfăşurării examenului de licenţă, în sensul că mai întâi Universitatea […] din Sibiu a înmatriculat reclamanta pentru participarea cursurile de master şi i-a permis frecventarea timp de un an şi jumătate, apoi a emis respectiva decizie a consfiinţit la prevederile.

Din declaraţiile martorelor audiate în cauză, numitele M. S. Şi M. C., se reţine starea de fapt, însă nu se poate reţine că s-au făcut dovada culpei instituţiei pârâte.

Astfel, faptul că reclamanta a efectuat eforturi atât materiale, cât şi morale pentru a participa la cursurile de master la Universitatea […] din Sibiu, nu poate fi reţinut în cauză atâta timp cât aceasta nu a contestat Decizia nr. 1323/17.12.2009 emisă de Universitatea […] din Sibiu, prin care i se anula examenul de licenţă din 2008, aceasta avea posibilitatea să conteste respectiva decizie, să primească un răspuns oficial de la Universitatea […] din Sibiu, care era atât instituţia organizatoare a examenului de licenţă din 2008, cât şi instituţia universitară la care era înmatriculată în momentul respectiv şi ale cărei cursuri de masterat le frecventa.

Or, este de observat, ca în cauză reclamanta, din probele administrate în cauză, nu a făcut dovada sustinerilor din cererea introductiva referitoare la pretinsul prejudiciu moral suferit, datorat pretinsei activitati defectuoase desfasurate de catre pârâtă, pe care l-a invocat.

Împotriva sentinţei civile nr. 1967/16.06.2011 pronunţată de Judecătoria Reşiţa a declarat recurs reclamanta […] solicitând admiterea recursului şi rejudecând, modificarea sentinţei, admiterea acţiunii introductive,obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea recursului arată că nu este temeinică şi legală refuzarea despăgubirilor pe care le-a solicitat pe motiv că nu  a contestat  decizia Universităţii […] din Sibiu  prin care i-a fost anulat primul examen de licenţă.Această decizia sanctiona culpa pârâtei evocând încălcarea de către aceasta a unor prevederi normative. Arată că nu avea de ce să atace această decizie,întrucât culpa Universităţii Reşiţa este evidentă.Chiar pârâta şi-a recunoscut pe parcursul cercetării judecătoreşti această culpă, respectiv a recunoscut faptul că nu a existat un protocol între cele două universităţi privind examenul de licenţă promovat de reclamantă. Mai mult decât atât Comisia de licenţă nu a fost numită prin decizia rectorului deşi aceasta era o condiţie imperativă.Pârâta a acceptat o comisie de licenţă ce nu a fost numită în acest mod, respectiv o comisie care a fost compusă din persoane care nu au participat în calitate oficială ci în nume propriu.Culpa pârâtei este evidentă şi îi aparţine în exclusivitate.Responsabilitatea pentru susţinerea necorespunzătoare a examenului de licenţă aparţine în exclusivitate Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa. Aceasta a avut iniţiativa contactării profesorilor ce au alcătuit comisia. Tot ea a invitat studenţii să participe la acest examen, a încasat taxele aferente, a pus la dispoziţa comisiei unul din spaţiile sale pentru susţinerea examenului, iar după susţinerea examenului de licenţă a eliberat adeverinţele atestatoare promovării acestui examen.Odată cu eliberarea adeverinţelor pârâta şi-a asumat în mod făţiaş responsabilitatea organizării examenului de licenţă.Dacă această responsabilitate ar fi aparţinut Universităţii sibiene aşa cum sugerează Judecătoria Reşiţa, adeverinţele ar fi fost eliberate de către aceasta. Prin înscrisul depus de Universitatea […] din Sibiu pentru termenul de judecata din data de 26.04.2011, această instituţie de învăţământ atestă clar că nu încheiat în anul 2008 o convenţie de colaborare cu Universitatea din Reşiţa privind examenul de licenţă.Această convenţie a fost încheiată pentru anii următori-2009 şi 2010-dar pentru 2008 Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa nu a solicitat încheierea acestui protocol.De asemenea, în acelaşi înscris se arată că pârâta nu a solicitat desfăşurarea examenului de licenţă la Universitatea sibiană iar profesorii din comisie nu au fost numiţi prin decizia rectorului.Toate aceste nereguli au fost descoperite de noua conducere a Universităţii […] din Sibiu cu ocazia organizării examenului de licenţă de anul următor respectiv anul 2009.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod procedură civilă, art. 3041 Cod procedură civilă.

În cauză a formulat întâmpinare Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa solicitând respingerea recursului ca nefundat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei. Arată că pentru a fi pronunţa sentinţa recurată instanţa de fond a avut în vedere probele cu înscrisuri administrate în cauză, proba cu martori, precum şi dispoziţiile speciale care reglementează organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă, respectiv Ordinul nr. 295/5.02.2007 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.Arată că motivele de recurs invocate de reclamantă nu se încadrează în niciunul dintre motivele de nelegalitate a hotărârii recurate prev. De art. 304 şi 3041 Cod procedură civilă, recurenta reluând aceleaşi motive care au fost invocate şi în faţa instanţei de fond.Instanţa de fond nu a interpretat greşit actul dedus judecăţii şi nu a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia aşa cum prevede art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă, sub acest aspect hotărârea fiind temeinică şi legală.Prevederile art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile în acest recurs ci ele privesc cu totul alte aspecte decât cele invocate de recurentă, sensul dat de legiuitor acestor dispoziţii legale fiind altul.Mai mult, apreciază că hotărârea recurată este temeinică şi legală fiind dată cu aplicarea corectă a legislaţiei generale cât şi a legislaţiei speciale din domeniul învăţământului în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă..Reclamanta nu a dovedit că în speţa de faţă sunt întrunite cumulativ elementele răspunderii civile delictuale respectiv prejudiciul suferit,fapta ilicită,raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu şi culpa pentru ca această formă a răspunderii civile să poată fi atrasă în sarcina Universităţii Eftimie Murgu.Apreciază că nu sunt îndeplinite cumulativ elementele răspunderii civile delictuale aşa cum este reglementată de art. 998,999 Cod civil pentru ca această formă a răspunderii civile să poată fi atrasă în sarcina Universităţii Eftimie Murgu.Cu privire la prejudiciul suferit de reclamantă, respectiv suma de 20.000 lei arată că aceasta trebuie să fie certă atât sub aspectul întinderii cât şi sub aspectul existenţei.Reclamanta,prin probele depuse la dosarul cauzei nu face dovada prejudiciului cert nici sub aspectul întinderii lui şi nici sub aspectul existenţei.Cu privire la fapta ilicită, ca şi condiţie a răspunderii civile delictuale arată că în această speţă, Universitatea E. Murgu nu a săvârşit nicio faptă ilicită prin organizarea examenuluii de licenţă deoarece acesta a fost organizat de Universitatea […] din Sibiu.Pentru ca o faptă să fie ilicită, ea trebuie să fie contrară ordinii sociale şi reprobată de societate.Arată că sub aspectul unei aparenţe de legalitate comună atât în partea Universităţii […] din Sibiu cât şi din partea Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa s-a desfăşurat examenul de licenţă, nefiind încălcate de către această instituţie dispoziţiile Ordinulul MEC nr. 295/2007.Obligativitatea emiterii unei decizii de constituire a comisiei de licenţă aparţinea Universităţii organizatoare L.B. conform Ordinului mai sus amintit şi nu intimatei.Nici condiţia raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu nu este îndeplinită în această speţă, deoarece pentru antrenarea răspunderii civile delictuale este necesar ca între fapta ilicită şi prejudiciu să existe un raport cauzal.De asemenea nu este îndeplinită nici condiţia culpei Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa în organizarea examenului de licenţă deoarece organizatoare în înţelesul Ordinului MEC nr.295/2007 era Universitatea […] Sibiu şi nu intimata.

Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate tribunalul îl va admite pentru considerentele ce succed.

Starea de fapt reţinută de instanţa de fond este corectă rezultată din probatoriul administrat în cauză.

În ce priveşte condiţiile răspunderii civile delictuale prev.de art. 998 şi urm. Cod procedură civilă tribunalul reţine următoarele:

Fapta ilicită săvârşită de pârâta Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa precum şi culpa acesteia constă în faptul că, deşi cunoştea că pentru desfăşurarea examenului de licenţă din anul 2008 nu a fost încheiată o convenţie de colaborare cu Universitatea […] din Sibiu, a permis ca acest examen să fie susţinut în condiţii necorespunzătoare, cu încălcarea Ordinulul MEC nr. 295/5.02.2007.Astfel pârâta Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa a anunţat studenţii de susţinerea examenului de licenţă,a pus la dispoziţia comisiei unul din spaţiile sale pentru susţinerea axamenului iar ulterior a eliberat adeverinţele atestatoare promovării acestui examen.

Este adevărată susţinerea pârâtei Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa că nu a avut calitatea de instituţie organizatoare a examenului de licenţă din 2008,în sensul art. 2 din Ordinul MEC nr. 295/2007, nefiind acreditată pentru specializarea „istorie”.Însă reclamanta recurentă nu a cunoscut acest aspect decât odată cu comunicarea deciziei nr.1323/17.12.2009 prin care a fost înştiinţată că i-a fost anulată decizia prin care a fost înscrisă la studiile de masterat ca urmare a faptului că examenul de licenţă s-a desfăşurat fără respectarea prevederilor legale.Prejudiciul suferit de reclamanta recurentă este evident, dovedit prin probele cu înscrisuri şi testimoniale administrate în cauză, constând în faptul că a fost nevoită să susţină un nou examen de licenţă, că a pierdut primul an din cursurile de masterat iar cand s-a înscris din nou la cursurile de masterat specializarea pe care a dorit-o şi pentru care a optat iniţial nu mai exista fiind desfiinţată între timp.

De asemenea între fapta ilicită culpabilă a pârâtei şi prejudiciul suferit de reclamantă există legătură de cauzalitate, fiind întrunite astfel condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998 şi urm. Cod civil.

Faptul că reclamanta […] nu a contestat decizia nr. 1232/17.12.2009 a rectoratului Universităţii […] din Sibiu, poate fi apreciată drept pasivitate a acesteia, astfel cum a susţinut pârâta şi a reţinut-o şi instanţa de fond, dar nu este de natură să o absolve pe pârâtă de obligaţia de a repara prejudiciul produs reclamantei.

Repararea prejudiciul produs reclamantei nu poate fi condiţionat de o anume conduită a acesteia, pe care, apreciază pârâta că ar fi trebuit să o aibă.

Prin raportarea strictă la obiectul cauzei – repararea prejudiciului moral suferit de reclamantă prin desfăşurarea în condiţii nelegale a examenului de licenţă din sesiunea iulie 2008 – necontestarea  deciziei 1323/2009 este irelevantă.

Faţă de considerentele arătate în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, art. 312 din Codul de procedură civilă va admite recursul declarat de recurenta […] împotriva sentinţei nr. 1967/6.06.2011 pronunţată de Judecătoria Reşiţa.

În temeiul art. 998 Cod civil va admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta […] împotriva pârâtei Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va obliga pârâta la plătească reclamantei suma de 10.000 lei despăgubiri civile

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 2000 lei cheltuieli de judecată,reprezentând onorariu avocat-chitanţa nr. […] şi chitanţa nr. […].

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta […] împotriva sentinţei civile nr. 1967/6.06.2011 pronunţată de Judecătoria Reşiţa.

Modifică sentinţa în sensul că:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta […] împotriva pârâtei Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Obligă pârâta să plătească reclamantei […] suma de 10.000 lei despăgibiti civile şi suma de 2000 lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.10.2011.

PREŞEDINTE                                                       JUDECĂTOR                                                                       JUDECĂTOR

ROTARIU LOREDANA MARIA                           MĂGUREAN RODICA                                                        CHISEEV ALIN

GREFIER

CIASC MIHAELA

RED R.L.M/30.11.11

DACT C.M./09.12.11

Ex.2

Jud fond. Gănii Rodica-Judecătoria Reşiţa

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii