Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Despre propunerile de modificare a Legii Societatilor Comerciale


13 februarie 2012 | JURIDICE.ro, Sergiu GÎDEI, Simona GHEORGHE

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept civil, Drept comercial, RNSJ

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică la data de 31 ianuarie proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (“Proiectul de modificare”).

Justificarea urgenţei Proiectului de modificare este legată de termenul de transpunere în dreptul intern a prevederilor Directivei 2009/109/CE de modificare a Directivelor 77/91/CE, 78/855/CE şi 82/891/CE în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor, respectiv 30 iunie 2011. Având în vedere depăşirea acestui termen precum şi necomunicarea măsurilor de transpunere, Comisia Europeană a declanşat deja împotriva României procedura de neîndeplinire a obligaţiilor decurgând din calitatea de stat membru (procedura de infringement), etapa pre-contecioasă.

Scopul declarat al Proiectului de modificare vizează simplificarea aspectelor procedurale ale operațiunilor de fuziune și divizare, această măsură fiind de natură a reduce costurile și a îmbunătăți activitatea agenților economici, astfel că modificările și completările aduse au în vedere diverse aspecte referitoare la desfășurarea acestor operațiuni. În continuare prezentăm cele mai relevante aspecte de noutate aduse de Proiectul de modificare:

Simplificarea formalităţilor de publicitate prin acordarea posibilității de a folosi pagina de internet proprie a societăţii comerciale. Una dintre cele mai importante modificări aduse de Proiectul de modificare se referă la acordarea, în anumite condiții, a posibilității de a înlocui publicitatea proiectului de fuziune/divizare efectuată prin intermediul Monitorului Oficial al României cu publicitatea prin afişare pe pagina proprie de internet a societăţii comerciale.

Condițiile în care se poate opta pentru această formă de publicitate (i.e. publicitate prin afișare pe pagina de internet a societății) privesc următoarele aspecte: (i) perioada de timp necesară – trebuie ca afișarea să aibă loc pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective și (ii) condiţiile tehnice pentru afişarea continuă, neîntreruptă şi cu titlu gratuit – societatea are obligația de a dovedi continuitatea publicităţii şi de a asigura securitatea paginii de internet şi autenticitatea documentelor afişate.

În cazul efectuării publicităţii conform celor arătate mai sus, și oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa de internet proiectul de fuziune sau divizare.  De asemenea, menționăm că în cazul în care optează pentru această modalitate de efectuare a publicității proiectului de fuziune/divizare, societatea trebuie să depună la registrul comerțului, odată cu proiectul de fuziune/divizare, declarația privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune/divizare.

Deși Proiectul de modificare nu prevede în mod expres, considerăm că cerințele menționate mai sus trebuie îndeplinite de toate societățile participante la fuziune/divizare.

Procedura simplificată aplicabilă fuziunii/divizării între societățile-mamă și filialele acestora. Datorită impactului economic redus asupra acționarilor/asociaților și creditorilor al fuziunilor între societăți-mamă și filialele acestora, acest tip de operațiuni beneficiază, conform Proiectului de modificare, de procedură simplificată.

Astfel, nu este necesară aprobarea fuziunii de către adunarea generală a acţionarilor/asociaților societăţilor implicate în fuziune în cazul unei fuziuni prin absorbţie prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală, dacă sunt respectate următoarele trei condiții:

(i) fiecare dintre societăţile implicate în fuziune a îndeplinit cerinţele de publicitate a proiectului de fuziune cu cel puţin o lună înainte ca fuziunea să producă efecte;

(ii) pe o perioadă de minimum o lună înaintea datei de la care operaţiunea produce efecte toţi acţionarii societăţii absorbante au putut consulta (inclusiv direct de pe pagina de internet a societății) proiectul de fuziune, situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciţii financiare ale societăţilor care iau parte la fuziune și situaţiile financiare de pre-fuziune;

(iii) unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi ai societăţii absorbante, deţinând cel puţin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunări generale pentru a se pronunţa asupra fuziunii.

De asemenea, nu este necesară aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante în cazul în care într-o fuziune prin absorbţie societatea absorbantă deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările societăţilor absorbite, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la punctele (i) – (iii) de mai sus.

În mod similar este reglementată și ipoteza unei operațiuni de divizare, respectiv nu este necesară aprobarea divizării de către adunarea generală a societăţii divizate în cazul în care societăţile beneficiare deţin împreună toate acţiunile/părţile sociale ale societăţii divizate şi toate celelalte valori mobiliare ce conferă drept de vot în adunarea generală a societăţii divizate, în cazul în care sunt respectate următoarele condiții:

(i) au fost îndeplinite cerinţele de publicitate a proiectului de divizare cu cel puţin o lună înainte ca divizarea să producă efecte;

(ii) pe o perioadă de minimum o lună înaintea datei de la care operaţiunea produce efecte toţi acţionarii/asociații societăţilor implicate în divizare au putut consulta (inclusiv direct de pe pagina de internet a societății) documentele prevăzute la art. 244 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;

(iii) au fost îndeplinite cerinţele de informare a acţionarilor/asociaţilor şi a organelor de administrare/conducere a celorlalte societăţi implicate în operaţiune.

Simplificarea mecanismului de informare a acţionarilor/asociaţilor cu privire la fuziune/divizare. Documentele precizate în cadrul art. 244 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 pot fi puse la dispoziția acționarilor/asociaților de către organele de conducere ale societății prin afişare pe pagina de internet a societăţii, nemaifiind necesar ca acestea să fie consultate la sediul societăţii, dacă acestea sunt publicate pe pagina de internet a societăţii pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective.

De asemenea, Proiectul de modificare instituie posibilitatea furnizării acţionarilor/asociaţilor de copii electronice ale documentelor fuziunii/divizării, dacă aceștia au fost de acord ca pentru comunicarea de informații societatea să utilizeze mijloace electronice.

Dreptul de opoziție al creditorilor. Un alt amendament interesant și foarte util adus de Proiectul de modificare vizează dreptul creditorilor de a formula opoziții în cazul în care aceștia susţin, în mod credibil, că fuziunea/divizarea pune în pericol satisfacerea creanţei sale şi că nu au obţinut garanţii adecvate din partea societăţii. Astfel, observăm că cerințele impuse creditorilor de către Proiectul de modificare implică un grad mai ridicat de subiectivism și o marjă mai largă de apreciere, comparativ cu cele existente în prezent, respectiv “un creditor (…) care urmăreşte împiedicarea producerii unui prejudiciu prin fuziune/divizare”.

De altfel, considerăm că sintagma “a susține în mod credibil” se îndepărtează și de la sensul folosit de Directiva 2009/109/CE, în cadrul art. 3 punct 6, unde este utilizată sintagma “a dovedi, în mod credibil”. Prin urmare, credem că exprimarea actuală cu privire la acest aspect este de natură a crea confuzii suplimentare astfel încât considerăm oportună deplina aliniere cu litera și spiritul directivei menționate din această perspectivă.

Un alt element de noutate introdus de Proiectul de modificare constă în faptul că întocmirea situaţiilor financiare de pre-fuziune/divizare devine facultativă, dacă societățile comerciale publică rapoarte semestriale și le pun la dispoziția acționarilor/asociaților, în conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital.

În continuare, precizăm ca prin Proiectul de modificare unele prevederi legale ce se refereau exclusiv la operațiunea divizării și-au extins sfera de aplicare și la fuziuni (e.g. obligația administratorilor implicați în divizare de a informa adunarea generală a societății lor și pe administratorii celorlalte societăți implicate în operațiune asupra oricărei modificări substanţiale a activelor şi pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de divizare/fuziune şi data adunărilor generale care urmează să  decidă asupra acestui proiect; neobligativitatea prezentării situațiilor financiare de pre-fuziune și întocmirii raportului administratorului dacă toţi acţionarii/asociaţii societăților participante decid astfel).

În final, subliniem că noutățile referitoare la publicitatea proiectului de fuziune/divizare efectuată prin intermediul paginii proprii de internet a societății se aplică mutatis mutandis și fuziunilor transfrontaliere.

Sergiu GÎDEI, Simona GHEORGHE
avocați, BOANȚĂ, GÎDEI și ASOCIAȚII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică