Secţiuni » Arii de practică » Business » Corporate
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti

S-a modificat Legea nr. 31/1990. Reguli noi privind procedurile de fuziune si divizare a societatilor comerciale


28 martie 2012 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 143 din data de 2 martie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (denumita in continuare „Legea”).

Ordonanta a fost adoptata:

 • pentru eficientizarea activitatii operatorilor economici, si, implicit pentru relansarea cresterii economice in contextul crizei financiare globale;
 • deoarece simplificarea sarcinilor administrative este o masura ce are ca efect imediat reducerea costurilor si imbunatatirea activitatii;
 • dat fiind faptul ca prin simplificarea aspectelor procedurale ale fuziunii si divizarii se raspunde nevoii de fluidizare a operatiunilor de restructurare a capitalului social si de micsorare a costurilor de sustinere a unei afaceri;
 • avand totodata in atentie faptul ca a fost declansata etapa precontencioasa a procedurii de incalcare a obligatiilor de stat membru, ca urmare a necomunicarii masurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE (procedura de infringement);
 • avand in vedere faptul ca Guvernului Romaniei i-a fost transmisa de catre Comisie, la data de 18.07.2011, scrisoarea de punere in intarziere pentru necomunicarea masurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE, iar la data de 26.01.2012, Comisia a emis un aviz motivat in care a fost acordat autoritatilor romane un termen de doua luni pentru transpunerea directivei si pentru comunicarea masurilor de implementare;
 • tinand cont de necesitatea evitarii riscului de avansare a procedurii de infringement si de impunere a unor sanctiuni pecuniare.

Modificarile si completarile aduse Legii vizeaza:

 • retragerea actionarilor/asociatilor din societate;
 • intocmirea rapoartelor de evaluare a aporturilor in natura;
 • cerintele de publicitate;
 • formularea de opozitii;
 • cerintele de informare a actionarilor/asociatilor;
 • aprobarea fuziunii/divizarii de catre adunarea generala;
 • fuziunea transfrontaliera.

RETRAGEREA ACTIONARILOR/ASOCIATILOR DIN SOCIETATE

Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate in conditiile prevazute la art. 134 din Lege. Dreptul de retragere in cazurile prevazute in actul constitutiv sau cu acordul tuturor celorlalti asociati poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In cazul in care asociatii/actionarii nu sunt in favoarea fuziunii sau divizarii, isi pot exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau divizare. Aceasta posibilitate se aplica numai:

 • fuziunilor prin absorbtie prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala (sau cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile societatilor); si
 • divizarilor in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate.

Costurile privind evaluarea drepturilor asociatului retras cuvenite pentru partile sale sociale vor fi suportate de societate.

INTOCMIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE A APORTURILOR IN NATURA

La societatile pe actiuni constituite prin fuziune sau divizare, chiar daca exista aporturi in natura, nu este necesara intocmirea unui raport privind evaluarea bunurilor aportate, daca proiectul de fuziune sau divizare a fost examinat de un expert independent, in conditiile Legii.

In mod similar, in cazul in care majorarea capitalului social prin aporturi in natura este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea, daca este cazul, a platilor in numerar catre actionarii/asociatii societatii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesara intocmirea unui raport de expertiza a aporturilor in natura, in masura in care proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent.

CERINTELE DE PUBLICITATE

Proiectul de fuziune sau divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, impreuna cu declaratia societatii care inceteaza in urma fuziunii/divizarii despre modul in care a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare.

In cazul in care detine o pagina web proprie, societatea poate inlocui publicarea proiectului de fuziune/divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, cu conditia ca publicitatea sa fie efectuata pe o perioada continua si neintrerupta, cu titlu gratuit, de minim o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare.

Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini web si autenticitatea documentelor afisate. In acest caz, si oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea respectiva are obligatia de a publica cu titlu gratuit pe propria sa pagina web proiectul de fuziune/divizare.

FORMULAREA DE OPOZITII

Potrivit noii reglementari, instanta va respinge opozitia si in cazul in care creditorul nu dovedeste ca satisfacerea creantei sale este pusa in pericol prin realizarea fuziunii.

De asemenea, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea garantiilor sau privilegiilor oferite in cursul procesului de catre societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare daca aceste garantii sau privilegii au fost apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, cu mentiunea ca oferta sa fi fost comunicata Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala, in cazul in care societatea are obligatii la bugetul general consolidat.

CERINTELE DE INFORMARE A ACTIONARILOR/ASOCIATILOR

Intocmirea situatiilor financiare nu este necesara daca societatile implicate in fuziune/divizare publica rapoarte semestriale si le pun la dispozitia actionarilor/asociatilor, potrivit legislatiei pietei de capital, si nici in cazul in care toti actionarii/asociatii si detinatorii de alte titluri care confera drept de vot ai fiecareia dintre societatile implicate in fuziune/divizare au convenit astfel.

Societatea nu are obligatia de a pune la dispozitia actionarilor la sediul sau social aceste documente, daca sunt publicate pe propria pagina web a societatii pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective.

Actionarii sau asociatii vor putea obtine, la cerere si in mod gratuit, copii sau extrase din  urmatoarele acte: proiectul de fuziune sau de divizare; raportul intocmit de catre organele de conducere; situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare; situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data, raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar; daca este cazul, raportul intocmit de experti. In cazul in care un actionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informatii societatea sa utilizeze mijloace electronice, copii ale actelor mentionate se pot transmite prin posta electronica.

Societatea nu are obligatia de a pune la dispozitia actionarilor la sediul sau social documentele referite, daca acestea sunt publicate pe propria pagina web a societatii pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective.

APROBAREA FUZIUNII/DIVIZARII DE CATRE ADUNAREA GENERALA

In cazul unei fuziuni prin absorbtie prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, aprobarea adunarii generale a asociatilor nu este necesara, daca:

 • fiecare dintre societatile implicate in fuziune a indeplinit cerintele de publicitate a proiectului de fuziune cu cel putin o luna inainte ca fuziunea sa produca efecte;
 • pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatii absorbante au putut consulta, la sediul/pe pagina web a societatii urmatoarele documente: proiectul de fuziune sau de divizare; situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare; daca este cazul, situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;
 • unul sau mai multi actionari/asociati ai societatii absorbante, detinand cel putin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunari generale pentru a se pronunta asupra fuziunii.

In cazul unei divizari in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate, nu este necesara aprobarea divizarii de catre adunarea generala a societatii divizate daca:

 • au fost indeplinite cerintele de publicitate a proiectului de divizare cu cel putin o luna inainte ca divizarea sa produca efecte;
 • pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatilor implicate in divizare au putut consulta documentele mai sus mentionate;
 • au fost indeplinite cerintele de informare a actionarilor/asociatilor si a organelor de administrare/conducere a celorlalte societati implicate in operatiune.

Chiar si in situatiile mai sus mentionate, in care nu este convocata adunarea generala a actionarilor/asociatilor, obligatia de informare de catre administratorii societatii divizate sau, dupa caz, ai fiecarei societati implicate in fuziune a  adunarii generala a societatii lor, precum si a administratorilor celorlalte societati implicate in operatiune, astfel incat acestia sa poata informa, la randul lor, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei modificari substantiale a activelor si pasivelor intervenite intre data intocmirii proiectului de divizare/fuziune si data adunarilor generale care urmeaza sa decida asupra acestui proiect, subzista.

Totusi, informarea nu mai este necesara daca toti actionarii/asociatii si toti detinatorii de valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare decid astfel.

FUZIUNEA TRANSFRONTALIERA

Modificarile antementionate se aplica in mod corespunzator si fuziunilor transfrontaliere, astfel:

 • proiectul comun de fuziune tranfrontaliera, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune, insotit de o declaratie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune;
 • in cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuata prin intermediul paginii proprii web a societatii, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la proiectul de fuziune transfrontaliera, perioada care se incheie la finalul adunarii generale respective.

VASS Lawyers

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii