Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale
2 comentarii

Tribunalul Constanta. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule contravine dreptului UE
18.07.2012 | Andrei PAP

Secţiuni: Jurisprudență Tribunale
JURIDICE - In Law We Trust

Dosar nr. 3963/118/2012

TRIBUNALUL CONSTANTA

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta civila Nr. 1776

Sedinta publica de la 17 Mai 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE: ROXANA NICOLETA BACU

GREFIER: EVELINA DANCIU

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ si fiscal avand ca obiect pretentii formulata de reclamantul […] cu domiciliul procesual ales in oras Techirghiol, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 11, jud. Constanta, in contradictoriu cu paratele ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 196, jud Constanta si ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 294, Corp A, sector 6, Bucuresti.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru reclamant avocat Viorel Papu, in baza imputernicirii avocatiale depuse la dosar, lipsind paratele.

Procedura de citare este legal indeplinita conform disp. art. 87 pct. 2 si urmatoarele Cod procedura civila.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care evidentiaza partile, obiectul litigiului, modalitatea de indeplinire a procedurii de citare si stadiul procesual, dupa care;

Instanta constata ca la dosarul cauzei, prin serviciul Registratura reclamantul a depus dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 43 de lei conform chitantei nr. 4526192 din 04.05.2012 si timbre judiciare in valoare de 0,65 lei, parata AFP Constanta a depus cerere de amanare in conformitate cu prevederile art. 156 Cod procedura civila, iar parata AFM a depus intampinare.

Reprezentantul reclamantului considera ca parata AFP Constanta a depus cerere de amanare pentru pregatirea apararii pentru a tergiversa cauza.

Instanta acorda cuvantul reclamantului pentru a face precizari cu privire la introducerea in cauza a AFM in conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 554/2004.

Instanta ia act de precizarile reclamantului in sensul ca introducerea in cauza a AFM este o cerere accesorie, fortata, intemeiata de reclamant pe prevederile  art. 161 din Legea nr. 554/2004.

Reprezentantul reclamantului arata ca lasa la aprecierea instantei introducerea in cauza a Administratiei Fondului pentru Mediu.

Reprezentantul reclamantului nu solicita termen pentru a lua cunostinta de cuprinsul intampinarii.

Instanta apreciaza ca se impune lasarea cauzei la a doua apelare pentru ca reclamantul sa ia cunostinta de cuprinsul intampinarii depuse de parata AFM.

La a doua apelare a cauzei se prezinta pentru reclamant avocat Viorel Papu, lipsind paratele.

Instanta, deliberand asupra cererii de amanare a paratei AFP Constanta, avand in vedere ca se solicita depunerea unei copii a dosarului de executare si ca reclamantul a depus la dosar documentatia completa, respinge cererea de amanare. Totodata acorda cuvantul asupra probatoriului.

Reprezentantul reclamantului solicita admiterea administrarii probei cu inscrisuri, cele depuse la dosarul cauzei.

Instanta incuviinteaza pentru reclamant proba cu inscrisuri, cele depuse la dosarul cauzei si acorda cuvantul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si obligarea paratei la restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pentru emisiile poluante, la plata dobanzii legale de drept comun, a dobanzii legale in materie fiscala si la plata cheltuielilor de judecata.

Instanta ramane in pronuntare asupra fondului cauzei.

TRIBUNALUL,

Asupra prezentei cereri se retin urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 3963/118/2012 de reclamantul […] a chemat in judecata parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA si intervenienta fortata ADMINISTRATIA FONDULUI pentru MEDIU, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea AFP Constanta la restituirea sumei de 6478 lei, achitata cu titlu de taxa pentru emisiile poluante, a dobanzii legale de drept comun pentru perioada 14.02.2012-30.04.2012 si a dobanzii legale in materie fiscala incepand cu data de 30.04.2012 si pana la restituirea efectiva, obligarea intervenientei fortate la plata catre AFP Constanta a sumei de 6.478 lei si accesoriile acestora, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul arata ca a cumparat dintr-un stat membru al Uniunii Europene un autoturism, inmatriculat ultima data pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru a putea inmatricula in Romania acest autoturism a fost constransa sa plateasca taxa pentru emisiile poluante prevazuta de legea nr. 9/2012, sens in care s-a achitat suma de 6478 lei. Reclamanta a formulat cerere de restituire a taxei pe poluare iar AFP Constanta i-a raspuns negativ, prin exces de putere.

Arata reclamantul ca prin OUG 1/2012 se revine practic la vechea reglementare, OUG 50/2008, discriminarea despre care face vorbire art. 110 din TFUE fiind cat se poate de clara.

De asemenea, se arata ca taxele cu efect echivalent taxelor vamale de import, asa cum este si taxa pentru emisiile poluante, este necesar a fi restituire in integrum si ab origine, adica din momentul in care sunt ilicite, in speta de la momentul intrarii in vigoare a legii nr. 9/2012 iar nu de la data la care caracterul ilicit al acestora a fost constatat de CJUE.

In drept au fost invocate dispozitiile TFUE, Constitutia Romaniei, prevederile legii nr. 554/2004; O.G. nr. 13/2011, prevedrile C. pr.fisc.

Legal citata in cauza, parata AFP Constanta nu a formulat intampinare.

Intervenienta fortata Administratia Fondului pentru mediu a formulat intampinare, prin care respingerea actiunii, aratand ca pentru eliminarea posibilelor discriminari aparute din aplicarea vechilor reglementari privitoare la taxa perceputa pentru emisiile provenite d ela autovehicule si pentru punerea in concordanta a reglementarilor interne de combatere a poluarii cu hotararile CJUE, a fost regandit modul in care sunt taxate autovehiculele, fiind emisa in acest sens legea nr. 9/2012. Acest act normativ a inlaturat caracterul indirect discriminatoriu prin taxarea unitara indiferent de provenienta autovehiculului.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul a achizitionat autovehiculul marca Mercedes, tip A 170CDI, seria de sasiu […], inmatriculata anterior, la data de 09.05.2001 in Republica Federala Germania, stat membru al Uniunii Europene (fila9).

Pentru  inmatricularea in Romania a acestui autoturism, reclamantul a platit taxa pentru emisiile poluante prevazuta de legea nr. 9/2012, in suma de 6.478 lei, potrivit Deciziei de stabilire din 10.02.2012 emisa de AFP Constanta (fila 14) si chitantei seria TS8 nr. […]/14.02.2012 (fila 15).

Reclamanta a formulat cerere de returnare a taxei pe poluare la data de 12.03.2012, careia i s-a raspuns prin adresa nr. 383008/13.02.2012 (fila 18).

Potrivit art. 8 alin.1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ: Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

Potrivit art. 18 alin.1, 2 si 3 din Legea nr. 554/2004 Instanţa, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă; instanţa este competentă să se pronunţe, în afara situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6), şi asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii, iar in cazul solutionarii cererii instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru.

Taxa pe poluare a fost introdusa prin OUG nr. 50/2008, care a suferit modificari prin OUG nr. 108/2008, OUG nr. 208/2008, OUG nr. 117/2009, OUG nr. 118/2010.

OUG 50/2008 a fost abrogata prin legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, act normativ in vigoare la data la care reclamantul s-a adresat paratei cu cererea de restituire a taxei.

Potrivit art. 4 din acest act normativ ” (1) Obligatia de plata a taxei intervine:

a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;

b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 8;

c) la reintroducerea in parcul national a unui autoturism, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7;

(2) Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.”

Alineatul (2) a fost suspendat prin alineatul din Ordonanta de urganta nr. 1/2012, incepand cu 31.01.2012 pana la 01.01.2013.

Rezulta, asadar, ca, in prezent ca urmare a suspendarii dispozitiilor alin.2 a art. 4 din lege, taxa este datorata numai pentru autoturismele pentru care se face prima inmatriculare in Romania, nu si pentru cele care au fost deja inmatriculate in Romania si care sunt deja in circulatie.

Problema care se ridica in cauza este aceea de a stabili daca legea nr. 9/2012 este compatibila cu prevederile legislatiei comunitare.

Potrivit art. 4 lit. a din acest act normativ, obligatia de plata a taxei de poluare intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania, la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari  sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 8, respectiv la reintroducerea in parcul national a unui autoturism, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7.

Rezulta, asadar, ca taxa pentru emisiile poluante este datorata numai pentru autoturismele pentru care se face prima inmatriculare in Romania, nu si pentru cele care au fost deja inmatriculate in Romania  si care sunt deja in circulatie, de vreme ce alin.2 al art. 4 este in prezent suspendat pana la 01.01.2013.

In privinta reglementarilor comunitare in materie, instanta retine ca, potrivit art. 110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene(in continuare TFUE) nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne nationale similare. Scopul general al art. 110 este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor, cu referire la impozitele si taxele interne care impun o sarcina fiscala consistenta produselor provenind din alte state membre, prin comparatie cu produsele interne.

In temeiul dispozitiilor art. 148 din Constitutie, in cauza sunt aplicabile direct normelor comunitare, care au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne. Asadar, instanta va analiza compatibilitatea dreptului intern cu cel comunitar in materie fiscala.

Din dispozitiile legii nr. 9/2012 –forma in vigoare- rezulta ca pentru un autoturism produs in Romania sau alt stat membru al UE nu se percepe taxa pentru emisiile poluante la o noua inmatriculare, daca anterior autoturismul a fost inmatriculat tot in Romania. Aceeasi taxa se percepe insa daca autoturismul produs in tara sau in alt stat membru este inmatriculat prima data in Romania.

In consecinta, instanta retine ca legea nr. 9/2012 este contrara art. 110 din TFUE, fiind destinata sa diminueze introducerea in tara a unor autoturisme deja inmatriculate intr-un alt stat membru, cum este cazul de fata. Or, dupa aderarea Romaniei la UE, aceasta solutie nu este admisibila, intrucat norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze consumul produselor importate, influentand astfel decizia consumatorilor.

Pentru realizarea obiectivelor Comunitatii, care constituie o singura zona economica, o piata comuna in cadrul careia comertul se poate dezvolta liber. Tratatul CE a consacrat principiul liberei circulatii a marfurilor, ceea ce presupune ca marfurile pot fi transportate fara impedimente in interiorul comunitatii si toate obstacolele ce stau in calea acestui demers trebuie eliminate. In acest sens, art. 110 din TFUE interzice impunerea, asupra produselor din alte state membre, a unor taxe superioare celor care se aplica produselor nationale similare precum si taxele interne de natura sa protejeze indirect alte produse. Articolul vizeaza sa asigure libera circulatie a marfurilor intre statele membre, in conditii concurentiale normale, prin eliminarea tuturor formelor de protectie putand rezulta din aplicarea de impozitari interne discriminatorii produselor originare din alte state membre.

Chiar daca taxa pentru emisiile poluante nu reprezinta o taxa vamala directa, fata de caracterul sau special si aplicabilitatea discriminatorie intre autoturismele second-hand deja inmatriculate in Romania si cele cu provenienta din alte state, este evident caracterul sau echivalent al unei taxe vamale.

In consecinta, instanta apreciaza ca taxa pentru emisiile poluante reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii a marfurilor in cadrul Comunitatii, iar reglementarea acesteia nu poate fi justificata prin satisfacerea unor cerinte obligatorii ale interesului public.

In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea de Justitie a Uniunii Europene prin hotararea pronuntata la 7 aprilie 2011 in cauza C-402/09 Tatu c. Romaniei, stabilind ca art. 110 se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza importul de vehicule de ocazie, fara insa a descuraja cumpararea de vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura pe piata nationala.

Prin aceasta hotarare Curtea a stabilit cu valoare de principiu ca o reglementare nationala care impune un impozit intern aplicabil vehiculelor de ocazie importate dintr-un alt stat membru trebuie 1) sa nu depaseasca valoarea reziduala a aceleiasi taxe incorporate in valoarea vehiculelor de ocazie similare; si 2) sa nu aiba o valoare atat de mare, astfel incat, raportat la reglementarile anterioare reglementarii evaluate in dosar descurajeaza importurile fara a descuraja si achizitiile de vehicule de ocazie deja existente pe piata nationala.

De asemenea, in hotararea pronuntata in Cauza C-263/10 Nisipeanu/Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, Administratia Finantelor Publice Targu Carbunesti, Administratia Fondului pentru Mediu, CJUE a statuat, raportandu-se la variantele taxei pe poluare aplicabile in perioada 15 decembrie 2008 – 31 decembrie 2010, ca „Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie in statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si acceasi uzura de pe piata nationala.

Interpretarea data de instanta europeana reglementarilor Uniunii Europene, asadar Tratatului de Functionare a Uniunii Europene, face corp comun cu aceste reglementari si este obligatorie pentru particulari, pentru instante si pentru organele fiscale. Astfel, dreptul comunitar acorda autoritatilor administrative aceleasi puteri si obligatii pe care le acorda instantelor nationale, autoritatile administrative fiind obligate sa cunoasca si sa aplice dreptul comunitar din oficiu (Cauza C-198/01 Consorzie Industrie Fiammeri (CIF)/Autorita Garante della Concorenza e del Mercato).

TCE, in prezent Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, a creat „o noua ordine juridica” in dreptul international (denumita astfel de Curtea Europeana de Justitie in cazul Van Gend en Loss, 1963), caracterizata prin faptul ca are efect direct si se bucura de suprematie (prioritate) in raport cu ordinea juridica interna. Aceste principii au fost consacrate si de art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei, potrivit carora prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne.

In consecinta, intrucat potrivit art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei tratatele constitutive ale uniunii Europene se aplica prioritar fata de dispozitiile contrare din legile interne, iar art. 110 TFUE interzice restrictionarea liberei circulatii a marfurilor, instanta constata cererea de restituire a sumei achitate cu titlu de taxa pentru emisii poluante ca find intemeiata.

Avand in vedere considerentele in fapt si in drept expuse mai sus, instanta va obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 6478 lei achitata cu titlu de taxa pe poluare si dobanda in materie fiscala aferenta incepand cu data de 27.04.2012 si pana la restituirea efectiva.

Pentru a proceda astfel, instanta a avut in vedere dispozitiile art. 124 alin. 1 C.proc..fisc, potrivit caruia, sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 70, adica trecerea unui termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire a sumei.

Totodata s-a prevazut in mod expres ca acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor. In speta, reclamantul a solicitat paratei restituirea diferentei de taxa, precum si plata dobanzii legale aferente, avand astfel dreptul, pentru repararea integrala prejudiciului cauzat prin refuzul de restituire a taxei, la acordarea dobanzii in materie fiscala incepand cu a 46-a zi de la data adresarii cererii de restituire, asadar incepand cu 27.04.2012.

Pentru aceste considerente, instanta va respinge cererea privind obligarea paratei la plata dobanzii legale de drept comun, ca neintemeiata.

In ceea ce priveste cererea privind obligarea intervenientei Administratia Fondului pentru Mediu la plata sumei de 10.497 lei catre Administratia Finantelor Publice Constanta, instanta retine urmatoarele:

Cererea este intemeiata pe dispozitiile art. 161 din legea nr. 554/2004 si este justificata prin prisma destinatiei sumelor prelevate cu titlu de taxe pentru emisiile poluante si prin ratiuni de administrare a justitiei.

Potrivit art. 161 din legea nr. 554/2004 „Instanţa de contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept.”

Textul invocat confera o legitimare procesuala speciala organismelor sociale, justificand introducerea acestora de regula in actiunile promovate in contenciosul administrativ obiectiv.

In ceea ce priveste insa „alte subiecte de drept”, introducerea acestora in cauza poate fi facuta numai in formele reglementate de dreptul comun procesual.

Cu alte cuvinte, relativ la sintagma „alte subiecte de drept” se apreciaza ca dispozitiile art. 161 din legea nr. 554/2004 reglementeaza posibilitatea introducerii in cauza a unei parti in conditiile dreptului procesual civil si nu consacra o forma atipica de interventie fortata in contenciosul administrativ.

Or, normele procesuale civile relative la interventia fortata nu prevad posibilitatea chemarii in judecata a unei persoane decat in ipotezele reglementate de art. 57 si art. 60C.pr.civ., asadar fie in ipoteza in care tertul ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul, fie cand partea ar putea sa se indrepte cu o cerere in garantie sau in despagubire impotriva tertului.

Pe de alta parte, reclamanta nu justifica, prin motivele invocate in sustinerea cererii de interventie fortata, existenta unui raport intre aceasta si tertul introdus ci urmareste ca, pe calea interventiei fortate, sa preintampine, pe de o parte, tergiversarea judecatii iar, pe de alta parte, o eventuala cerere de chemare in garantie, ce ar putea fi formulata de partea parata.

Constatand, in raport de aceste considerente, ca reclamanta nu are deschisa calea formularii unei cereri care priveste eventuale pretentii ce ar putea fi formulate de partea parata impotriva tertului, fata de lipsa unui raport juridic direct intre reclamanta si intervenienta Administratia Fondului pentru Mediu, instanta va respinge cererea privind obligarea intervenientei la plata sumei de 10.497 lei catre Administratia Finantelor Publice Constanta, ca inadmisibila.

In temeiul art. 274 C.proc.civ., instanta va obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 343,6 lei reprezentand cheltuieli de judecata (onorariu avocat, taxa judiciara de timbru si timbru judiciar).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea formulata de reclamantul […] cu domiciliul procesual ales in orasul Techirghiol, str. Ecaterina, nr. 11, jud. Constanta, in contradictoriu cu parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA, cu sediul in Constanta Bd. Mamaia, nr. 196, jud. Constanta si intervenienta ADMINISTRATIA FONDULUI pentru MEDIU, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 294, Corp A, sector 6, Bucuresti.

Obliga parata Administratia Finantelor Publice Constanta sa restituie reclamantului suma de 6478 lei achitata cu titlu de taxa pe poluare si dobanda in materie fiscala aferenta incepand cu data de 27.04.2012 si pana la restituirea efectiva.

Respinge cererea privind obligarea intervenientei Administratia Fondului pentru Mediu la plata sumei de 6478 lei catre Administratia Finantelor Publice Constanta, ca inadmisibila.

Obliga parata Administratia Finantelor Publice Constanta la plata catre reclamant a sumei de 343,6 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 17.05.2012.

PRESEDINTE,

ROXANA NICOLETA BACU

GREFIER,

EVELINA DANCIU

Red.jud.RNB/06.07.2012

***

NOTĂ: Sentinţa a rămas irevocabilă prin nerecurare şi a fost transmisă spre executare, după învestirea cu formulă executorie.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti