Secţiuni » Arii de practică » Business » Corporate
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti

Interviu Luciano PANZANI. Despre rolul judecătorului în aplicarea dreptului concurenței
10.12.2012 | Ioana GHITA

Secţiuni: Corporate, Interviuri, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust

Luciano Panzani este președintele Tribunalului din Torino din septembrie 2009. Anterior, a fost judecător al Primei Camere a Curții Supreme de Casație unde a tratat în general cazuri comerciale sau de faliment, președinte al Tribunalului Alba și judecător pentru cazuri de faliment al Tribunalului Torino, Italia. Judecătorul Panzani este un expert în drept de procedură comercială și civilă, profesând ca judecător în cazuri comerciale sau civile de peste 20 de ani. De asemenea, fiind un expert consacrat în dreptul falimentului, acesta a fost adesea chemat să ajute în stagiile de specializare avansată a judecătorilor organizate de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Pe parcursul activității sale de judecător, a fost invitat să participe în seminarii și întâlniri pe teme de expertiză de către numeroase structuri internaționale, precum ONU sau Banca Mondială. Fost membru al Comitetului pentru reformă a legislației italiene pentru faliment, domnul Panzani este în prezent membru al Comitetului Științific al revistei privitoare la faliment „Il Fallimento”, membru al International Insolvency Institute și American College of Bankruptcy.

Ioana Ghiță: Domnule Președinte, mulțumim pentru timpul acordat și bine ați venit în țara noastră. În primul rând, care este viziunea dumneavoastră referitor la concurență, la nivel european? Care sunt tendințele?

Luciano PANZANI: Disciplina concurenței în Europa s-a consolidat mulțumită intervențiilor Comisiei Europene și autorităților naționale pentru concurență și mulțumită a ceea ce a fost numit „al doilea pilon”, adică aportul judecătorilor naționali din statele membre UE. Astfel, este vorba de un sistem experimentat, chiar dacă numărul cazurilor prezentate judecătorilor naționali, în multe dintre țările Europei, este limitat și astfel se poate progresa. Eu sunt optimist.
Ioana Ghiță: În opinia dumneavoastră care este importanța concurenței în societate?
Luciano PANZANI: Este fundamentală. Societatea noastră se bazează pe o piață liberă, în care toți se pot implica și participa. Dacă există o încălcare a principiilor concurenței, nu mai este vorba de o piață liberă și, în consecință, nu este tratată numai din punct de vedere economic, ci este exclus unul dintre principiile fundamentale, acela al libertății omului.

Ioana Ghiță: Care considerați că este rolul judecătorului în aplicarea dreptului concurenței?

Luciano PANZANI: Judecătorul în materia concurenței se regăsește în mod normal în multe țări, spre exemplu în momentul de față în Italia, vorbim de un judecător specializat ce se ocupă nu numai, dar în special de cauze în domeniul concurenței, așadar cunoaște aceste probleme. Judecătorul specializat este cel care trebuie să fie în măsură să ofere părților în cauză un răspuns adecvat problemelor cu care se confruntă, precum medicul ce trebuie să fie expert în domeniul său și aș zice că judecătorii europeni în materia concurenței au în continuare multe probleme, dar se pregătesc, chiar dacă drumul este lung, raportându-ne la experiența americanilor ce au început să se ocupe de probleme în materia concurenței la sfârșitul secolului XIX, iar noi în Europa mult după aceea.

Ioana Ghiță: Există judecători specializați, dar există și instanțe specializate în acest domeniu?

Luciano PANZANI: Există în Italia secții specializate în materia dreptului comercial, privind cauze comerciale, care până acum câteva luni, – fiindcă am avut o reformă recentă -, se ocupau doar de cauze în domeniul concurenței, iar acum se ocupă nu numai de acestea. În 21 de instanțe mai importante există secții ce se ocupă de dreptul concurenței, cauze în materia societăților și alte dosare de domeniul dreptului comercial și astfel se creează judecători care pentru simplul fapt că tratează aceste aspecte devin experți.

Ioana Ghiță: Știm că dumneavoastră sunteți Președintele Tribunalului din Torino, vorbind despre dreptul comercial și cel al concurenței, cu ce probleme vă confruntați?

Luciano PANZANI: Torino este al patrulea tribunal ca dimensiune din Italia, are 160 de judecători și circa 350 de angajați, adică 500 de persoane ce fac față cererii justiției a două milioane de persoane, un milion locuiește în Torino, apoi sunt cei din vecinătatea orașului. Cu multe companii, sigur că există multe cauze și în materia concurenței, problemele cu care ne confruntăm în acest moment nu sunt întocmai probleme referitoare la modul de soluționare a dosarelor legate de concurență, dar există și acestea, asupra cărora am discutat astăzi. Nu sunt numai problemele pe care mă tem că le regăsim în multe țări ale Europei, ca o urmare a crizei economice, a reducerii bugetului public, deci a lipsei mijloacelor, a personalului, care face ca rezultatele muncii noastre să fie mai puțin eficiente față de cum ne-am fi dorit.

Ioana Ghiță: Și aceste probleme sunt diferite față de cele din România?

Luciano PANZANI: Nu cunosc îndeajuns de bine organizarea instanțelor în România, este pentru a doua oară când vin, prima dată fiind în vară, la începutul lunii iulie, când am discutat anumite problematici cu colegii români, cu alte ocazii i-am întâlnit în cadrul unor conferințe internaționale. Consider că problemele sunt foarte asemănătoare fiindcă am putut observa acest fapt și atunci când am fost în Franța, în Germania, inclusiv uneori în Marea Britanie, englezii sunt foarte diferiți față de restul Europei continentale. De exemplu, toți dintre noi, într-o mai mică sau mai mare măsură, trecem de la sistemul scris la cel informatizat, ceea ce creează dificultăți. Nu știu cât este de informatizat sistemul în România, dar mă gândesc că este precum cel din Italia, parțial informatizat și fiindcă nu am renunțat în totalitate la rezolvarea cauzelor în scris, vom continua să avem probleme.

Ioana Ghiță: În sistemul juridic italian, care este gradul de aplicabilitate a jurisprudenței europene?

Luciano PANZANI: Judecătorii italieni respectă principiile stabilite de jurisprudența  Curții de Justiție Europeană și o armonizează prin Curtea Constituțională italiană. Dreptul european este dreptul ce trebuie aplicat direct de judecătorii italieni și în consecință este dreptul pe care judecătorul italian trebuie să-l cunoască. Cu câteva luni în urmă, Consiliul Superior al Magistraturii, organul ce reglementează activitatea tuturor judecătorilor, prezidat de Președintele Republicii, a implementat un sistem de creare a formatorilor, ce asigură pregătirea magistraților italieni, inclusiv referitor la dreptul european și cel internațional, așadar nu este vorba numai de sensul restrâns al formării, ci magistrații sunt în mod deosebit delegați să se ocupe de aceste discipline, dovedind astfel creșterea importanței lor. Apoi apar dificultățile uzuale precum: cunoașterea limbii engleze, actualizarea, dar acestea se regăsesc și în cazul avocaților, nu toți fiind „la zi” așa cum ar trebui să fie.

Ioana Ghiță: Și ultima întrebare, cum vedeți dumneavoastră sistemul juridic al României?

Luciano PANZANI: Consider că sistemul juridic român este cel al unui stat democratic și modern și, ca peste tot, anumite aspecte pot fi îmbunătățite, dar principiile fundamentale referitoare la imparțialitatea judecătorului, atât în protejarea dreptului la apărare a părților, cât și privind principiul contradictorialității, sunt cu siguranță respectate în România și în toată Europa.


Ioana Ghiță: Per primo qual’è la sua visione riguardo alla concorrenza al livello europeo? Quale sono le tendenze?

Luciano PANZANI: La disciplina della concorrenza in Europa si è rafforzata grazie agli interventi della Comissione Europea e degli autorità nazionali per la concorrenza e grazie a quello che è stato chiamato „secondo pilastro’’, cioè il lavoro dei giudici dei singoli stati europei. Si tratta ormai di un sistema sperimentato, anche se il numero dei casi portati davanti ai giudici nazionali in molti paesi dell’Europa è ancora limitato, e quindi si puo progredire. Io sono ottimista.

Ioana Ghiță: Nella Sua oppinione, qual’è l’importanza della concorrenza nella società?

Luciano PANZANI: È fondamentale, la nostra è una societa che si fonda su un mercato libero, cioè in cui tutti hanno possibilità di partecipare e di entrare. Se c’è una violazione dei principi della concorrenza il mercato non è più libero e quindi venne meno uno dei pressuposti fondamentali, quella che non è solo un fatto economico, ma è uno dei tanti aspetti della libertà che l’essere umano deve avere.

Ioana Ghiță: Quale considera Lei che è il ruolo del giudice nell’applicazione del diritto della concorrenza?

Luciano PANZANI: Il giudice della concorrenza è normalmente in molti paesi, per esempio adesso in Italia, è un giudice specializzato che si occupa non soltanto, ma prevalentemente di cause in materia di concorrenza e quindi conosce bene i problemmi. Il giudice specializzato è un giudice che dev’essere in grado di dare alle parti in causa una risposta adequata ai loro problemmi, come il medico dev’essere esperto nel suo settore e direi che i giudici europei in materia di concorrenza hanno ancora tanti problemmi, ma cominciano a essere dei giudici adequati, anche se forse abbiamo ancora un pò di strada da percorerrere se pensiamo all’esperienza americana, hanno cominciato di occuparsi di problemmi della concorrenza alla fine dell’ottocento e noi in europa abbiamo cominciato molto dopo.

Ioana Ghiță: Esistono i giudici specializzati, ma esistono anche i tribunali specializzati?

Luciano PANZANI: Esistono in italia delle sezzioni specializzate in materia di diritto commerciale, di cause commerciali, che fino a qualche mese fa, perchè abbiamo avuto una riforma recente, si occupavano soltanto di cause in materia di concorrenza, addesso si occcupano, non sono esatamente le stesse, ma in 21 tribunali più importanti ci sono delle sezioni che si occupano di diritto della concorrenza, cause in materia di società e altre materie di cadro commerciale e quindi si creano dei giudici che per il fatto stesso di occuparsi di queste cause sono poi dei giudici più esperti in questo settore.

Ioana Ghiță: Sappiamo che Lei è il Presidente del Tribunale di Torino, parlando del diritto commerciale e di quello della concorrenza, con quali problemmi Si confronta?

Luciano PANZANI: Come Torino è il quarto tribunale d’Italia per dimensione, ha 160 giudici e circa 350 impiegati, cioè 500 persone che fanno fronte alla domanda di giustizia di due millioni di persone, 1 millione abita a Torino, poi sono quelli che stanno intorno alla città. Con molte aziende, e quindi naturalmente ci sono cause anche in materia di concorrenza, i problemmi che noi abbiamo in questo momento non sono tanto i problemmi della concorrenza, del come decidere la cause, naturalmente ci sono anche questi problemmi, la mia relazione oggi era su questi problemmi. Non sono i problemmi che temo che abbiamo in tutti i paesi europei, per conseguenza della crisi, dei tagli della spesa pubblica, e quindi della mancanza di mezzi, di personale che regla il nostro intervento meno efficente di quello che lo voremo che fosse.

Ioana Ghiță: E questi problemmi sono diversi da quelli di Romania?

Luciano PANZANI: Non conosco abbastanza bene l’organizazzione dei tribunali della Romania, è la seconda volta che vengo, la prima volta è stata quest’estate al primo di Luglio e ho discusso di qualche questione  con i colleghi rumeni, altre volte li ho incontrati in conveni internazionali, ma penso che i problemmi siano fondamentalmente gli stessi perchè vedo che quando vado in Francia, quando vado in Germania persino qualche volta quando vado in Inghilterra – gli inglesi sono molto diversi da quelli dell’Europa continentale- i problemmi fondamentalmente sono gli stessi. Esempio banale, tutti di noi in grado maggiore o minore, stiamo passando dalla carta all’informatica e questo crea delle difficoltà, non so a che punto sia l’informatizzazione in Romania, probabilmente come in Italia, alcune cose già sono informatizzate, altre no, e finchè non avevo completato questa marcia verso l’abbandono completo della carta, continueremo di avere dei problemmi.

Ioana Ghiță: L’informatizzazione in Romania cresce. Nel sistema di giustizia italiano, qual’è il grado di applicabilità della giurisprudenza europea?

Luciano PANZANI: I giudici italiani seguono i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e faccia coppia anche dalla Corte Costituzionale italiana, l’ho detto anche durante la mia dichiarazione, il diritto europeo è il diritto che dev’essere direttamente applicato dai giudici italiani e in conseguenza è un diritto che il giudice italiano lo deve conoscere. Oggi, da qualche mese nel 2012 il Consilio Superiore della Magistratura, che è il organo che regola l’attività di tutti i giudici italiani e che è un organo elettivo, preseduto dal  Presidente della Repubblica, ha dato dei punizioni per creare dei formatori che assicurano la formazione dei magistrati italiani, anche con rifferimento al diritto europeo e al diritto internazionale, cioè non è più soltanto un settore della formazione, ma ci sono dei magistrati che sono specificamente incaricati di occuparsi di questo settore, a dimostrazione che è considerato sempre più importante. Poi naturalmente ci sono dei problemmi che sono i soliti: la conoscenza della lingua inglese, l’aggiornamento, ma sono problemmi non soltanto dei giudici ma sono anche degli avvocati, non tutti gli avvocati sono aggiornati come devono essere.

Ioana Ghiță: E l’ultima domanda: come vede Lei il sistema di giustizia della Romania?

Luciano PANZANI: Io credo che il sistema giudiziario rumeno sia fondamentalmente quello di un paese democratico e moderno e che naturalmente alcune cose come dappertutto possono essere migliorate ma quelli che sono i principi fondamentali in termini di terzieta del giudice, sia in termini di rispetto del diritto di difesa delle parti con il principio del contraditorio sono sicuramente rispettati in Romania e in tutta l’Europa.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti