Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti

Întrebare preliminară cu privire la compatibilitatea unei directive cu Carta DFUE
08.03.2013 | Mihaela MAZILU-BABEL

Secţiuni: Cyberlaw, Data protection, Dreptul Uniunii Europene, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust
Judecătorul constituțional austriac dorește să afle, în principiu, dacă articolele 3-9 din Directiva 2006/24/CE sunt compatibile cu articolele 7, 8 şi 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. (cauza C-594/12 Seitlinger și alții)

Dispoziții incidente:

Articolele din directivă:

Articolul 3

Obligația de păstrare a datelor

(1) Prin derogare de la articolele 5, 6 și 9 din Directiva 2002/58/CE, statele membre adoptă măsuri pentru a se asigura că datele menționate la articolul 5 din prezenta directivă sunt păstrate în conformitate cu dispozițiile acesteia, în măsura în care acele date sunt generate sau prelucrate de către furnizorii de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele publice de comunicații, de competența acestora, în procesul de furnizare a serviciilor de comunicații respective.

(2) Obligația de a păstra datele prevăzute la alineatul (1) include păstrarea datelor specificate la articolul 5 referitoare la încercări nereușite de apeluri telefonice, în cazul în care aceste date sunt generate sau prelucrate și păstrate (în ceea ce privește datele de telefonie), sau înregistrate în jurnal electronic (în ceea ce privește datele de Internet) de către furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele publice de comunicații în cadrul competenței statului membru respectiv, în procesul de furnizare a serviciilor de comunicații în cauză. Prezenta directivă nu impune păstrarea datelor referitoare la apelurile care nu se conectează.

Articolul 4

Accesul la date

Statele membre adoptă măsuri pentru a se asigura că datele păstrate în conformitate cu prezenta directivă sunt furnizate numai autorităților naționale competente în cazuri specifice și în conformitate cu dreptul intern. Procedurile care trebuie să fie urmate și condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a obține acces la datele păstrate în conformitate cu cerințele de necesitate și proporționalitate sunt definite de fiecare stat membru, în dreptul intern al fiecăruia, sub rezerva dispozițiilor relevante ale dreptului Uniunii Europene sau ale dreptului internațional public și, în special, a dispozițiilor CEDO, astfel cum au fost interpretate de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Articolul 5

Categorii de date care sunt păstrate

(1) Statele membre se asigură că, în temeiul prezentei directive, sunt păstrate următoarele categorii de date:

(a) date necesare pentru urmărirea și identificarea sursei unei comunicații:

1. privind rețeaua de telefonie fixă și de telefonie mobilă:

(i) numărul de telefon de la care se inițiază apelul;

(ii) numele și adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat;

2. privind accesul la Internet, poștă electronică și telefonie prin Internet:

(i) identificatorul (identificatorii) alocat (alocați) utilizatorului;

(ii) identificatorul și numărul de telefon alocate oricărei comunicații care pătrunde în rețeaua publică de telefonie;

(iii) numele și adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat căruia i-au fost alocate, în momentul comunicației, o adresă Internet Protocol (IP), un identificator de utilizator sau un număr de telefon;

(b) date necesare pentru identificarea destinației unei comunicații:

1. privind rețeaua de telefonie fixă și de telefonie mobilă:

(i) numărul (numerele) format(e) [numărul (numerele) de telefon apelat(e)] și, în cazurile care implică servicii suplimentare, precum redirecționarea apelului sau transferul apelului, numărul sau numerele spre care este direcționat apelul;

(ii) numele și adresa (adresele) abonatului (abonaților) sau ale utilizatorului (utilizatorilor) înregistrat (înregistrați);

2. privind accesul la Internet, poștă electronică și telefonie prin Internet:

(i) identificatorul utilizatorului sau numărul de telefon al primitorului (primitorilor) căruia (cărora) îi (le) este destinat un apel de telefonie prin Internet;

(ii) numele și adresa (adresele) abonatului (abonaților) sau ale utilizatorului (utilizatorilor) înregistrat (înregistrați) și identificatorul de utilizator al primitorului căruia i-a fost destinată comunicația;

(c) date necesare pentru identificarea datei, a orei și a duratei unei comunicații:

1. privind rețeaua de telefonie fixă și cea de telefonie mobilă, data și ora de început și de sfârșit a comunicației;

2. privind accesul la Internet, poștă electronică și telefonie prin Internet:

(i) data și ora conectării și deconectării din serviciul de accesare a Internetului, după un anumit fus orar, împreună cu adresa IP alocată de furnizorul de servicii de accesare a Internetului, indiferent dacă aceasta este dinamică sau statică, precum și identificatorul de utilizator al abonatului sau al utilizatorului înregistrat;

(ii) data și ora conectării și deconectării din serviciul de poștă electronică sau din serviciul de telefonie prin Internet, în baza unui anumit fus orar;

(d) date necesare pentru identificarea destinației unei comunicații:

1. privind rețeaua de telefonie fixă și de telefonie mobilă: serviciul de telefonie utilizat;

2. privind accesul la poștă electronică și telefonie prin Internet: serviciul de Internet utilizat;

(e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicație al utilizatorilor sau la ce servește echipamentul acestora:

1. privind rețeaua de telefonie fixă, numerele de telefon apelante și cele apelate;

2. privind telefonia mobilă:

(i) numerele de telefon apelante și cele apelate;

(ii) identificatorul internațional al abonatului mobil (IMSI) al apelantului;

(iii) identificatorul internațional al echipamentului Mobil (IMEI) a apelatului;

(iv) IMSI-ul apelatului;

(v) IMEI-ul apelatului;

(vi) în cazul unui serviciu anonim preplătit, atât data și ora primei activări a serviciului, cât și identitatea locației (identificator de celulă) de la care a fost activat serviciul;

3. privind accesul la Internet, poștă electronică și telefonie prin Internet:

(i) numărul de telefon apelant pentru acces comutat;

(ii) linia abonatului numeric (DSL) sau alt punct terminal a inițiatorului comunicației;

(f) date necesare pentru identificarea locației echipamentului de comunicație mobilă;

1. identitatea locației (identificator celular) la începerea comunicației;

2. date de identificare a locației geografice a celulelor prin trimitere la identitatea locației (identificator celular) în timpul perioadei pentru care sunt păstrate datele de comunicații.

(2) În temeiul prezentei directivă, nu se pot păstra date care dezvăluie conținutul comunicației.

Articolul 6

Perioade de păstrare

Statele membre se asigură că toate categoriile de date specificate la articolul 5 se păstrează pe perioade de cel puțin șase luni și nu mai mult de doi ani de la data efectuării comunicației.

Articolul 7

Protecția și securitatea datelor

Fără a aduce atingere dispozițiilor adoptate în temeiul Directivei 95/46/CE și al Directivei 2002/58/CE, fiecare stat membru se asigură că furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice respectă, cel puțin la nivel minim, următoarele principii de securitate a datelor privind datele păstrate în conformitate cu prezenta directivă:

(a) datele păstrate sunt de aceeași calitate și sunt supuse aceleiași securități și protecții ca și datele din rețea;

(b) datele sunt supuse măsurilor tehnice și organizaționale adecvate pentru a fi protejate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale sau modificării, depozitării, prelucrării, accesării sau divulgării neautorizate sau ilicite;

(c) datele se supun măsurilor tehnice și organizaționale adecvate pentru a se asigura că accesarea acestora poate fi făcută numai de către personal special autorizat și

(d) datele sunt distruse la finalul perioadei de păstrare, cu excepția celor care au fost accesate și reținute.

Articolul 8

Cerințe de depozitare pentru datele păstrate

Statele membre se asigură că datele specificate la articolul 5 sunt păstrate în conformitate cu prezenta directivă astfel încât datele păstrate sau orice alte informații necesare referitoare la astfel de date să poată fi transmise la cerere, fără întârziere, autorităților competente.

Articolul 9

Autoritatea de supraveghere

(1) Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități publice responsabile pentru monitorizarea aplicării pe teritoriul său a dispozițiilor adoptate de către statele membre în temeiul articolului 7 privind securitatea datelor stocate. Aceste autorități pot fi aceleași cu cele menționate la articolul 28 din Directiva 95/46/CE.

(2) Autoritățile menționate la alineatul (1) hotărăsc în mod absolut independent în materie de realizare a monitorizării menționate la respectivul alineat.

 Articolele din Carta DFUE:
Articolul 7
Respectarea vieţii private şi de familieOrice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a secretului comunicaţiilor.
Articolul 8
Protecţia datelor cu caracter personal
(1)   Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.
(2)   Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora.
(3)   Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorităţi independente.
Articolul 11
Libertatea de exprimare şi de informare
(1)   Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.

(2)   Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.

Explicaţie cu privire la articolul 7 – Respectarea vieţii private şi de familie

Drepturile garantate la articolul 7 corespund drepturilor garantate la articolul 8 din CEDO. Pentru a lua în considerare evoluţiile tehnicii, cuvântul „corespondenţă” a fost înlocuit cu cuvântul „comunicaţii”.

În conformitate cu articolul 52 alineatul (3), acest drept are acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare ca şi articolul corespondent din CEDO. Rezultă că restrângerile la care pot fi supuse în mod legal sunt identice cu cele admise în cadrul articolului 8 în cauză:

„(1)   Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.(2)   Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitare acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru siguranţa naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.”

Explicaţie cu privire la articolul 8 – Protecţia datelor cu caracter personal

Acest articol se întemeiază pe articolul 286 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi pe Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31), precum şi pe articolul 8 din CEDO şi pe Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981, ratificată de toate statele membre. Articolul 286 din Tratatul CE este de acum înainte înlocuit cu articolul 16 din Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi articolul 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană. De asemenea, este necesar să fie avut în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). Directiva şi regulamentul menţionate conţin condiţii şi restrângeri aplicabile exercitării dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.

Explicaţie cu privire la articolul 11 – Libertatea de exprimare şi de informare

Articolul 11 corespunde articolului 10 din CEDO, având următorul text:

„(1)   Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.(2)   Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.”

În conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din cartă acest drept are acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare ca şi cel garantat prin CEDO. Restrângerile care pot fi aduse acestui drept nu le pot depăşi, prin urmare, pe cele stabilite la articolul 10 alineatul (2), fără a aduce atingere restrângerilor pe care dreptul concurenţei din Uniune le poate impune posibilităţii pe care o au statele membre de a introduce regimurile de autorizare menţionate la articolul 10 alineatul (1) a treia teză din CEDO.

. La alineatul (2) din acest articol sunt explicate consecinţele alineatului (1) în ceea ce priveşte libertatea mijloacelor de informare în masă. Acesta se întemeiază în special pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie în domeniul televiziunii, în special în cauza C-288/89 (hotărârea din 25 iulie 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda şi alţii, Rec. p. I-4007) şi pe Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică din statele membre, anexat la Tratatul CE (protocolul nr. 29 – M.M.-B.) şi de acum înainte la tratate, precum şi pe Directiva 89/552/CEE a Consiliului (a se vedea în special considerentul 17).

Mai precizăm că în urmă cu un an (14.03.2012), Curtea Constituțională din Austria a statuat că va folosi dispozițiile din carta DFUE ca norme directe de referință în cadrul controlului de constituționalitate (în limita domeniul de aplicare al Cartei), la fel cum folosește, de altfel, și dispozițiile CEDO. (a se vedea Reflets nr. 2/2012, p. 6)

Mihaela MAZILU-BABEL

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti