Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Legea privind finalizarea restituirii, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv


20 mai 2013 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 278 din data de 17 mai 2013 a fost publicata Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Legea se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare noii legi, cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a legii.

Legea consacra principiul prevalentei restituirii in natura a imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. In situatia in care restituirea in natura nu mai este posibila, precum si cazul in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte, conform dispozitiilor noii legi.

I. Restituirea in natura

Legea prevede masuri procedurale care urmeaza sa fie implementate in mai multe etape, astfel:

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare legii, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. Aceasta va intocmi, in termen de 180 de zile de la data constituirii, situatia terenurilor agricole, cu sau fara investitii, si forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

Comisia judeteana de fond funciar centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale si va transmite rezultatul centralizarii Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va demara procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor aflate in proprietatea publica a statului, si trecerii acestora in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau, dupa caz, valorificarii punctelor acordate legii.

Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. Aceste prevederi nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.

Totodata, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a noii legi, comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate si de a transmite situatia acestora comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti,

Institutele, statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii Guvernului, terenurile care fac obiectul acesteia.

In termen de 30 de zile de la preluarea terenurilor, Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015.

Pana la data de 1 martie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, pentru fiecare judet si la nivel national, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren, care , dupa finalizare, se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului.

Comisiile locale si judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016.

In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila, dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament, in urmatoarea ordine:
– pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;
– pe izlazul comunal;
– pe terenul proprietate publica, trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, statiuni de cercetare si alte institutii publice;
– pe terenul proprietate publica, trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat de institute, statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate, aflate in acelasi judet.

Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire, cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute mai sus. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal, propus in vederea restituirii.

In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data.

In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet, cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluarii abuzive, formulate potrivit Legii  nr. 10/2001, se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar.

II. Acordarea de masuri compensatorii

Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte.

In acest scop, se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are ca atributii:
– valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii;
– dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor;
– asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile.

De asemenea, se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statului. Acesta se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, afectate acordarii de masuri compensatorii. Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului, la propunerea institutiilor publice detinatoare.

Pana la data de 1 iulie 2014, Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire, dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra, de drept, in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit legii.

Noul act normativ introduce un sistem unitar de evaluare a imobilelor prin aplicarea grilei notariale de la momentul intrarii in vigoare a noii legi. Evaluarea se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu.

Atat imobilele din fondul National, cat si imobilele care fac obiectul cererilor de restituire nesolutionate vor fi evaluate prin raportare la sistemul grilei notariale de la momentul intrarii in vigoare a legii.

In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului.  Numarul de puncte acordat nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita prin raportare la sistemul grilei notariale.

Pentru valorificare punctelor acordate, se introduce procedura licitatiei publice nationale de imobile din Fondul National, valorificarea punctelor in cadrul licitatiilor putandu-se face incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

In acelasi timp, in termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. In acest scop, detinatorul poate solicita, anual, dupa 1 ianuarie 2017, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate.

Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile.

III. Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare

Pentru urgentarea si finalizarea procesului de restituire in natura sau prin echivalent, legea instituie o serie de termene, atat in sarcina solicitantilor, cat si in sarcina entitatilor investite de lege, dintre care amintim:
– un termen de decadere in procedura administrativa, de 90 de zile, in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale.
– entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, astfel: in termen de  12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2.500 de cereri;  in termen de 24 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2.500 si 5.000 de cereri;  in termen de 36 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5.000 de cereri. Aceste termene curg de la data de 1 ianuarie 2014.

IV. Dispozitii tranzitorii si finale

Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu 1 ianuarie 2014.

Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.

Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.

In acelasi termen, pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică