Secţiuni » Arii de practică » Business » Corporate
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Corporate Dreptul mediului RNSJ

Certificatele verzi şi tranzacţionarea acestora

1 iulie 2013 | Daniel-Cătălin VELICU

I. Certificatele Verzi şi Sistemul de promovare creat prin intermediul acestora

1. Certificatul Verde. Noţiune

Conform definiţiei legale, Certificatul Verde este un document ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică.

Practic, certificatele verzi sunt active necorporale acordate de autorităţile statului beneficiarilor.

Certificatul Verde reprezintă unul din mijloacele de susţinere şi promovare a producerii energiei electrice din următoarele surse regenerabile de energie:
– energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;
– energie eoliană;
– energie solară;
– energie geotermală;
– biomasă;
– biolichide;
– biogaz;
– gaz de fermentare a deşeurilor;
– gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

2. Sistemul de promovare prin certificate verzi

2.1. Prezentarea generală a sistemului

Sistemul de promovare prin Certificate Verzi beneficiază de o reglementare riguroasă prin intermediul actelor normative amintite şi prin numeroase Hotărâri, Avize şi Ordine emise de instituţiile implicate.

Acest sistem, ca orice sistem de promovare, reprezintă un instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creşterea preţului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligaţii referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantităţii achiziţionate de acest tip de energie; constă în sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi.

Practic, Statul român, prin intermediul sistemului, nu numai că oferă o dovadă formală, demonstrând că energia electrică a fost într-adevăr produsă, ci conferă acestor certificate calitatea de bunuri comercializabile, precum şi o valoare predefinită (preţ minim) după cum vom constata în următoarele capitole.

În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producătorii care solicită un sistem de promovare sunt obligaţi să opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, fie pentru schema de promovare prevăzută de prezentul studiu.

2.2. Tipuri de energie electrică la care sistemul de promovare nu se aplică

Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie nu se aplică pentru:
a) energia electrică produsă din combustibil care provine din biomasă, deşeuri industriale şi/sau municipale achiziţionate din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;
b) energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior;
c) energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează surse regenerabile şi convenţionale de energie în aceeaşi instalaţie de ardere dacă conţinutul energetic al combustibilului convenţional utilizat depăşeşte 10% din conţinutul energetic total;
d) energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic al centralei.

3. Beneficiarii sistemului de promovare prin certificate verzi

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie îndreptăţiţi nu devin titulari ai unor Certificate verzi, ope legis, ci în urma unei acreditări emise de A.N.R.E. care este obţinută în urma unei solicitări expres făcută în acest sens.

Considerăm că trebuie reamintită obligaţia legală, conform căreia, în cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, producătorii sunt obligaţi să aleagă între acest sistem de promovare şi schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă prevăzut de HG nr. 1215/2009. Pe cale de consecinţă, sistemul de promovare capătă statutul unei opţiuni care poate fi consecinţa unei manifestări de voinţă a personei îndreptăţite, în defavoarea schemei de sprijin amintite.

Solicitarea are, ca efect direct, deschiderea procedurii de acreditare a grupurilor/centralelor electrice pe care producătorul le foloseşte în vederea obţinerii energiei electrică din surse regenerabile.

Solicitantul acreditării grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate verzi reprezintă orice operator economic din următoarele categorii:
– titularii de licenţă de producere a energiei electrice în grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile;
– operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care se află în perioada de probe;
– operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, altul decât consumul propriu tehnologic;
– persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW, care utilizează sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană;
– persoanele fizice care deţin centrale electrice cu putere instalată sub 1 MW.

În urma solicitării schemei de promovare, producătorilor de energie electrică din sursele regenerabile amintite le sunt eliberate certificate verzi, iar furnizorilor de electricitate le este impusă obligaţia (printr-o cotă obligatorie) de a achiziţiona certificate verzi.

4. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (denumită în continuare ANRE)

ANRE este autoritatea independentă de reglementare instituită în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 96/92/CE (JO L 176, 15.7.2003, p. 37)

ANRE are următoarele atribuţii:
a) acreditează grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi;
b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

5. Cota anuală obligatorie de achiziţie şi numărul de Certificate Verzi

În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie estimat pentru anul următor. ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităţilor realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final de energie electrică din anul precedent. Furnizorii de energie sunt obligaţi să raporteze trimestrial îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi, stabilite de către ANRE.

Operatorul de transport şi sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- SA emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora.

Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include:
a) energia electrică achiziţionată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât şi vânzării către consumatorii finali;
b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.

II. Procesul acreditării producătorilor de energie

1. Noţiunea acreditării

Conform legislaţiei aplicabile, acreditarea constă într-o activitate complexă prin care un operator economic care deţine centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie obţine dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevăzut de lege. Cu alte cuvinte, aceasta reprezintă activitatea desfăşurată de ANRE prin care se acordă unui operator economic care deţine centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare cu Certificate Verzi.

2. Prima etapă a acreditării – documentaţia

Această etapă constă în depunerea de către solicitant, a unei cereri însoţite de o documentaţie de acreditare, la registratura ANRE. Documentaţia, care trebuie să însoţească cererea în mod obligatoriu, constă în:
a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informaţiilor necesare acreditării;
b) amplasarea centralelor electrice supuse acreditării,;
c) combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei electrice/tipul surselor regenerabile de energie utilizate;
d) echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică folosită şi caracteristicile acestora;
e) sistemul de măsurare (pentru energie electrică şi, dacă este cazul, pentru combustibilii utilizaţi);
f) producţia şi prognoza de energie;
g) avizul tehnic de racordare la reţeaua electrică, eliberat de operatorul de reţea, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE în procesul de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;
h) informaţii privind costurile cu investiţiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a energiei;
i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind faptul că deţinătorul grupului/centralei electrice a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat;
j) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE;
k) dovada achitării facturii emise de ANRE reprezentând contravaloarea contribuţiei băneşti al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condiţiile legii

3. Situaţiile excepţionale

Solicitanţii, care deţin centrale electrice cu puteri instalate mai mari de 125 MW, depun cererea numai după obţinerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin Certificate verzi. Persoanele care se încadrează în această situaţie trebuie să întocmească şi să transmită documentaţia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană. În acest sens, sunt aplicabile Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului 2008/C 82/01 care solicită statelor membre să notifice din timp orice caz individual de ajutor de investiție sau de funcționare acordat în temeiul unui sistem autorizat sau în mod individual, în cazul în care ajutorul îndeplineşte condiţii:

iii) ajutor de funcționare pentru producția de electricitate regenerabilă si/sau producția combinată de căldură regenerabilă: în cazul în care ajutorul este acordat instalațiilor de electricitate regenerabilă în situri în care capacitatea de generare a electricității regenerabile rezultată depăşeste 125 MW.

Solicitanţii – persoane fizice, care deţin centrale electrice cu putere instalată sub 100 kW, pot mandata un operator economic să solicite acreditarea acestor centrale, de regulă furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contract de furnizare a energiei electrice.

4.  Situaţii privind necesitatea unor acte suplimentare celor de la punctul 2:

4.1. În cazul producătorilor de energie electrică din sursa biomasei, sunt necesare şi Certificatele de atestare a originii sursei obţinute de la:

a) Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, precum şi pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale
sau
b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe.

4.2. În cazul centralelor multicombustibil, precum şi al celor de cogenerare,

sunt necesare şi documentele care să conţină date necesare stabilirii energiei pentru care se aplică sistemul de promovare , inclusiv buletine de analiză din care să rezulte puterea calorifică a fiecărui combustibil utilizat.

4.3. În cazul centralelor electrice care utilizează:
– biomasă care provine din deşeuri biologice utilizate atât în centrale de producere exclusivă a energiei electrice cât şi în centrale de cogenerare,
– culturi energetice utilizate în centrale de producere exclusivă a energiei electrice,
– utlizează gaz de fermentare a deşeurilor utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice,
– gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice,

sunt necesare documentele care să conţină informaţii referitoare la tehnologia de producere utilizată, respectiv cogenerare sau producere exclusivă de energie electrică.

4.4. În cazul centralelor hidroelectrice retehnologizate, sunt necesare documentele justificative care să ateste realizarea lucrărilor de retehnologizare, adică:  
a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care să ateste realizarea lucrărilor prevăzute în studiul de fezabilitate sau alte studii de specialitate care au stat la baza declanşării operaţiunilor de retehnologizare;
b) procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune;
c) raportul unui auditor financiar independent care să confirme că valoarea contabilă brută a activelor aferente grupului electric/centralei hidroelectrice după retehnologizare este de minimum 1.500 euro/kW instalat.

4.5. În cazul centralelor care au fost realizate cu sprijin investiţional, sunt necesare documentele care să ateste ajutorul/ajutoarele de stat primite.

4.6. În cazul producătorilor existenţi care au beneficiat de sistemul de promovare prin Certificate verzi înainte de data de 20.10.2011, sunt necesare documente care să conţină data de la care au beneficiat de Certificate verzi.

4.7. În cazul grupurilor/centralelor de cogenerare, este necesară documentaţia de acreditare pentru obţinerea avizului.

4.8. În cazul în care realizarea investiţiilor în lucrări necesare pentru întărirea reţelei electrice este finanţată de operatorul economic care solicită acreditarea, sunt necesare documentele privind costurile de racordare, de exemplu contracte de racordare, contracte din care să rezulte cota de participare şi modul de recuperare de la operatorul de reţea, respectiv operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem.

4.9. În cazul operatorilor economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere cu putere instalată mai mare de 125 MW/centrală, este necesareă decizia de autorizare a Comisiei Europene.

5. Etapa analizării documentelor

ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi, dacă este necesar, îi cere acestuia completarea documentaţiei depuse cu informaţii suplimentare şi/sau care lipsesc, precum şi cu justificări necesare acreditării. Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute de ANRE în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de completare a documentaţiei de acreditare. În cazul în care nu transmite informaţiile cerute, ANRE returnează solicitantului documentaţia transmisă de acesta, cu menţiunea „documentaţie incompletă”.

6. Etapa emiterii deciziei de acreditare

6.1. Menţiuni privind termenul în care decizia trebuie emisă.

În termen de 30 de zile de la data la care documentaţia de acreditare este completă, ANRE emite decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate verzi. În lipsa definirii calculării acestui termen, considerăm că dispoziţiile art. 101 C.proc.civ. se aplică, astfel se au în vedere doar zilele libere, neintrând în socoteală nici ziua când documentele au fost expediate/înregistrare la Autoritate, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

6.2. Elementele pe care Decizia trebuie să le conţină:
a) grupurile/centralele electrice de producere de energie care primesc acreditarea;
b) caracterul preliminar al acreditării, pentru perioada de probe, dacă este cazul;
c) puterea instalată şi tehnologia aferentă;
d) numărul de Certificate verzi cuvenit pentru fiecare 1 MWh de enrgie produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori;
e) tipurile de date măsurate care trebuie transmise la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în vederea emiterii de Certificate;
f) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare;
g) tipul de acces, prioritar sau garantat, la reţelele electrice, după caz.

7. Comunicarea şi publicarea deciziei

ANRE comunică decizia de acreditare prin fax sau e-mail, în formă scanată, operatorului economic acreditat şi următoarelor entităţi:
a) operatorului de reţea, respectiv operatorului de distribuţie sau operatorului de transport şi de sistem la reţelele căruia sunt racordate centralele electrice acreditate;
b) operatorulului de transport şi de sistem – Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în vederea emiterii de Certificate Verzi;
c) operatorului pieţei de Certificate verzi – Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică-OPCOM”-SA (denumit în continuare OPCOM), în vederea înscrierii la piaţa de Certificate Verzi.

ANRE publică şi actualizează pe site-ul propriu lista operatorilor economici acreditaţi şi a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi.

8. Respingerea acreditării şi contestarea deciziei

În cazul în care centralele electrice de producere, pentru care un solicitant a cerut acreditare, nu îndeplinesc cerinţele de acreditare pentru a beneficia de sistemul de promovare prin Certificate, ANRE emite o Decizie de respingere a acreditării, ce conţine motivele care au stat la baza hotărârii adoptate. În cazul respingerii acreditării, decizia ANRE poate fi contestată la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

III. Condiţiile pe care centralele electrice trebuie să le îndeplinească, în vederea acreditării:
a) să utilizeze pentru producerea energiei electrice surse regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană;
b) să utilizeze grupuri/centrale electrice de producere puse în funcţiune/retehnologizate până la sfârşitul anului 2016;
c) în cazul grupurilor hidroelectrice, acestea trebuie să aparţină centralelor hidroelectrice cu puteri electrice instalate de cel mult 10 MW;
d) să fie asigurată măsurarea energiei electrice livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori, având în vedere următoarele două cazuri:

i. Operatorii economici trebuie să respecte cerinţele Codului de măsurare a energiei electrice privind categoria de punct de măsurare corespunzătoare locului de consum şi de producţie şi că asigură măsurarea energiei electrice livrate/consumate în/din reţeaua electrică şi/sau la consumatorii racordaţi la barele centrale;

ii. Operatorii economici trebuie să demonstreze că sistemul de măsurare asigură măsurarea separată a energiei electrice produsă de fiecare grup electric/categorie de grupuri, în cazul în care:
– centrala electrică are în compunere grupuri electrice care utilizează tipuri diferite de surse;
– centrala electrică de producere are în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de Certificate Verzi acordate pentru fiecare 1 MWh;
– centrala electrică livrează în reţeaua electrică şi/sau la consumatori energie electrică produsă în grupuri electrice care utilizează surse şi energie electrică produsă în grupuri care utilizează combustibili convenţionali;

Totodată, în cadrul prezentului subpunct ii, operatorii economici trebuie să demonstreze că asigură măsurarea energiei electrice produse de fiecare grup electric aflat în componenţa centralei electrice cu cel puţin un an înainte de expirarea duratei de acordare a sistemului de promovare prin Certificate verzi, pentru unul sau mai multe grupuri electrice acreditate, în cazul în care centrala electrică are în compunere grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte durata de acordare a sistemului de promovare prin Certificate Verzi; deasemeni, operatorii trebuie să demonstreze că asigură măsurarea energiei electrice produse din combustibili convenţionali în grupuri electrice care aparţin unei centrale electrice şi care sunt utilizate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic. De asemenea, în cazul centralelor electrice, dacă determinarea energiei nu poate fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a energiei care beneficiază de Certificate Verzi, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare a energiei electrice existent în centrala electrică şi respectând principiile prevăzute în Regulamentele ANRE. Operatorii de reţea sunt obligaţi ca, la cererea oricăruia dintre operatorii economici de la acest punct, să asigure sisteme de măsurare separate pe fiecare grup, pe cheltuiala operatorului economic respectiv.

e) în cazul centralelor electrice multicombustibil, al celor care utilizează surse regenerabile de energie care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de Certificate acordate pentru 1 MWh, precum şi în cazul celor de cogenerare care beneficiază de sistemul de promovare prin Certificate, să fie asigurată măsurarea cantităţii şi a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi,

f) în cazul centralelor electrice care utilizează ca surse, biomasă, biogaz şi/sau biolichide, să fie asigurată măsurarea cantităţii utilizate.

În privinţa acestui caz f) precum şi în cel prevăzut la litera e), este necesară respectarea cerinţelor legale prevăzute de:
– legislaţia în vigoare privind introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a sistemelor de măsurare;
– legislaţia în vigoare privind activitatea de control metrologic legal;
– normele de metrologie legală în vigoare;
– Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul;
– standardele şi normele recunoscute şi validate în practica internaţională în domeniul aparatelor de măsură şi al metodelor de măsurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internaţionale ISO.

Orice metodă de măsurare utilizată se va aplica în concordanţă cu recomandările de bună practică europeană şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:
– validarea mijloacelor de măsurare se realizează fie prin verificarea metrologică a ansamblului, fie prin validarea fiecărei componente a mijloacelor de măsurare;
– verificarea metrologică se realizează numai de către instituţii/organisme acreditate care operează pe baza procedurilor de acreditare pentru măsurători şi probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;
– frecvenţa verificărilor metrologice este cel puţin cea prevăzută în legislaţia specifică sau mai des, conform instrucţiunilor furnizorilor de aparatură;
– aparatura de măsurare trebuie să fie asigurată prin sigilare.

În cazul în care, datorită schemelor de alimentare cu combustibil şi posibilităţilor limitate de dotare cu mijloace de măsurare a centralelor electrice de producere a energiei, unele date nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document separat, în detaliu, a modului de stabilire a acestora, pornind de la valori măsurate.

IV. Durata de aplicare în timp a sistemului de promovare prin Certificate verzi

1. Regimul comun

Grupurile/Centralele electrice de producere a energiei, care îndeplinesc condiţiile de acreditare prevăzute la capitolul III, sunt acreditate pe o perioadă de timp de 15, 10, 7 sau 3 ani, după cum urmează:
a) 15 ani, pentru energia electrică produsă din toate sursele, în grupuri/centrale electrice noi;
b) 10 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, retehnologizate;
c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcţiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege;
d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

2.  Situaţii tranzitorii

2.1. În cazul producătorilor de energie care au pus în funcţiune centrale de producere înainte de 6 noiembrie 2008, duratele de aplicare se diminuează corespunzător cu perioada pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi.

2.2. În cazul producătorilor de energie care au pus în funcţiune centrale de producere între data de 6 noiembrie 2008 şi data de 1 noiembrie 2011, duratele de aplicare se diminuează astfel:
a) în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice înainte de 6 noiembrie 2008, corespunzător perioadelor pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi;
b) în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice între 6 noiembrie 2008 şi data de 1 noiembrie 2011, corespunzător numărului de certificate verzi deja primite.

2.3. În cazul producătorilor care schimbă amplasamentul grupului/centralei, duratele de aplicare de la punctul 1 din cadrul prezentului capitol se vor diminua conform principiilor prevăzute la 2.1. şi 2.2.

2.4. În cazul operatorilor economici care au demarat activitatea de realizare de capacităţi energetice noi/retehnologizate din SRE anterior datei 20.10.2011, sunt luate în considerare studiile de fezabilitate sau alte documente similare precum caiete de sarcini, proiecte sau studii de specialitate, astfel cum au fost întocmite înainte de această dată.

3. Perioada de probă

În cazul operatorului economic care pune în funcţiune grupuri electrice în mod etapizat, la stabilirea datei de expirare a aplicării sistemului de promovare se va lua în considerare acordarea de Certificate Vezi în perioada de probe, după cum urmează:
a) dacă operatorul economic transmite la ANRE documente încheiate de acesta cu operatorul de reţea, de distribuţie sau de transport şi de sistem care să confirme data începerii livrării de energie electrică în reţea pentru fiecare grup electric component al centralei, data de expirare a aplicării sistemului de promovare se va calcula în funcţie de data începerii livrării de energie electrică în perioada de probe şi durata de aplicare a sistemului de promovare pentru fiecare grup component al centralei;
b) dacă operatorul economic nu transmite la ANRE documentele menţionate la lit. a), data de expirare a aplicării sistemului de promovare se va calcula de la data acreditării primului grup electric.

V. Acreditarea preliminară şi finală

1. Acreditarea preliminară

Acreditarea preliminară se îndeplineşte pe durata perioadei de probă, solicitată în baza cererii de acreditare. Extinderea perioadei de acreditare preliminară se poate solicita numai în cazuri justificate. Durata de valabilitate a acreditării preliminare nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare, în cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrică mai mare de 1 MW. În vederea acreditării preliminare, solicitantul depune la ANRE documentaţia de acreditare prevăzută la punctul 1 de la capitolul II, precum şi programul de probe convenit cu operatorul de reţea, de distribuţie sau de transport şi de sistem, după caz, la care se racordează grupurile/centralele electrice şi cu Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A (în calitate de operator de transport şi de sistem), dacă solicită acreditarea pentru grupuri/centrale dispecerizabile.

În cazul punerii în funcţiune etapizate a grupurilor din centralele electrice de producere, acreditarea preliminară se transformă în acreditare finală, în condiţiile punctului 5 din prezentul capitol, pentru capacitatea parţial pusă în funcţiune a centralelor respective.

2. Acreditarea finală şi licenţa de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei

2.1. În vederea acreditării finale, operatorul economic transmite la ANRE următoarele documente:
a) în cazul în care datele care au stat la baza acreditării preliminare nu s-au modificat, cu minimum 30 de zile anterior expirării acesteia, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens şi procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune;
b) în cazul în care datele transmise pentru acreditarea preliminară pentru perioada de probe se modifică, cu minimum 30 de zile anterior expirării acesteia, documentele prevăzute la  la care au intervenit modificări, precum şi procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune;
c) procesele-verbale încheiate cu operator de reţea, respectiv operator de distribuţie sau operator de transport şi de sistem care confirmă data de începere a livrării de energie electrică, în vederea stabilirii datei de expirare a aplicării sistemului de promovare.

2.2.  În situaţiile în care legea impune obligaţia obţinerii licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei, acreditarea finală se acordă de ANRE după obţinerea de către solicitant a acestei licenţe. Documentele menţionate la subpunctul anterior (2.1.) pot fi transmise ANRE odată cu cererea de acordare a licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul punctului menţionat.

VI. Registrul centralelor electrice acreditate pentru obţinerea de certificate verzi.

ANRE înfiinţează şi actualizează periodic Registrul centralelor electrice acreditate pentru obţinerea de certificate verzi. Acest registru este realizat în format electronic şi va conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) denumirea centralei electrice;
b) denumirea operatorului de reţea, de distribuţie sau de transport şi de sistem, după caz, la care este racordată centrala electrică;
c) codul unic al centralei electrice;
d) denumirea operatorului economic care deţine centrala electrică, inclusiv datele de contact;
e) grupurile electrice care intră în componenţa centralei electrice;
f) tipul sursei regenerabile utilizate pentru producerea energiei electrice;
g) puterea instalată a fiecărui grup electric component al centralei;
h) data punerii în funcţiune a fiecărui grup electric component al centralei;
i) numărul de Certificate Verzi care se emit pentru fiecare 1 MWh livrat în reţea;
j) data începerii aplicării sistemului de promovare prin Certificate Verzi;
k) perioada de aplicare a sistemului de promovare;
l) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare;
m) data expirării licenţei de producător a solicitantului;
n) decizia de acreditare (număr/data);
o) alte înregistrări conţinând informaţii transmise de producători în vederea acreditării.

Codul unic al centralei este compus din numărul de ordine, codul sursei regenerabile utilizate şi numărul de licenţă al producătorului acreditat, respectiv numărul avizului tehnic de racordare în cazul operatorilor economici care deţin centrale electrice acreditate pentru perioada de probe. Un operator economic acreditat are acces la registru, respectiv la înregistrările care conţin informaţiile privitoare la centralele electrice care îi aparţin, pe baza codului unic atribuit şi comunicat acestuia de către ANRE.

VII. Tranzacţionarea certificatelor verzi

Piața de certificate verzi este o piață concurențială, separată de piața de energie electrică, unde se tranzacționează certificate verzi aferente energiei electrice din resurse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prezentat în prezentul studiu. Cu alte cuvinte, subsecvent primirii de sprijin sub formă de certificate verzi, beneficiarii pot obţine venituri, prin vânzarea acestora pe piaţa certificatelor verzi către furnizori. Vânzarea de certificate verzi către furnizori le aduce venituri suplimentare pentru a acoperi costurile mai mari legate de utilizarea surselor regenerabile de energie.

1. Modalităţile tranzacţionării

Piața certificatelor verzi are două componente, astfel că producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii vor tranzacţiona certificatele verzi pe Piaţa centralizată a certificatelor verzi, sau pe Piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

Piaţa energiei electrice şi Piaţa centralizată a certificatelor verzi sunt separate şi funcţionează independent însă ambele fac parte din sistemul de promovare amintit.

2. Piața centralizată a certificatelor verzi

2.1. Administratorul pieţei de certificate verzi

Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe Piaţa certificatelor verzi este asigurat de OPCOM (prezentat la pct. 7 lit. c din cap. I), conform reglementărilor ANRE. Pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, OPCOM nu participă la fluxurile financiare între cumpărători şi vânzători.

Acest administrator al Pieței de certificate verzi, prin reglementările în materie, deține următoarele competențe:
-afișează pe site-ul www.opcom.ro informații privind intervalul de ofertare și ziua de tranzacționare pentru sesiunea de tranzacționare,
– afișează, înainte și după fiecare sesiune de tranzacționare, informații agregate privind operațiile efecuate,
– preia ofertele transmise de participanți și transmite acestora confirmări de primire a ofertelor,
– validează/invalidează ofertele transmise de participanți,
– transmite participanților care au ofertat, notificări privind validarea sau invalidarea ofertelor,
– comunică tuturor participanților situația în care procesul de tranzacționare nu a putut avea loc ca urmare a lipsei ofertelor de cumpărare/vânzare a cumpărătorilor,
– reia procesul de închidere a Pieței centralizate a Certificatelor Verzi și prețul de închidere pentru fiecare sesiune de tranzacționare,
– transmite participanților care au ofertat confirmările de tranzacții sau, după caz, confirmările de tranzacții corectate ca urmare a acceptării unei contestații la o confirmare de tranzacție sau notificările de neintrare în tranzacție,
– în notificările de neintrare în tranzacție, furnizează participantului care a ofertat în sesiunea de tranzacționare și nu a tranzacționat, motivele pentru care oferta acestuia nu a intrat în tranzație,
– informează participanții asupra apariției unor situații de urgență și a modului de rezolvare a acestora.

Până la îndeplinirea ţintelor naţionale (de 35% în perspectiva anilor 2015 şi 38% pentru anul 2020) privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică, comercializarea acestei categorii de energie electrice se realizează doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrică al României, energia electrică respectivă fiind însoţită de garanţii de origine emise potrivit reglementărilor emise de Guvernul României.

2.2.Valoarea certificatelor verzi

În ceea ce priveşte Piaţa centralizată a certificatelor verzi, valoarea de tranzacţionare a certificatelor este preţul de închidere al pieţei, stabilit la punctul de intersecţie dintre curbele cererii şi ofertei de certificate verzi. Preţul de închidere trebuie să se situeze într-un interval definit de limitele legale minime şi maxime. Preţul precum şi părţile contractuale la tranzacţii sunt stabilite de OPCOM, însă tranzacţiile financiare sunt efectuate direct între participanţi (producători  şi furnizori) fără niciun transfer financiar prin intermediul aceluiaşi operator. Perioada/anul de tranzacţionare începe la 1 martie şi se încheie la sfârşitul lunii februarie a anului următor.

Valorile de tranzacţionare menţionate se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflaţie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeană (UE), comunicat oficial de către EUROSTAT. În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflaţie de către EUROSTAT, ANRE aprobă prin ordin valorile minime şi maxime, aplicabile pentru anul în curs. După anul 2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi va fi cea stabilită de piaţa certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzacţionare aplicată în anul 2025, indexată anual în modalitatea menţionată.

Conform Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2013 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul 2013, valorile de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de  certificate verzi pentru anul 2013 sunt următoarele:
– valoarea minimă de 129,64 lei/certificat verde (respectiv 28,876 euro/certificat verde);
– valoarea maximă de 264,09 lei/certificat verde (respectiv 58,823 euro/certificat verde).

Aşadar, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi este stabilită prin intermediul unor mecanisme concurenţiale şi este cuprinsă între o valoare minimă de certificat şi o valoare maximă de tranzacţionare de certificat. Aceleaşi limite de preţ sunt impuse şi tranzacţiilor bilaterale.

 Preţul de achiziţie minim garantat al certificatelor verzi asigură „bancabilitatea” proiectelor privind energia din surse regenerabile. Autorităţile române au explicat că un sistem de certificate verzi implică riscuri mai mari pentru investitori (atât preţul energiei electrice, cât şi preţul certificatelor verzi fiind variabil) în comparaţie, de exemplu, cu măsurile tarifare fixe care încurajează utilizarea de energii din surse regenerabile. Pentru a gestiona aceste riscuri legate de finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile, băncile îi impun, în general, investitorului să deţină contracte ferme de cumpărare a energiei electrice şi să garanteze că preţul certificatelor verzi nu va scădea sub un anumit prag. Certificatele verzi sunt valabile timp de 16 luni.

Autorităţile române estimează că preţul certificatelor verzi va atinge nivelul preţului minim în anii în care numărul de certificate verzi emise va depăşi cota obligatorie prevăzută de lege (în 2015 şi 2016).

În cazul în care cererea de certificate verzi este mai mare decât oferta, se estimează că valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi va atinge valoarea maximă, stabilită prin lege la nivelul de 55 EUR per certificat; în cazul în care există mai multe oferte de cumpărare la preţul de închidere, certificatele sunt alocate într-un sistem pro-rata, şi anume proporţional cu numărul de certificate cerute de furnizorii individuali. În cazul în care, la sfârşitul unui an, cererea de certificate de către furnizorii de energie electrică este mult mai mare decât oferta, ANRE este abilitată să ajusteze cotele obligatorii menţionate anterior în funcţie de numărul de certificate disponibile pe piaţă în anul respectiv.

2.3. Prognoza autorităţilor privind costurile egalizate şi nivelurile veniturilor

Autorităţile române au prezentat următoarele date privind costurile egalizate şi nivelurile veniturilor, analizate pc parcursul perioadei de 20 de ani, ceea ce corespunde duratei de viaţă a instalaţiilor pentru majoritatea tehnologiilor, în contextul evaluării lipsei supracompensării la nivel agregat.

Costurile de producţie egalizate şi veniturile (în EUR/MWh)

        Eoliene, echipamente noi   Eoliene, reutiltzate   Solar
Min-max   Centrală Min-max   Centrală  Min-  max   Centrală
Costul egalizat per unitate  103-110      104 74-340

100

256 – 318      306
Veniturile per unitate de energie electrică, din care: 56-102       98 57-105

101

148 – 289       285
De pe piaţa energiei electrice (preţul energiei electrice) 26-41       37 26-41

37

26-41       37
De pe piaţa CV 30-61       61 31-64

64

122-248      248

Centrale hidro, noi

 

Centrale hldro, retehnologizate

 

Centrale hidro, existente

 Min-max   Centrală Min-max  Centrală Min-max   Centrală
Costul egalizat per unitate 106-193 184

105-253

     115 29-233      53
Veniturile per unitate de energie electrica, din care: 87-165 161

53-96

      92    29-47      43
De pe piaţa energiei electrice (preţul energiei electrice) 26-41 37 26-41 37 26-41      37
De pe piaţa CV 61-124 124

27-55

55 3-6        6

Biomasă, deşeuri biologice, cogenerare

 

Biomasă, deşeuri biologice, doar energie electrică

 

Biomasă, culturi energetice – doar energie electrică

 Min-max Centrală

Min – max

Centrală Min-max Centrală
Costul egalizat per unitate* 94-218 156

117-166

   137 132-235 181
Veniturile per unitate de energie electrica, din care: 75-140 136

 67-124

    120 87 – 165 161
De pe piaţa energiei electrice (preţul energiei electrice) 26-41 37

26-41

      37 26-41 37
De pe piaţa CV 49-99 99

41-83

      83 61-124 124

Gaz de fermentare din deşeuri municipale/epurare ape uzate – doar energie electrică

Min-max Centrală
Costul egalizat per unitate* 72-87 84
Veniturile per unitate de energie electrica, din care: 46-82 78
De pe piata energiei electrice (pretul energiei electrice) 26-41 37
De pe piaţa CV 20-41 41

3. Piața contractelor bilaterale a certificatelor verzi

Pe piața contractelor bilaterale de certificate verzi participanții sunt liberi să se angajeze în tranzacții bilaterale cu certificate verzi. Pe această piață se încheie contracte de vânzare-cumpărare de certificate verzi între participanți, la prețuri negociate, pe durate determinate.

3.1. Drepturile și obligațiile vânzătorului

Vânzătorul de certificate verzi are următoarele drepturi:
– să încheie unul sau mai multe contracte bilaterale;
– să încaseze contravaloarea certificatelor verzi vândute, la termenele prevăzute în contract;
– să consulte, ori de cate ori consideră necesar, informațiile din Registru referitoare la situația certificatelor verzi pe care acesta le deține asupra tranzacțiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;
– să solicite corectarea oricărei inexactități din Registru identificate în contul său.

Vânzatorul de certificate verzi are următoarele obligații:
– să se înregistreze in condițiile  impuse de legislație;
– să transmită la OPCOM, informațiile referitoare la tranzacțiile efectuate prin contractele bilaterale încheiate (numărul de certificate verzi tranzacționate si codurile numerice ale acestora), inclusiv confirmările privind stingerea obligațiilor de plată între părți corespunzătoare certificatelor verzi tranzacționate, în termen de 5 zile calendaristice de la realizarea acestora;
– să transmită la ANRE contractele bilaterale, în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea acestora;
– să factureze contravaloarea certificatelor verzi vândute PCBCV, respectând termenele și condițiile impuse prin contract.

3.2. Drepturile și obligațiile cumpărătorului:

Cumpărătorul  de certificate verzi are următoarele drepturi:
– să încheie unul sau mai multe contracte bilaterale;
– să vândă altor cumpărători certificate verzi cumpărate în plus față de cota anuală obligatorie cu încadrarea în scală de preț legal stabilită;
– să utilizeze certificatele verzi cumpărate într-un an suplimentar față de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligațiilor aferente anului următor, dacă acestea iși păstreaza valabilitatea;
– să consulte, ori de câte ori consideră necesar, informațiile din Registru referitoare la situația certificatelor verzi pe care acesta le deține asupra tranzacțiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;

Cumpărătorul de certificate verzi are următoarele obligații:
– să se inregistreze la piața certificatelor în condițiile impuse de legislație;
– să răspunda cerințelor OCOM referitoare la confirmarea tranzacțiilor efectuate și a plăților efectuate pentru aceste tranzacții;
– să achite contravaloarea certificatelor verzi cumpărate din piața contractelor bilaterale, respectand termenele si condițiile impuse prin contract.

4. Sancţiuni și situații litigioase

4.1. Nerespectarea limitelor preţului – contravenţie

Fapta prin care o persoană tranzacţionează certificate verzi la preţuri care nu se încadrează în limitele menţionate este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE.

4.2. Penalizarea neachiziţionării numărului necesar de certificate

Furnizorii trebuie să demonstreze anual ANRE că au achiziţionat numărul necesar de certificate. În cazul în care furnizorii nu îşi respectă pe deplin această obligaţie, ANRE aplică o penalitate, care este stabilită pentru fiecare certificat neachiziţionat, în conformitate cu Legea nr. 220/2008, astfel cum a fost modificată.

Contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre operatorii economici care au obligatia anuala de achizitie de certificate verzi, in cazul neindeplinirii cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2013, este de 528,17 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 117,646 euro/certificat verde neachizitionat).

Penalităţile sunt colectate de OPCOM şi apoi transferate Fondului pentru mediu[1]. Penalităţile reprezintă venituri ale Fondului pentru mediu şi vor fi utilizate pentru a sprijini producţia de energie din surse regenerabile de către persoane fizice care investesc în instalaţii de producere a energiei electrice cu puteri instalate de până la 100 kW. Sprijinul va fi acordat de autorităţile române în baza normelor privind ajutoarele de minimis.

4.3. Soluționarea disputelor apărute pe Piața certificatelor verzi

Orice neînțelegere sau dispută care poate apărea va fi soluționată pe cale amiabilă între părțile implicate, în termen de cel mult 15 zile de la data apariției unei astfel de neințelegeri sau/și dispute. Dacă neințelegerea/divergența respectivă nu a putut fi rezolvată, până la expirarea termenului de 15 zile, pe cale amiabilă, se va apela la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera  de Comerț și Industrie a Romaniei, în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acestei curți prevăzute de lege.

Prin excepție, în cuprinsul contractelor bilaterale, părțile pot stabili, de comun acord, alte organe sau entități de arbitraj pentru rezolvarea divergențelor.

VIII. Concluzie

Astfel cum este ilustrat în Figura 1 de mai jos, statul pune la dispoziţia producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, certificate verzi, în mod gratuit. Respectivii producători trebuie să dovedească că au produs o anumită cantitate de energie electrică din surse regenerabile şi, astfel, primesc în schimb o cantitate corespunzătoare de certificate verzi.

Aparent închis şi greu de accesat, sistemul de certificate verzi poate şi va funcţiona în termeni optimi dacă autorităţile statului vor trata cu profesionalism şi cu maximă seriozitate furnizorii și producătorii de energie electrică.

FIGURA 1

Schema de sprijin încurajează beneficiarii să devină mai competitivi, întrucât aceştia trebuie să îşi vândă energia electrică pe piaţă şi acelaşi lucru este valabil şi pentru certificatele verzi acordate în cadrul schemei. Prin urmare, beneficiarii trebuie să îşi stabilească strategiile de licitaţie pe două pieţe separate în scopul de a genera venituri. Această situaţie va creşte concurenţa pe piaţa energiei electrice şi va avea un impact pozitiv asupra clienţilor. Mai mult, măsura recompensează producţia şi, prin urmare, oferă un stimulent producătorilor pentru ca aceştia să îşi sporească eficienţa de producţie.


[1] Fondul pentru mediu este gestionat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, care este o instituţie publică subordonată Ministerului Mediului şi Pădurilor.


Daniel-Cătăin VELICU

Citeşte mai mult despre , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership