Secţiuni » Secţiuni speciale
Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesionişti
BarouriInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatReviste juridiceSistemul judiciarUniversitaria
Barouri
Official partner: Uniunea Naţională a Barourilor din România
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC
 1 comentariu

Admitere în avocatură – septembrie 2013. UPDATE
02.07.2013 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

2 iulie 2013: UNBR a publicat Hotărârea nr. 713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2013.

***

29 iunie 2013: Consiliul UNBR  a adoptat astăzi, 29 iunie 2013, o hotărâre deosebit de importantă, privind organizarea examenului de primire în profesie în sesiunea septembrie 2013:

„În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 29 iunie 2013, a dezbătut şi a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2013 şi a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1.(1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat și completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.
(2) Data examenului a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 648 a Consiliului U.N.B.R. din data de 15.12.2012. Tematica, bibliografia de examen şi disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat și completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. Hotărârile nr. 648/15.12.2013 și nr. 693/28.03.2013 ale Consiliului U.NB.R. sunt publicate pe site-ul www.unbr.ro la rubrica „Actele organelor profesiei „.
(3) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Art.2.(1) Desemnarea Comisiei naţionale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde menţiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus şi situaţia în care acesta este „cadru didactic universitar„.
(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 şi prevederile art. 9 alin. (2), (5) – (10) şi art. 10 alin. (3) ale Regulamentului de examen, susmenţionat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din acelaşi Regulament.
(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidenţele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, până la data de 15 august 2013, propunerile avizate privind membrii Comisiei naţionale de examen, având în vedere şi experienţa anterioară a celor propuşi.
(4) La data de 22 august 2013 I.N.P.P.A. Central – Bucureşti va transmite la U.N.B.R. propunerile centralizate. La data de 6 septembrie 2013, la convocarea Preşedintelui U.N.B.R., va avea loc şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naţionale de examen. Desemnarea Comisiei naţionale de examen şi, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susţinerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispoziţiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocaţi cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispoziţiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocaţi – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condiţiile în care între cei propuşi să facă parte din comisia de examen se află şi avocaţi – cadre didactice, aceştia din urmă vor fi desemnaţi „cu precădere„.
(5) În perioada imediat următoare încheierii etapei eliminatorii a examenului, se va organiza o întâlnire a conducerii I.N.P.P.A. Central – Bucureşti / centrelor teritoriale cu membrii comisiei de corectare, pentru instruirea membrilor comisiei privind evaluarea unitară a lucrărilor candidaţilor. Data şi locaţia întâlnirii vor fi comunicate în termen util. Costurile întâlnirii se suportă din taxele de examen încasate de la candidaţi.

Art.3. – Examinarea candidaţilor la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura în scris, conform Regulamentului de examen, la următoarele materii:
a) organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
b) drept civil;
c) drept procesual civil;
d) drept penal;
e) drept procesual penal.

Art.4. – Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
– Luni, 16 septembrie 2013 – proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
– Miercuri, 25 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
– Joi, 26 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
– Vineri, 27 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Art.5.(1) Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen aprobat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, se vor depune în intervalul 01 august 2013 – 21 august 2013 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
(2) Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
(3) În perioada 22 – 28 august 2013 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 29 – 31 august 2013 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.
(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2013, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Art.6.(1) Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2013”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2013”.
(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează astfel:
– 20% pentru baroul la care se efectuează operaţiunile aferente înscrierii la examen, prin activităţi de secretariat, specifice şi prin acte şi operaţiuni de verificare a actelor ce însoţesc cererea de înscriere la examen;
– 60% pentru centrele I.N.P.P.A., care vor suporta costurile organizării şi desfăşurării examenului;
– 20% la I.N.P.P.A. Central Bucureşti pentru suportarea costurilor organizării şi desfăşurării activităţilor şi operaţiunilor de examen la nivel naţional.
Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.
(3) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestaţiilor specifice activităţilor de secretariat şi de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. şi sumele rămase la dispoziţia sa.
(4) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.
(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 7.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi membrilor Consiliului U.N.B.R..
(2) I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. şi barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

Adoptată azi 29 iunie 2013 în şedinţa Consiliului U.N.B.R. desfăşurată la Mamaia, jud. Constanţa.

 P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

* Vom reveni în curând cu forma finală a hotărârii.


Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]
Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Admitere în avocatură – septembrie 2013. UPDATE”

  1. Andrei OPREA spune:

    Poate o reconsiderare a taxei ar fi utila…ori criza financiara/economica/se manifesta asa-zicand in mod autogen si reformist???cam repede se sare de la 700,800-1000 lei.O taxa de maxim 400 de lei ar fi rezonabila, concomitent si cu inlaturarea cerintei legalizarii altor acte necesare.In plus, chiar daca aparent nu are legatura, o taxa pentru cursul de mediere in cuantum de 4000 lei-daca platesti pana la o anumita data o parte de suma am inteles-poate gresit-ca primesti o tigaie si un dry gin…Asadar, o taxa pentru mediatori de 200 lei mi se pare mai mult decat rezonabila.
    Revenind, observ cu interes ca UNBR a eliminate orice alte taxe-fiind deja celebre diferitele taxe suplimentare pe te miri ce.
    Prin urmare, pana la data inceperii inscrierilor astept-chiar daca ar fi posibil si pana la Sfantul Asteapta-o reevaluare (cuvant la moda din cate am aflat)a taxei.
    De asemenea, si celelalte Uniuni existente-cel putin una mi se pare ca a creat o bresa total legala in sistem-au niste scoruri la primirea in profesie exorbitante;

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.