Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Revista de Drept Social numarul pilot


7 ianuarie 2011 | Alexandra CONSTANTIN

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept maritim, Dreptul muncii, Dreptul securității sociale, Protecția consumatorilor, Revista revistelor juridice, Transporturi

Numarul pilot al Revistei de Drept Social.

Cuprins

DOCTRINĂ
1. Libertatea religioasă: către o obligaţie de neutralitate a Statului în învăţământul public?
Cécile MATHIEU, Serge GUTWIRTH, Paul DE HERT

JURISPRUDENŢĂ
1. Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Nulitate relativă a procesului-verbal deconstatare a contravenţiei (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, decizia nr. XXII din 19 martie 2007, M. Of. nr. 833 din 5 decembrie 2007)

2. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 142/1998. Tichete de masă ( Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, decizia nr.14 din 18 februarie 2008, M.Of. nr. 853 din 18 decembrie 2008 )

3. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispoziţiile art. 60 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 şi 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcţionari publici, a prestaţiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate (Înalta Curte de Casaţie, Secţiile Unite, decizia nr. LXXVIII (78) din 5 noiembrie 2007, M. Of. nr. 553 din 22 iulie 2008)

4. Asigurare. Accident de muncă. Norme de protecţie a muncii. Societate angajatoare. Nerespectare. Răspundere civilă delictuală. Funcţionare. Societate asigurătoare. Despăgubiri. Cuantum (Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 16 din 8 aprilie 2002 )

5. Condiţii de muncă. Organizarea timpului de lucru. Directiva 2003/88/CE. Dreptul la concediul anual plătit. Concediu medical. Concediu anual care coincide cu un concediu medical. Indemnizaţie pentru concediul anual plătit neefectuat până la încetarea contractului pe motiv de boală (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 20 ianuarie 2009, cauzele conexate C-350/06 şi C-520/06)

6. Conflict de competenţă. Conflicte de muncă. Aplicarea legilor (normelor) de competenţă în timp (a doua speţă) (ÎCCJ. Secţia civilă, decizia nr. 3629 din 5 septembrie 2001)

7. Conflict de competenţă. Conflicte de muncă. Aplicarea legilor (normelor) de competenţă în timp (prima speţă) ( ÎCCJ. Secţia civilă, decizia nr. 3628 din 5 septembrie 2001)

8. Contract de muncă. Desfacere abuzivă a contractului de către un angajator şi reintegrarea în muncă dispusă prin hotărâre judecătorească. Obligaţia angajatorului, cu titlu de despăgubire, de a plăti drepturile băneşti cuvenite salariatului până la reintegrarea efectivă în unitate (ÎCCJ. Secţia civilă, decizia nr. 1025 din 13 februarie 2001)

9. Contract de muncă. Desfacerea contractului din iniţiativa unităţii. Desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de salariatul concediat ca urmare a reorganizării. Caracter real şi efectiv. Menţinerea unor posturi vacante. Consecinţe ( ÎCCJ. Secţia civilă, decizia nr. 270 din 30 ianuarie 2002 )

10. Contract de muncă. Încetare prin demisia salariatului. Termenul de preaviz aplicabil. Nulitatea clauzei în care se menţionează un termen de preaviz mai mare decât cel prevăzut de lege. Consecinţele demisiei intempestive. Întinderea răspunderii salariatului. Inexistenţa obligaţiei de restituire a cheltuielilor privind deplasarea în străinătate. Nulitatea clauzei de neconcurenţă care nu prevede o compensaţie corespunzătoare în favoarea salariatului. Inadmisibilitatea angajării răspunderii materiale pentru daune morale (Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, sentinţa civilă nr. 2710 din 21 martie 2000

11. Curtea EDO. Cauza Strungariu împotriva României. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti. Reîncadrarea pe post. Opinie concordant (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 29 septembrie 2005, M. Of. nr. 415 din 3 iunie 2008 )

12. Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Teodorescu împotriva României. Reintegrarea în funcţie (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, decizia din 29 iulie 2008, M. Of. nr. 386 din 9 iunie 2009 )

13. Daune morale. Acordarea acestora numai dacă au fost incluse clauze exprese în contractul individual de muncă sau în cuprinsul contractului colectiv de muncă (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, decizia nr. XL(40) din 7 mai 2007, M.Of. nr. 763 din 12 noiembrie 2007 )

14. Decizie de imputare. Tardivitate (ÎCCJ. Secţia de contencios administrativ, decizia nr. 1184 din 23 martie 2001 )

15. Desfacerea contractului de muncă în temeiul art. 130 lit. k din C. m. Lipsa cercetării prealabile şi a dovezii că persoana sancţionată a devenit necorespunzătoare postului pe care l-a deţinut. Consecinţe (Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, decizia nr. 625 din 20.04.2001)

16. Directiva 1999/70 /CE. Clauzele 5 şi 8 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată. Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public. Prim sau unic contract. Contracte succesive. Măsură legală echivalentă. Reducere a nivelului general de protecţie acordată lucrătorilor. Măsuri de prevenire a abuzurilor. Sancţiuni. Interdicţie absolută de transformare a contractelor de muncă pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată în sectorul public. Consecinţe ale transpunerii incorecte a unei directive. Interpretare conform (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 23 aprilie 2009, cauzele conexate C-378/07, C-380/07)

17. Directiva 2000/78/CE. Articolul 2 alineatul (5) şi articolul 6 alineatul (1). Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă. Dispoziţie naţională care stabileşte la 68 de ani vârsta maximă pentru exercitarea profesiei de dentist aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. Obiectiv urmărit. Noţiunea «măsură necesară pentru protecţia sănătăţii». Coerenţă. Caracterul apt şi corespunzător al măsurii (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 12 ianuarie 2010, cauza C-341/08)

18. Directiva 2000/78/CE. Articolul 4 alineatul (1). Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă. Dispoziţie naţională care stabileşte la 30 de ani vârsta maximă de recrutare a funcţionarilor în cadrul serviciului de pompieri. Obiectiv urmărit. Noţiunea «cerinţă profesională esenţială şi determinantă» (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 12 ianuarie 2010, cauza C-229/08)

19. Directiva 2000/78/CE. Articolul 6 alineatul (1). Interzicerea discriminărilor pe motiv de vârstă. Profesori universitari. Dispoziţie naţională care prevede încheierea de contracte de muncă pe durată determinată după împlinirea vârstei de 65 de ani. Pensionare din oficiu la 68 de ani. Justificare a tratamentului diferenţiat pe motiv de vârstă (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 18 noiembrie 2010, cauzele conexate C-250/09 şi C-268/09)

20. Directiva 2000/78/CE. Discriminări pe motive de vârstă. Încetarea contractului de muncă pentru motivul împlinirii vârstei de pensionare (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 12 octombrie 2010, cauza C-45/09)

21. Directiva 2000/78/CE. Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Discriminare pe motive de vârstă. Stabilirea remuneraţiei agenţilor contractuali ai statului. Excluderea experienţei profesionale dobândite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 18 iunie 2009, cauza C-88/08)

22. Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Articolul 13 CE. Directiva 2000/78/CE. Sistem profesional de pensii care exclude dreptul la pensie pentru limită de vârstă în favoarea soţului supravieţuitor cu mai mult de 15 ani mai tânăr decât fostul angajat decedat. Discriminare pe motive de vârstă. Legătură cu dreptul comunitar (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 23 septembrie 2008, cauza C-427/06)

23. Libera circulaţie a capitalurilor. Articolele 56 CE şi 58 CE. Taxe asupra succesiunii. Reglementare naţională care nu permite imputarea taxelor asupra succesiunii achitate de moştenitor în alt stat membru asupra taxelor asupra succesiunii datorate în statul membru unde avea reşedinţa proprietarul bunurilor la data decesului său, atunci când bunurile succesorale sunt creanţe de capital. Dublă impunere. Restricţie. Lipsă (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 12 februarie 2009, cauza C-67/08)

24. Libera prestare a serviciilor. Directiva 96/71/CE. Detaşarea lucrătorilor din domeniul construcţiilor. Legislaţie naţională care stabileşte condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă privind aspectele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(g), cu excepţia salariului minim. Convenţie colectivă din domeniul construcţiilor ale cărei clauze stabilesc condiţii mai favorabile sau privesc alte aspecte. Posibilitatea organizaţiilor sindicale de a încerca să constrângă prin acţiuni colective întreprinderile stabilite în alte state membre să negocieze de la caz la caz pentru a stabili salariul care trebuie plătit lucrătorilor şi să semneze Convenţia colectivă din domeniul construcţiilor (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 18 decembrie 2007, cauza C-341/05)

25. Libertatea de stabilire. Impozitare directă. Contribuţie pentru formarea profesională. Baza de calcul a contribuţiei pe care societăţile stabilite pe teritoriul naţional trebuie să o plătească. Luarea în considerare a costurilor salariale pentru lucrătorii angajaţi într-o sucursală stabilită în alt stat membru. Dublă impunere. Posibilitate de reducere a valorii brute a contribuţiei (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 15 aprilie 2010, cauza C-96/08)

26. Libertatea de stabilire. Libera circulaţie a capitalurilor. Impozitare directă. Legislaţie în materie de impozit pe venit. Stabilirea venitului impozabil al societăţilor. Societăţi care se află într-o situaţie de interdependenţă. Avantaj neobişnuit sau gratuit acordat de o societate rezidentă unei societăţi stabilite în alt stat membru. Adăugarea cuantumului avantajului în discuţie la profitul propriu al societăţii rezidente care l-a acordat. Repartizare echilibrată a competenţei de impozitare între statele membre. Combaterea evaziunii fiscale. Prevenirea practicilor abuzive. Proporţionalitate (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 21 ianuarie 2010, cauza C-311/08)

27. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Articolul 49 CE. Asigurări sociale. Îngrijiri spitaliceşti necesare pe parcursul unei şederi temporare într-un alt stat membru. Lipsa dreptului la o intervenţie a instituţiei competente complementară în raport cu cea a instituţiei statului membru de şedere (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 15 iunie 2010, cauza C-211/08)

28. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Libera prestare a serviciilor. Articolul 49 CE. Anexa XII la actul de aderare. Lista prevăzută la articolul 24 din actul de aderare: Polonia. Capitolul 2 punctul 13. Posibilitatea Republicii Federale Germania de a deroga de la articolul 49 primul paragraf CE. Clauză de «standstill». Convenţia dintre guvernul Republicii Federale Germania şi guvernul Republicii Polone din 31 ianuarie 1990 privind detaşarea de lucrători polonezi în vederea executării unor contracte de antrepriză. Excluderea posibilităţii ca întreprinderile stabilite în alte state membre să încheie cu întreprinderile poloneze contracte de antrepriză cu privire la lucrări ce trebuie efectuate în Germania. Extinderea restricţiilor existente la data semnării Tratatului de aderare referitoare la accesul lucrătorilor polonezi pe piaţa germană a forţei de muncă (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 21 ianuarie 2010, cauza C-546/07)

29. Politica socială. Acorduri-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă şi cu privire la munca pe durată determinată. Dispoziţii dezavantajoase prevăzute de reglementarea naţională pentru agenţii contractuali care lucrează pe fracţiune de normă, ocazional sau în temeiul unui contract pe durată determinată. Principiul egalităţii de tratament (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 22 aprilie 2010, cauza C-486/08)

30. Politică socială. Directiva 92/85/CEE. Introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Articolul 5 alineatul (3) şi articolul 11 punctele 1-3. Efect direct. Lucrătoare gravidă căreia i s-a acordat o dispensă în perioada sarcinii. Lucrătoare aflată în concediu de maternitate. Dreptul la plata unei indemnizaţii pentru asigurarea serviciului de permanenţă la locul de muncă (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 1 iulie 2010, cauza C-194/08)

31. Politică socială. Directiva 92/85/CEE. Protecţia securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Articolul 5 alineatul (2) şi articolul 11 punctul 1. Lucrătoare repartizată provizoriu la un alt loc de muncă în timpul sarcinii. Repartizare obligatorie din cauza unui risc pentru securitatea sau sănătatea acesteia ori a copilului său. Remuneraţie mai mică decât remuneraţia medie primită înainte de această repartizare. Remuneraţie anterioară compusă dintr-un salariu de bază şi din diverse prime. Calcul al salariului la care lucrătoarea gravidă are dreptul pe durata repartizării provizorii (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 1 iulie 2010, cauza C-471/08)

32. Politică socială. Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Directiva 76/207/CEE. Articolul 3 alineatul (1) litera (c). Reglementare naţională care facilitează concedierea lucrătorilor care au dobândit dreptul la pensie pentru limită de vârstă. Obiectiv de promovare a încadrării în muncă a persoanelor mai tinere.Reglementare naţională care stabileşte vârsta la care ia naştere dreptul la această pensie la 60 de ani pentru femei şi la 65 de ani pentru bărbaţi (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 18 noiembrie 2010, cauza C-356/09)

33. Principiul nediscriminării pe motive de vârstă. Directiva 2000/78/CE. Legislaţie naţională referitoare la concediere care nu ia în considerare perioada în care salariatul a fost încadrat în muncă înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani pentru calcularea termenului de preaviz. Justificare a măsurii. Reglementare naţională contrară directivei. Rolul instanţei naţionale (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 19 ianuarie 2010, cauza C-555/07)

34. Răspundere materială. Pagubă adusă unităţii de către salariat. Avertisment cumulat cu “penalităţi” de 10% din salariul celui sancţionat pe 3 luni, art. 100 lit. b) Codul muncii. Nelegalitate (Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, sentinţa civilă nr. 7159/13.IV.2000)

35. Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect infracţiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal sau alte infracţiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, săvârşite de personalul militar al fostei Direcţii Generale a Penitenciarelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare. (Î.C.C.J. SECŢIILE UNITE, DECIZIA Nr. XXVI din 16 aprilie 2007 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 14/11/2007))

36. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii (Curtea Constituţională, decizia nr. 296 din 9 iunie 2005, M.Of. nr. 724 din 10 august 2005)

37. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiie art. 50 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Invocarea încălcării dreptului la muncă (Curtea Constituţională, decizia nr. 41 din 24 ianurie 2006, M. Of. nr. 180 din 24 februarie 2006)

38. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 56 lit. h) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (Curtea Constituţională, decizia nr. 545 din 7 decembrie 2004 , M. Of. nr. 85 din 25 ianuarie 2005)

39. Securitate socială. Libera prestare a serviciilor. Asigurare de sănătate. Îngrijiri spitaliceşti acordate în alt stat membru. Autorizaţie prealabilă. Condiţii de aplicare a articolului 22 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Modalităţi de rambursare către asiguratul social a cheltuielilor medicale efectuate în alt stat membru. Obligaţia unei instanţe inferioare de a respecta instrucţiunile formulate de o instanţă superioară (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 5 octombrie 2010, cauza C-173/09)

40. Transporturi maritime. Dreptul de stabilire. Drepturi fundamentale. Obiectivele politicii sociale comunitare. Acţiune colectivă a unei organizaţii sindicale împotriva unei întreprinderi private. Convenţie colectivă de natură a descuraja înregistrarea unei nave sub pavilionul unui alt stat membru (C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 11 decembrie 2007, cauza C-438/05)

Alexandra CONSTANTIN
student, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept
internship  Societatea de Stiinte Juridice

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică