Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Cererea de reexaminare. Corelaţii între OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi NCPC


04.07.2013 | Cristian-Valeriu RADU
Secţiuni: Procedură civilă, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

După cum este deja cunoscut, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (în continuare, „OUG nr. 80/2013”) a intrat în vigoare pe data de 28 iunie 2013 prin publicarea sa în Monitorul Oficial nr. 392, evident, din aceeaşi dată, abrogându-se vechea Lege nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Prin acest act normativ, s-a dorit modificarea taxelor de timbru în încercarea de adaptare a acestora cu noile realităţi juridice determinate de noul Cod Civil şi noul Cod de procedură civilă.

Ceea ce dorim să supunem atenţiei prin prezentul articol este reglementarea în OUG nr. 80/2013 a cererii de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru de către instanţa judecătorească, analiză în corelaţie cu noul Cod de procedură civilă (în continuare „NCPC”). Acesta din urmă reglementează la rândul său o altă instituţie denumită cerere de reexaminare, însă de această dată, îndreptată împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată pronunţată de judecător în urma derulării procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată în temeiul art. 200 NCPC.

Astfel, în primul rând, observăm în mod neechivoc în art. 39 din OUG nr. 80/2013 faptul că numai reclamantul poate să facă o cerere de reexaminare a modului de determinare a taxei judiciare de timbru [„împotriva modului de stabilire a taxei de judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare (…)„], faţă de vechiul articol 18 din Legea nr. 146/1997 care prevedea în alineatul 2 că „împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare (…)”, fără a distinge în nici un fel care dintre părţile la litigiu este în drept să adreseze o astfel de cerere, dând naştere în practică unor confuzii mai mult sau mai puţin intenţionate cu privire la calitatea procesuală activă într-o astfel de cerere de reexaminare. Oricum, potrivit noii reglementări procesual civile, pârâtul nici nu va lua la cunoştinţă despre cererea de chemare în judecată decât după ce aceasta este verificată în prealabil de către instanţă şi după ce instanţa s-a pronunţat cu privire la îndeplinirea tuturor cerinţelor legale referitoare la cererea de chemare în judecată, inclusiv cu privire la îndeplinirea cerinţei timbrării. De altfel, fără a intra încă în analiza obiectului unei astfel de cereri, menţionăm că inclusiv NCPC prevede în art. 200 alin. (4) că „împotriva încheierii de anulare, reclamantul (s.n. – CVR) va putea face numai cerere de reexaminare (…)”. Astfel, ca primă concluzie, trebuie reţinut că, sub aspectul subiectului activ al dreptului procesual de a ataca modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru, atât NCPC, cât şi OUG nr. 80/2013 sunt în concordanţă, recunoscând acest drept, aşa cum este şi normal de altfel, numai reclamantului.

Cu toate acestea, apar neconcordanţe atunci când ne raportăm la obiectul fiecărei cereri de reexaminare în parte, respectiv cererea de reexaminare reglementată de NCPC, şi cererea de reexaminare reglementată de OUG nr. 80/2013.

În analiza diferenţelor dintre cele două instituţii, trebuie pornit de la menţiunea preliminară că potrivit art. 200 NCPC se instituie o procedură prealabilă de verificare („regularizare„) a cererii de chemare în judecată. Astfel, potrivit 200 NCPC „(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197„, urmând ca dacă cererea de chemare în judecată nu întruneşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, să i se comunice reclamantului, în scris lipsurile, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol din NCPC „cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3)„. Sancţiunea nerespectării obligaţiilor privind completarea sau modificarea cererii de chemare în judecată în concordanţă cu dispoziţiile instanţei de judecată, urmează să fie anularea cererii de chemare în judecată, sancţiune aplicată prin încheiere, dată, potrivit alin. (3) din articolul citat, în camera de consiliu.

Împotriva acestei încheieri a instanţei reclamantul, în temeiul art. 200 alin. 4 NCPC, poate face cerere de reexaminare într-un termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. Prin această cerere, reclamantul solicită instanţei ca aceasta să revină asupra măsurii anulării cererii de chemare în judecată, cererea de reexaminare urmând a se judeca în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, putându-se reveni asupra măsurii anulării cererii de chemare în judecată. Interpretând sintetic dispoziţiile NCPC ajungem la concluzia evidentă că reclamantul, prin cererea de reexaminare poate ataca încheierea de anulare a cererii de chemare în judecată şi pentru anularea acesteia pe motivul netimbrării sau insuficientei timbrări a acesteia. Astfel, aşa cum am arătat deja, art. 200 prevede că analiza preliminară a cererii de chemare în judecată cuprinde şi verificarea încadrării sale în cerinţele prevăzute de art. 197 NCPC care impune condiţia ca cererea de chemare în judecată să fie timbrată în mod legal, menţionând expres faptul că netimbrarea sau insuficienta timbrare atrage anularea cererii de chemare în judecată. În această ipoteză, se pune problema suprapunerii instituţiei reglementate de NCPC cu cea reglementată de OUG nr. 80/2013.

Trebuie reţinut că, potrivit art. 39 din OUG nr. 80/2013, „(1) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. (2) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere definitivă. Dispoziţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce priveşte complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanţa va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, numai după soluţionarea cererii de reexaminare„. Din analiza preliminară a textului citat, reiese că cel puţin formal, obiectul celor două instituţii este diferit. Astfel, în timp ce NCPC vorbeşte de atacarea încheierii prin care s-a dispus anularea cererii de chemare în judecată, OUG nr. 80/2013 vorbeşte despre atacarea modului de stabilire a cuantumului taxei judiciare de timbru. Sigur că am fi tentaţi să susţinem că cele două cereri de reexaminare prevăzute de acte normative diferite pot avea acelaşi obiect, ambele urmărind recalcularea taxei de timbru şi respectiv atacarea încheierii care cuprinde anularea cererii de chemare în judecată pentru netimbrare sau pentru insuficientă timbrare.

Totuşi, dacă analizăm atent, cele două cereri de reexaminare pot fi formulate în momente diferite, împotriva unor acte diferite ale instanţei. Astfel, NCPC prevede, aşa cum am arătat deja, că după analizarea preliminară, instanţa dispune prin rezoluţie completarea lipsurilor cererii de chemare în judecată, urmând ca dacă acestea nu sunt îndeplinite să dispună prin încheiere anularea cererii de chemare în judecată, anulare care ar putea fi fundamentată pe un viciu de timbrare a cererii. În acest sens, observăm că faţă de normele legale care reglementează cele două instituţii, OUG nr. 80/2013 dă posibilitatea reclamantului să atace această rezoluţie în termen de 3 zile de la comunicare, în timp ce NCPC dă posibilitatea reclamantului să atace doar încheierea de anulare a cererii de chemare în judecată (în 15 zile de la comunicare), chiar dacă în parte pentru aceleaşi motive şi anume, determinarea taxei judiciare de timbru.

În ceea ce priveşte posibilitatea exercitării ambelor mecanisme procesuale prin care practic se tinde către acelaşi rezultat, nu credem că ar exista vreun impediment care să limiteze drepturile reclamantului. Considerăm că în situaţia în care reclamantul a exercitat, cum este normal, întâi cererea de reexaminare formulată în temeiul art. 39 din OUG nr. 80/2013, o posibilă respingere a acestei cereri care va atrage, în situaţia în care reclamantul nu îndeplineşte în continuare cerinţele referitoare la timbrarea, anularea cererii de chemare în judecată, nu va avea autoritate de lucru judecat faţă de o nouă cerere de reexaminare formulată în temeiul art. 200 alin. (4) NCPC. În primul rând, aşa cum am menţionat, cele două cereri au obiecte diferite, iar în al doilea rând, ambele cereri sunt soluţionate prin încheieri care nu oferă o soluţie pe fondul litigiului dedus judecăţii, nefiind pronunţate într-o procedură contencioasă. Prin urmare în cazul încheierii pronunţate cu privire la cererea de reexaminare nu îşi găseşte aplicarea art. 430 NCPC care prevede în alin. 1) că „hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului (subl. n. – CVR) sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată„.

Totuşi, considerăm că s-ar putea pune problema unei posibile incompatibilităţi între judecătorii care judecă atât cererea de reexaminare formulată în temeiul OUG nr. 80/2013 cât şi în temeiul art. 200 NCPC. Dacă analizăm ambele textele legale, observăm că legiuitorul a acordat o atenţie deosebită aspectului judecării cererilor de reexaminare de complete diferite decât cel de fond la care cauza a fost repartizată şi care a dispus completarea cererii în sensul refacerii timbrării. În acest sens, chiar dacă nu este aplicabil în această situaţie art. 430 NCPC referitor la autoritatea de lucru judecat, considerăm că în situaţia în care acelaşi complet de judecată (prin ipoteză altul decât cel la care a fost repartizat dosarul în fond) judecă şi cererea de reexaminare formulată în temeiul OUG nr. 80/2013 şi cererea de reexaminare formulată în temeiul art. 200 NCPC, ne aflăm într-o situaţie de incompatibilitate relativă prevăzută de art. 42 alin. (1) pct. 1 care prevede că „judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situaţii: 1. când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece (…)”.

Chiar dacă, inițial, am fi tentaţi să considerăm că ar fi aplicabil în speţă art. 41 care prevede cazul de incompatibilitate absolută întrucât, art. 41, spre deosebire de art. 430, prevede situaţia în care judecătorul este incompatibil absolut dacă a pronunţat chiar şi o încheiere interlocutorie prin care s-a soluţionat cauza, considerăm că o astfel de ipoteză nu se încadrează cu totul în ipoteza textului legal citat întrucât nu ne aflăm efectiv în nicio ipoteză prevăzută de acest articol, respectiv în apel, recurs, contestaţie în anulare, sau revizuire ori în rejudecare după casare.

În concluzie, considerăm că deşi sub aceeaşi denumire, cele două cereri de reexaminare reglementate de două acte normative distincte nu se suprapun ci se completează reciproc, dând posibilitatea reclamantului să atace ambele acte ale instanţei prin care fie se pune în vedere completarea taxei judiciare de timbru, fie se anulează cererea de chemare în judecată pentru netimbrare sau insuficientă timbrare a cererii de chemare în judecată. Şi în aceeaşi ordine de idei ne putem întreba dacă aceste două mecanisme diferite de atacare a stabilirii taxei judiciare de timbru sunt în concordanţă cu principiul celerităţii procedurii civile pe care s-a pus aşa mare accent în NCPC.

Cristian-Valeriu RADU
Avocat, Clifford Chance Badea

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro