Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti
4 comentarii

Unele observaţii critice relative la unele soluţii introduse prin OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (I)
05.07.2013 | Liviu-Alexandru VIOREL, Liviu-Alexandru VIOREL, Alexandru OANĂ

JURIDICE - In Law We Trust

1. Consideraţii introductive

Adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru („Ordonanţa”)[1] reprezintă principala reformă a cadrului normativ al taxelor judiciare de timbru din ultimul deceniu.

În continuare vom analiza succint unele dintre noutăți pe care le aduce Ordonanţa precum și modalitatea în care ele vor fi implementate în practica de zi cu zi.

2. Lipsa caracterului urgent şi extraordinar al Ordonanţei

Deși contextul legislativ actual, caracterizat prin intrarea în vigoare a noilor coduri, NCC şi NCPC, legitima și poate chiar impunea adaptarea legislației din domeniul taxelor judiciare de timbru la noile realităţi juridice, nu s-ar fi impus ca această actualizare să fie operată prin adoptarea unei ordonanțe de urgență. Dacă ulterior celor două evenimente legislative [NCC a intrat în vigoare la 1.10.2011 (!) iar NCPC la 15.02.2013], adoptarea actului normativ-cadru în materie de taxe judiciare de timbru reprezenta o necesitate, intrarea în vigoare a Ordonanţei la sfârşitul lunii iunie ridică serioase întrebări relative la caracterul urgent şi extraordinar al adoptării actului normativ. Motivul preîntâmpinării „conservării unui sistem de taxare neadecvat” invocat în fundamentarea Ordonanţei, nu poate justifica cerinţa urgenţei în condiţiile în care aceasta exista la momentul adoptării celor două coduri; scurgerea timpului a făcut însă ca urgenţa să-şi piardă din intensitate.

În aceste condiţii, ţinând seama şi de importanța reglementării taxelor judiciare de timbru, care vizează în mod indirect dreptul fundamental al accesului liber la justiție, orice abrogare sau modificare a legislației din acest domeniu se impunea a se face prin intermediul unei legii. De altfel, privită dintr-o perspectivă pur constituțională, se poate afirma că adoptarea Ordonanţei s-a făcut cu nesocotirea dispozițiilor art. 115 alin. (6) din Legea Fundamentală care prevede că ordonanțele de urgența „nu pot afecta regimul […] drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor prevăzute de Constituţie”; taxele judiciare de timbru se află în strânsă legătură cu dreptul de acces liber la justiţie; afectarea – care înţeleasă într-un sens larg – „vizează nu numai suprimarea drepturilor constituţionale, ci şi orice măsuri care ar constitui o afectare a acestora, precum măsuri derogatorii, ingerinţe, limite, condiţii, dar şi definirea ori stabilirea sferei de aplicare sau exercitare a drepturilor, precum şi reglementarea regimului juridic al îndatoririlor fundamentale[2]”; chestiunea constituţionalităţii Ordonanţei se pune, mai cu seamă, în acele puncte în care Ordonanţa operează o majorare a cuantumului taxelor judiciare de timbru, în raport cu reglementarea anterioară.

Nu mai puţin adevărat este faptul că în preambulul Ordonanţei nu sunt prevăzute lucrări de cercetare, evaluări statistice şi nici elementele obiective ale situaţiei extraordinare care impune reglementarea imediată, astfel cum statornicesc dispoziţiile art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2000.

3. Consecinţele intrării în vigoare

Intrarea în vigoare a Ordonanței a produs două consecințe majore, și anume, abrogarea expresă a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru („Legea nr. 146/1997”) și, poate mai important, abrogarea expresă a OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

Dacă abrogarea Legii nr. 146/1997 apărea ca fiind o măsură firească în contextul adoptării unui act normativ având același obiect, abrogarea expresă a O.G. nr. 32/1995 reprezintă un element de noutate și un pas reformator în reconfigurarea cadrului legal al taxelor necesare pentru sesizarea instanțelor de judecată.

Eliminarea obligației de plată a timbrului judiciar reprezintă un evident pas înainte față de reglementarea anterioară; această formalitate apărea ca o sarcină suplimentară şi inutilă pentru justițiabilul care dorea să învestească instanța de judecată cu soluționarea unei cereri.

4. Consecinţe juridice decurgând din neabrogarea expresă a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997

Coerenţa legislativă ar fi impus ca noul act normativ-cadru în materia taxelor judiciare de timbru şi normele sale de aplicare să intre în vigoare deodată; nu s-a întâmplat însă aşa, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 nefiind abrogate în mod expres prin noua reglementare. Cu toate acestea, în unele cazuri operează o abrogare tacită a unor articole de lege incompatibile.

Perioada de tranziţie de până la o posibilă (!) adoptare a unor norme metodologice – Ordonanţa prevede că „Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pot elabora norme metodologice” în aplicarea Ordonanţei – va fi astfel dominată de o aplicare neunitară a dispoziţiilor din Ordonanţă prin prisma normelor metodologice ale Legii nr. 146/1997 (!).

În absenţa legii a cărei interpretare trebuia să o faciliteze, normele metodologice ale Legii nr. 146/1997 îşi pierd raţiunea de a fi, astfel că s-ar fi impus, eliminarea tuturor neconcordanțelor astfel ivite, prin abrogarea expresă a acestora.

5. Plângerile contravenţionale nu mai sunt scutite de taxe judiciare de timbru

Noua reglementare renunţă la regula tradiţională a scutirii plângerilor contravenţionale şi a căii de atac de la achitarea taxelor judiciare de timbru, prevăzută de legea specială; textul din actul normativ special se modifică în sensul că pentru taxă se trimite la actul normativ-cadru în materie de taxe judiciare de timbru; Ordonanţa prevede că acestea se vor taxa cu 20 de lei [art. 19].

De vreme ce se circumscrie materiei penale din punctul de vedere al jurisprudenţei CEDO, ne apare ca fiind cel puţin discutabilă impunerea unei taxe judiciare de timbru pentru plângerea contravenţională ori a căii de atac corespunzătoare.

O modificare care poate trece uşor neobservată este împrejurarea că prin modificarea conţinutului art. 36 din OG nr. 2/2001 operată de art. 53 din Ordonanţă a fost eliminat alin. (2) al art. 36 din OG nr. 2/2001 care prevedea necesitatea obligării petentului la cheltuieli judiciare către stat în ipoteza respingerii plângerii contravenţionale.

Cu alte cuvinte, se introduce taxa judiciară de timbru de 20 de lei pentru plângeri contravenţionale şi pentru căile de atac aferente, înlocuindu-se astfel dispoziţia de obligare a petentului a cărui plângere a fost respinsă la plata cheltuielilor judiciare către stat.

6. Unele cazuri în care se restituie jumătate din sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

Prin Ordonanță este introdus un nou caz de restituire a jumătate din sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, și anume, ipoteza în care acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din NCPC sau aceea în care reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât.

Potrivit Ordonanţei, taxele judiciare de timbru pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restituie, dacă nu se prevede altfel; legiutorul a lăsat, aşadar, deschisă posibilitatea restituirii taxelor judiciare de timbru aferente unor asemenea cereri; aşteptăm cu interes să vedem dacă, în viitor, vor fi adoptate acte normative care să prevadă restituirea taxei judiciare de timbru și în cazul cererilor și acțiunilor anulate ca insuficient timbrate. O soluţie de compromis pe care legiuitorul ar fi putut să o ia în considerare ar fi fost aceea a restiturii parţiale a taxei judiciare de timbru în limita considerată suficientă de judecător ca necesară pentru punerea în mişcare a mecanismului procesual.

În sfârşit, procedura concretă de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru va fi aprobată prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

7.  Acordarea de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru persoane juridice

Întocmai ca în reglementarea precedentă se păstrează în actul normativ-cadru în materia taxelor judiciare de timbru procedura de acordare de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate de către persoanele juridice; din punctul nostru de vedere aceste prevederi ar fi trebuit să se regăsească în acelaşi act normativ în care este reglementat şi ajutorul public judiciar pentru persoane fizice.

Se consarcră expres modalităţile prin intermediul cărora se poate solicita acordarea de facilități la plata taxei de timbru:

  • prin intermediul cererii de chemare în judecată; cererea va putea fi formulată chiar dacă nu s-a stabilit cuantumul taxei judiciare de timbru fără riscul ca cererea să fie respinsă ca prematură, pe motiv că nu s-ar fi stabilit încă de către instanţă taxa judiciară de timbru.
  • în condițiile art. 33 alin. (2) din Ordonanţă. Prin intermediul adresei prin care instanţa îi pune în vedere reclamantului să timbreze cererea în cuantumul fixat, i se va pune în vedere acestuia şi posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării; se instituie, aşadar, o nouă obligaţie în sarcina instanţei;
  • potrivit dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţă. În măsura în care, în cursul procesului apar elemente care determină o valoare mai mare a obiectului cererii, instanţa îi va pune în vedere reclamantului să achite suma datorată suplimentar până la termenul stabilit de instanţă; i se va pune, de asemenea în vedere şi posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru;

De asemenea, Ordonanţa consacră explicit, în chip firesc, scutirea acestei cereri de la plata taxei judiciare de timbru.

Se aduc modificări şi în ceea ce priveşte orizontul temporal pe durata căruia se poate dispune eşalonarea achitării taxelor judiciare de timbru: eşalonarea se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni (cel mult 2 ani în reglementarea anterioară) şi pentru maximum 12 termene (!).

8. Modificări în materia cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru

a) Se prevede expres dreptul exclusiv al reclamantului de a formula cerere de reexaminare

În doctrină au existat discuţii interminabile cu privire la aptitudinea pârâtului de a formula cerere de reexaminare. Dacă unii autori au considerat că cererea de reexaminare este deschisă exclusiv reclamantului[3], alţii au apreciat că, dimpotrivă, textul permite şi pârâtului[4] să formuleze cerere de reexaminare cu privire la modalitatea de stabilire şi cu privire la cuantumul taxei stabilite în sarcina reclamantului.

Pe fondul acestei aprige controverse, a intervenit activ legiuitorul – în mod discutabil, neinspirat, arbitrar şi poate chiar discriminatoriu – tranşând disputa în sensul consacrării explicite a teoriei minoritare care proclama dreptul exclusiv al „reclamantului” de a formula cerere de reexaminare; asistăm la o veritabilă „involuţie” legislativă sub acest aspect.

b) Momentul de la care curge termenul de 3 zile

Prin Legea nr. 146/1997 se prevedea că termenul de 3 zile curge de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. Noua reglementare renunţă la cel dintâi moment, stabilind un moment unic de la care curge termenul de 3 zile, în concordanţă cu etapa procedurii scrise din NCPC: de la data comunicării taxei datorate.

c) Procedura de soluţionare. Cererea se va soluţiona, ca şi până acum, de un alt complet al aceleiaşi instanţe – o soluţie neinspirată care se perpetuează (!), fără citarea părţilor, prin încheiere definitivă (legiuitorul face o simplă actualizare terminologică – anterior încheierea era „irevocabilă”).

d) Comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât se va face numai după ce instanţa de reexaminare se va pronunţa asupra cererii de reexaminare.

e) Timbrarea cererii de reexaminare. Se prevede expres că cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.


[1] Referirile la articole de lege din cuprinsul prezentului material vor fi considerate ca fiind făcute la Ordonanţă, cu excepţia cazului în care se prevede expres altfel.
[2] C.-L. Popescu, Domeniile de reglementare care nu pot face obiectul ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, Dreptul nr. 4/2006, p. 72-87. Autorul realizează o listă impresionantă a ordonanţelor de urgenţă care nu respectă exigenţele constituţionale ale art. 115 alin. (6) din Constituţie şi care se întinde pe aproximativ 8 pagini (!), printre care se regăseşte şi OUG nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă.
[3] D.-L. Băldean, G.C. Frenţiu, Ajutorul public judiciar în materie civilă: Ordonanţa de urgenţă nr. 51 din 21 aprilie 2008, Ed. Universul Juridic, 2010, p. 149-150; C. Roşu, A. Fanu-Moca, cererea de reexaminare în materia taxelor judiciare de timbru, în Dreptul nr. 2/2006, p. 146.
[4] D. Tătăruşanu, Reexaminarea taxei judiciare de timbru, în Dreptul nr. 11/2005, p. 151-152; I. Deleanu, Cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru, în CJ nr. 5/2006, p. 37; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 762-763;  M. Tăbârcă, Drept procesual civil, ed a 2-a, rev. şi adăug., vol. II,  Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 198; D.N. Theohari, C.M. Ilie, M.A. Bîrlog, B. Cristea, Legea nr. 146/1997 comentată, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 447-449; L.A. Viorel, G. Viorel, Noul Cod de procedură civilă. Vol. I: Fundamentele: art. 1-248: comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 378.


Liviu-Alexandru VIOREL
Avocat Senior, MUŞAT ŞI ASOCIAŢII

Alexandru OANĂ,
Avocat Senior, ONV LAW

Secţiuni: C. administrativ, C. contravențional, Procedură civilă, RNSJ | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO