Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Revista revistelor juridice

Revista română de jurisprudenţă nr. 3/2009

11 august 2009 | Alexandra CONSTANTIN

A apărut nr. 3/2009 al Revistei romane de jurisprudenta.

I. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

1. Întrebare preliminară adresată CJCE de către o instanţă naţională. Organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor care se bucură de un monopol de fapt. Potenţial abuz de poziţie dominantă (comentariu de avocat stagiar Irina Stănese – Stoica şi Asociaţii)
 
II. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Cronica jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului – martie-aprilie 2009

2. Dreptul la un proces echitabil. Violarea art. 6 prin jurisprudenţa neunitară şi fluctuantă. Articolul 35 al Convenţiei. Garanţia Statului pentru evicţiune reprezintă o cale de recurs eficace pentru chiriaşii-cumpărători care pierd acţiunea în revendicare intentată de proprietarul iniţial

3. Dreptul la un proces în termen rezonabil. Violarea art. 6. Lipsa de remedii eficace în dreptul intern pentru a denunţa durata unei proceduri. Violarea art. 13

4. Accesul la un tribunal. Contencios fiscal. Inaplicabilitate art. 6. Neexecutarea unei hotărâri definitive ce constată creanţa reclamantului contra Statului. Reglementarea folosinţei bunurilor. Încălcarea art. 1 din Primul Protocol adiţional

5. Dreptul la un proces echitabil în materie penală. Restrângerea nejustificată a dreptului la apărare prin respingerea cererilor de probatorii în apărare. Încălcarea art. 6 § 1 şi § 3 lit. d) din Convenţie. Limitarea disproporţionată a libertăţii de exprimare. Încălcarea art. 10 din Convenţie

6. Dreptul la un proces echitabil în materie penală. Prezumţia de nevinovăţie. Încălcarea art. 6 § 2 din Convenţie. Hotărâre judecătorească ce reflectă opinia că inculpatul este vinovat, în ciuda constatării împlinirii termenului de prescripţie. Durata excesivă a procesului penal

7. Respectul vieţii private. Dreptul la un mediu sănătos. Obligaţii pozitive. Violarea art. 8 prin pasivitatea autorităţilor, care nu au luat măsuri corespunzătoare pentru a pune capăt jenei olfactive suportată de reclamant şi cauzată de fosta groapă de gunoi situată în apropierea închisorii unde era deţinut reclamantul. Interzicerea torturii. Violarea art. 3 din Convenţie ca urmare a condiţiilor de detenţie. Spaţiu de detenţie foarte mic
 
III. Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale – martie-aprilie 2009
Despre cauzele utilizării excesive a excepţiei de neconstituţionalitate (prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

8. Decizia nr. 297 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv(notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

9. Decizia nr. 298 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244/1 C. pr. civ. (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

10. Decizia nr. 303 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288 alin. (2) C. pr. civ. (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

11. Decizia nr. 309 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi art. 329 alin. (1) C. pr. civ. (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

12. Decizia nr. 310 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, art. 480 şi art. 1436 C. civ. (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

13. Decizia nr. 311 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 C. civ. (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)
14. Decizia nr. 324 din 12 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, art. II alin. (2) şi art. V din O.U.G. nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

15. Decizia nr. 333 din 17 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

16. Decizia nr. 337 din 17 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (11) din O.G. nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

17. Decizia nr. 341 din 17 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) şi art. 174 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 299 C. pr. civ. (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

18. Decizia nr. 344 din 17 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

19. Decizia nr. 365 din 17 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispoziţiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

20. Decizia nr. 383 din 19 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (1) lit. d) pct. (iv) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

21. Decizia nr. 400 din 19 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată

22. Decizia nr. 411 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

23. Decizia nr. 415 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

24. Decizia nr. 419 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 teza întâi din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

25. Decizia nr. 420 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141, art. 145 alin. (2/3) şi art. 145/1 C. pr. pen.

26. Decizia nr. 421 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

27. Decizia nr. 426 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49-52 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

28. Decizia nr. 431 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2) din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

29. Decizia nr. 432 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 42 alin. (1) şi art. 43 alin. (1) C. fam.
 
30. Decizia nr. 437 din 26 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat şi ale art. 6 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie (notă de lect. univ. dr. George Gîrleşteanu)

31. Decizia nr. 449 din 31 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

32. Decizia nr. 458 din 31 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373/1 C. pr. civ., astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 (notă de lect. univ. dr. George Gîrleşteanu)

33. Decizia nr. 459 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

34. Decizia nr. 470 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

35. Decizia nr. 471 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (2) teza a doua C. pr. civ. (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

36. Decizia nr. 472 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

37. Decizia nr. 474 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

38. Decizia nr. 475 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. (4) C. pr. pen.

39. Decizia nr. 480 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

40. Decizia nr. 484 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (4), art. 70 alin. (2), art. 172 alin. (1), art. 224 alin. (1) şi (3) şi art. 916 C. pr. pen. (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

41. Decizia nr. 485 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

42. Decizia nr. 489 din 2 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 631 C. pen.

43. Decizia nr. 499 din 7 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

44. Decizia nr. 505 din 9 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul ei (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

45. Decizia nr. 511 din 9 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

46. Decizia nr. 514 din 9 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ale art. 94 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 96 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 95 alin. (1) şi art. 96 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (notă de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor)

47. Decizia nr. 605 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (notă de drd. Mădălina-Cristina Putinei)

48. Decizia nr. 650 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare (notă de drd. Mădălina-Cristina Putinei)
 
IV. Recursuri în interesul legii

A. Recursuri în interesul legii în materie civilă

49. Bilet la ordin, cambie, cec. Învestire cu formulă executorie

50. Pasiv succesoral. Acţiunea de ieşire din indiviziune

B. Recursuri în interesul legii în materie penală

51. Plângerea împotriva actelor procurorului. Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale. Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală

52. Cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Publicitatea şedinţei de judecată

53. Termenul de reabilitare judecătorească. Pedeapsa rezultantă prin cumul juridic sau aritmetic

54. Cererile de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune. Condiţiile liberării

55. Eroare gravă de fapt. Hotărâre greşită de achitare sau de condamnare

56. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea/ţara. Suspendarea judecăţii în cazul ridicării unei excepţii de neconstituţionalitate

57. Admisibilitatea de principiu a contestaţiei în anulare fără citarea părţilor

58. Redeschiderea urmăririi penale. Incompatibilitatea persoanei care a efectuat urmărirea penală

59. Plângerea în faţa instanţei împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată
 
V. Drept administrativ

60. Constatarea săvârşirii mai multor contravenţii, în acelaşi timp, de către o singură persoană. Întocmirea mai multor procese-verbale de contravenţie. Nerespectarea dispoziţiilor art. 20 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Sancţiune (comentariu de Judecător Evelina Oprina)

61. Excepţie de nelegalitate privind un act administrativ individual emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. Efecte asupra litigiului civil în care a fost invocată excepţia. Interpretarea legii naţionale în acord cu prevederile art. 6 din Convenţie. Inadmisibilitatea excepţiei

62. Excepţia de nelegalitate ce are ca obiect un act administrativ unilateral cu caracter normativ. Admisibilitate. Efectele practicii judiciare constante şi ale soluţiilor de principiu adoptate de secţia de specialitate a ÎCCJ

63. Înalt funcţionar public. Reîncadrare pe o funcţie publică de execuţie. Mobilitatea funcţionarului public. Modificarea unilaterală a raportului de serviciu. Nelegalitate

64. Libera circulaţie a mărfurilor între statele membre. Taxa pe poluare pentru autovehicule instituită prin O.U.G. nr. 50/2008. Compatibilitatea cu art. 90 TCE

65. Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001. Efecte (comentariu de Judecător Gheorghe Vidican)

66. Plângere contravenţională. Necercetarea din oficiu a falsului. Nelegalitatea hotărârii (comentariu de Judecător Gheorghe Vidican)

67. Preschimbarea certificatului de revoluţionar. Termen. Semnificaţia datei limită prevăzută de art. 9 din Legea nr. 341/2004 modificată şi completată(comentariu de Judecător Carmen Ilie)

68. Principiul recunoaşterii reciproce a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice prevăzut în Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova semnat la 20 iunie 1998. Aderarea României la Uniunea Europeană. Consecinţe
 
VI. Drept civil şi drept procesual civil

69. Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii. Soluţionarea cererii pe calea procedurii necontencioase (comentariu de Judecător dr. Evelina Oprina)

70. Acţiune în constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare pentru lipsa discernământului. Forţa probantă a raportului de expertiză medico-legală. Incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice (comentariu de Judecător dr. Evelina Oprina)

71. Admisibilitatea recursului împotriva hotărârii date în apel, ca urmare a calificãrii greşite a căii de atac. Ordinea soluţionării excepţiilor invocate concomitent înaintea instanţei (comentariu de Judecător dr. Mihaela Tăbârcă)

72. Adopţie. Intervenţie voluntară – admisibilitate (comentariu de Judecător Mihaela Laura Radu)

73. Concordanţa cu art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a unei soluţii de respingere ca inadmisibilă a acţiunii în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare (comentariu de Judecător Bogdan Cristea)

74. „Declinarea” competenţei între instanţele judecătoreşti şi tribunalele arbitrale, în actuala reglementare şi în perspectiva noului Cod de procedură civilă (comentariu de prof. univ. dr. Ion Deleanu şi conf. univ. dr. Sergiu Deleanu)

75. Drept de servitute solicitat în considerarea accesului cu autoturismul. Construcţia, loc înfundat
(comentariu de Judecător Carmen Negrilă)

76. Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
(comentariu de Judecător Cristina Ramona Duţă)

77. Modificarea hotărârii comisiei judeţene de fond funciar de către emitent

78. Partajul bunului prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Solicitarea unui nou partaj în baza dispoziţiilor art. 790 C. civ. (comentariu de Judecător Gabriela Cristina Frenţiu)

79. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care fac parte din domeniul public. Acordarea de despăgubiri
 
VII. Drept comercial

80. Accident de circulaţie. Acţiune în regres. Asigurător. Aplicarea dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (comentariu de Judecător Gheorghe Vidican)

81. Asociere în participaţiune între un comerciant şi o autoritate publică pentru executarea unui serviciu public. Contract administrativ. Instanţa competentă

82. Competenţă materială. Rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare. Cerere evaluabilă în bani

83. Comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei. Momentul de la care curge termenul de recurs

84. Condiţiile antrenării răspunderii administratorului social al debitorului pentru neţinerea contabilităţii, în temeiul art. 138 din Legea insolvenţei

85. Convocare A.G.A. Societate cu acţiuni nominative. Caracterul relativ al prevederilor art. 117 alin. (4) din Legea nr. 31/1990

86. Natura juridică a acţiunilor la o societate comercială şi a dividendelor dobândite, în timpul căsătoriei de către unul dintre soţi (comentariu de Judecător Cristina Ramona Duţã)
 
VIII. Dreptul muncii şi asigurărilor sociale

87. Drepturi salariale. Principiul plăţii egale pentru muncă egală. Discriminare (comentariu de lect. univ. dr. Roxana Radu)

88. Dreptul poliţistului care funcţionează în cadrul I.P.J. de a primi sporul salarial prevăzut pentru poliţiştii care funcţionează în cadrul D.N.A. (comentariu de lect. univ. dr. Roxana Radu)

89. Funcţionar public. Spor de dispozitiv. Refuz de acordare (notă de lect. univ. dr. Roxana Radu)

90. Salarizare. Diferenţe drepturi salariale. Tichete de masă. Personal medical încadrat în unităţile sanitare clinice (comentariu de lect. univ. dr. Roxana Radu)
 
IX. Drept penal şi drept procesual penal

91. Cerere de schimbare a încadrării juridice formulată prin concluzii scrise depuse după închiderea dezbaterilor. Consecinţe

92. Delapidare. Gestiune frauduloasă. Elemente constitutive

93. Omorul comis cu premeditare. Caracterizare. Consecinţe

94. Probe sau indicii temeinice. Expertiza ADN

95. Publicitatea şedinţei de judecată. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

96. Urmărire penală. Schimbarea încadrării juridice. Drept la apărare. Consecinţe
 
Alexandra CONSTANTIN
student, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept
internship  Societatea de Stiinte Juridice

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership