« Flux noutăţi
Proiecte speciale: Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesioniştiBarouriCovid-19 Legal ReactInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatExecutoriReviste juridiceSistemul judiciarUniversitariaCitate juridiceJURIDICE MOLDOVALaw Flaws ProjectLegal Soft SkillsNoul Cod comercial român
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Revista română de jurisprudenţă nr. 2/2010
10.05.2010 | Alexandra CONSTANTIN

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

A apărut nr. 2/2010 al Revistei romane de jurisprudenta.

I. CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE

1. Accesul la fonduri comunitare de coerenţă şi structurale. Reducerea contribuţiei. Condiţii. Drepturi câştigate. Termen rezonabil (comentariu de Vasile Pătulea)

2. Extinderea competenţei externe exclusive a UE în domeniul încheierii tratatelor care conţin norme de drept internaţional privat şi în materia cooperării judiciare internaţionale în materie civilă, comercială şi dreptul familiei

II. CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
CRONICA JURISPRUDENŢEI CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI –
IANUARIE-FEBRUARIE 2010

3. Menţinerea reclamantului în arest preventiv un an şi două luni. Lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol pentru ordinea publică şi ar pune în pericol desfăşurarea procesului penal. Lipsa motivelor pertinente şi suficiente în sprijinul acestor teze susţinute de instanţele interne. Încălcarea art. 5 § 3 din Convenţie. Protecţia stării de sănătate a reclamantului de către autorităţile naţionale. Respectarea obligaţiilor substanţiale create de art. 3 din Convenţie în sarcina statului

4. Limitarea competenţei materiale a instanţelor de a soluţiona litigiile privind proprietatea şi folosinţa lăcaşurilor de cult ce aparţinuseră Bisericii Greco-Catolice. Sesizarea comisiilor mixte ca o procedură prealabilă obligatorie nu constituie acces la un „tribunal”. Încălcarea accesului la justiţie ca parte integrantă a dreptului la un proces echitabil protejat de art. 6 § 1. Practica neunitară a instanţelor în interpretarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990. Discriminarea reclamantei în raport de alte parohii greco-catolice ale căror drepturi fuseseră protejate de către instanţe. Încălcarea art. 14 din Convenţie, combinat cu art. 6 § 1

III. CRONICA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE – MARTIE-IUNIE 2010

5. Decizia nr. 176 din 2 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 218 alin. (1) C. pen., precum şi a dispoziţiilor art. 148 alin. (1) lit. f) C. pr. pen. [notă de doctorand Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)]

6. Decizia nr. 188 din 2 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenăţ a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (notă de doctorand Adriana-Florina Bălăşoiu)

7. Decizia nr. 190 din 2 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar [notă de doctorand Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)]

8. Decizia nr. 191 din 4 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 510 alin. (2) C. pr. civ. [notă de doctorand Sperilă (Crăciunescu) Mariana-Daniela)

9. Decizia nr. 197 din 4 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

10. Decizia nr. 245 din 16 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (notă de doctorand Florentina-Janina Mitoiu)

11. Decizia nr. 326 din 23 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractile încheiate între comercianţi şi consumatori (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

12. Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 şi ale art. I pct. 28 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (notă de doctorand Florentina-Janina Mitoiu)

13. Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. I „Dispoziţii generale” (art. 1-9), ale art. 11 lit. e), f) şi g), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13, ale art. 14 lit. c), d), e) şi f), ale art. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) şi h), ale art. 42 alin. (2), (3) şi (4), ale cap. VI – „Verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor” (art. 45-50) şi ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate [notă de doctorand Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)]

14. Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 şi ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (notă de asist. univ. dr. Elena Mădălina Nica)

15. Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

16. Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

17. Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

18. Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010 [notă de doctorand Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)]

19. Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 (notă de doctorand Popescu I. Alexandra Mirela)

20. Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010, Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010 (notă de doctorand Adriana-Florina Bălăşoiu)

21. Decizia nr. 1018 din 19 iulie 2010 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative [notă de doctorand Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)]

IV. DREPT ADMINISTRATIV

22. Act administrativ. Neînceperea urmăririi penale pentru infracţiuni privind falsul în înscrisuri. Instanţa civilă competentă să dispună desfiinţarea înscrisului

23. Contencios administrativ. Compatibilitatea normelor generale de procedură civilă. Suspendarea executării actului administrativ. Conţinut. Interpretarea normei juridice

24. Excepţie de nelegalitate. Limitele controlului exercitat de instanţa de contencios administrativ. Reglementarea evaluării activităţii secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

25. Jurisdicţia specială administrativă desfăşurată în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Identificarea părţilor şi implicaţiile asupra stabilirii cadrului procesual

26. Plângere împotriva procesului-verbal. Suspendarea executării. Confiscare. Restituirea bunurilor

27. Procedură fiscală. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative. Termen rezonabil. Reluarea procedurii

28. Procedură prealabilă administrativă. Termen de prescripţie. Motive temeinice în accepţiunea art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004

V. DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL

29. Act de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Simulaţie prin interpunere de persoane sau convenţie de prête-nom. Sancţiune (comentariu de Judecător Denisa Livia Băldean)

30. Acţiune în anularea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate, întemeiate pe dispoziţiile art. III din Legea nr. 169/1997. Calitate procesuală a comisiei locale de fond funciar de a promova astfel de acţiuni

31. Daune. Despăgubiri. Suspendarea executării hotărârii. Recurs

32. Drept de locaţiune al soţului. Încetare (comentariu de Judecător Viorel Terzea)

33. Drept de superficie. Mod de dobândire. Necesitatea dovedirii (comentariu de judecător Traian Dârjan)

34. Executare silită. Momentul începerii prescripţiei

35. Excepţii procesuale. Invocare concomitentă. Ordine de soluţionare (comentariu de Judecător dr. Mihaela Tăbârcă)

36. Învestire cu formulă executorie

37. Plângerea de fond funciar. Principiul rolului activ al judecătorului (comentariu de Judecător Viorel Terzea)

38. Revendicare întemeiată pe dreptul comun. Imobil ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001. Admisibilitate (comentariu de Judecător dr. Gabriela Cristina Frenţiu)

VI. DREPT COMERCIAL

39. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor (AGEA). Majorarea capitalului social. Autorizarea consiliului de administraţie. Cvorum şi majoritatea de vot (comentariu de avocat dr. Gheorghe Buta – „Muşat şi Asociaţii”)

40. Contract de asociere în participaţiune. Obligaţiile asociaţilor. Excepţia de neexecutare a  contractului

41. Contract de închiriere. Licitaţie publică. Tacita relocaţiune. Inaplicabilitate

42. Îmbogăţirea fără justă cauză. Condiţii. Cauza legitimă. Caracterul subsidiar al acţiunii (comentariu de Judecător Roxana Popa)

43. Societate pe acţiuni. Garanţie reală mobiliară asupra acţiunilor

44. Societate comercială. Constituire. Nulitatea societăţii

VII. DREPTUL MUNCII ŞI ASIGURĂRILOR SOCIALE

45. Concediere individuală nelegală. Concediere colectivă intervenită în intervalul derulării litigiului judiciar. Imposibilitatea aplicării dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii. Soluţie jurisprudenţială (comentariu de Lector univ. dr. Lacrima Rodica Boilă)

46. Contestaţie împotriva procesului-verbal de contravenţie întocmit de către Casa Judeţeană de Pensii în baza art. 148 lit. a) din Legea nr. 19/2000 (comentariu de judecător, conf. univ. dr. Marioara Þichindelean)

47. Decizie de sancţionare disciplinară: nulitate absolută (comentarii de judecător, conf. univ. dr. Marioara Þichindelean şi prof. univ. dr. Magda Volonciu)

48. Încetarea contractului de management al inspectorului şcolar. Reorganizarea activităţii (comentariu, de Judecător dr. Gabriela Cristina Frenţiu)

49. Pensie de invaliditate gr. II şi gr. III. Decizie de debit (notă de judecător, conf. univ. dr. Marioara Þichindelean)

50. Recalculare cuantum pensie prin luarea în considerare a activităţii desfăşurate în grupă de muncă (comentariu de judecător, conf. univ. dr. Marioara Þichindelean)

51. Transformarea obligaţiei de diligenţă în obligaţie de rezultat, incertă sub aspectul viabilităţii. Nelegalitate. Încălcarea dispoziţiilor privind sarcina probei în litigiile de muncă (comentariu de prof. univ. dr. Magda Volonciu)

VIII. DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL

52. Calculul termenelor procedurale. Termene pe ore

53. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Plângere adresată unei alte instanţe decât cea competentă după materie sau după calitatea persoanei. Trimiterea plângerii la instanţa competentă

54. Recunoaşterea hotărârilor penale străine. Transferarea persoanelor condamnate. Revizuirea hotărârilor penale străine

55. Trafic de persoane. Elemente constitutive. Autoritate de lucru judecat

IX. DREPT BANCAR

56. Practică judiciară în materia anulării informaţiilor privind incidentele de plăţi

57. Cerere pentru anularea incidentelor de plată. Compensaţie intervenită între părţi anterior scadenţei biletelor la ordin. Consecinţe (notă de conf. univ. dr. Lucian Bernd Săuleanu)

58. Cerere pentru anularea unui incident de plată. Admisibilitate. Eroare din partea persoanei declarante

59. Anulare incident de plată. Convenţia părţilor privind achitarea în alt mod a debitului. Consecinţe

60. Cerere pentru anularea unui incident de plată. Decontarea instrumentelor de plată în ordinea scadenţe

Alexandra CONSTANTIN
student, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept
internship  Societatea de Stiinte Juridice

 
Secţiuni: Protecția consumatorilor, Revista revistelor juridice | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD