Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Buletinul Curţilor de Apel nr. 3-4/2010


31.05.2010 | Elena RĂDUCU
Secţiuni: Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

A apărut nr. 3-4/2010 al Revistei Buletinul Curţilor de Apel.

Drept Civil

[ 1 ] Instituirea dreptului de retenţie. Condiţii
[ 2 ] Acţiune în revendicare formulată în temeiul art. 480 C.civ. după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate
[ 3 ] Imobil preluat de stat în baza Decretului-lege nr. 92/1950. Acţiune în rectifi care de carte funciară formulată ulterior apariţiei Legii nr. 10/2001. Admisibilitate
[ 4 ] Acţiune în grăniţuire. Condiţii de realizare. Efecte
[ 5 ] Grăniţuire. Caracterul evaluabil în bani al acţiunii. Admisibilitatea recursului declarat împotriva unei hotărâri pronunţate de tribunal în recurs în situaţia calificării greşite a căii de atac
[ 6 ] Act de donaţie. Revocare pentru refuz de alimente. Condiţii cerute pentru admiterea cererii
[ 7 ] Contract de împrumut ipotecar încheiat de o persoană sub identitate falsă, pe numele reclamantului. Poziţia reclamantului faţă de act. Admisibilitatea probării lipsei consimţământului, a lipsei ilicităţii şi imoralităţii cauzei prin orice mijloc de probă admis de lege
[ 8 ] Servituţi aeronautice. Contract de vânzare cumpărare încheiat în cunoştinţă de cauză. Acţiune în anulare pentru dol. Respingere
[ 9 ] Drepturile omului. Dreptul la învăţătură. Daune morale
[ 10 ] Uzucapiune. Condiţii legale pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani. Situaţia chiriaşului-detentor precar al imobilului. Construcţie în imediata vecinătate a imobilului închiriat. Efecte
[ 11 ] Acţiune în evacuare. Protecţia chiriaşilor în condiţiile O.U.G. nr. 40/1999. Limite. Respectarea unui just echilibru între modul de exercitare a dreptului de proprietate şi dreptul chiriaşului la un trai decent şi la o locuinţă. Caracterul obligatoriu al jurisprudenţei CEDO
[ 12 ] Acţiune în revendicarea unui teren intravilan, întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun, introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Admitere
[ 13 ] Notifi care adresată unităţii deţinătoare. Obligaţia acesteia de a o transmite entităţii învestite cu soluţionarea ei
[ 14 ] Acţiune în rectifi care de carte funciară. Lipsa unei hotărârii privind fondul dreptului. Consecinţe
[ 15 ] Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor în cartea funciară. Delimitarea sferei lor faţă de rectifi carea cărţii funciare
[ 16 ] Acţiune având ca obiect obligarea asociaţiei de proprietari să îşi dea acordul pentru schimbarea unui spaţiu cu destinaţia de pivniţă, în aceea de locuinţă. Condiţii de admitere
[ 17 ] Despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. Aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 şi persoanele faţă de care s-au luat măsuri administrative cu caracter politic
[ 18 ] Compensaţii fi nanciare acordate victimelor unor infracţiuni. Termen de formulare a cererii
[ 19 ] Termenul de introducere a acţiunii în despăgubiri în cazul condamnării pe nedrept

Drept Comercial

[ 20 ] Contract de locaţiune. Majorarea chiriei prin hotărârea consiliului local. Natura juridică a sumelor solicitate cu titlu de diferenţă chirie. Consecinţe
[ 21 ] Sechestru asigurător. Somaţie de plată anulată. Lipsa titlului executoriu
[ 22 ] Societate comercială. Cerere de radiere menţiune privind sediul social. Condiţii
[ 23 ] Societate comercială. Numirea unui expert pentru întocmirea raportului scris asupra proiectului de fuziune. Condiţii
[ 24 ] Opoziţia – mijloc procedural recunoscut creditorilor sociali şi oricăror alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modifi carea actului constitutiv de a obţine repararea prejudiciului cauzat. Condiţii de exerciţiu. Efecte
[ 25 ] Societate comercială. Revocarea administratorului statutar. Numirea unuia dintre asociaţi în această funcţie. Condiţii
[ 26 ] Radiere ca urmare lichidării societăţii în condiţiile Legii nr. 31/1990. Admisibilitate numai după terminarea operaţiunilor de lichidare
[ 27 ] Decizie de antrenare a răspunderii solidare pentru obligaţii de plată ale unui debitor insolvabil. Dovedirea relei-credinţe
[ 28 ] Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Creanţe reprezentând chirii, penalităţi şi daune contractuale, contestate anterior formulării cererii. Inexistenţa caracterului cert al creanţei
[ 29 ] Procedura insolvenţei. Cerere de suspendare în recurs. Inadmisibilitate
[ 30 ] Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul decreanţe. Creanţă bugetară garantată. Condiţii
[ 31 ] Procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar provizoriu. Condiţii. Existenţa în dispozitivul hotărârii a unor omisiuni de ordin formal. Consecinţe
[ 32 ] Recurs declarat de asociat împotriva hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei sau de trecere în faliment. Inadmisibilitate
[ 33 ] Momentul până la care judecătorul-sindic are obligaţia verificării înregistrării altor cereri de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva aceleiaşi debitoare
[ 34 ] Anulare operaţiune de transfer patrimonial. Condiţii de exercitare. Noţiunea de poziţie dominantă
[ 35 ] Procedura insolvenţei. Executarea sentinţei privind atragerea răspunderii fostului administrator al debitorului, conform art. 138 din Legea nr. 85/2006

Dreptul Familiei

[ 36 ] Constatare nulitate căsătorie. Lipsa discernământului. Necomunicarea stării de sănătate la încheierea căsătoriei
[ 37 ] Obligaţie de întreţinere. Veniturile cu caracter permanent ale debitorului obligaţiei
[ 38 ] Încadrarea copilului într-un grad de handicap. Contestarea măsurii. Necesitatea citării ambilor părinţi
[ 39 ] Partaj de bunuri comune. Legea aplicabilă raporturilor patrimoniale dintre soţi. Situaţia foştilor soţi cu dublă cetăţenie – română şi franceză

Dreptul Muncii

[ 40 ] Drepturi salariale rezultând din contractele colective de muncă încheiate la nivel superior
[ 41 ] Recurs. Contestaţie decizie de încetare a contractului individual de muncă prin acordul părţilor pe motiv de absenţă a consimţământului angajatului în acest sens. Sancţiunea neredactării în formă scrisă a acordului părţilor raportului de dreptul muncii
[ 42 ] Decizie de concediere disciplinară. Efectele concediului pentru incapacitate temporară de muncă asupra termenului de emitere a deciziei de concediere disciplinară
[ 43 ] Reintegrare salariat ca urmare a anulării concedierii. Termenul de formulare a cererii
[ 44 ] Dreptul salariaţilor la cote-părţi din profi tul societăţii. Condiţii pentru acordarea cotei-părţi din profit. Asigurări Sociale
[ 45 ] Indemnizaţie de şomaj. Posibilitatea cumulării indemnizaţie de şomaj cu indemnizaţia de consilier local
[ 46 ] Pensie pentru limită de vârstă. Stagiu de cotizare
[ 47 ] Modalitatea de modifi care a deciziei de recalculare a drepturilor de pensie. Drepturile cu caracter salarial care se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual

Drept Administrativ

[ 48 ] Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe care să ateste aspecte legate de activitatea prestată de petent în calitate de salariat al unei societăţi desfi inţate. Calitatea procesuală pasivă a persoanei juridice care deţine arhiva. Obligare la eliberarea informaţiilor
[ 49 ] Rectifi care act de stare civilă. Competenţă. Obiect. Admisibilitatea probei testimoniale în cadrul acestor litigii
[ 50 ] Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ şi fi scal. Relevanţa valorii litigiului, în raport cu emitentul actului contestat
[ 51 ] Cerere de suspendare a executării actului administrativ fiscal. Condiţii. Cazul bine justificat
[ 52 ] Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative
[ 53 ] Acte ale administraţiei publice locale. Dispoziţie de desfiinţare a unei construcţii pe un teren afl at în domeniul public. Competenţa organelor administraţiei publice locale
[ 54 ] Eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean. Cazuri. Lipsa faptelor culpabile
[ 55 ] Cerere vânzare-cumpărare spaţiu locativ cu destinaţie de cabinet medical. Refuz. Competenţa de soluţionare a litigiului
[ 56 ] Contract de asociere în participaţiune încheiat cu comuna, prin primar, având ca obiect un serviciu public. Nulitate. Obligativitatea parcurgerii procedurii prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006

Drept Fiscal

[ 57 ] Societate comercială. Remunerarea acţionarilor pentru participarea la AGA. Cheltuieli nedeductibile fiscal
[ 58 ] Hotărâre de consiliu local de încadrare a terenurilor în categoria celor scutite de impozite. Taxe de închiriere şi pe veniturile din concesiuni. Inexistenţa unor creanţe fiscale
[ 59 ] Act administrativ-fi scal. Înţeles. Adrese de informare
[ 60 ] Autoturisme rulate achiziţionate ca stocuri destinate comercializării. Scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport

Drept Penal

[ 61 ] Latura obiectivă a infracţiunii de delapidare. Legea penală mai favorabilă. Modifi carea conţinutului noţiunii de consecinţe deosebit de grave. Neaplicarea deciziei în recurs în interesul legii
[ 62 ] Tentativă la omor calificat. Lovire sau alte violenţe. Încadrare juridică
[ 63 ] Aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 37 lit. a) C.pen. ce reglementează starea de recidivă postcondamnatorie, relativ la infracţiunea prevăzută de art. 64 lit. m) din O.U.G. nr. 23/2008
[ 64 ] Interzicerea dreptului de a fi tutore. Legătura firească a acestui drept cu calitatea de părinte. Interzicerea drepturilor părinteşti ca pedeapsă complementară
[ 65 ] Infracţiunea de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin. (3) C.pen., săvârşită într-un incident rutier. Dovedirea alcoolemiei prin orice mijloc de probă
[ 66 ] Grup infracţional organizat. Cerinţele prevăzute de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 39/2003
[ 67 ] Importanţa prelevării celei de-a doua probe biologice în cazul inculpatului care a consumat alcool şi a provocat un accident rutier

Drept Procesual Civil

[ 68 ] Încheiere de amânare a pronunţării, nesemnată de judecător. Nulitate
[ 69 ] Cererea de asigurare a dovezilor. Condiţii
[ 70 ] Încheiere de respingere ca inadmisibilă a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Lipsa minutei. Efecte
[ 71 ] Obligaţia de motivare a hotărârii. Inadmisibilitatea punerii în discuţie a fondului unei cauze irevocabil soluţionate
[ 72 ] Litigiu comercial. Suspendarea executării vremelnice a hotărârii apelate. Condiţii
[ 73 ] Lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti
[ 74 ] Punere sub interdicţie. Persoană căreia i s-a numit un
curator, care nu s-a prezentat la administrarea probelor în primă instanţă. Asigurarea asistenţei juridice prin avocat. Legalitatea sentinţei astfel pronunţate
[ 75 ] Recurs împotriva unei hotărâri de partajare a unor imobile afl ate în indiviziune forţată. Condiţiile ce ar putea justifi ca înlăturarea stării de coproprietate forţată. Sarcina probei
[ 76 ] Decizie de casare. Nerespectarea acesteia de către instanţa de rejudecare. Consecinţe
[ 77 ] Creditorii personali nu pot urmări bunul comun decât după partajarea sa, potrivit art. 493 C.proc.civ. Principiul neinvocării propriei culpe în apărare
[ 78 ] Proces-verbal de licitaţie. Acţiune în constatarea nulităţii actului. Califi carea naturii actului şi a acţiunii
[ 79 ] Cerere de încuviinţare a unui sechestru asigurator. Limitele judecăţii
[ 80 ] Obligare la demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie. Calitate procesuală pasivă
[ 81 ] Expropriere parţială în scopul construirii unei autostrăzi. Rămânerea unui rest de parcelă neexpropriat, fără posibilităţi de exploatare economică. Necesitatea exproprierii integrale a parcelei
[ 82 ] Invocarea de către reclamant pe cale de excepţie a nulităţii titlului exhibat de către pârâtă. Inadmisibilitate

Drept Procesual Penal

[ 83 ] Vătămare corporală din culpă. Acţiune civilă. Despăgubiri. Calitatea de parte civilă
[ 84 ] Contestaţie la executare. Deducerea duratei reţinerii şi arestului preventiv. Temeiul în drept al contestaţiei la executare Competenţa soluţionării contestaţiei la executare
[ 85 ] Arestarea preventivă. Greşita reţinere a dispoziţiilor art. 148 lit. a) şi c) C.proc.pen. în lipsa unor elemente certe care să demonstreze că „inculpatul s-a sustras de la judecată” şi că „ar pregăti săvârşirea de noi infracţiuni”
[ 86 ] Trafic de influenţă. Avocat
[ 87 ] Neregularităţi de citare a unei părţi fără interes juridic în aplicarea sancţiunii nulităţii. Păstrarea validităţii hotărârii pronunţate în astfel de condiţii
[ 88 ] Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale
[ 89 ] Termenul în continuare. Cerinţe. Contestaţia în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 386 lit. a) C.proc.pen.
[ 90 ] Contestaţia în anulare. Analizarea cerinţelor impuse de lege în cazul prevăzut de art. 386 lit. b) C.proc.pen.
[ 91 ] Aplicarea principiului non reformatio in pejus la soluţionarea laturii civile în procedura rejudecării, conform art. 5221 C.proc.pen., raportat la art. 346 C.proc.pen.
[ 92 ] Verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive dispusă în lipsa inculpatului, după admiterea cererii de rejudecare a cauzei, conform art. 5221 C.proc.pen.
[ 93 ] Revizuire. Verifi carea temeiniciei cererii de revizuire. Obligativitatea conformării îndrumărilor instanţei de judecată
[ 94 ] Tulburare de posesie. Prejudiciu material. Criterii de stabilire. Stabilirea în echitate
[ 95 ] Documente ce conţin informaţii clasifi cate. Administrarea probei. Cerinţe
[ 96 ] Confl ict negativ de competenţă. Recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate în străinătate pe cale incidentală

Index alfabetic 

Abonamente 2011 

Lista cronologică a deciziilor

Elena RĂDUCU
student, Universitatea București, Facultatea de Drept
intern, Societatea de Știinte Juridice

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti