Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Drept penal RNSJ

Curtea de Apel Alba Iulia. Revocarea suspendării sub supraveghere. Inexistenţa relei-credinţe a condamnatului în privinţa încălcării măsurilor de supraveghere

30 august 2013 | Florin RADU

Pentru a se dispune revocarea beneficiului suspendării condiţionate  sub supraveghere, se impune a se dovedi mai presus de orice indoială că încălcarea măsurilor de supraveghere de către condamnat s-a făcut cu rea credinţă. În speţă, condamnatul a încălcat parţial aceste măsuri, părăsind România în scopul stringent de a-şi găsi un loc de muncă potrivit pentru sănătatea sa.
(Curtea de Apel Alba Iulia, s. pen., dec. nr. 185 din 20 noiembrie 2012)

Prin sentinţa penală nr. 201/08.10.2012, pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Secţia penală, a fost admisă cererea formulată de Compartimentul Executări Penale din cadrul Tribunalului Hunedoara privind pe condamnatul G.E.

În baza art. 447 alin. 1 C. pr. pen., raportat la art. 864 alin. 2 C. pen., a fost revocată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare şi a pedepsei accesorii a interzicerii, pe o durată de 2 ani, a  drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen., aplicate condamnatului G.E. prin sentinţa penală nr. 42/2011 a Tribunalului Hunedoara, definitivă faţă de condamnatul G.E. la data de 04.07.2011, prin neapelare.

S-a dispus emiterea mandatului de executare a pedepsei conform prezentei sentinţe la rămânerea definitivă a acesteia şi executarea pedepsei aplicate.

A fost obligat condamnatul G.E. să plătească suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată de Compartimentul Executări Penale din cadrul Tribunalului Hunedoara, s-a solicitat revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului G.E. prin sentinţa penală nr. 42/2011, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, întrucât acesta nu respectă măsurile de supraveghere ce i-au fost impuse de instanţă şi nu se conformează planului de supraveghere întocmit de consilierul de probaţiune însărcinat cu supravegherea sa.

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Examinând cererea dedusă judecăţii prin prisma actelor aflate la dosarul cauzei, instanţa a reţinut că prin sentinţa penală nr. 42/2011 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, G.E. a fost condamnat la:

– 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire grup infracţional nestructurat, prev. de art. 8 al.1 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. a teza a II-a şi b, pct. 9 şi 12 din Legea nr. 39/2003 şi art. 323 C. pen;

– 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a  şi b C. pen,  pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism, prev. de art. 329 al. 1 C. pen .

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 al. 3 C. pen., au fost contopite pedepsele de mai sus şi aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani  închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a  şi b C. pen.

În baza art. 86/1, art. 86/2 şi art. 71 al. 5 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de încercare compus din cuantumul pedepsei aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani.

A fost încredinţată supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Pe durata termenului de încercare inculpatul  a fost obligat să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d C. pen., adică:

– să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea  lui sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice  schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură  a putea fi controlate  mijloacele lui de existenţă.

Instanţa a atras atenţia  inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 86/4 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Din referatul întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara, la care sunt ataşate Planul de supraveghere a condamnatului, Procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a măsurilor impuse condamnatului, orarul cu datele întrevederilor la care condamnatul urma să participe, avertismentele scrise aplicate condamnatului pentru încălcarea măsurilor de supraveghere, declaraţia condamnatului consemnată în practicaua prezentei sentinţe, din care rezultă că acesta s-a deplasat în Italia, deşi consilierul de probaţiune a refuzat modificarea orarului cu datele întrevederilor obligatorii, instanţa a reţinut că, aşa cum se susţine în actul de sesizare al instanţei, condamnatul nu a respectat niciuna din obligaţiile ce i-au fost impuse la momentul condamnării.

Condamnatul s-a prezentat numai la patru întrevederi cu consilierul de probaţiune, în perioada ianuarie–aprilie 2012 şi la două întrevederi în anul 2011, în lunile septembrie şi decembrie.

Deşi nu avea nici o sursă licită de venit, iar consilierul din cadrul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara a făcut demersuri şi a identificat un loc de muncă unde condamnatul ar fi fost angajat, acesta a refuzat angajarea.

A preferat, în schimb, să întrerupă contactul cu consilierul şi să plece în Italia, făcând imposibilă exercitarea supravegherii.

Având în vedere acest comportament al condamnatului, Serviciul  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara i-a aplicat două avertismente scrise, atrăgându-i atenţia asupra conduitei necorespunzătoare. Nici după cele două avertismente condamnatul nu s-a confirmat obligaţiilor impuse la momentul condamnării.

Nici până la prezentarea în faţa instanţei condamnatul nu şi-a corectat comportamentul, iar supravegherea sa nu poate fi efectuată din cauza relei-credinţe de care acesta dă dovadă.

Din cele expuse mai sus rezultă că G.E., cu rea-credinţă, nu a îndeplinit niciuna din obligaţiile stabilite de instanţă în sarcina sa, nu a respectat măsurile de supraveghere stabilite pe durata termenului de încercare, comportament care, potrivit disp. art 86/4 al. 2 C. pr. pen., atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs, în termenul legal, condamnatul G.E., aducându-i critici de nelegalitate şi netemeinicie, solicitând casarea acesteia şi în rejudecare, respingerea sesizării privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 201/08.10.2012 pronunţate de Tribunalul Hunedoara – Secţia penală.

În expunerea motivelor de recurs, condamnatul a susţinut că plecarea sa în Italia nu a avut loc în scopul de a eluda legea sau de a se sustrage de la supravegherea exercitată asupra sa de consilierul de probaţiune, ci a avut drept scop căutarea unui loc de muncă, pentru a-şi câştiga în mod legal existenţa.

Recurentul a învederat faptul că are în întreţinere un copil minor, locuieşte împreună cu concubina sa, care nu are loc de muncă, iar de curând a reluat şi respectat programul de supraveghere, prezentându-se la Serviciul de Probaţiune Hunedoara.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 385 ind. 1 – 385 ind. 19 C. pr. pen.

În susţinerea recursului, condamnatul a depus la dosar înscrisuri, respectiv orar cu datele fixate pentru întrevederi, adeverinţă privind minorul G.R., certificat de naştere al acestuia, adeverinţă de venit pentru anul 2012 privind pe recurent şi pe numita I.L., chitanţă de plată a cheltuielilor judiciare, practică judiciară, scrisoare medicală.

S-a procedat la ascultarea recurentului condamnat G.E. şi a martorei I.L.

Examinând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate, dar şi din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 385 ind. 6 al. 3 C. pr. pen., Curtea constată că recursul condamnatului G.E. este fondat.

Potrivit dispoziţiilor art. 447 C. pr. pen., rap. la art. 9 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în cazul nerespectării de către condamnat a măsurilor de supraveghere impuse în sarcină cu ocazia aplicării pedepsei cu suspendarea sub supraveghere a executării, judecătorul delegat la compartimentul executări penale, la propunerea consilierului serviciului de probaţiune, sesizează instanţa care a judecat în primă instanţă infracţiunea, în vederea revocării suspendării.

De asemenea, conform art. 86 ind. 4 al. 2 C. pen., suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei se revocă dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă.

Pornind de la dispoziţiile legale arătate, Curtea constată că recurentului G.E., condamnat prin sentinţa penală nr. 42/2011 a Tribunalului Hunedoara la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C. pen. cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, i s-a imputat faptul că în perioada mai–iulie 2012 nu s-a prezentat la întrevederile cu consilierul de probaţiune, fiind plecat în Italia, fără a anunţa organele însărcinate cu supravegherea despre deplasarea sa. Mai mult, deşi consilierul de probaţiune a efectuat demersuri pentru a-i găsi acestuia un loc de muncă în ţară, condamnatul a refuzat categoric oferta.

Contrar celor reţinute de prima instanţă, Curtea apreciază că în cauză nu s-a făcut dovada relei-credinţe a condamnatului, cerinţă esenţială pentru a se dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate, în condiţiile art. 86 ind. 4 al. 2 C. pen.

Potrivit susţinerilor recurentului, dovedite cu scrisoarea medicală depusă la dosar, refuzul său de a accepta oferta de angajare făcută de consilierul de probaţiune s-a datorat stării sale de sănătate, acesta suferind în octombrie 2011 un accident soldat cu fractură de claviculă stângă.

Până la momentul plecării sale în Italia, recurentul s-a prezentat la toate întrevederile cu consilierul de probaţiune, iar din depoziţia martorei I.L., coroborată cu susţinerile recurentului, a rezultat că plecarea acestuia a fost determinată de necesitatea găsirii unui loc de muncă, corespunzător stării sale de sănătate.

Martora a relevat faptul că recurentul a muncit în agricultură, a expediat bani acasă, fiind de altfel singurul întreţinător al familiei.

În întreg contextul relevat, considerând că lipsa condamnatului de la întrevederile cu consilierul de probaţiune şi plecarea sa din ţară pentru o perioadă de 3 luni a fost cauzată de împrejurări obiective, determinate de necesitatea prestării unor activităţi aducătoare de venituri, Curtea apreciază că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 86 ind. 4 al. 2 C. pen., lipsind reaua-credinţă a recurentului.

Neîndeplinirea obligaţiilor impuse de instanţă prin hotărârea de condamnare nu a avut loc în vederea sustragerii de la supraveghere, condamnatul a reluat toate întrevederile cu consilierul de probaţiune, dovedind faptul că a conştientizat consecinţele conduitei sale, situaţie în care Curtea consideră fondate criticile aduse hotărârii atacate.

În consecinţă, în temeiul art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. d C. pr. pen., Curtea va admite recursul formulat de condamnatul G.E., va casa sentinţa penală nr. 201/08.10.2012 a Tribunalului Hunedoara – Secţia penală şi în rejudecare, va respinge cererea formulată de Compartimentul Executări Penale din cadrul Tribunalului Hunedoara privind  revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate condamnatului G.E. prin sentinţa penală nr. 42/2011 a Tribunalului Hunedoara, definitivă prin neapelare.

Notă: Fără a ne lăsa foarte multe posibilităţi de a comenta prezenta decizie, instanţa de recurs a pronunţat o hotărâre temeinică, în care a dat valoare şi a subliniat faptul că revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei – reprezentând o adevărată excepţie de la regula autorităţii de lucru judecat (n.n. F.R.), – trebuie să se bazeze pe probe care să înlăture în mod real prezumţia de bună credinţă a condamnatului.

Plecarea din ţară a condamnatului exclusiv în scopul de a-şi găsi un loc de muncă, prezentarea sa la multe din şedinţele de supraveghere, dar şi refuzul justificat de a accepta un loc de muncă propus de Serviciul de probaţiune – iată elementele care au determinat instanţa de recurs să aprecieze că încălcarea obligaţiilor de către condamnat a fost una justificată şi determinată de fatori externi voinţei acestuia.

Paradoxal, trebuie să spunem şi faptul că – raportat la materialul probatoriu existent în faza de primă instanţă – şi sentinta Tribunalului Hunedoara a fost una legală şi temeinică, la acel moment neadministrându-se probe care să înlăture prezumţia de bună-credinţă a condamnatului.

Florin RADU
Avocat, Consilier Baroul Hunedoara

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale