Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti

Procedura simplificată aplicabilă beneficiarilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale


24.10.2013 | Adelina VRÂNCIANU
Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 650 din data de  22 octombrie 2013 s-a publicat Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1020/15.10.2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

La data intrării în vigoare a acestui ordin, şi anume data publicării în Monitorul Oficial, se abrogă Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29 octombrie 2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”. Procedura simplificată stabileşte etapele minime care trebuie parcurse de beneficiarii privaţi în vederea atribuirii şi semnării unui contract de achiziţie.

Procedura simplificată se aplică beneficiarilor privaţi care procedează la atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian. Se poate observa o extindere a domeniului de aplicare a ordinului şi proiectelor finanţate  prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian faţă de Ordinul nr. 1050/2012 care se aplica numai proiectelor finanţate din instrumente structurale.

Ordinul distinge trei ipoteze de lucru:

1. Beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 lit c) şi c1) din OUG nr. 34/2006 vor aplica prevederile OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
2. Beneficiarii privaţi care desfăşoară achiziţii publice cu o valoare estimată a achiziţiei, fără TVA, inferioară pragurilor valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006, au dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări cu respectarea următoarelor:
3. Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (ex: comandă, bon fiscal, factură, contract etc.),
4. Dosarul achiziţiei va cuprinde o Notă privind determinarea valorii estimate şi documentele justificative ale achiziţiei, inclusiv documentele care dovedesc îndeplinirea obligaţiilor contractuale (ex: procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, livrabile, procese verbale de predare primire),
5. Nu este obligatorie semnarea unui contract.
6. Beneficiarii privaţi desfăşoară achiziţii cu o valoare estimată, fără TVA, superioară pragurilor valorice prevăzute de art. 19 din OUG nr. 34/2006 şi vor aplica procedura simplificată prevăzută în capitolul VII, respectiv:
– În cazul contractelor de furnizare fără a exista o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile OUG nr. 34/2006,
– În cazul contractelor de servicii şi lucrări, numai dacă nu îndeplinesc condiţiile de la art. 9 lit. c) şi c1) din OUG nr. 34/2006.

În continuare, voi detalia procedura simplificată prevăzută de capitolul VII din Ordinul nr. 1020/2013. Ordinul 1020/2013 acordă beneficiarilor privaţi posibilitatea de a opta pentru continuarea achiziţiilor aflate în curs de desfăşurare conform prevederilor Ordinului nr. 1050/2012 sau anularea procedurilor începute.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, beneficiarii privaţi trebuie să aibă în vedere în vedere următoarele principii: principiul transparenţei, principiul economicităţii, principiul eficienţei, principiul eficacităţii. De asemenea, beneficiarii privaţi au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese.

Prim etapă vizează elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate. Beneficiarul privat elaborează cerinţele tehnice obiective ce descriu obiectul achiziţiei în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

În situaţie de excepţie, când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui operator economic, vor fi descrise detaliat şi motivat specificaţiile tehnice particulare.

De asemenea, dacă produsele ce urmează a fi achiziţionate sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare, atunci beneficiarul privat va evidenţia şi detalia motivat particularităţile tehnice şi scopul achiziţiei.

A doua etapă este verificarea valorii estimate. Se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va rectifica această valoare.

Dacă în urma elaborării specificaţiilor tehnice se constată că valoarea estimată la momentul demarării achiziţiei depăşeşte valoarea prevăzută în contractul de finanţare, beneficiarul privat poate suplimenta această valoare din bugetul propriu sau din bugetul contractului de finanţare numai după ce obţine aprobarea Autorităţii de management/Operatorii de program.

Se verifică dacă valoarea estimată la momentul lansării procedurii simplificate se situează, în continuare, peste pragurile de la art. 19, dar sub pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c) şi c1) din OUG nr. 34/2006.

Următoarea etapă este publicarea unui anunţ. Beneficiarul privat va publica, gratuit, un anunţ pe pagina web – www.fonduri-ue.ro, secţiunea „achiziţii private” însoţit de specificaţiile tehnice. Publicarea acestui anunţ pe site este obligatorie, cu excepţia a două cazuri:

1. Atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic,
2. Produsele sunt fabricate numai pentru cercetare , experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare.

Nepublicarea anunţului pe pagina web menţionată mai sus, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezentul ordin, atrage o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie.

Pentru a asigura o publicitate suplimentară, beneficiarul poate transmite în aceeaşi zi cu publicarea anunţului şi invitaţii de participare la procedura simplificată. În acest caz,  informaţiile publicate trebuie să fie identice cu cele cuprinse în invitaţiile de participare.

În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.

La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţiei se va completa anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului. În cazul în care beneficiarul nu completează informaţiile menţionate mai sus, se aplică o corecţie financiară de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie.

Etapa analizei ofertelor prezintă noutăţi faţă de Ordinul nr. 1050/2012. Se elimină obligativitatea reluării procedurii de achiziţie dacă nu sunt primite cel puţin trei oferte conforme. Astfel,  beneficiarul privat compară ofertele primite. Dacă se primeşte o singură ofertă, beneficiarul poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate conform etapei 1.

Ultima etapă este reprezentată de elaborarea Notei justificative de atribuire. Beneficiarul justifică alegerea ofertei pentru contractare (se prezintă avantajele specifice şi financiare care motivează alegerea în raport cu celelalte oferte primite/specificaţiile tehnice). Contractul se va semna numai cu operatorul economic stabilit prin Nota justificativă de atribuire.

Procedura simplificată cuprinde şi o serie de reguli cu privire la modificările care pot fi operate în perioada de implementare a contractului, precum şi condiţiile în care se pot produce.

Prin urmare, preţul poate fi ajustat:

1. Dacă au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţi publice centrale sau locale administrative care au obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe, impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie,
2. Pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie.

Posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în anunţ, cât şi în contractul încheiat, prin clauze speciale în acest sens.

Ajustarea preţului în lipsa unor clauze concrete este posibilă numai în următoarele cazuri:

– Atunci când intervin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute mai sus,
– Atunci când durata de aplicare a procedurii se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a beneficiarului/operatorului economic.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi ajustat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă la depăşirea pragurilor prevăzute în OUG nr. 34/2006 sau la diminuarea avantajelor menţionate în Nota justificativă de atribuire.

Totodată, în perioada de implementare a contractului de achiziţie se vor respecta clauzele contractuale asumate, iar modificarea acestuia se va realiza cu respectarea următoarelor:

– modificarea contractului de achiziţie se realizează prin acte adiţionale,
– modificările se pot face doar în perioada de execuţie a contractului,
– orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului de finanţare în cauză, iar plăţile să fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanţare.

Orice modificare a contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor menţionate în Nota justificativă de atribuire.

În final, beneficiarul privat va întocmi dosarul de achiziţie care va conţine pentru procedurile simplificate, având o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 19 din OUG nr. 34/2006, următoarele documente: specificaţii tehnice, nota privind determinarea valorii estimate actualizată, dovada anunţului, nota justificativă de atribuire, declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, ofertele originale, contractul de achiziţie, actele adiţionale (după caz) şi alte documente relevante.

Adelina VRÂNCIANU
doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro