Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Procedură civilă RNSJ
3 comentarii

Care sunt calităţile necesare unui judecător pentru a promova în funcţii de execuţie?

19 noiembrie 2013 | Gabriel LEFTER

Se dă următoarea întrebare: „Prin cererea înregistrată la data de 19 iulie 2013 pe rolul tribunalului, reclamantul SD a solicitat obligarea pârâţilor NM şi DC la plata sumei de 227.000 lei, reprezentând daune contractuale. La termenul imediat următor celui la care au fost încuviinţate probele, BN a formulat cerere de intervenţie accesorie în apărarea pârâţilor, cerere încuviinţată în principiu de către instanţă. La acelaşi termen, reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată sub aspectul cauzei, invocând ca temei al pretenţiilor răspunderea delictuală. Faţă de această situaţie, instanţa a dispus amânarea cauzei şi comunicarea cererii modificate tuturor părţilor din proces, în vederea depunerii întâmpinării. La termenul următor, constatând existenţa acordului expres al pârâţilor cu privire la modificarea cererii de chemare în judecată şi lipsa unui asemenea acord din partea intervenientului, instanţa:
A. a apreciat că nu este legal învestită cu soluţionarea cererii modificatoare, întrucât intervenientul nu şi-a dat acordul la primirea ei peste termenul legal;
B. a apreciat că este legal învestită cu soluţionarea cererii modificatoare formulată de către reclamant, opunerea intervenientului fiind fără relevanţă în cauză;
C. a apreciat că nu este legal învestită cu soluţionarea cererii modificatoare, considerând că nu sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de lege.”

Pentru cei care au citit, pe lângă art. 204 alin. 3 NCPC, şi art. 67 alin. 2, răspunsul ar fi simplu (ei, nu chiar, dar oricum facil): „B”.

Pentru 40 de judecători plus un formator INM, răspunsul este, surpriză, niciuna dintre variante!

„Ce se întâmplă ?” (folosind o sintagmă consacrată de „Academia Caţavencu”, săptămânal care mi-a venit în minte pentru o altă marcă înregistrată ce se poate aplica aici: „cititorii noştri, care sunt la fel de inteligenţi ca noi”).

La 10 noiembrie 2013 s-a susţinut concursul de promovare efectivă şi pe loc a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie; la proba practică pentru judecători, pentru grad de curte de apel a figurat şi această întrebare.

Comisia de redactare a subiectelor (şi marea majoritatea concurenţilor) a apreciat corect răspunsul B; o parte a candidaţilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem a socotit că „subiectul de concurs conţine o rezolvare controversată în doctrină”, iar variantele de răspuns se exclud reciproc, astfel că întrebarea trebuia anulată.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor a avut în vedere trei lucrări,  pe de o  parte: Drept procesual civil, autor Mihaela Tăbârcă, vol. II ed. Universul Juridic 2013, p. 81 şi, de cealaltă parte, Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, coordonat de V.M. Ciobanu şi M. Nicolae, ed. Universul Juridic 2013, vol. I  p. 577 şi Noul Cod de procedură – Comentariu pe articole, coordonat de Gabriel Boroi, ed. Hamangiu, 2013, vol. I p. 493.

Prealabil trebuie să remarc că, în cele două lucrări în care apar numele a doi autori ce alcătuiesc careul de aşi a procedurii civile (sau „Big four”, astfel cum apărea într-o conferinţă extraordinară), partea corespunzătoare comentariul art. 204 NCPC „Modificarea cererii de chemare în judecată” nu aparţine coordonatorilor V.M. Ciobanu sau G. Boroi, ci altor persoane din colectivul de autori, anume dlui. Ghe. Florea în Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat şi dnei. Delia Narcisa Teohari în Noul Cod de procedură – Comentariu pe articole (în care prof. univ. dr. G. Boroi nu comentează niciun articol în volumul I).

Totuşi, trebuie văzut ce spune doctrina vizată (dar şi alţi autori, ex. Ioan Leş în Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133, ediţia I, ed. C. H. Beck, an 2013, p. 341).

Astfel, d-na judecător Mihaela Tăbârcă arată că, întrucât textul cere acordul tuturor părţilor, însemnă că trebuia obţinut atât acordul pârâtului cât şi acordul intervenienţilor; dl. profesor Ioan Leş subliniază că, având în vedere formularea imperativă, art. 204 alin. 3 necesitatea acordului îi vizează pe toţi coparticipanţii procesuali, inclusiv terţele persoane introduse în proces (intervenient, chemat în garanţie etc.)

Apoi, citirea paginii 577 din Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat în, vol. I, coordonat de V.M. Ciobanu impune concluzia că în această parte a lucrării nu se vorbeşte despre art. 204 NCPC; era şi imposibil, autorul expunând jurisprudenţă veche, pronunţată sub imperiul vechiului cod de procedură civilă, jurisprudenţă ale cărei dezlegări date art. 132 s-ar putea aplica şi noii reglementări, nu şi alin. al art. 204 NCPC ce conţine o noutate absolută.

Totuşi, la pagina 579, există inserată o notă la o decizie din anul 2009 în care se afirmă sec că, atunci când modificarea cererii de chemare în judecată se face după primul termen la care reclamantul a fost legal citat, se solicită „acordul expres al tuturor părţilor”; nimic mai mult peste litera textului comentat, care putea fi introdus acolo cu ghilimele, căci nu există vreo opinie personală a autorului.

În Noul Cod de procedură – Comentariu pe articole, se arată că „în situaţia în care, în litigiu au fost formulate mai multe cereri de intervenţie încuviinţate în principiu, pentru modificarea cererii de chemare în judecată este necesar şi acordul expres al intervenienţilor, aceştia fiind incluşi în categoria părţilor litigante iar legea solicită acordul expres al tuturor părţilor, iar nu numai cel al pârâtului”.

Simpla expunere a doctrinei spicuite impune concluzia că, de fapt nu există nicun fel de „rezolvare controversată în doctrină”, toţi autorii spunând fie că este necesar acordul expres al tuturor părţilor (între care trebuie incluşi şi intervenienţii – nota mea G.L.) sau că este necesar şi acordul expres al intervenienţilor. Nicio incongruenţă!

Opiniile citate care arată că este necesar şi acordul expres al intervenienţilor  – în principiu, corecte – sunt fără relevanţă în cazul discuţiei de faţă, pentru că nu se continuă raţionamentul bazat pe admiterea în principiu a unei cereri de intervenţie cu distingerea între diferitele tipuri de intervenţie şi situaţia juridică diferită a intervenientului principal faţă de intervenientul principal.

Trebuie să subliniez că, în ipoteza intervenienţiei principale, dacă reclamantul îşi modifică cererea de chemare în judecată peste termen, având în vedere poziţia intervenientului de „veritabil reclamant” (Ioan Leş în Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133, ediţia I, ed. C. H. Beck, an 2013, p.113, comentariul 1), este indubitabil că pentru judecarea ei de către instanţă este necesar acordul expres al tuturor părţilor, inclusiv al intervenientului principal.

Este adevărat că, în conformitate cu art. 65 alin. 1, intervenientul devine parte în proces după admiterea în principiu a cererii sale, iar textul este de aplicabilitate generală şi deci vizează şi intervenienţii accesorii.

Dar, aşa cum doctrina învederează în mod unanim, terţul intervenient accesoriu nu se bucură de independenţă procesuală (spre diferenţă de intervenientul principal), deoarece „intervenientul accesoriu poate să săvârşească numai actele de procedură care nu contravin interesului părţii în favoarea căreia a intervenit” – art. 67 alin. 2 NCPC .

Pentru soluţionarea întrebării de la care a pornit această discuţie, cheia soluţiei corecte este nu aplicarea literală a art. 204 alin. 3 NCPC (căci ar fi fără finalitate într-un concurs desfăşurat cu codurile pe masă), ci interpretarea coroborată cu art. 67 alin. 2, cunoaşterea conţinutului sintagmei „acte de procedură care contravin interesului părţii în favoarea căreia s-a intervenit” (al cărei înţeles nu este deplin lămurit în teorie şi practică – acesta fiind o noţiune „controversată”, iar nu cea reţinută de comisia de contestaţii), întrebarea încadrându-se – în opinia mea – în categoria celor iscusite, care ar putea face diferenţa între cei care au citit NCPC şi cei care l-au înţeles.

Aşadar, ce este „actul de procedură care contravine interesului părţii în favoarea căreia s-a intervenit”?

Doctrina (Ioan Leş, op. cit. p.117 sau Mihaela Tăbârcă în Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, coordonat de V.M. Ciobanu şi M. Nicolae, ed. Universul Juridic 2013, vol. I  p. 200) a arătat că, prin acte procesuale contrare trebuie să înţelegem „acele acte care ar sprijini în mod obiectiv poziţia părţii adverse şi care ar putea conduce chiar la pierderea procesului de către partea în favoarea căreia s-a făcut cererea de intervenţie”.

Aceste opinii au fost emise atunci când era de analizat un act de procedură independent (distinct) al intervenientului accesoriu – şi era dat exemplul invocării de către intervenientul în favoarea reclamantului a excepţiei lipsei calităţii procesual activenu şi atunci când însăşi partea în favoarea căreia s-a făcut cererea de intervenţie exprimă în condiţii care ar putea produce efectele legale o anumită poziţie procesuală cu care intervenientului accesoriu (din orice motive) nu este de acord.

În acest context, niciodată, practica şi doctrina nu au dat eficienţă opoziţiei intervenientului accesoriu ca instanţa să i-a act de tranzacţia părţilor principale, de renunţarea reclamantului la judecată cu care pârâtul a fost de acord (cu atât mai puţin la dreptul pretins), achiesarea la hotărâre sau orice alt act de dispoziţie al părţii.

Cu atât mai mult, dacă pârâţii –  care sunt singurii ce pot aprecia caracterul vătămător al unor acte de procedură pe care le îndeplinesc – s-au declarat de acord cu judecarea cererii de chemare în judecată modificată formulată peste termen, intervenientul în favoarea pârâţilor nu poate exprima o opoziţie la această atitudine concesivă a pârâţilor pentru că legea nu condiţionează valabilitatea unor acte de dispoziţie al părţii de acordul terţului ce a intervenit în favoarea lui.

Este drept că legea prevede această soluţie doar în situaţia lipsei căii de atac sau cea a renunţării la aceasta (art. 67 alin. 4) dar interpretarea alin. 2 şi alin. ale art. 67 permite extragerea unei concluzii cu valoare de principiu: subordonarea procesuală a interveninetului faţă de partea pentru care a intrat în proces.

Or, acest principiu face ca, în soluţionarea „conflictului” dintre actul procesual a părţii şi actul procesual al intervenientului accesoriu, întotdeauna şi fără excepţie sau „nuanţări”, instanţa este obligată să dea curs actului părţii, indiferent de caracterul aparent vătămător al acestuia (caracter eventual învederat de terţul intervenient).

Pentru aceste argumente, ori de câte ori instanţa constată existenţa acordului expres al pârâţilor cu privire la modificarea cererii de chemare în judecată şi lipsa unui asemenea acord din partea intervenientului accesoriu în apărarea pârâţilor, trebuie să se considere legal învestită cu această cerere modificată peste termen, pentru că aceste refuz al terţului este „neavenit” (art. 67 alin. 4) şi nu îl va lua în considerare, astfel că nu va produce nici un efect.

Revenind la întrebarea care constituie titlul comentariului de faţă sunt convins că printre calităţile necesare unui judecător pentru a promova în funcţii de execuţie – pe care trebuie să le dovedească indiferent de calitatea legislaţiei, resursele inadecvate alocate sistemului judiciar ş.a. – trebuie să se găsească, în primul rând, o gândire coerentă, clară şi lipsită de ambiguităţi şi de contradicţii, în urma căreia să rezulte un silogism juridic fără cusur.

La examenul din 10 noiembrie 2013, un număr de 38 de judecători şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem au demonstrat că nu au aceste calităţi.

Gabriel LEFTER
judecător, Curtea de Apel Constanţa

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership