« Secţiuni
Selected
CorporatePlatinum members
9 comentarii

Publicitate pentru avocați
20.12.2013 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

20 decembrie 2013: Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității vineri, 20 decembrie 2013, Hotărârea nr. 852 din 14 decembrie 2013 a Consiliului UNBR cu privire la publicitatea formelor de exercitare a profesiei.

::  Hotărârea nr. 852 din 14 decembrie 2013 a Consiliului UNBR

***

12 decembrie 2013: Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității vineri, 29 noiembrie 2013, proiectul privind modificarea Statutului profesiei de avocat în partea relativă la publicitatea profesională și legislația din alte state europene avuta în vedere la elaborarea acestuia, adoptat de Comisia constituită de Consiliul UNBR din 29 iunie 2013 pentru inventarierea propunerilor si elaborarea de proiecte vizând modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţă asupra profesiei, întrunită în şedinţa din 23.11.2013.

Redăm textul integral al propunerii de modificare, în care am evidențiat cu albastru lucrurile pozitive pe care JURIDICE.ro le poate face pentru avocați și cu roșu aspectele îngrijorătoare.

În acest context, vă supunem atenției modalitățile de evidențiere a specializării profesionale pe care JURIDICE.ro le pune la dispoziția avocaților (click pe imaginea din dreapta).

„Propunere de modificare a Statutului profesiei de avocat privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei (materialul a fost dezbătut şi este rezultatul analizei Comisiei instituite de Consiliul UNBR din 29.06.2013 pentru inventarierea propunerilor si elaborarea de proiecte vizand modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor precum si a legislaţiei din alte domenii, cu incidenta asupra profesiei, întrunită în şedinţa din 23.11.2013

Subsecţiunea a 4.-a ”Publicitatea formelor de exercitare a profesiei” din Capitolul IV ”Integritatea profesiei de avocat” din Statutul profesiei de avocat

Art. 243
(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de publicitatea profesională, care urmareşte promovarea profesiei de avocat.
(2) Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmăreşte să aducă la cunoştinţa publicului informatii asupra naturii ori calităţii practicii profesionale.
(3) Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat și se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea şi sub supravegherea acestora.
(4) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă.

Art. 244
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 232;
b) anunţuri de publicitate potrivit prezentului statut;
c) anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon;
d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii, etc. profesionale or cu o componentă de specialitate juridică;
e) corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale;
f) domeniu de Internet şi adrese de email;
g) pagină web;
h) publicarea de articole în reviste sau alte publicaţii de specialitate, ori care nu sunt destinate publicului larg.
2) Nu este permisă utilizarea următoarelor forme de publicitate:
a) racolarea clientelei, constând în oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau reşedinţa unei persoane, sau într-un loc public, ori in propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens. Se consideră racolare adresarea personală sau prin terți către victimele accidentelor sau către moștenitorii acestora, aflați în imposibilitate de a alege un avocat;
b) acordarea de consultaţii şi/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu excepția publicațiilor care conțin o rubrică de consultanță juridică;
c) publicarea unor materiale cu conţinut publicitar în publicaţii, altele decât cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg;
d) aducerea la cunoştinţa publicului, prin orice mijloace, a donaţiilor sau altor liberalităţi acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocaţii din cadrul acesteia, cu excepţia sponsorizărilor de conferinţe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică, ori a unor alte evenimente sau acțiuni care nu sunt destinate publicului larg;
e) utilizarea, în scopul realizării corespondenţei prin email sau al postării unei pagini web, a unui domeniu de Internet rezervat de un comerciant;
f) prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocaţilor care funcţionează în cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele, denumirea sau domeniul de Internet ale unui agent economic;
g) promiterea obținerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;
h) comunicarea publica a funcţiilor deţinute anterior in cadrul unor autorităţi, de către avocaţii incluşi în forma de exercitare a profesiei;
i) incitarea publică la iniţierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora.
(3) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea şi reputaţia profesiei, precum şi obligaţiile profesionale. În exercitarea mandatului său, sunt permise luări de poziţie publice, prin mijloacele de comunicare în masă, dacă acestea nu contravin interesului clientului şi dacă există permisiune expresă din partea acestuia.
(4) Barourile, UNBR şi organele profesiei nu răspund pentru opinia sau activitatea avocatului reflectată in mijloacele de comunicare in masa.

Art. 245
(1) Firma trebuie să aibă dimensiunile maxime de 40 X 60 cm şi va fi amplasată la intrarea imobilului şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îşi are
sediul profesional principal sau secundar, ori birou de lucru.
(2) Firma cuprinde menţiunile prevăzute de anexa nr. XXII la statut, gravate pe suport metalic.

Art. 246
(1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anunţuri în mica sau în marea publicitate numai în presa scrisă, cu ocazia stabilirii sau a schimbării sediului profesional, a sediului secundar şi/sau a biroului de lucru, precum şi a modificării formelor acestora.
(2) În cazul în care anunţul se face prin presa scrisă dimensiunile sunt de maximum 6×9 cm.
(3) Anunţurile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, numele şi principalele domenii în care avocaţii îşi desfăşoară activitatea.

Art. 247
(1) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi baroul din care aceasta face parte.
(2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita broşuri de prezentare generală, ale căror formă şi conţinut trebuie transmise, în prealabil, consiliului baroului, în vederea autorizării comunicării acestora către public.
(3) Broşura de prezentare generală nu poate face referire la:
a) numele clienţilor formei de exercitare a profesiei. Prin excepţie, broşura poate indica doar numele clienţilor care şi-au dat acordul în acest sens;
b) activităţi care nu au legătură cu exercitarea profesiei.
(4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza broşuri de prezentare generală către toate categoriile de public numai la manifestările prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stabilite de alin. (2). Difuzarea poate fi realizată numai de către forma de exercitare a profesiei, fără posibilitatea de a le depune în locurile publice sau de a le transmite terţilor în vederea difuzării, cu excepţia serviciilor poştale.

Art. 248
(1) Corespondenţa formei de exercitare a profesiei poate cuprinde:
a) numărul de telefon, telefax, adresa de Internet şi adresa electronică (e-mail);
b) indicarea sediului principal şi, după caz, a sediului secundar şi/sau a biroului de lucru;
c) sigla formei respective de exercitare a profesiei, avizată, în prea-labil, de consiliul baroului;
(2) Cărţile de vizită profesionale ale avocatului ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul formei respective de exercitare a profesiei pot cuprinde menţiunile permise corespondenţei, precum şi titlul de asociat, colaborator sau salarizat şi, dacă este cazul, titlurile ştiinţifice şi/sau profesionale dobândite în ţară sau în străinătate, precum şi ariile de practică ale acestuia.

Art. 249
(1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adresă proprie de Internet, care poate cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, la avocații care își desfășoară activitatea în cadrul acestora, precum şi cele permise corespondenţei.
(2) Conţinutul şi modul de prezentare a adresei de Internet se avizează, în prealabil, de consiliul baroului şi trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, precum şi secretul profesional.
(3) Adresa de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclamă sau menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de art. 3 alin. (1) din Lege.
(4) Adresa de Internet nu poate conţine legături către alte adrese de Internet (link-uri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de avocat. Este admisă includerea unor legături care să permită accesarea paginilor de internet ale entitatilor cu care sunt incheiate conventii de conlucrare profesionale avizate de Consiliul baroului, ale conferințelor sau altor manifestari profesionale organizate de forma de exercitare a profesiei sau cu participarea acesteia, a articolelor publicate in reviste de specialitate juridica.
(5) Pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei deţinătoare a adresei de internet trebuie să asigure în mod regulat vizitarea şi evaluarea
paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul adresei proprii, la cererea organelor profesiei. Consiliul baroului poate
dispune eliminarea de indata a mentiunilor si legaturilor al caror continut si forma sunt contrare principiilor esenţiale privind exercitarea profesiei de avocat.

Art. 249 indice 1
(1) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă.
(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:
a) menţiunile autolaudative sau comparative;
b) nominalizarea clienților din portofoliu sau indicarea litigiilor in care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicata;
c) informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;
d) furnizarea de informaţii în vederea includerii în clasamente întocmite pe criterii financiare;
e) menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuități sau la modalitatea de plată şi care constituie politici de dumping;
f) orice afirmatii contrare demnităţii persoanelor, profesiei sau justiţiei;
g) orice forme de publicitate realizate de către terţi.

Art. 250
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de Lege şi prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat constituie abatere disciplinară gravă”.

:: legislația din alte state

 
Secţiuni: Media & Publicitate, Selected, UNBR+INPPA+Barouri | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Au fost scrise până acum 9 de comentarii cu privire la articolul “Publicitate pentru avocați”

 1. Florin RADU spune:

  Ma intreb cum va fi interpretat art. 244 pct. 2 lit. e: cumva in sensul ca nu avem voie sa detinem o adresa de mail pe yahoo.com ori gmail.com?!
  Daca da, atunci e aberant!

  • Alin DUBAU spune:

   Nu stiu daca ati primit si dumneavoastra SMS-ul care disemina aceasta interpretare exagerata, si anume ca nu vom avea voie sa folosim adrese de yahoo ori gmail pentru corespondenta profesionala.
   Eu am primit un astfel de SMS, insa pot spune ca este vorba doar despre o metoda de promovare necinstita.
   O firma care vrea sa racoleze avocati carora sa le construiasca site-uri si implicit adrese personalizate de mail, insa minte ca sa-si atinga mai usor scopul.
   Totusi, plecand de la observatia dumneavoastra, cred ca ar fi bine ca propunerile de modificare sa fie explicate public.

 2. Mădălin NICULEASA spune:

  Andrei, poate reusiti sa ne spuneti si de ce considerati ceea ce ati subliniat cu rosu ca fiind ingrijorator? Fara o motivare adecvata ma tem ca dezbaterea nu se aprinde.

  • Andrei SĂVESCU spune:

   Mădălin, mă provoci… Nu o să mă refer la tot ce am marcat cu roșu, pentru a lăsa spațiu unui viitor Statut comentat. Cu titlu de exemplu, cred că publicarea informațiilor cu privire la succesele profesionale este potrivită, este relevantă. E adevărat că judecătorii decid, așa cum vor ei, însă cred că aportul avocaților la căștigarea unui proces de către justițiabil este foarte-foarte important. Publicarea unor astfel de informații poate fi de natură să întărească încrederea în avocați, ceea ce este un pas important pentru atragerea de clientelă… Pe de altă parte, scopul publicării materialului nu este acela de a aprinde dezbaterea, ci de a informa, în contextul în care am observat discuțiile care s-au făcut în ultima perioadă, depărtate adesea de textul la care se referă. În orice caz, propunerile Comisie merită discutate, în timp ce toți avocații așteaptă cu emoție deciziile care se vor lua.

 3. Mihai COSTACHE spune:

  In opinia mea este ingrijorator tot proiectul. Daca UNBR crede ca asta este urgenta profesiei noastre in acest moment, atunci ne putem face bagajele si pleca in Congo.

 4. Carmen POPA spune:

  Este necesar ca UNBR sa publice o expunere de motive privind ratiunile care au determinat introducerea acestei reglementari si de ce este necesar ca sa fie avizate in prealabil sigla, brosura de prezentare sau pagina de internet.
  In ceea ce priveste adresa de email as fi mers mai departe si as fi cerut ca avocatii sa cumpere semnatura digitala pentru certificarea identitatii expeditorului actelor de procedura care se transmit instantelor pe email.

  • Marius GAVRILĂ spune:

   Cred ca pe dvs. va intereseaza mai putin instanta si mai mult sa va faceti procedura comunicarii, pe lichidari – recuperari creante – executari silite… numai ca, avocatul nu e moasa comunala… Am depus o delegatie intr-un dosar in instanta, dar nu aveti de unde sa stiti limitele mandatului meu… asa ca, pana una alta, discutati cu clientul. Eu il reprezint doar in instanta si ceea ce trimit pe mail voi confirma la primul termen de judecata …. 🙂

   • Carmen POPA spune:

    Cand am scris despre semnatura digitala m-am gandit ca pentru a face comunicarea cu instanta cf. art. 154 (6) sau cu ceilalti avocati sau consilieri juridic cf. art. 169 NCPC, ar fi util certificatul de semnatura digitala ca sa demonstrezi ca o anumita corespondenta iti apartine. Daca vei coresponda de pe o adresa de yahoo si altcineva contesta autenticitatea ce vei face? Vei scrie la compania ce detine yahoo sa certifice ca o anumita adresa de corespondenta a fost retinuta de tine de pe un anumit calculator cu un anumit IP ?
    De aceea sunt de acord cu reglementarea care iti cere sa ai macar domeniu de internet rezervat si sa pui macar o eticheta sub semnatura ( desi si caracterele etichetei pot fi reproduse).
    Cred ca noi avocatii trebuie sa facem toti eforturi sa ne adpatam la mijloacele tehnice moderne de lucru, iar UNBR nu trebuie sa ne faca munca mai birocratizata decat ne-o fac deja instantele si celelalte institutii publice.
    O pagina de internet se poate apdata zilnic sau saptamanal. O sa cerem la barou acordul pentru fiecare upload?

 5. Dora VULPESCU spune:

  Este regratabil ca UNBR ia asemenea decizii importante pentru breasla avocaților fără o dezbatere publică prealabilă și, ce e mai grav, în contradicție cu recomandările Comisiei în materie de concurență. MODERAT

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD