Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Române nr. 4/2010
10.05.2010 | Elena ALBU

Secţiuni: Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

A apărut nr. 4/2010 al revistei Pandectele Române.

Cuprins

DOCTRINĂ
Despre mandatul Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii
Dan LUPAŞCU
Divorţul – în ambianţa prevederilor Proiectului Codului de procedură civilă
Ion DELEANU
Abuzul de drept procesual şi procedural. Regimul său juridic preventiv şi sancţionator
Vasile PĂTULEA
Principiile fundamentale ce guvernează exercitarea profesiei de avocat în România
Ştefan NAUBAUER

JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE EXCEPŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE
                                               
A. Excepţii de neconstituţionalitate admise
100. Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Ordonanţă de urgenţă. Condiţii cumulative. Precaritatea notei de fundamentare. Neevidenţierea existenţei unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată. Neconstituţionalitate
(C.C., decizia nr. 109 din 9 februarie 2010, publicată în M. Of. nr. 175 din 18 martie 2010)
 
B. Excepţii de neconstituţionalitate respinse
101. Piaţa de capital. Aprobarea prealabilă a adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru anumite tranzacţii. Protejarea acţionarilor. Cerinţă imperativă şi de ordine publică. Evaluarea activelor imobilizate
(C.C., decizia nr. 115 din 9 februarie 2010, publicată în M. Of. nr. 150 din 8 martie 2010)
102. Regimul juridic al adopţiei. Nulitate sub condiţie a adopţiei. Interesul superior al copilului. Acţiunea în declararea nulităţii adopţiei. Interesul legitim al adoptatului. Opinie separată
(C.C., decizia nr. 73 din 21 ianuarie 2010, publicată în M. Of. nr. 150 din 8 martie 2010, cu opinie separată)

JURISPRUDENŢA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIILE UNITE
103. Salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. Indemnizaţia de dispozitiv
(Î.C.C.J., Secţiile Unite, decizia nr. 37 din 14 decembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 217 din 7 aprilie 2010)

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
104. Imobil expropriat în baza Legii parcului naţional din 1912. Domeniul de aplicare a Legii nr. 10/2001. Procedura administrativă prevăzută de Legea nr. 10/2001. Lipsa notifi cării. Regula acrescământului
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6967 din 25 iunie 2009)
105. Imobil naţionalizat în baza Decretului nr. 92/1950. Înstrăinare prin vânzare în temeiul Legii nr. 112/1995. Aplicarea şi interpretarea corectă a principiului error communis facit jus. Diferenţa dintre preţ şi sporul de valoare dobândit de lucru între momentul încheierii contractului şi data producerii evicţiunii. Cerere de chemare în garanţie. Neadministrarea probatoriului. Vătămare procesuală (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 6587 din 11 iunie 2009)
106. Imobile preluate abuziv de stat. Acte de înstrăinare. Prezumţie de validitate.
Reparaţie în echivalent (Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.
7012 din 26 iunie 2009)

SECŢIA PENALĂ
107. Ofi ţer cu atribuţii de poliţie judiciară. Luare de mită. Liberare provizorie sub control judiciar (Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3022 din 28 septembrie 2009,cu opinie separată)
108. Procurare şi oferire de droguri de mare risc fără drept. Introducere în ţară de droguri de mare risc fără drept. Deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept. Criteriile legale de individualizare judiciară. Aplicarea pedepsei
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2991 din 23 septembrie 2009)
109. Recunoaşterea unei sentinţei penale a Tribunalului Provincial din Madrid.Transferarea persoanei condamnate într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepsei. Conversiunea condamnării dispuse de statul spaniol
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3007 din 25 septembrie 2009)

SECŢIA COMERCIALĂ
110. Autoritatea pentru Valorifi carea Activelor Statului. Creanţă bugetară. Executaresilită. Poprirea conturilor bancare. Contestaţie la executare
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 2675 din 30 octombrie 2009)
111. Contract de brokeraj. Operaţiuni de cont. Clauză de confi denţialitate. Efectele acesteia faţă de moştenitori
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 2998 din 19 noiembrie 2009)
112. Vicii ascunse. Prescripţie extinctivă. Termen de garanţie convenţional. Consecinţe asupra momentului de la care începe să curgă termenul de prescripţie
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 3024 din 19 noiembrie 2009)

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
113. Autoritatea Naţională a Vămilor. Neexercitarea opţiunii pentru una din funcţiile publice vacante. Eliberare din funcţia publică deţinută anterior
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 2272 din 15 aprilie 2009)
114. Contract de concesiune prin atribuire directă. Insufi cientă lămurire cu dovezi concludente a situaţiei juridice a terenului. Înlăturare fără o motivare concludentă a concluziilor expertului. Sentinţă insufi cient motivată în fapt şi în drept. Trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 2298 din 30 aprilie 2009)
115. Universitate particulară acreditată. Refuzul publicării unor posturi vacante. Cerere de intervenţie. Respingere fără motivare. Consecinţe
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 2288 din 15 aprilie 2009)

JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIBUNALELOR, TRIBUNALELOR SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE JURISDICŢIONALĂ

DIN JURISPRUDENŢA CURŢII DE APEL PITEŞTI
– în materie comercială, de contencios administrativ şi fi scal –
I. Jurisprudenţă selectată şi adnotată de judecător dr. Andreea TABACU
116. Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. Recurs exercitat împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţa de soluţionare
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, încheierea din 27 ianuarie 2010, cu notă de Andreea Tabacu)
117. Încheiere pronunţată de judecătorul delegat anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 116/2009. Casare cu trimitere pentru nesoluţionarea unor cereri. Instanţa de trimitere
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 182/R-COM din 10 februarie 2010)
 
II. Jurisprudenţă selectată de judecător dr. Dumitru Virgil DIACONU
118. Acte administrativ fiscale. Angajat al unei fi rme din Republica Slovacia. Impozit pe salariu pretins a fi fost încasat necuvenit. Condiţii pentru admiterea cererii de restituire
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 374/R-CONT din 9 aprilie 2009)
119. Acte administrativ fiscale. Impozit pe profi t suplimentar. Dobânzi şi penalităţi. Cheltuieli înregistrate în contabilitate ca „prestări servicii”. Taxa pe valoarea adăugată. Deductibilitate
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 21/R-C din 16 ianuarie 2009)
120. Acte administrativ fiscale. Obligaţii bugetare de plată. Taxe şi impozite locale. Modul de desfăşurare a inspecţiei fiscale. Termen de prescripţie
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 159/R-C din 20 februarie 2009)
121. Acte administrativ fiscale. Pensionar. Persoană fizică autorizată. Activitate de taximetrie. Obligaţia de plată a contribuţiei la fondul de asigurări sociale de sănătate
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 446/R-CONT din 24 aprilie 2009)
122. Cabinet medical individual. Contract de concesiune. Aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2008
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 175/R-C din 27 februarie 2009)
123. Contestaţie la titlu. Lămurirea unui titlu executoriu. Condiţii
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 234/R-C din 13 martie 2009)
124. Contract de furnizare. Ordonanţă de plată. Locul executării contractului. Competenţă teritorială (C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 70/R-C din 30 ianuarie 2009)
125. Contract de locaţiune. Regimul juridic al acţiunilor posesorii. Condiţia datei certe. Condiţia publicităţii (C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 125/R-C din 6 februarie 2009)
126. Contract de locaţiune. Teren proprietate publică cu destinaţie de plajă. Cerere privind anularea unei hotărâri a consiliului local. Convocarea şedinţelor extraordinare ale consiliului local. Legitimarea procesuală activă. Excepţia lipsei interesului
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 606/R-CONT din 29 mai 2009)
127. Export mărfuri. Regim vamal preferenţial. Certifi cat de circulaţie a mărfurilor
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 197/R-C din 27 februarie 2009)
128. Funcţionar public cu statut special. Modifi care a raportului de serviciu sub aspectul salariului prin reducerea coefi cientului de ierarhizare. Excepţia de tardivitate a formulării acţiunii
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 301/R-C din 27 martie 2009)
129. Funcţionari publici. Suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare. Cuantifi care
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 2/R-C din 9 ianuarie 2009)
130. Informaţii de interes public. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 459/R-CONT
din 24 aprilie 2009)
131. Procedura insolvenţei. Contestaţii la tabelul defi nitiv al creanţelor. Îndrumări date prin decizia de casare
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 492/R-COM din 30 aprilie 2009)
132. Procedura insolvenţei. Contract de tranzacţie. Act adiţional. Terţ poprit. Răspundere solidară. Problema exigibilităţii datoriei
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 337/R-CONT din 3 aprilie 2009)
133. Procedura insolvenţei. Hotărâre a adunării creditorilor. Posibilitatea controlului sub aspectul oportunităţii şi legalităţii
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 205/R-C din 27 februarie 2009)
134. Procedura insolvenţei. Perioada suspectă. Vânzarea unei autoutilitare. Existenţa unei disproporţii vădite de preţ
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 353/R-COM din 3 aprilie 2009)
135. Procedura insolvenţei. Practician în insolvenţă. Legitimare procesuală. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Contracte de vânzare-cumpărare. Situaţia terţului subdobânditor
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 474/R-COM din 24 aprilie 2009)
136. Raport de inspecţie fiscală. Decizie de impunere. Excepţie de prematuritate
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 198/R-C din 27 februarie 2009)
137. Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă. Mandat de consilier local. Incompatibilitate
(C. Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ şi fi scal, decizia nr. 259/R-C din 13 martie 2009)

JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./ JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ
138. Libertatea de exprimare. Libertatea presei. Jurnalişti de investigaţie. Îndatoriri şi responsabilităţi Sancţiuni aplicate jurnaliştilor. Violare a articolului 10. Procesechitabil. Publicitatea pronunţării hotărârii. Inadmisibilitate (Secţia a III-a a CurţiiEuropene, hotărârea din 16 martie 2010 privind cererea nr. 17590/02, Papaianopolc. României, selecţie, rezumat şi traducere neoficială din limba franceză de BiancaSelejan-Guţan)

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti