Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Române nr. 9/2010


10 noiembrie 2010 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Revista revistelor juridice

A apărut nr. 9/2010 al revistei Pandectele Române.

Cuprins

DOCTRINĂ
Privire asupra Codului de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010
Ion DELEANU
Simulaţie. Partaj. Valoarea juridică a încheierii de admitere în principiu – studiu de caz –
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN                                            
Infracţiunile contra securităţii naţionale în reglementarea noului Cod penal. Studiu comparativ
Mihai Adrian HOTCA, Radu SLĂVOIU
Titularii dreptului la acţiune, liberul acces la justiţie şi garanţiile unui proces echitabil
Simona AL HAJJAR

JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE OBIECŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE

A. Obiecţii de neconstituţionalitate admise
237. Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Dreptul la muncă. Dreptul la pensie. Dreptul la ajutor de șomaj. Dreptul la măsuri de asistenţă socială. Restrângerea exerciţiului acestor drepturi. Obiecţie de neconstituţionalitate
(C.C., decizia nr. 872 din 25 iunie 2010, publicată în M. Of. nr. 433 din 28 iunie 2010, cu rezumat și notă de Elena Mădălina Nica

B. Obiecţii de neconstituţionalitate respinse
238. Bugetul statului. Restabilirea echilibrului bugetar. Promulgarea legii. Formularea obiecţiilor de neconstituţionalitate. Termene. Condiţii de admisibilitate. Opinii concurente
(C.C., decizia nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în M. Of. nr. 568 din 11 august 2010, cu opinii concurente)

 
EXCEPŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE

A. Excepţii de neconstituţionalitate admise
239. Câini periculoşi sau agresivi. Regim de deţ inere. Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de către deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane. Infracţiune. Greşită corelare cu dispoziţiile Codului penal. Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin denaturarea încadrării juridice într-o faptă mai gravă decât cea comisă. Lipsa de claritate şi previzibilitate a normei. Neconstituţionalitate
(C.C., decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în M. Of. nr. 584 din 17 august 2010)

B. Excepţii de neconstituţionalitate respinse
240. Asociaţii şi fundaţii. Dreptul de asociere. Înfăptuirea justiţiei. Competenţa instanţelor judecătoreşti de a cenzura hotărârea organului de conducere al unei asociaţii sub aspectul încălcării dispoziţiilor statutare
(C.C., decizia nr. 897 din 6 iulie 2010, publicată în M. Of. nr. 561 din 10 august 2010)
241. Codul comercial. Accesul liber la justiţie. Proba obligaţiilor comerciale. Proba cu martori. Derogare de la Codul civil
(C.C., decizia nr. 909 din 6 iulie 2010, publicată în M. Of. nr. 561 din 10 august 2010)
242. Taxe judiciare de timbru. Accesul liber la justiţie. Stabilirea taxelor de timbru în justiţie. Neintervenţia unor elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenţei acesteia. Opinie separată
(C.C., decizia nr. 948 din 6 iulie 2010, publicată în M. Of. nr. 546 din 4 august 2010)
 
JURISPRUDENŢA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 
SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
243. Drepturi salariale. Excepţie de neconstituţionalitate. Interpretarea și aplicarea legii în timp. Raportul dintre norma generală şi cea specială
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 64 din 13 ianuarie 2010)
244. Import de aparate ce permit reproducerea operelor fi xate pe suport grafic sau analog. Cerere privind plata sumelor datorate cu titlu de remuneraţie compensatorie. Mediere. Hotărâre arbitrală. Efecte
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 578 din 2 februarie 2010)
245. Marcă. Acţiune în contrafacere. Cerere privind anularea înregistrării mărcii. Competenţă materială. Confl ict negativ de competenţă
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 313 din 22 ianuarie 2010)

SECŢIA PENALĂ
246. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Fals intelectual. Plângere împotriva actelor procurorului. Nerespectarea termenului prevăzut de art. 278 alin. (3)C. pr. pen. Sancţiune
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1186 din 26 martie 2010)
247. Omor calificat. Revizuire. Persoanele care pot cere revizuirea. Rudă apropiată a condamnatului. Recurs. Inadmisibilitate
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1450 din 15 aprilie 2010)
248. Pedeapsă privativă de libertate. Schimbarea regimului de executare. Contestaţie.
Instanţa competentă (Î.C.C.J., secţia penală, încheierea nr. 322 din 3 martie 2010)
249. Rezoluţie a procurorului de netrimitere în judecată. Cerere de revizuire adresată direct instanţei de judecată. Nerespectarea procedurii prealabile obligatorii. Consecinţe
(Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 255 din 18 februarie 2010)

SECŢIA COMERCIALĂ
250. Acţiune în constatare. Natura cererii de chemare în judecată. Competenţă materială. Acţiune în realizarea dreptului. Autoritate de lucru judecat
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 952 din 9 martie 2010)
251. Autoritatea pentru Valorifi carea Activelor Statului. Acte de cesiune. Cauze de nulitate absolută. Necesitatea efectuării unei expertize fi nanciare
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 960 din 9 martie 2010
252. Societate cooperativă meşteşugărească. Hotărâre a adunării generale extraordinare. Neîndeplinirea condiţiilor de formă şi fond. Nulitate absolută. Excepţia lipsei calităţii procesuale active
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 938 din 9 martie 2010)
 
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
253. Concurs organizat pentru ocuparea postului de profesor universitar. Ordin de neconfi rmare pe post. Contestaţie. Cerere de intervenţie accesorie. Excepţia lipsei calităţii procesua le pasive. Excepţia lipsei procedurii prealabile. Excepţia de nelegalitate
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5862 din 16 decembrie 2009)
254. Creanţe fiscale. Titlu executoriu. Termen de prescripţie. Excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5773 din 15 decembrie 2009)
255. Redevenţă minieră. Decizie de impunere. Raport de inspecţie fi scală. Cerere privind suspendarea executării. Exigenţele impuse pentru motivarea hotărârii judecătoreşti
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5805 din 15 decembrie 2009)

JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIBUNALELOR, TRIBUNALELOR SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI  A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE JURISDICŢIONALĂ
256. Furt calificat. Schimbarea încadrării juridice. Măsura de siguranţă a confiscării speciale. Reindividualizarea judiciară a pedepsei. Circumstanţe atenuante
(C. Apel Bucureşti, secţia I penală, decizia nr. 957 din 18 iunie 2010)
257. Grup infracţional organizat. Infracţiuni privind instrumentele de plată electronică. Efectuarea de operaţiuni fi nanciare în mod fraudulos. Accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar
(C. Apel Bucureşti, secţia I penală, decizia nr. 1021/R din 28 iunie 2010, cu opinie separată)
258. Imobil apartament. Contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiat în timpul căsătoriei. Achitare integrală a preţului după decesul unuia dintre soţi. Cerere de anulare a certificatului de moştenitor. Califi carea sancţiunii nulităţii. Prescripţia extinctivă
(C. Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 543 din 29 aprilie 2010)
259. Imobil naţionalizat în baza Decretului nr. 92/1950. Valabilitatea actului de preluare a imobilului. Calitate procesuală pasivă. Jurisprudenţa C.E.D.O. Principiul disponibilităţii. Limitele analizei de nelegalitate în faza recursului
(C. Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 194/R din 13 aprilie 2010)
260. Partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Recurs. Contestaţie în anulare. Revizuire. Condiţii
(C. Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 522 din 26 aprilie 2010)
261. Succesiune. Acceptare tacită. Excepţia prescrierii dreptului de opţiune succesorală. Excepţia lipsei calităţii procesuale active. Motivarea hotărârilor judecătoreşti. Proces echitabil
(C. Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 502 din 20 aprilie 2010)
262. Trecere frauduloasă a frontierei de stat. Individualizarea pedepsei aplicate. Persoana şi conduita procesuală a inculpatului în procesul penal. Împrejurările şi consecinţele faptelor săvârşite
(C. Apel Bucureşti, secţia I penală, decizia nr. 987 din 22 iunie 2010)

JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ
263. Viaţă privată. Autonomie personală. Identitate etnică. Schimbare. Aplicabilitatea articolului 8. Calitate de victimă. Obligaţii pozitive. Violarea articolului 8 (Secţia a IV-a a Curţii Europene, hotărârea din 27 aprilie 2010, defi nitivă la 27 iunie 2010, privind cererea nr. 27138/04, Ciubotaru c. Republicii Moldova, selecţie, rezumat și traducere neofi cială din limba franceză de Bianca Selejan-Guţan)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică