Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Române nr. 12/2010
28.01.2011 | Elena ALBU

Secţiuni: Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

A  apărut nr. 12/2010 al revistei Pandectele Române.

Cuprins

DOCTRINĂ
The Role of European Court of Justice in the Europeanisation of Contract Law
Cristina PIGUI
The Notion of State Aid for the Pharmaceutical Sector
Mihaela STAN
Legea aplicabilă contractelor încheiate de consumatori în lumina Regulamentului Roma I
Alice Mariana APETREI
Parlamentul European participant la realizarea justiţiei în Uniunea Europeană
Gabriel ISPAS

JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE CRONICĂ DE JURISPRUDENŢĂ
(Rezumat şi comentariu realizate de doctorand Mădălina-Cristina Putinei)
310. Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
311. Decizia nr. 983 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. (1) lit. f) şi art. 1491 C. pr. pen.
312. Decizia nr. 995 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (4), art. 70 alin. (2), art. 90 alin. (2), art. 171 alin. (1), art. 214 alin. (5) şi art. 224 alin. (1) şi (3) C. pr. pen.
313. Decizia nr. 996 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local
314. Decizia nr. 1.006 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
315. Decizia nr. 1018 din 19 iulie 2010 asupra obiecţiei de neconstitu ţionalitate a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modifi carea şi completarea altor acte normativ 

EXCEPŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE

A. Excepţii de neconstituţionalitate admise
316. Taxe judiciare de timbru. Orice taxă trebuie să fi e urmată de un serviciu sau o lucrare efectuată în mod direct şi imediat de către organe sau instituţii publice. Operaţiuni tehnico-materiale fără costuri ridicate. Cuantum ridicat al taxei. Caracter de sancţiune. Neconstituţionalitate. Opinie separată
(C.C., decizia nr. 1202 din 5 octombrie 2010, publicată în M. Of. nr. 743 din 8 noiembrie 2010, cu opinie separată)

B. Excepţii de neconstituţionalitate respinse
317. Codul muncii. Măsuri de protecţie a salariaţilor. Factori obiectivi care împiedică ocuparea în continuare a postului deţinut, dar care nu sunt cauzate din culpa salariaţilor. Necorespundere profesională.
(C.C., decizia nr. 1201 din 30 septembrie 2010, publicată în M. Of. nr. 727 din 1 noiembrie 2010)
318. Drepturi de autor şi drepturi conexe. Obligarea la repararea pagubei produse ca urmare a încălcării unui drept de autor sau a unor drepturi conexe. Pagube neprevizibile. Acordarea unei despăgubiri reprezentând triplul sumei ce ar fi fost legal datorată pentru tipul de utilizare ce a făcut obiect al faptei ilicite. Măsură alternativă
(C.C., decizia nr. 1029 din 14 septembrie 2010, publicată în M. Of. nr. 727 din 1 noiembrie 2010)

JURISPRUDENŢA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
319. Drepturi salariale. Caz de abrogare expresă implicită. Metodele de interpretare a normei juridice. Confl ict cu normele constituţionale
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 786 din 10 februarie 2010)
320. Imobil naţionalizat în temeiul Decretului nr. 92/1950. Incoerenţe cu privire la actele de proprietate. Certifi cat de nomenclatură urbană. Expertiză topo
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1827 din 17 martie 2010)
321. Invenţie brevetată. Plata drepturilor băneşti cuvenite inventatorului. Înscrierea creanţei la masa credală. Continuarea judecăţii
(Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2154 din 26 martie 2010)

SECŢIA PENALĂ
322. Cetăţean român. Infracţiuni săvârşite pe teritoriul Germaniei. Transfer în vederea executării pedepsei într-un spital de psihiatrie din România
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2519 din 24 iunie 2010)
323 Înşelăciune. Extrădare. Apel declarat peste termen. Conflict negativ de competenţă
(Î.C.C.J., secţia penală, încheierea nr. 1234 din 28 iulie 2010)
324. Violare de domiciliu. Distrugere. Tâlhărie. Lipsire de libertate în mod ilegal. Omor deosebit de grav. Problema sancţionării tentativei la viol
(Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2656 din 6 iulie 2010)

SECŢIA COMERCIALĂ
325. Acord de stingere a creanţelor reciproce prin novaţie. Societate comercială aflată în faliment. Anularea actelor frauduloase încheiate anterior deschiderii procedurii falimentului. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant al lichidatorului. Excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea acţiunii
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1278 din 20 aprilie 2010)
326. Contract de închiriere. Act adiţional privind stabilirea chiriei prin raportare la valoarea de piaţă. Caracterul facultativ/opţional al clauzei contractuale care acordă părţilor posibilitatea de a renegocia chiria
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1198 din 13 aprilie 2010)
327. Imobile preluate abuziv de stat. Despăgubiri reprezentând echivalentul bănesc al prejudiciului suferit în urma restituirii în natură către foştii proprietari. Momentul în care se naşte dreptul la acţiune. Aplicarea art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958
(Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 1426 din 27 aprilie 2010)

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
328. Camera Deputaţilor. Funcţionar public parlamentar. Încetarea raportului de serviciu prin pensionare. Indemnizaţie. Noţiunea de „salariu lunar brut”. Contestaţie la titlu
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 300 din 22 ianuarie 2010)
329. Consiliul Concurenţei. Concentrarea economiei realizată prin dobândirea controlului asupra unei societăţi comerciale. Obligaţia notificării. Răspundere contravenţională. Individualizarea sancţiunii (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 230 din 20 ianuarie 2010)
330. Hotărâre a instanţei de contencios administrativ. Principiul executării din oficiu şi cu celeritate a obligaţiilor impuse de instanţă autorităţii administrative. Pretinsă stare de pasivitate. Evitarea dublei sancţionări pentru aceeaşi faptă. Temeiuri juridice diferite şi destinatari diferiţi
(Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 320 din 22 ianuarie 2010)

JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL,  TRIBUNALELOR, TRIBUNALELOR  SPECIALIZATE, JUDECĂTORIILOR ŞI  A ALTOR ORGANE CU ACTIVITATE  JURISDICŢIONALĂ
331. Contestaţie în anulare. Condiţii. Excepţia tardivităţii
(C. Apel Bucureşti, secţiaa III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 788 din 8 iulie 2010)
332. Furt calificat. Complicitate la furt calificat. Conducere pe drumurile public a unui autovehicul, fără a poseda permis de conducere. Principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac. Sancţionarea complicelui. Aplicarea pedepselor accesorii. Măsura de siguranţă a confi scării speciale. Deducerea perioadelor cât inculpatul a fost arestat
(C. Apel Bucureşti, secţia I penală, decizia nr. 324/R din 22 februarie 2010)
333. Imobil teren. Contract de donaţie încheiat în anul 1973. Cerere privind constatarea nulităţii absolute. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune
(C. Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 693 din 16 iunie 2010)
334. Repunere în termenul de acceptare a succesiunii. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Excepţia lipsei calităţii procesuale active
(C. Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 671 din 7 iunie 2010)
335. Vătămare corporală. Port ilegal de armă albă. Reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie. Contopirea pedepsei rezultante aplicate pentru infracţiunile concurente din prezenta cauză cu o pedeapsă rezultantă aplicată prin altă sentinţă penală
(C. Apel Bucureşti, secţia I penală, decizia nr. 408/R din 8 martie 2010)
336. Vătămare corporală din culpă. Pronunţarea a două soluţii contradictorii în aceeaşi cauză, cu privire la aceleaşi căi de atac. Trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea discutării introducerii în cauză a părţii responsabile civilmente. Lipsa manifestării de voinţă explicite a părţii civile. Hotărâre a instanţei de apel dată cu încălcarea legii
(C. Apel Bucureşti, secţia I penală, decizia nr. 338 din 23 februarie 2010)

JURISPRUDENŢĂ C.E.D.O./JURISPRUDENŢĂ STRĂINĂ
337. Divergenţă de jurisprudenţă. Concediere colectivă. Plata compensaţiilor. Interpretare diferită a condiţiilor legale de către instanţele naţionale. Lipsa unui mecanism efi cient de unifi care a jurisprudenţei. Încălcarea art. 6 din Convenţie. Nu se analizează art. 1 al Protocolului nr. 1 din Convenţie (Secţia a III-a a Curţii Europene, hotărârea din 2 noiembrie 2010 privind cererea nr. 38155/02, Ștefănică şi alţii c. României, selecţie, rezumat și traducere neofi cială din limba engleză de Dragoș Bogdan și Răzvan Lungu)

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti