Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Îndrumar pentru redactarea lucrării de licență


19 decembrie 2013 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

* Mulțumim și pe această cale prof. univ. dr. Valerian CIOCLEI și asist. univ. dr. Andra-Roxana ILIE (Facultatea de Drept a Universității din București), autorii Îndrumarului, pentru acordul de publicare pe JURIDICE.ro. Îndrumarul a fost realizat pentru disciplinele Drept penal. Partea specială și Criminologie.

 

ÎNDRUMAR PENTRU REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

la disciplinele

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ  

şi

CRIMINOLOGIE

I. ALEGEREA TEMEI LUCRĂRII DE LICENŢĂ

 • Tema lucrării de licenţă se propune de către student şi se aprobă de profesorul coordonator.
 • Tema trebuie sa facă parte din cele cuprinse în tematica examenului de licenţă, publicată pe site-ul Facultăţii de Drept (în cazul disciplinei Drept penal. Partea specială) ori din cele predate în cadrul cursului de Criminologie. Prin excepţie, se pot propune şi alte teme. În acest caz, în vederea aprobării temei, studentul va trebui să argumenteze propunerea, să prezinte un proiect de plan şi o bibliografie selectivă.

II. REDACTAREA PLANULUI LUCRĂRII

 • Redactarea planului lucrării este prima etapă a elaborării lucrării. Lucrarea nu va fi începută înainte de aprobarea planului de către profesorul coordonator.
 • Planul trebuie să cuprindă o introducere, un conţinut structurat în capitole şi concluziile.
 • Capitolele se împart în secţiuni, iar secţiunile, dacă este nevoie, în paragrafe (numerotate §1, §2 etc.).
 • Între capitole, secţiuni şi paragrafe trebuie să existe o legătură logică, astfel încât conţinutul să reprezinte o structură bine închegată.
 • Problemele urmează a fi distribuite pe capitole, secţiuni şi paragrafe în aşa fel încât să rezulte o lucrare echilibrată.
 • Se va urmări ca titlurile să nu coincidă cu titlul propriu-zis al lucrării.
 • Un model de plan este prezentat în Anexa nr. 1.

 III. STRUCTURA LUCRĂRII

1. Coperta

 • Coperta lucrării va cuprinde următoarele informaţii:
  • denumirea instituţiei de învăţământ (Universitatea din Bucureşti);
  • denumirea facultăţii (Facultatea de Drept);
  • menţiunea „Lucrare de licenţă”;
  • titlul academic, prenumele şi numele profesorului coordonator;
  • numele şi prenumele studentului;
  • disciplina la care se susţine lucrarea de licenţă;
  • locul (Bucureşti) şi anul elaborării lucrării de licenţă.
 • Pe copertă  se trece şi titlul lucrării de licenţă.
 • Un model de copertă este prezentat în Anexa nr. 2.

2. Prima pagină

 • Prima pagină a lucrării va relua informaţiile de pe copertă, întocmai ca în Anexa nr. 2.

3. Cuprinsul (planul lucrării)

 • După prima pagină a lucrării, se trece planul lucrării astfel cum a fost aprobat de profesorul coordonator, cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui titlu.
 • Se recomandă ca numerotarea paginilor să se facă în mod automat încă din momentul redactării lucrării, prin definirea, pentru fiecare titlu, a unor Headings din secţiunea Home-Styles a programului Word.
 • Un model de cuprins este prezentat în Anexa nr. 3.

4. Conţinutul lucrării

 • Marginile lucrării – acestea vor fi de 2 cm  (0.79”) în toate laturile paginii, care se setează în programul Word din Page Layout – Page Setup – Margins.
 • Număr de pagini – conţinutul lucrării (fără copertă, prima pagină, cuprins, anexe şi bibliografie) trebuie să aibă minim 30 de pagini. Este recomandat ca lucrarea să nu depăşească 40 de pagini.
 • Numerotare – paginile se numerotează jos, centrat, începând cu pagina dedicată cuprinsului lucrării.
 • Aliniere – toată lucrarea, inclusiv notele de subsol, se aliniază unitar la stânga şi la dreapta (Home-Justified).
 • În Anexa nr. 4 este prezentat un model al unei pagini din lucrarea de licenţă.

A. Textul lucrării

 • Font –  lucrarea se scrie cu fontul Times New Roman, mărimea 12, utilizând diacriticele specifice limbii române.
 • Spaţiere – rândurile vor fi spaţiate la 1,5 puncte. Între rânduri paragrafe nu se lasă spaţii (Home-Paragraph – Spacing Before/After – 0pt). Fiecare paragraf începe cu alineat.
 • Titluri –  acestea se pot sublinia (underline), scrie cu caractere cursive (italic) sau aldine (bold) şi pot fi scrise cu majuscule, însă formatul lor va rămâne acelaşi (Times New Roman 12).
 • Citare – orice citat din alte lucrări se scrie în ghilimele şi cu caractere cursive (italic), fiind urmat de indicarea, în notă de subsol, a sursei bibliografice.
 • Textele de lege – se vor cita, în principiu, doar în notele de subsol.
 • Jurisprudenţă – NU se vor face capitole, secţiuni, paragrafe dedicate special practicii judiciare! Aceasta se va insera în cuprinsul lucrării, acolo unde ea este relevantă.

B. Notele de subsol

 • Notele de subsol se numerotează automat (References – Insert footnote).
 • Notele de subsol se scriu cu fontul Times New Roman, mărimea 11, iar rândurile vor fi spaţiate la 1 punct.
 • Între notele de subsol nu se lasă spaţii (Home-Paragraph – Spacing Before/After – 0pt).
 • La finalul fiecărei note de subsol, se pune punct.
 • În notele de subsol, lucrările se citează astfel:

a) în cazul citării de tratate, cursuri, cărţi etc. cu un singur autor:
A se vedea V. Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 120.

b) în cazul citării de tratate, cursuri, cărţi etc. cu doi autori:
A se vedea F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 57.

c) în cazul citării de tratate, cursuri, cărţi etc. cu mai mult de doi autori:
A se vedea V. Dongoroz (coord.), Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului penal român, vol. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 100.

d) în cazul citării din articole, studii publicate în volume/culegeri de studii:
A se vedea S. Milward, Background Information on National Legal Systems: United Kingdom, în H. Lepage, Criminal Penalties in EU Member States’ environmental law, Final Report Associés conseils, 15 septembrie 2003, p. 130-151.

e)  în cazul citării din articole, studii publicate în reviste de specialitate:
A se vedea A. R. Ilie, Între „principiul specialităţii” şi răspunderea penală generală a persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal, în Curierul judiciar nr. 4/2009, p. 253.

f) în cazul citării mai multor lucrări:
A se vedea V. Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 120;  V. Dongoroz (coord.), Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului penal român, vol. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 100.

g) în cazul citării unor hotărâri din practica judiciară:
A se vedea Trib. Bucureşti, Secţia I penală, decizia nr. 234 din 18 ianuarie 2013, în Săptămâna juridică nr. 2/2013, p. 34.

h) în cazul citării unor informaţii preluate de pe paginile web:
A se vedea www.scj.ro, vizitat la 15 februarie 2013.

 • În scopul facilitării procesului de redactare a aparatului critic se pot folosi anumite cuvinte care ţin locul unor elemente caracteristice sursei citate sau concretizează anumite momente:
 • apud (după) se foloseşte înaintea numelui autorului şi operei de la care se preia un citat sau o informaţie deţinută dintr-o lucrare care nu a fost consultată de student
A se vedea L. Negrier-Dormont, apud V. Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 120.
 • op. cit. (opera sau lucrarea citată), scris cu litere cursive, se foloseşte pentru înlocuirea titlului unei lucrări deja citate, trecându-se după prenumele şi numele autorului.
1 A se vedea V. Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 120…
34 A se vedea V. Cioclei, op. cit., p. 34.
 • ibidem (în acelaşi loc), scris cu litere cursive, se foloseşte în cazul în care există trimitere succesivă (imediat următoare unei note de subsol) la aceeaşi lucrare, la acelaşi autor şi aceeaşi pagină.
1A se vedea V. Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 120.
2 Ibidem.
 • idem, scris cu litere cursive, ţine locul numelui autorului şi al lucrării în cazurile în care se fac trimiteri succesive (imediat următoare unei note de subsol) la aceeaşi lucrare, dar la pagină diferită. 
1 A se vedea V. Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 5, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 120.
2 Idem, p. 24.
 • loc. cit. (locul citat) se utilizează în cazurile în care se face trimitere la două articole diferite, preluate din aceeaşi culegere de studii şi citate succesiv;
1 A se vedea A. R. Ilie, Între „principiul specialităţii” şi răspunderea penală generală a persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal, în Curierul judiciar nr. 4/2009, p. 253…
34 A se vedea A. R. Ilie, loc. cit., p. 254.

5. Anexe

 • În cazul în care există tabele şi figuri, acestea se trec în anexe, se numerotează şi au denumiri.
 • Anexele nu sunt obligatorii.
 • Nu se vor trece în anexă hotărâri din practică judiciară, rezumate ale acestora ori legislaţie.

6. Bibliografia

 • Structura bibliografiei şi un model al acesteia sunt prezentate în Anexa nr. 6.
 • Secţiunile I-III din Anexă sunt obligatorii.
 • În bibliografie se citează doar ceea ce este citat în notele de subsol şi toate sursele citate în notele de subsol trebuie să se regăsească în bibliografie.
 • Autorii se trec în ordine alfabetică, în ordinea numelui, urmat de iniţiala prenumelui.
 • Paginile din lucrările citate în notele de subsol nu se menţionează în bibliografie.
 • Legislaţia nu se trece în bibliografie!

 IV. VERIFICAREA LUCRĂRII DE CĂTRE COORDONATOR

 • Lucrarea completă se depune la profesorul coordonator cel târziu la data de 1 aprilie, în format scris ori pe cale electronică, potrivit celor comunicate de profesor.
 • Nu se vor trimite părţi din lucrare (capitole, secţiuni etc.), lucrări incomplete, lucrări care nu sunt scrise cu diacritice, lucrări care nu cuprind bibliografia, lucrări fără notele de subsol etc.

V. DEPUNEREA LUCRĂRII

 • Este recomandat ca lucrarea să fie îndosariată cu inele din plastic. Din raţiuni ecologice, este de evitat îndosarierea cu copertă de carton.
 • În vederea depunerii, lucrarea se printează pe o singură foaie.

Anexa nr. 1. Modelul planului lucrării de licenţă
Anexa nr. 2. Modelul copertei lucrării de licenţă (identică cu prima pagină a lucrării)
Anexa nr. 3. Modelul cuprinsului lucrării de licenţă
Anexa nr. 4. Model de pagină din lucrarea de licenţă
Anexa nr. 5. Structura bibliografiei. Model

 

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii