Secţiuni » Secţiuni speciale
Asigurări pentru avocaţiCariere juridiceCărţi juridiceConferinţe juridiceDezbateri juridiceEvenimente juridiceGrile juridiceLawyers WeekProfesionişti
BarouriInternaţionalJurisprudenţă inedită CITRLegal DaysLifeNotariatReviste juridiceSistemul judiciarUniversitaria
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2009
09.01.2010 | Elena ALBU

JURIDICE - In Law We Trust

A apărut nr. 5/2009 al Revistei Române de Jurisprudență.

Cuprins

I. CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
1. Întrebare preliminară adresată Curții de Justiție a Comunității Europene (CJCE) de către o instanță națională. Directiva VI TVA – articolele 2, 4, 13, B, lit. d), pct. 5 și art. 17 –Directiva 2006/112/CE – articolele 2, 9, 135, par. 1, lit. f) și art. 168 – Cedarea de către o societate-mamă a unei filiale a sa, precum și a participației sale într-o altă societate controlată – Câmpul de aplicare al TVA – Exonerări – Operațiuni de prestări servicii contractate cu ocazia unei cesiuni de acțiuni – Deductibilitatea TVA
Bogdan Popescu
2. Soluționarea conflictelor de competență jurisdicțională reziduală de drept internațional privat în materie de divorț între instanțele statelor membre ale Comunităților Europene se face exclusiv de către normele comunitare de drept internațional privat și nu de normele interne de drept internațional privat ale unui stat membru
 Viviana Onaca și Ioana Burduf
3. Soluționarea conflictelor de competență jurisdicțională de drept internațional privat în materie de divorț între instanțele statelor membre ale Comunităților Europene în cazul în care ambele părți au fiecare dublă cetățenie, care este atât comună, cât și a două state membre, pe parcursul desfășurării unui proces de divorț în apel într-un stat membru în care se invocă – pe cale incidentală – exequaturul unui divorț pronunțat în alt stat membru. Chiar dacă instanțe din mai multe state membre ar fi sesizate conform criteriului cetățeniei comune a celor două state membre, conflictul de competență se soluționează prin aplicarea normei de litispendență, iar exercitarea dreptului la libera circulație a persoanelor și accesul internațional la justiție trebuie asigurat în mod egal și prin aplicarea normelor comunitare de drept internațional privat în raport cu statele care au aderat recent la Uniunea Europeană
Viviana Onaca și Ioana Burduf

II. CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

CRONICA JURISPRUDENȚEI CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – IULIE-AUGUST 2009
4. Violarea art. 3 din Convenție prin neluarea de către autorități a măsurilor necesare protecției integrității fizice a reclamantului
5. Articolul 6 din Convenție. Accesul la un tribunal și taxele de timbru. Articolul 41. Obligația Statului condamnat de CEDO
6. Revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive în temeiul art. 322 pct. 4 C. pr. civ. Deosebirea de cauzele Brumărescu și Androne. Revizuire promovată de o parte din procedura inițială. Infracțiune săvârșită de expert. Eroare identificabilă în cursul procedurii inițiale. Neexercitarea căilor ordinale de atac, susceptibile să ducă la înlăturarea unei astfel de erori. Violarea art. 6 § 1 din Convenție ca urmare a încălcării principiului securității raporturilor juridice prin admiterea cererii de revizuire împotriva unei hotărâri judecătorești definitive
7. Lipsa de independență și de imparțialitate obiectivă a asistenților judiciari. Rolul și funcția acestora conform legislației în vigoare la momentul faptelor. Încălcarea dreptului la un tribunal independent și imparțial garantat de art. 6 § 1 din Convenție. Nepronunțarea instanței de recurs asupra unei chestiuni incidentale invocate de recurent privind aplicarea în speță a unei decizii a Curții Constituționale cu efecte erga omnes. Caracterul pertinent și incident al acestei chestiuni. Obligația instanțelor de motivare a hotărârilor judecătorești. Încălcarea echității procedurii garantată de articolele 6 și 1 din Convenție

III. CRONICA JURISPRUDENȚEI CURȚII CONSTITUȚIONALE – IULIE-NOIEMBRIE 2009
8. Decizia nr. 1008 din 7 iulie 2009 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
George Gîrleșteanu
9. Decizia nr. 1074 din 8 septembrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. a) și art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/ 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
10. Decizia nr. 1.112 din 8 septembrie 2009 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Adriana-Florina Bălășoiu
11. Decizia nr. 1295 din 12 octombrie 2009 privind sesizarea grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat – Liberal pentru constatarea neconstituționalității moțiunii de cenzură cu titlul „11 împotriva României”, inițiată de 123 de deputați și senatori ai grupurilor parlamentare ale PNL, UDMR și PSD + PC
George Gîrleșteanu
12. Decizia nr. 1.178 din 17 septembrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său
Elena Mădălina Nica
13. Decizia nr. 1.317 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733  alin. (1) și alin. (11) din Codul de procedură civilă
14. Decizia nr. 1.258 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)
15. Decizia nr. 1.266 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 9 și art. 725 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)
16. Decizia nr. 1.271 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate  prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 și art. 329 C. pr. civ.
Mădălina-Cristina Putinei (Mihai)
17. Decizia nr. 1.037 din 9 iulie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996
Oana Maria Bălan
18. Decizia nr. 1.040 din 9 iulie 2009 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 154, art. 155 și art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaților
Oana Maria Bălan
19. Decizia nr. 1.290 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. (3) și art. 62 din Codul familiei și art. 2 alin. (1) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Oana Maria Bălan
20. Decizia nr. 1414 din 4 noiembrie 2009 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Irina Marina Lazăr
21. Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Irina Marina Lazăr
22. Decizia nr. 1.034 din 9 iulie 20092) referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. (1) C. pr. civ.
Sonia Drăghici
23. Decizia nr. 1.036 din 9 iulie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
24. Decizia nr. 1.321 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

IV. DREPT ADMINISTRATIV
25. Achiziții publice. Calitatea procesuală pasivă a câștigătorului licitației. Obiectul contestației. Oferta inacceptabilă. Îndeplinirea condițiilor minime de calificare. Participarea la procedura de licitație într-un consorțiu
26. Hotărâre pronunțată de instanța de contencios administrativ. Obligațiile stabilite prin dispozitiv. Procedura de executare. Titularul obligației de executare
27. Nesoluționarea în termenul legal a unei cereri adresate Consiliului județean. Titularul obligației de a răspunde petiționarului. Autoritate deliberativă
28. Polițist. Funcționar public cu statut special. Încetarea raportului de serviciu prin pensionare. Sume cuvenite cu titlu de ajutor potrivit art. 69 din Legea nr. 360/2002. Executarea unor debite prin poprire
29. Procedura contenciosului administrativ. Recurs. Analiza motivelor prevăzute la art. 304 pct. 4 și 7 C. pr. civ. Act administrativ unilateral cu caracter normativ adoptat de o autoritate a administrației publice locale. Scopul și limitele normării. Reglementarea unor contravenții

V. DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
30. Acțiune civilă având ca obiect constatarea nulității unei expertize tehnice judiciare efectuate într-o altă cauză. Inadmisibilitate. Lipsă de interes
31. Competență exclusivă. Admisibilitatea strămutării pricinii
Ion Deleanu
32. Contestație la executare. Terț față de raportul juridic obligațional. Condiția dovedirii vătămării
Gabriela Cristina Frențiu
33. Executarea silită a hotărârii de partaj. Obligarea debitorului la plata cheltuielilor de executare
34. Legea nr. 272/2004. Măsuri de protecție specială în cazul minorului care a săvârșit o fapta penală și care nu răspunde penal
Raluca Trandafir
35. Moștenitori ai proprietarului deposedat care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 și respectiv a Legii nr. 169/1997. Excepție de la principiul indivizibilității masei succesorale
36. Nulitate recurs. Motive de ordine publică. Consecințe
Gabriela Cristina Frențiu
37. Rezoluțiunea convenției de vânzare-cumpărare. Administrarea probelor. Mărturisirea. Aprecierea probațiunii
Gheorghe Vidican

VI. DREPT COMERCIAL
38. Act fraudulos încheiat prin mandatari. Buna sau reaua-credință a mandatarilor. Efecte asupra actului
39. Angajarea răspunderii personale patrimoniale a persoanelor care au cauzat starea de  insolvență a debitoarei. Debitoare – asociație familială. Statutul juridic pe care îl are o asociație familială anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 44/2008 și după această reglementare
40. Constituirea și înmatricularea în Registrul Comerțului a unei societăți. Elemente distinctive față de denumirea altei societăți, excluzându-se posibilitatea confuziei. Evitarea unui conflict juridic
Veronica Dănăilă
41. Domeniul de reglementare al legii insolvenței. Asociațiile de proprietari
Nicoleta Țăndăreanu
42. Inadmisibilitatea aplicării dispozițiilor art. 581 și urm. C. pr. civ. privind ordonanța președințială în cadrul procedurii insolvenței
43. Respectarea termenului stabilit în cadrul procedurii insolvenței de înregistrare a cererii de înscriere a creanței. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o creanță pentru a se accepta înscrierea pe tabelul de obligații. Dovada unei datorii comerciale prin prisma prevederilor art. 46 C. com.
Vasile Nemeș

VII. DREPTUL MUNCII ªI ASIGURĂRILOR SOCIALE
44. Dreptul muncii și asigurărilor sociale. Drepturi salariale. Sporul de permanență de 25%
Adeluța Carmen Mateescu și  Magda Volonciu
45. Dreptul muncii și asigurărilor sociale. Drepturi salariale. Tranșe suplimentare de vechime în învățământ
Adeluța Carmen Mateescu
46. Neexecutarea clauzelor contractului individual de muncă de către angajator. Consecințe
Marioara Țichindelean și  Magda Volonciu
47. Răspunderea patrimonială a angajatorului pentru daune morale produse salariatului. Condiții de angajare a răspunderii
S.C.A. Ligia Cătuna și Asociații – Av. Delia Baroianu și Magda Volonciu
48. Recalculare și actualizare pensii militare de stat
49. Sancțiune disciplinară. Condiții
 Marioara Țichindelean

VIII. DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
50.Complicitate la infracțiunea de uz de fals prevăzută de art. 26 raportat la art. 291 teza I C. pen. Caracterizare. Elemente constitutive. Consecințe
51. Excepția de nelegalitate a unui act administrativ invocată în cadrul unui proces penal. Modalitate de soluționare. Chestiune prealabilă în procesul penal. Condiții. Excepția de neconstituționalitate. Condiții de admisibilitate
52. Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Elemente constitutive
53. Infracțiunea prevăzută de art. 184 alin. (2) și (4) C. pen. Caz fortuit. Daune morale. Criterii de evaluare
54. Liberarea provizorie. Condițiile liberării. Restituirea cauțiunii
55. Minor. Individualizarea pedepselor. Nedenunțarea unor infracțiuni. Elemente constitutive
56. Plângere împotriva măsurii asigurătorii. Inadmisibilitate
57. Plângere penală adresată direct instanței. Plângere care nu întrunește cerințele prevăzute în art. 222 alin. (2) C. pr. pen. Soluții
Livia Stanciu
58. Procedura prevăzută de art. 2781 C. pr. pen. Natura juridică. Acte premergătoare efectuate de organele de poliție
59. Recurs greșit calificat și judecat ca apel. Admisibilitatea recursului împotriva deciziei penale pronunțată în acest caz
Costică Diță
60. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Condiții
Simona Daniela Encean

Elena ALBU

Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.