Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 6/2012


6 februarie 2013 | Elena ALBU
Secţiuni: Protecția consumatorilor, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

A apărut nr. 6/2013 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ
1. Admisibilitatea și efectele cererii de recuzare a instanței în etapa scrisă a procesului civil
Mihail DINU
2. Opoziția la executare în materia biletului la ordin
Andreea MICLEA
3. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a notificării cesiunii. Invocarea excepţiei inadmisibilităţii prin întâmpinarea la cererea de apel. Condiţii şi efecteb. Societate în reorganizare judiciară. Acţiune în constatare nulitate absolută notificare cesiune de creanţă. Încălcarea dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 467 din 7 februarie 2012)
4. Achiziții publice. Directiva 2004/18/CE. Noțiunea «contract de achiziții publice». Articolul 1 alineatul (2) litera (a). Contract încheiat între două colectivități teritoriale. Transferul de către o entitate al sarcinii de curățenie în unele dintre clădirile sale către cealaltă entitate în schimbul unei compensații financiare
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 13 iunie 2013, cauza C-386/11)
5. Acţiune în anularea unui incident de plată. Lipsa disponibilului necesar. Plată efectuată în ziua scadenţei instrumentului de plată. Efecte. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 313 din 30 ianuarie 2013)
6. Acţiune în despăgubire îndreptată împotriva Statului Român – arestare nelegală. Art. 504 Cod procedură penală
(Curtea de Apel Oradea, secţia civilă, decizia nr. 1368/R din 6 martie 2013)
7. Acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva Statului întemeiată pe art. 504 din Codul de procedură penală. Limitele analizei caracterului legalității măsurii arestării preventive de către instanța civilă în raport cu cele statuate prin hotărârea penală. Putere de lucru judecat
(Înalta Curte de Casaşie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 4050 din 1 iunie 2012)
8. Acţiune în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare. Termenul de prescripţie aplicabil în raport de calificarea naturii juridice a actului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 260 din 29 ianuarie 2013)
9. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art.414 ind.5 alin.4 din Codul de procedură penală: „dezlegarea dată problemelor de drept judecate” prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite nr. 8 din 18 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2011
(Curtea Constituţională, decizia nr. 206/2013, M.Of. nr. 350 din 13 iunie 2013)
10. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. II alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
(Curtea Constituţională, decizia nr. 101 din 28 februarie 2013, M. Of. nr. 290 din 22 mai 2013)
11. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) şi (5) şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la dispoziţiile art. 725 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă şi art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi data pronunţării hotărârii judecătorului-sindic
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 5 din 15 aprilie 2013, M. Of. nr. 280 din 17 mai 2013)
12. Aplicarea dispozițiilor Noului Cod Civil referitoare la acțiunea în revendicare în cazul acțiunilor începute anterior intrării sale în vigoare dar mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre definitivă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 357 din 30 ianuarie 2013)
13. Articolul 107 alineatul (1) TFUE. Ajutoare de stat. Noțiunea «resurse de stat». Noțiunea «imputabilitate statului». Organizații interprofesionale din sectorul agricol. Organizații recunoscute. Acțiuni comune decise de aceste organizații în interesul profesiei. Finanțare prin cotizații instituite în mod voluntar de respectivele organizații. Act administrativ prin care aceste cotizații devin obligatorii pentru toți profesioniștii din domeniul agricol respectiv
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 30 mai 2013, cauza C-677/11)
14. Cariera judecătorilor şi procurorilor. Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a cererii de transfer. Condiţii de legalitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 721 din 13 februarie 2013)
15. Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare-cumpărare. Acțiune personală. Competență teritorială alternativă. Instanța de la domiciliul pârâtului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justuţie, secția I civilă, decizia nr. 47 din 16 ianuarie 2013)
16. Cetățenia Uniunii. Articolul 20 TFUE. Drept de ședere al resortisanților unor țări terțe membri ai familiei unui cetățean al Uniunii care nu și-a exercitat dreptul la liberă circulație. Drepturi fundamentale
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 8 mai 2013, cauza C-87/12)
17. Citare. Obligaţia de a indica numele persoanei care este îndreptăţită să primească actele de procedură în cazul alegerii de domiciliu. Nerespectare. Consecinţe
(Curtea de Apel Craiova, secţia civilă, decizia nr. 1506 din 21 februarie 2013)
18. Clauzele abuzive care figurează în contractele încheiate cu consumatorii. Contract de închiriere a unei locuințe încheiat între un comerciant are închiriază spații locative și un locatar care acționează în scop privat. Directiva 93/13/CEE – Examinare din oficiu de către instanța națională a caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Clauză penală. Anularea clauzei
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 30 mai 2013, cauza C-488/11)
19. Contestaţie formulată împotriva unei decizii emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România. Instanţa competentă teritorial
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 1163 din 5 martie 2013)
20. Cooperare judiciară în materie civilă. Competențe speciale în materie delictuală sau cvasidelictuală. Participare transfrontalieră a mai multor persoane la același act ilicit. Posibilitatea de a stabili competența teritorială în funcție de locul unde a fost săvârșită fapta de către un autor al prejudiciului, altul decât pârâtul («wechselseitige Handlungsortzurechnung»)
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 16 mai 2013, cauza C-228/11)
21. Decăderea din drepturile conferite de brevetul de invenție. Contract de cesiune încheiat după încetarea valabilității brevetului. Convertirea soluției tehnice din brevetul de invenție într-o realizare tehnică. Despăgubiri acordate autorilor invenției în calitate de autori ai unei realizări tehnice
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 4080 din 5 iunie 2012)
22. Deschiderea procedurii insolvenţei. Plata creanţei creditoarei până la soluţionarea recursului. Respingerea cererii introductive
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 117 din 14 februarie 2013)
23. Executare silită prin poprire începută de ADS. Termenul de formulare a contestaţiei la executare. Dispoziţii legale aplicabile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 632 din 18 februarie 2013)
24. Executarea parţială a unui titlu executoriu. Acţiune în răspundere pentru acoperirea prejudiciului suferit. Momentul de la care curge termenul de prescripţie a dreptului la acţiune
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , secţia a II-a civilă, decizia nr. 879 din 5 martie 2013)
25. Insolvenţă. Contestaţie în anulare
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 130 din 19 februarie 2013)
26. Invocarea regimului informaţiilor de interes public, cu privire la o categorie de informaţii ce intră în sfera informaţiilor de interes personal – domeniul de aplicare al Legii 544/2001. Indicarea prin motivele de recurs a omisiunii soluţionării unei cereri
(Curtea de Apel Craiova, secţia de contencios administrativ, decizia nr. 820 din 15 martie 2013)
27. Nerestituirea integralității taxei pe valoarea adăugată plătite fără a fi datorată. Legislație națională care exclude restituirea TVA-ului din cauza repercutării asupra unui terț. Compensație sub forma unui ajutor care acoperă o fracțiune din TVA-ul nedeductibil. Îmbogățire fără justă cauză
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şaptea, din 16 mai 2013, cauza C-191/12)
28. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 95/46/CE. Articolul 2. Noțiunea «date cu caracter personal». Articolele 6 și 7. Principii referitoare la calitatea datelor și la legitimitatea prelucrării datelor. Securitatea prelucrărilor. Timp de lucru al lucrătorilor. Evidența timpului de lucru. Acces al autorității naționale competente să monitorizeze condițiile de muncă. Obligația angajatorului de a pune la dispoziție evidența timpului de lucru astfel încât să permită consultarea sa imediată
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 30 mai 2013, cauza C-342/12)
29. Prescripţie. Aplicarea legii în timp. Suspendarea şi întreruperea prescripţiei. Invocarea dispoziţiilor Noului cod civil
(Curtea de Apel Craiova, secţia civilă, decizia nr. 396 din 24 ianuarie 2013)
30. Procedură de insolvenţă voluntară-TVA. Directiva 2006/112/CE. Articolul 199 alineatul (1) litera (g). Persoană obligată la plata TVA-ului. Persoană impozabilă destinatară a anumitor operațiuni. Noțiunea «procedură de vânzare silită»
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şasea, din 13 iunie 2013, cauza C-125/12)
31. Recunoașterea diplomelor și a titlurilor. Directiva 2005/36/CE. Profesia de kinetoterapeut. Recunoaștere parțială și limitată a calificărilor profesionale. Articolul 49 TFUE
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 27 iunie 2013, cauza C-575/11)
32. Rejudecare în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare. Soluţii. Dreptul la un proces echitabil
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 273 din 28 ianuarie 2013)
33. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Infracţiune a de instigare publică şi apologia infracţiunilor- art. 324 alin. 1 din Codul penal
(Curtea Constituţională, decizia nr. 175 din 28 martie 2013, M. Of. nr. 270 din 14 mai 2013)
34. Taxă pe valoarea adăugată. Directiva 2006/112/CE. Articolul 66 literele (a)-(c). Prestări de servicii de transport și de expediere. Exigibilitate. Data încasării prețului și cel târziu în a 30-a zi de la data prestării. Emitere anterioară a facturii
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şasea, din 16 mai 2013, cauza C-169/12)

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro