Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 7/2013


13 februarie 2013 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 7/2013 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

DOCTRINĂ Și JURISPRUDENȚĂ
1. Anulare act administrativ. Recuperarea taxei plătite pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru neînceperea lucrărilor
Cristian-Paul LOSPA
2. Acţiune de divorţ înregistrată anterior datei de 1 octombrie 2011
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia civilă nr. 212/R din 23 ianuarie 2013)
3. Admitere recurs în interesul legii. Modul de timbrare a cererii de încuviinţare a executării silite, în situaţiile pluralităţii de creditori şi/sau de titluri executorii. Aplicarea art. 3 lit. o) din Legea nr. 146/1997, cu referire la art. 373 ind. 1 Cod procedură civilă 1865, după caz, art. 665 Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010 şi în aplicarea dispoziţiilor art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 12 din 10 iunie 2013, M. Of. nr. 458 din 24 iulie 2013)
4. Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din O.U. G. nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Revizuirea din oficiu a pensiilor prevăzute de art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, atunci când printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-au dispus anularea deciziei de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010 şi menţinerea în plată a pensiei de serviciu, în cuantumul anterior
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 9 din 10 iunie 2013, M. Of. nr. 464 din 26 iulie 2013)
5. Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 din Codul muncii cu privire la posibilitatea instanţei de judecată, sesizate cu o contestaţie împotriva deciziei prin care s-a luat o măsură disciplinară împotriva salariatului, de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de către angajator
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece în interesul legii, decizia nr. 11 din 10 iunie 2013, M. Of. nr. 460 din 25 iulie 2013)
6. Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I, raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din O. G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la caracterul alternativ sau subsidiar al celor două modalităţi de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională şi a înştiinţării de plată
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 10 din 10 iunie 2013, M. Of. nr. 450 din 23 iulie 2013)
7. Apropierea legislațiilor. Directiva 2008/95/CE. Articolul 4 alineatul (4) litera (g). Mărci. Condiții de dobândire și de păstrare a unei mărci. Refuzul înregistrării sau nulitatea. Noțiunea de rea-credință a solicitantului. Cunoașterea de către solicitant a existenței unei mărci străine
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea din 27 iunie 2013, cauza C-320/12)
8. Apropierea legislațiilor. Proprietate intelectuală. Drept de autor și drepturi conexe. Drept exclusiv de reproducere. Directiva 2001/29/CE. Articolul 5 alineatul (2) litera (b). Compensație echitabilă. Aplicarea nediferențiată, dar cu un drept eventual la restituire, a redevenței pentru copia privată destinată finanțării compensației. Distribuirea veniturilor încasate în parte titularilor dreptului și în parte unor instituții cu caracter social sau cultural. Plată dublă a redevenței pentru copia privată în cadrul unei operațiuni transfrontaliere
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 11 iulie 2013, cauza C-521/11)
9. Cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 386 lit. a) C. proc. pen. Sentinţă definitivă. Instanţa competentă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie., secţia penală, încheierea nr. 132 din 1 februarie 2013)
10. Cerere de instituire a popririi asigurătorii asupra sumei pe care Statul Român o datorează inculpatului cu titlu de despăgubiri acordate de CEDO. Admitere
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, încheierea penală nr. 14/HI din 17 aprilie 2013)
11. Cereri de modificare a controlului judiciar. Înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu cea a obligării de a nu părăsi ţara. Motive legate de specificul locului de muncă şi al relaţiilor familiale.Pericolul social şi stadiul procesului penal. Respingerea cererilor
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 541/R din 10 aprilie 2013)
12. Circulația autovehiculelor. Asigurare de răspundere civilă. Directiva 72/166/CEE. Articolul 3 alineatul (1). Directiva 84/5/CEE. Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf. Insolvabilitatea asigurătorului. Neefectuarea plății de către organismul de despăgubire
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 11 iulie 2013, cauza C-409/11)
13. Contract de asigurare. Sumă asigurată la un cuantum superior valorii bunului. Modalitatea de calcul a despăgubirii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 103 din 17 ianuarie 2013)
14. Contract de vânzare-cumpărare. Clauză privind nerestituirea avansului. Natura juridică
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1759 din 23 aprilie 2013)
15. Contract internaţional de transport maritim de mărfuri. Conosament. Determinarea legii aplicabile prin convenţia părţilor. Efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 316 din 30 ianuarie 2013)
16. Decizie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a fost declinată competența de soluționare a notificării. Contestație formulată de autoritatea sesizată. Lipsa calității procesuale active
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1586 din 21 martie 2013)
17. Directivele 84/450/CEE și 2006/114/CE. Publicitate înșelătoare și publicitate comparativă. Noțiunea «publicitate». Înregistrarea și utilizarea unui nume de domeniu. Utilizarea de metataguri în metadatele unui site internet
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 11 iulie 2013, cauza C-657/11)
18. Executarea sancţiunilor pecuniare. Infracţiuni privind traficul şi consumul ilicit de droguri. Instanţa competentă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, încheierea nr. 159 din 7 februarie 2013)
19. Expropriere pentru lucrări de utilitate publică. Admiterea cererii de expropriere a întregii suprafețe de teren. Depășirea atribuțiilor puterii judecătorești
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 565 din 7 februarie 2013)
20. Fuziune. Cerinţa formei autentice a actului de reorganizare (hotărârea AGA de aprobare a fuziunii). Completarea legii societaţilor cu dispoziţii ale noului Cod civil
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 544 din 11 martie 2013)
21. Încetarea măsurii de plasament a copilului la asistentul maternal şi stabilirea măsurii plasamentului la o casă de tip familial. Admitere
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia civilă nr. 240/R din 25 ianuarie 2013)
22. Insolvenţă. Înlocuire administrator judiciar pentru delegarea atribuţiilor la prezidarea adunării creditorilor. Netemeinicia motivului
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 182 din 12 martie 2013)
23. Invocarea excepției prescripției dreptului la acțiune pentru prima oară în fața instanței de recurs. Admiterea excepției și respingerea acțiunii ca prescrisă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,secția I civilă, decizia nr. 5529 din 20 septembrie 2012)
24. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Recurs. Admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 168 din 18 ianuarie 2013)
25. Noul cod de procedură civilă. Poprire asiguratorie
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, sentinţa nr. 248 din 13 iunie 2013)
26. Prejudiciu produs ca urmare a încălcării normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate. Daune morale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 5119 din 29 iunie 2012)
27. Procedura insolvenţei. Decăderea din dreptul de a înscrie creanţa în tabelul preliminar al creanţelor
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 765 din 12 aprilie 2013)
28. Recurs declarat împotriva unei încheieri prin care s-a respins cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, cerere formulată în faza de recurs. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 124 din 21 ianuarie 2013)
29. Renunțare la dreptul dedus judecății. Irevocabilitatea manifestării de voință a părții
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 151 din 22 ianuarie 2013)
30. Teren preluat abuziv de Stat. Cerere de restituire formulată în temeiul Legii nr. 18/1991, cât și al Legii nr. 10/2001. Caracterul complementar al dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în raport de legile speciale în materie
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 182 din 23 ianuarie 2013)
31. Termen de prescripţie. Contract de antrepriză. Subantrepriză
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, sentinţa nr. 229 din 6 iunie 2013)
32. Ultraj contra bunelor moravuri. Achitare. Lipsa laturii subiective. Inculpat – agent de pază acţionând pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi în legitimă apărare
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 581/R din 24 aprilie 2013)

Elena ALBU 

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii